Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PRL Jardiners 01

1,659 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PRL Jardiners 01

 1. 1. CURS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS (Nivell bàsic) Maria Bañeres Farrero Gremi de Jardiners de Lleida COELL JARDINERIA
 2. 2. Presentació i Objectius <ul><li>L’objectiu prioritari d’aquest curs és que les persones que realitzen el seu treball en el sector de la jardineria aprenguin a fer-lo correctament i d’una manera segura. </li></ul><ul><li>Que es coneguin els drets i els deures dels treballadors i dels empresaris en matèria preventiva, així com la reglamentació bàsica aplicable en els seus respectius llocs de treball </li></ul><ul><li>Amb aquest curs es pretén que els jardiners estiguin preparats per a: </li></ul><ul><ul><li>Conèixer els conceptes generals de Prevenció </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificar els riscos existents en els treballs de jardineria </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplicar les mesures preventives apropiades, eliminant o reduint el risc al mateix temps que es protegeix la persona </li></ul></ul>
 3. 3. A qui va dirigit <ul><li>Empresaris de petites i mitjanes empreses que assumeixin la gestió de la prevenció. </li></ul><ul><li>Treballadors designats per a gestionar la prevenció y treballadors en general. </li></ul><ul><li>Delegats de la prevenció. </li></ul><ul><li>Aquest curs ha de ser una eina adequada per a fer arribar a les empreses, treballadors i a tots els interessats en la prevenció de riscos, els coneixements necessaris per a adquirir la informació i la formació necessàries per a prevenir els riscos derivats del treball i evitar-ne les seves conseqüències. </li></ul><ul><li>Aquest programa de formació desenvolupa els continguts exigits en la normativa per a la capacitació dels treballadors responsables de les activitats preventives bàsiques obligatòries de l’empresa. </li></ul><ul><li>Los col·lectius a qui pot anar adreçat aquest curs poden ser: </li></ul>
 4. 4. Activitats preventives bàsiques obligatòries <ul><li>Promoure els comportaments segurs i la correcta utilització dels equips de treball i protecció </li></ul><ul><li>Fomentar el interès i cooperació dels treballadors en l’acció preventiva </li></ul><ul><li>Realitzar avaluacions elementals de riscos i emprendre actuacions preventives bàsiques, tals com l’ordre, la neteja, la senyalització i el manteniment general </li></ul><ul><li>Efectuar el seu seguiment i control </li></ul><ul><li>Actuar en cas d’emergència i primers auxilis </li></ul><ul><li>Reconèixer els danys més habituals derivats del treball i les etapes que han de seguir les actuacions de prevenció </li></ul>Les activitats preventives obligatòries bàsiques de l’empresa són:
 5. 5. TREBALL I SALUT
 6. 6. Treball i salut
 7. 7. Ambients de treball <ul><li>ORGÀNIC </li></ul><ul><li>MECÀNIC </li></ul><ul><li>FÍSIC </li></ul><ul><li>QUÍMIC </li></ul><ul><li>BIOLÒGIC </li></ul><ul><li>PSÍQUIC </li></ul><ul><li>SOCIAL </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Totes aquelles situacions presents al lloc de treball que poden donar lloc a riscos professionals i causar danys si es materialitzen. </li></ul><ul><li>Condicions de seguretat </li></ul><ul><li>Medi ambient físic del treball </li></ul><ul><li>Contaminants químics i biològics </li></ul><ul><li>Càrrega del treball </li></ul><ul><li>Organització del treball </li></ul>Factors de risc
 9. 9. <ul><li>Màquines </li></ul><ul><li>Eines </li></ul><ul><li>Espais </li></ul><ul><li>Manipulació i transport </li></ul><ul><li>Electricitat </li></ul><ul><li>Matèries combustibles </li></ul>1. Condicions de Seguretat PRESENTEN RISC DE LESIÓ EN LA INTEGRITAT I SALUT FÍSIQUES PER CONTACTE INSTANTANI !
 10. 10. <ul><li>Soroll </li></ul><ul><li>Vibracions </li></ul><ul><li>Il·luminació </li></ul><ul><li>Condicions termohidromètriques </li></ul><ul><li>Radiacions </li></ul>2. Medi ambient físic del treball PRESENTEN RISC DE LESIÓ EN LA INTEGRITAT I SALUT FÍSIQUES PER CONTACTES DE LLARGA DURADA TEMPS + DISPOSICIÓ + DOSI = MAJOR RISC !
 11. 11. Soroll
 12. 12. 3. Contaminants químics i biològics <ul><li>Químics </li></ul><ul><ul><li>Es detecten amb relativa facilitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Són fàcilment mesurables </li></ul></ul><ul><ul><li>N’hi ha molts i amb efectes molt diversos </li></ul></ul><ul><li>Biològics </li></ul><ul><ul><li>No són fàcilment mesurables </li></ul></ul><ul><ul><li>No són fàcilment detectables </li></ul></ul><ul><ul><li>N’hi ha molts i amb efectes molt diversos </li></ul></ul>
 13. 13. 4. Càrrega del treball <ul><li>Càrrega Física </li></ul><ul><ul><li>Esforç físic </li></ul></ul><ul><ul><li>Postura de treball </li></ul></ul><ul><ul><li>Treball assegut </li></ul></ul><ul><ul><li>Treball d’en peus </li></ul></ul><ul><ul><li>Moviments </li></ul></ul><ul><ul><li>Manipulació de càrregues </li></ul></ul><ul><li>Càrrega Mental </li></ul><ul><ul><li>Feines repetitives </li></ul></ul><ul><ul><li>Duració del temps de concentració </li></ul></ul><ul><ul><li>Ordinadors </li></ul></ul><ul><ul><li>Stress </li></ul></ul>
 14. 14. 5. Organització del treball <ul><li>Treball nocturn i a torns </li></ul><ul><li>Absència d’autonomia temporal </li></ul><ul><li>Complexitat del treball </li></ul><ul><li>Comunicació </li></ul><ul><ul><li>Entre els companys </li></ul></ul><ul><ul><li>Entre treballadors i caps </li></ul></ul><ul><li>Estils de comandament </li></ul><ul><li>Participació </li></ul><ul><li>Identificació amb la feina </li></ul><ul><li>Iniciativa </li></ul><ul><li>Estabilitat de la feina </li></ul>
 15. 15. Noves terminologies <ul><li>Stress </li></ul><ul><li>Burn out </li></ul><ul><li>Mobbing </li></ul>
 16. 16. RISCOS PROFESSIONALS <ul><li>Situacions de treball que poden trencar l’equilibri físic, mental i social de les persones </li></ul><ul><li>Possibilitat de perdre la salut física i psíquica i l’estabilitat social per efecte de les condicions de treball </li></ul><ul><li>Segons la LPRL: Possibilitat de què un treballador pateixi un determinat dany derivat del treball. </li></ul>
 17. 17. Quantificació del risc GRAVETAT = PROBABILITAT + SEVERITAT
 18. 18. DANYS DERIVATS DEL TREBALL <ul><li>Malalties </li></ul><ul><li>Patologies </li></ul><ul><li>Lesions </li></ul>Els danys derivats del treball poden ser: Els danys ocasionats es classifiquen en: <ul><li>Accidents de treball </li></ul><ul><li>Malalties professionals </li></ul><ul><li>Altres: Cansament, stress... </li></ul>
 19. 19. 1. Accident de treball <ul><li>Tota lesió corporal que el treballador pateixi degut al treball que es faci per compte d’altri. </li></ul><ul><li>Succés anormal que es presenta de forma brusca i inesperada, normalment evitable, que succeeix en el lloc de treball o a conseqüència del mateix i que produeix disminució i anul·lació de la integritat anatòmica i fisiològica del treballador (inclou in itínere ). </li></ul><ul><li>Conseqüències esperades de l’ambient mecànic. </li></ul>
 20. 20. 2. Malaltia professional <ul><li>Malaltia que es contrau com a conseqüència del treball executat per compte d’altri. </li></ul><ul><li>Malalties que contrauen els treballadors com a conseqüència de l’ambient modificat pel propi treball degut a factors físics, químics i/o biològics. </li></ul><ul><li>Conseqüències esperades de l’ambient físic, químic i biològic. </li></ul>Malaltia professional = Dosi + Temps d’exposició
 21. 21. Accidents / Malalties professionals Diferències Inici lent Previsible Manifestació progressiva Inici brusc Imprevist i inesperable Manifestació ràpida i sobtada Malaltia professional Accident
 22. 22. 3. Altres patologies <ul><li>Insatisfacció </li></ul><ul><li>Cansament </li></ul><ul><li>Stress </li></ul><ul><li>Envelliment precoç </li></ul>
 23. 23. TÈCNIQUES PREVENTIVES
 24. 24. TÈCNIQUES PREVENTIVES <ul><li>Seguretat en el treball </li></ul><ul><li>Higiene Industrial </li></ul><ul><li>Ergonomia i psicosociologia </li></ul><ul><li>Medicina del Treball </li></ul>
 25. 25. 1. Seguretat en el treball <ul><li>Analítics </li></ul><ul><li>Operatius </li></ul>Conjunt de procediments i recursos aplicats a l’eficaç protecció i prevenció dels accidents de treball.
 26. 26. Tècniques de seguretat analítiques <ul><li>Prèvies a l’accident </li></ul><ul><ul><li>Inspeccions i revisions de seguretat </li></ul></ul><ul><ul><li>Controls periòdics </li></ul></ul><ul><ul><li>Avaluació de riscos </li></ul></ul><ul><li>Posteriors a l’accident </li></ul><ul><ul><li>Notificació dels accidents </li></ul></ul><ul><ul><li>Anàlisi i control estadístic </li></ul></ul><ul><ul><li>Investigació d’accidents </li></ul></ul>Anàlisi dels factors de risc que poden donar lloc a accidents
 27. 27. Tècniques de seguretat operatives <ul><li>Seguretat en el disseny de màquines, estris, edificis... </li></ul><ul><li>Proteccions col·lectives </li></ul><ul><li>Proteccions personals: Equips de protecció individual (EPI) </li></ul><ul><li>Senyalització </li></ul>Processos d’eliminació, reducció i control dels factors de risc Primer cal protegir col·lectivament, després cal equipar el treballador i finalment cal senyalitzar aquells riscos que ens quedin per cobrir <ul><li>Implantació de normes de seguretat </li></ul><ul><li>Manteniment preventiu </li></ul><ul><li>Formació i informació </li></ul><ul><li>Selecció de personal: per criteris mèdics, de qualitat de treball... </li></ul><ul><li>Mesures disciplinàries </li></ul>
 28. 28. 2. Higiene Industrial <ul><li>Teòrica : relació dosi/resposta a cada contaminant </li></ul><ul><li>De camp : Detecta el contaminant mitjançant mesures preses a l’empresa. </li></ul><ul><li>Analítica : Analitza mostres per determinar contaminants. </li></ul><ul><li>Operativa : Estableix mesures correctores </li></ul>Tècnica no mèdica que actua sobre els contaminants ambientals presents en el lloc de treball
 29. 29. 3. Ergonomia i psicosociologia PSICOSOCIOLOGIA. Ciència aplicada que estudia i explica tots els factors que influeixen en el comportament social, considerant variables psicològiques i sociològiques procedents del sistema social. ERGONOMIA. Ciència aplicada de caràcter multidisciplinar que pretén l’adequació dels productes, sistemes i entorns artificials a les característiques, limitacions i necessitats de l’usuari. OBJECTIU. Millorar de forma global les condicions de treball i adaptar-les a l’individu.
 30. 30. 4. Medicina del treball Pretén avaluar l’estat físic del treballador abans d’iniciar una activitat laboral i valorar la seva aptitud per un lloc de treball en concret i les mesures preventives a adoptar per tal que la seva condició de salut no es vegi perjudicada.

×