Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PRL Jardiners 04

1,154 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PRL Jardiners 04

 1. 1. Maria Bañeres Farrero Riscos dels equips de treball
 2. 2. RISCOS DELS EQUIPS DE TREBALL <ul><li>Normativa: </li></ul><ul><li>RD 1215/1997 de disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. </li></ul><ul><li>Problema: </li></ul><ul><li>Gran diversitat d’equips de treball </li></ul>EQUIP DE TREBALL: Qualsevol màquina, aparell o instrument amb el qual es duu a terme l’activitat laboral.
 3. 3. Condicionants <ul><li>Al triar els equips de treball, l’empresari haurà de tenir en compte les condicions i les característiques específiques del treball i els riscos existents per als treballadors, per tal de eliminar-los o reduir-los al màxim. </li></ul><ul><li>L’empresari haurà de facilitar als treballadors les instruccions i la formació adequada per a l’ús dels equips de treball. </li></ul><ul><li>Els treballs de manteniment i reparació dels equips de treball, que puguin representar un risc específic, només es podran realitzar per treballadors especialment capacitats a l’efecte. </li></ul>
 4. 4. Principals equips de treball <ul><li>Vehicles de transport </li></ul><ul><li>Eines manuals </li></ul><ul><li>Màquines </li></ul>
 5. 5. VEHICLES DE TRANSPORT <ul><li>PRINCIPALS RISCOS: </li></ul><ul><li>Bolcada del vehicle </li></ul><ul><li>Xocs contra altres vehicles </li></ul><ul><li>Atropellament de persones </li></ul><ul><li>Atrapament per parts mòbils </li></ul><ul><li>Caiguda del conductor </li></ul><ul><li>Incendis </li></ul>
 6. 6. Per a evitar els riscos lligats als vehicles de transport <ul><li>Fer el manteniment adequat i periòdic del vehicle, amb especial atenció al bon estat dels frens i de la pressió i estat dels pneumàtics. </li></ul><ul><li>Organitzar de forma correcta la circulació de vehicles pels llocs de treball, separant les zones de trànsit de vehicles de les de pas de persones. </li></ul><ul><li>Respectar les velocitats màximes permeses i les senyals de circulació </li></ul><ul><li>Tots els vehicles hauran de disposar de miralls retrovisors en bon estat, i de sistemes òptics i/o acústics que actuïn al circular marxa enrere. </li></ul><ul><li>Les parts mòbils dels vehicles hauran d’estar protegides per carcasses. </li></ul><ul><li>Els esglaons i nanses per a accedir a la cabina del conductor seran antilliscants i es mantindran nets. </li></ul><ul><li>Cal dur un extintor d’incendis a la cabina de conducció. </li></ul>
 7. 7. EINES MANUALS <ul><li>TIPUS: </li></ul><ul><li>Eines de cop: martell, maceta, aixades... </li></ul><ul><li>Eines de torsió: tornavís, claus, escombres... </li></ul><ul><li>Eines de tall: tisores, estenalles, alicates... </li></ul><ul><li>Eines de vores tallants o punxents: ganivets, destrals, punxons... </li></ul>
 8. 8. EINES MANUALS <ul><li>PRINCIPALS RISCOS: </li></ul><ul><li>Talls i cops a les mans i altres parts del cos </li></ul><ul><li>Projecció de partícules o dels elements treballats </li></ul><ul><li>Projecció de la eina o de parts de la mateixa </li></ul><ul><li>Lesions osteomusculars per postures i gests forçats </li></ul>
 9. 9. Per a evitar els riscos lligats a les eines manuals <ul><li>Elegir l’eina més idònia per a la realització del treball, considerant la forma, el pes i les dimensions des del punt de vista ergonòmic. </li></ul><ul><li>Mantenir les eines en perfecte estat de conservació, per la qual cosa s’ha de verificar que: </li></ul><ul><ul><li>Els mànecs no presenten estelles, ni esquerdes i estan perfectament acoblats i fixats a l’eina. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les mordasses, boques i braços de les eines no han de tenir deformacions </li></ul></ul><ul><ul><li>Els dents de les serres o llimes han d’estar en perfecte estat. </li></ul></ul><ul><li>Utilitzar els equips de protecció individual, adaptats als riscos que es presenten (guants, botes, ulleres, màscares i roba de treball). </li></ul><ul><li>Emmagatzemar les eines en caixes i pannells i prestatgeries adequades. </li></ul><ul><li>Transportar les eines en caixes o cinturons especialment dissenyats a l’efecte, especialment en escales manuals per tal de deixar lliures totes dues mans. </li></ul><ul><li>No deixar les eines en zones de pas o llocs elevats, des dels que puguin caure a sobre dels treballadors. </li></ul>
 10. 10. Tisores de Podar d’una mà, P2   <ul><li>Tisores de podar d’una mà professionals d’alta tecnologia. El mànec giratori gira amb els dits al tallar. </li></ul><ul><li>Aquest sistema giratori redueix el cansament i preveu els rosament. Els mànecs són de fibra de vidre i carboni, fent que sigui una eina molt còmoda. El sistema de tancament s’acciona amb una sola mà mitjançant un botó d’acer. </li></ul>
 11. 11. Tisores de Podar d’una mà, P5 <ul><li>Tisores de podar d’una mà de disseny tradicional, especialment adaptada per a treballar a baixes temperatures. Disseny molt robust amb mànecs forjats amb empunyadures de plàstic que garanteixen una còmoda subjecció. El sistema de tanca d’anella es pot accionar amb una sola mà. </li></ul>
 12. 12. Tisores de Podar Ergonòmiques, PXR   <ul><li>Tisora de podar ergonòmica dissenyada per a adaptar-se perfectament a la mà. La forma i mesura dels mànecs s’adapten al tamany de la mà, mentre que la capacitat de tall s’adapta a la feina a realitzar. Les inclinacions laterals i verticals del cap de tall fan que el canell treballi en una posició més natural, reduint el cansament i els danys, augmentant la comoditat durant el tall. Té el mànec rotatiu i disposa de tres mesures de mànecs PXR rotatius: S, M o L (segons el tamany de la mà). Disposa de tres mesures del cap de tall: 1, 2 o 3 (segons la feina a realitzar). </li></ul>
 13. 13. Tisores per a esquerrans
 14. 14. Funda per Tisores de Podar d’una mà
 15. 15. Característiques de les tisores de podar d’una mà <ul><li>Topall esmorteïdor per a cuidar la mà i el canell. </li></ul><ul><li>Molla d’obertura per a facilitar el treball. </li></ul><ul><li>Ajustament del joc de fulla de tall i contrafulla per a què el tall sigui net i precís. </li></ul><ul><li>Equilibri entre la part que talla i la empunyadura, per una millor ergonomia. </li></ul><ul><li>Peces de recanvi originals per unir les prestacions a la duració. </li></ul>
 16. 16. Tisores de podar de dos mans, P14   <ul><li>Tisores de podar de 2 mans de tall lliscant. El cap de tall és petit per a facilitar l’accés als espais limitats. Còmoda d’utilitzar, ajuda a prevenir el cansament gràcies als topalls de goma que amorteixen l’impacte del tall. </li></ul>
 17. 17. Tisores de Podar de dos mans, P172   <ul><li>Cisalla professional de dos mans per a realitzar talls en branques de gran diàmetre de sistema multiplicador que facilita el tall. La fulla està recoberta de teflón, per tal d’evitar l’oxidació i disminuir la fricció. L’enclusa és d’alumini. El mecanisme duu quatre posicions regulables que eviten el degast prematur de l’enclusa, per tal de donar un tall de qualitat. </li></ul>
 18. 18. Xerrac de poda
 19. 19. Tisores pneumàtiques
 20. 20. MÀQUINES <ul><li>Màquina : Conjunt d’òrgans units entre sí, un dels quals ha de ser mòbil, accionat per una energia o força diferent a la humana. </li></ul>
 21. 21. Obligacions dels fabricants <ul><li>Proporcionar màquines segures, per la qual cosa cal realitzar un estudi de seguretat (Expedient Tècnic) en el qual es detallen les mesures de seguretat a adoptar per a complir amb la normativa que s’apliqui. </li></ul><ul><li>Per a les màquines posteriors al 01/01/95, el fabricant està obligat a proporcionar: </li></ul><ul><ul><li>Declaració de conformitat CE </li></ul></ul><ul><ul><li>Manual d’instruccions en espanyol </li></ul></ul><ul><ul><li>Placa identificativa de la màquina con las sigles CE (Marcat CE) </li></ul></ul>
 22. 22. Contingut de la Declaració de Conformitat <ul><li>Nom i adreça del fabricant </li></ul><ul><li>Signatura de l’apoderat </li></ul><ul><li>Les directives comunitàries 89/392/CEE i les seves modificacions o 98/37/CE; relacionades amb perills mecànics, elèctrics, etc. </li></ul><ul><li>Directiva de Baixa Tensió 73/23/CEE; relacionada amb perills elèctrics </li></ul><ul><li>Directiva de compatibilitat electromagnètica 89/396/CE i modificacions </li></ul><ul><li>En cas de certes màquines com serres, premses, plataformes elevadores, etc., (Annex IV), el fabricant pot optar per construir la màquina segons les normes harmonitzades tipus UNE-EN i presentar el projecte de seguretat (Expedient Tècnic) davant d’un organisme de control per a que el vigili o que verifiqui la màquina en cas que s’hagi construït sense normes harmonitzades. </li></ul>
 23. 23. Obligacions de l’empresari <ul><li>Proporcionar màquines segures a los treballadors en el treball. </li></ul><ul><li>Si una màquina es posterior al 01/01/95 i compleix les directives pertinents, no fa falta res més, sempre i quan no modifiquem el seu funcionament. </li></ul><ul><li>Si una màquina ha estat fabricada entre el 21/01/87 y el 31/12/94, ha de complir el RD 1495/96, per la qual cosa és necessari disposar d’un certificat del fabricant conforme compleix aquesta normativa, en cas de que no el tinguem o que la màquina sigui anterior al 21/01/87 caldrà adequar la màquina al RD 1215/97. </li></ul>
 24. 24. Tipus de riscs de les màquines <ul><li>Riscs mecànics: d’atrapament, aixafament, tall, punxonament, etc... </li></ul><ul><li>Mesures preventives: </li></ul><ul><ul><li>Resguards, comandaments dobles, barreres fotoelèctriques, aturades d’emergència, etc. </li></ul></ul>
 25. 25. Tipus de riscs de les màquines <ul><li>Risc elèctric: </li></ul><ul><ul><li>Contacte directe (C.D.): Por tocar parts actives </li></ul></ul><ul><ul><li>Contacte indirecte (C.I.): Por tocar una part metàl·lica que estigui en tensió </li></ul></ul><ul><li>Mesures proposades: </li></ul><ul><ul><li>Embolcalls: Cobrir aparells elèctrics </li></ul></ul><ul><ul><li>Magnetotèrmics: Tallen el corrent en cas de sobrecàrrega </li></ul></ul><ul><ul><li>Diferencials: Tallen el corrent si hi ha contacte indirecte. </li></ul></ul>
 26. 26. Tipus de riscs de les màquines <ul><li>Risc postural (ergonòmic) </li></ul><ul><li>Mesures preventives: </li></ul><ul><ul><li>Situar els comandaments accessibles sense haver d’adoptar postures forçades. </li></ul></ul>
 27. 27. Tipus de riscs de les màquines <ul><li>Risc d’inhalació de contaminants (higiene) </li></ul><ul><li>Mesures preventives: </li></ul><ul><ul><li>Extracció localitzada: Formada per una campana composta per un ventilador i uns tubs amb la intenció d’aspirar i expulsar els gasos nocius a l’exterior </li></ul></ul><ul><ul><li>Ventilar al màxim la zona. </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilitzar EPI’s. </li></ul></ul>
 28. 28. Tipus de riscs de les màquines <ul><li>Risc de caiguda en màquines a les quals s’hi accedeix en alçada </li></ul><ul><li>Mesures preventives: </li></ul><ul><ul><li>Utilitzar baranes i sòcols </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilitzar EPI’s </li></ul></ul>
 29. 29. Tipus de riscs de les màquines <ul><li>Risc de cremades per contacte tèrmic </li></ul><ul><li>Mesures preventives: </li></ul><ul><ul><li>Aïllar les parts calentes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilitzar EPI’s. </li></ul></ul><ul><ul><li>Senyalitzar el perill. </li></ul></ul>

×