PRL Jardiners 03

1,494 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PRL Jardiners 03

 1. 1. Maria Bañeres Farrero Riscos generals i prevenció
 2. 2. Riscos Generals <ul><li>Riscos lligats a les condicions de treball i al medi ambient </li></ul><ul><li>Càrrega de treball </li></ul>A l’ambient laboral hi ha un seguit de factors de risc o condicions de treball que, en determinades circumstàncies, poden suposar un perill per a la seguretat i la salut dels treballadors.
 3. 3. Factors de risc que determinen les condicions de treball <ul><li>Del procés productiu segons l’activitat de l’empresa </li></ul><ul><li>Del lloc de treball o feines realitzades per cada treballador </li></ul><ul><li>Del tractament que doni l’empresa als factors de risc laboral </li></ul>
 4. 4. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS <ul><li>Identificar els riscos presents en un determinat ambient laboral </li></ul><ul><li>Distingir els riscos en base a la gravetat de les seves conseqüències per a la seguretat i la salut dels treballadors </li></ul><ul><li>Establir les mesures preventives que calgui en cada cas. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Riscos lligats a les condicions de treball i el medi ambient </li></ul><ul><li>Riscos derivats de les condicions en els centres de treball </li></ul><ul><li>Riscos derivats de les condicions dels equips de treball </li></ul><ul><li>Riscos derivats de les condicions de les instal·lacions </li></ul>
 6. 6. 1.1. RISCOS LLIGATS A LES CONDICIONS DE TREBALL <ul><li>Principals problemes pels jardiners: </li></ul><ul><li>Gran diversitat de centres de treball i d’espais (instal·lacions de la pròpia empresa, talussos de carreteres, arbrat viari, obres de construcció, jardins municipals, jardins privats...) </li></ul>CENTRE DE TREBALL: Lloc o espai físic on es duu a terme l’activitat laboral
 7. 7. Espais del centre de treball <ul><li>Passadissos i superfícies de trànsit d’operaris </li></ul><ul><li>Llocs de circulació i estacionament de vehicles </li></ul><ul><li>Magatzem de materials (adobs, fitosanitaris, material de reg, eines, màquines...) </li></ul><ul><li>Escales d’accés a diferents nivells (fixes, de servei, de mà) </li></ul>
 8. 8. Riscos generals lligats al centre de treball <ul><li>Caiguda de persones al mateix nivell </li></ul><ul><li>Caiguda de persones a diferent nivell </li></ul><ul><li>Atropellaments o cops amb vehicles, màquines o materials </li></ul><ul><li>Cops per caiguda d’objectes transportats o manipulats </li></ul><ul><li>Xoc contra objectes immòbils </li></ul><ul><li>Xoc contra objectes mòbils </li></ul><ul><li>Atrapaments amb elements mòbils de màquines </li></ul>
 9. 9. Per a evitar els riscos generals lligats al centre de treball <ul><li>Conèixer les característiques i exigències del propi lloc de treball </li></ul><ul><li>Conèixer la interrelació necessària entre els diferents llocs de treball </li></ul><ul><li>Conèixer la forma correcta per a manipular els materials, eines i màquines que han d’arribar i ser retirats del lloc de treball </li></ul><ul><li>Conèixer la manera d’emmagatzemar els productes i materials del nostre entorn de treball </li></ul><ul><li>Conèixer la forma d’instal·lació dels elements auxiliars per a treballar còmodament evitant moviments forçats </li></ul><ul><li>Protegir els elements mòbils de les màquines que ens puguin produir atrapaments </li></ul><ul><li>Mantenir l’ordre i la neteja </li></ul>
 10. 10. 1.1. RISCOS LLIGATS ALS EQUIPS DE TREBALL <ul><li>Principals problemes pels jardiners: </li></ul><ul><li>Gran diversitat d’equips de treball segons el tipus de feina a realitzar (segadora, desbrossadora, retallabardisses, motoserra, escarificadora...) </li></ul>EQUIP DE TREBALL: Maquinària amb la qual es duu a terme l’activitat laboral
 11. 11. Riscos generals lligats als equips de treball <ul><li>Atrapaments amb elements mòbils de màquines </li></ul><ul><li>Atropellaments o cops amb vehicles, màquines o materials </li></ul><ul><li>Xoc contra objectes immòbils </li></ul><ul><li>Xoc contra objectes mòbils </li></ul><ul><li>Cops per caiguda d’objectes transportats o manipulats </li></ul><ul><li>Caiguda de persones al mateix nivell </li></ul><ul><li>Caiguda de persones a diferent nivell </li></ul><ul><li>Risc de sobrecàrrega i males postures </li></ul><ul><li>Risc de soroll </li></ul><ul><li>Risc de vibracions </li></ul>
 12. 12. Riscos generals lligats a les màquines de jardineria Totes les màquines de jardineria Vibracions Totes les màquines amb motor de combustió Soroll Tractors i màquines hidràuliques Projecció de fluids a pressió Adobs i productes fitosanitaris Contacte de substàncies càustiques i corrosives Motors elèctrics, contactes amb línies aèries Exposició a contactes elèctrics Motors de combustió i tubs d’escapament Contactes tèrmics Pales carregadores, equips de poda, plataformes Caiguda d’objectes durant la manipulació Màquines de tractaments fitosanitaris Exposició a substàncies nocives Segadores, desbrossadores, bufadores Projecció de pedres i objectes Màquines amb ganivetes, dents, cadenes Talls Plataformes, tractors, remolcs Caigudes a diferent nivell Qualsevol tipus de màquina Cops Pales carregadores, remolcs, braços hidràulics Aixafaments Tractors i altres màquines automotrius Atropellaments Transmissions, preses de força, engranatges Atrapament per peces mòbils Tractors i altres màquines automotrius Aixafament per bolcada Màquines o components involucrats Tipus de risc
 13. 13. Per a evitar els riscos generals lligats als equips de treball <ul><li>Conèixer les característiques i instruccions d’ús i seguretat dels equips de treball </li></ul><ul><li>Conèixer la interrelació necessària entre els diferents equips de treball i els elements de seguretat </li></ul><ul><li>Conèixer la forma correcta per a manipular les màquines, eines i materials auxiliars a utilitzar </li></ul><ul><li>Conèixer les nocions bàsiques de manteniment i emmagatzematge dels equips de treball, eines i elements i productes auxiliars necessaris per al correcte desenvolupament del treball </li></ul><ul><li>Conèixer la forma correcta d’ús dels equips de treball i dels equips de protecció auxiliars per a treballar còmodament evitant moviments forçats </li></ul><ul><li>Protegir els elements mòbils de les màquines que ens puguin produir atrapaments </li></ul><ul><li>Utilitzar els equips de protecció individual (EPI) indicats </li></ul>
 14. 14. 1.1. RISCOS LLIGATS A LES INSTAL·LACIONS <ul><li>Principals problemes pels jardiners: </li></ul><ul><li>En la pràctica, les instal·lacions no s’utilitzen en el desenvolupament de la feina diària, llevat el cas d’administratius, tècnics, personal de magatzem... </li></ul>INSTAL·LACIONS: Lloc o espai físic on es duu a terme l’activitat laboral
 15. 15. Riscos generals lligats a les instal·lacions <ul><li>Caiguda de persones al mateix nivell </li></ul><ul><li>Caiguda de persones a diferent nivell </li></ul><ul><li>Atropellaments o cops amb vehicles, màquines o materials </li></ul><ul><li>Cops per caiguda d’objectes transportats o manipulats </li></ul><ul><li>Xoc contra objectes immòbils </li></ul><ul><li>Xoc contra objectes mòbils </li></ul><ul><li>Atrapaments amb elements mòbils de màquines </li></ul><ul><li>Risc elèctric </li></ul><ul><li>Riscos per ús de pantalles de visualització de dades </li></ul><ul><li>Risc per manipulació de productes tòxics </li></ul><ul><li>Risc de sobrecàrrega i males postures </li></ul><ul><li>(...) </li></ul>
 16. 16. Per a evitar els riscos generals lligats a les instal·lacions <ul><li>Conèixer les característiques de les instal·lacions </li></ul><ul><li>Conèixer la interrelació necessària entre les instal·lacions i els elements de seguretat </li></ul><ul><li>Conèixer la forma correcta per a manipular les màquines, eines i materials auxiliars a utilitzar </li></ul><ul><li>Mantenir l’ordre i la neteja </li></ul><ul><li>Emmagatzemar adequadament els equips de treball, eines i elements i productes auxiliars necessaris per al correcte desenvolupament del treball </li></ul><ul><li>Conèixer les normes de manipulació manual de càrregues per a treballar còmodament evitant moviments forçats i sobresforços </li></ul><ul><li>Protegir els elements mòbils de les màquines que ens puguin produir atrapaments </li></ul><ul><li>Respectar la senyalització </li></ul>
 17. 17. RISCOS GENERALS 13 Sobreesforços 14 Exposició a temperatures ambientals extremes 15 Contactes tèrmics 16 Exposició a contactes elèctrics 17 Exposició a substàncies nocives 18 Contactes substàncies càustiques i/o corrosives 19 Exposició a radiacions 20 Explosions 21 Incendis 22 Accidents causats per éssers vius 23 Atropellaments o cops amb vehicles 00 Risc Genèric 01 Caigudes de persones a diferent nivell 02 Caigudes de persones al mateix nivell 03 Caiguda d’objectes per desplom o esfondrament 04 Caigudes d’objectes en manipulació 05 Caigudes d’objectes despresos 06 Xafades sobre objectes 07 Xocs contra objectes immòbils 08 Xocs contra objectes mòbils 09 Cops per objectes o eines 10 Projecció de fragments o partícules 11 Atrapament per o entre objectes 12 Atrapament por bolcada de màquines, tractors o vehicles
 18. 18. VALORACIÓ DELS RISCOS

×