Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estructures

79,115 views

Published on

Published in: Travel, Technology

Estructures

 1. 1. LES ESTRUCTURES Alumnes SES St. Llorenç de Morunys Professora Aida Bajona Hayat Belhadi Siham Belhadi Daniel Canals Irene Fernàndez Maria Bañeres
 2. 2. Unitat Didàctica: Estructures <ul><li>Què farem ? </li></ul><ul><li>Què és una estructura ? </li></ul><ul><li>Estructures al llarg de la història </li></ul><ul><li>Esforços que suporten les estructures </li></ul><ul><li>Elements d'una estructura </li></ul><ul><li>Perfils estructurals </li></ul><ul><li>Tipus d'estructures </li></ul><ul><ul><li>Estructures resistents </li></ul></ul><ul><ul><li>Estructures estables </li></ul></ul><ul><ul><li>Estructures artificials </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Massives </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De voltes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tramades </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Triangulades </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penjants </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Altres </li></ul></ul></ul><ul><li>Per acabar ... </li></ul>
 3. 3. 1. Què farem? <ul><li>Estudiarem diferents tipus d'estructures. </li></ul><ul><li>Veurem què és una estructura. </li></ul><ul><li>Identificarem els elements que aguanten els esforços de estructures. </li></ul><ul><li>Coneixerem diferents tipus de materials i estructures. </li></ul>
 4. 4. 2. Què és una estructura? <ul><li>Les estructures formen part de la nostra vida. </li></ul><ul><li>Des que es va construir la primera cabanya o barraca fins als nostres dies, les estructures no han deixat d'evolucionar i sense elles cap objecte, màquina o edifici compliria la seva funció. </li></ul>
 5. 5. 2. Què és una estructura? <ul><li>Una estructura és un conjunt resistent i estable d'elements capaços de suportar forces i transmetre-les als punts de suport. </li></ul><ul><li>Gairebé tots els cossos estan sostinguts per algun sistema estructural que suporta les seves càrregues. </li></ul>
 6. 6. 2. Què és una estructura? <ul><li>Les forces que actuen sobre una estructura s'anomenen càrregues. </li></ul><ul><li>Les càrregues poden ser: el pes mateix de l'estructura, el pes dels elements que s'hi col·loquen a sobre, el vent que l'empeny, la neu que hagi de suportar, etc. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Activitat 1 </li></ul><ul><li>Marca per que serveixen les estructures: </li></ul><ul><li>a) Són uns elements capaç de suportar càrregues. </li></ul><ul><li>b) Es van inventar al segle XIX. </li></ul><ul><li>c) Només són artificials </li></ul>2. Què és una estructura
 8. 8. <ul><li>Activitat 2 </li></ul><ul><li>Es diu que una estructura és inestable: </li></ul><ul><li>a) Quan en aplicar-hi una força manté la posició. </li></ul><ul><li>b) Quan en aplicar-hi una força perd la seva posició. </li></ul><ul><li>c) Quan una part queda sotmesa a tracció i una part </li></ul><ul><li>a compressió, com a les bigues. </li></ul>2. Què és una estructura
 9. 9. 3. Estructures al llarg de la història
 10. 10. Activitat 3 Ordena cronològicament 3. Estructures al llarg de la història 1. 2. 3. 4.
 11. 11. 4. Esforços que suporten les estructures <ul><li>Tracció </li></ul><ul><li>Compressió </li></ul><ul><li>Flexió </li></ul><ul><li>Cisalla </li></ul><ul><li>Torsió </li></ul>
 12. 12. <ul><li>És quan sobre un cos actuen forces que tendeixen a augmentar-ne la longitud, és a dir, a estirar-lo. </li></ul>4. Esforços que suporten les estructures
 13. 13. <ul><li>És quan sobre un cos actuen forces que tendeixen a disminuir-ne la longitud; és a dir,a comprimir-los. </li></ul>4. Esforços que suporten les estructures
 14. 14. 4. Esforços que suporten les estructures <ul><li>És quan les forces o les càrregues tendeixen a doblegar-lo. </li></ul>
 15. 15. 4. Esforços que suporten les estructures <ul><li>És quan les forces que actuen paral·lelament al sentit de la secció tendeixen a tallar-lo; que és a dir, tendeixen a desplaçar una secció respecte a l'altra. </li></ul>
 16. 16. 4. Esforços que suporten les estructures <ul><li>És quan les forces que hi actuen tendeixen a fer girar una secció respecte a altra; es a dir, a retorçar-lo. </li></ul>
 17. 17. 4. Esforços que suporten les estructures Activitat 4 1. Quan gires una goma quin esforç estàs fent? 2. Quan fas una tenda les cordes quin tipus d'esforç estàs fent? 3. Digues un exemple de compressió. 4. Digues un exemple de cisalla. 5. On es nota l'esforç de flexió en un pont?
 18. 18. 5. Elements d'una estructura <ul><li>Fonaments </li></ul><ul><li>Columnes o pilars </li></ul><ul><li>Bigues </li></ul><ul><li>Arcs </li></ul><ul><li>Tirants </li></ul>
 19. 19. 5. Elements d'una estructura <ul><li>Fonaments </li></ul><ul><li>Totes les estructures necessiten recolzar-se sobra una base resistent. Aquesta base la conformen als fonaments els fonaments, que solen estar per sota del nivell de la terra. </li></ul>
 20. 20. 5. Elements d'una estructura <ul><li>Columnes o pilars </li></ul><ul><li>Són barres que serveixen per suportar esforços. </li></ul>
 21. 21. 5. Elements d'una estructura <ul><li>Bigues </li></ul><ul><li>Són barres posades de manera horitzontal sotmeses a esforços de flexió. </li></ul>
 22. 22. 5. Elements d'una estructura <ul><li>Arc </li></ul><ul><li>Element amb forma corba que serveix per cobrir un forat entre dos pilars, i que suporta una part de l'estructura descarregant el pes als extrems </li></ul>
 23. 23. 5. Elements d'una estructura <ul><li>Tirants </li></ul><ul><li>Són cables o barres que suporten esforços de tracció. Poden ser d'acer i serveixen per augmentar la resistència i l'estabilitat d'una estructura. </li></ul>
 24. 24. 5. Elements d'una estructura Activitat 5 Indica de quins elements estructurals formen part de les següents construccions: a) b) c)‏
 25. 25. <ul><li>Activitat 6 </li></ul><ul><li>Els tirants són: </li></ul><ul><li>a) Cables o barres que treballen a tracció I </li></ul><ul><li>serveixen per augmentar la resistència d'una </li></ul><ul><li>estructura. </li></ul><ul><li>b) Barres verticals que treballen a compressió. </li></ul><ul><li>c) Barres horitzontals que treballen a flexió. </li></ul>5. Elements d'una estructura
 26. 26. <ul><li>Activitat 7 </li></ul><ul><li>Els fonaments serveixen per a: </li></ul><ul><li>a) Evitar que l'edifici s'ensorri o caigui. </li></ul><ul><li>b) Descarregar el pes que suporta cap als extrems. </li></ul><ul><li>c) Fer que una estructura sigui més lleugera. </li></ul>5. Elements d'una estructura
 27. 27. 5. Elements d'una estructura Activitat 8 Indica quin és aquest element estructural
 28. 28. 5. Elements d'una estructura Activitat 9 Indica quin és aquest element estructural
 29. 29. 5. Elements d'una estructura Activitat 10 Indica quin és aquest element estructural
 30. 30. 5. Elements d'una estructura Activitat 11 Quin tipus d'estructura està mirant l'ós?
 31. 31. 6. Perfils estructurals <ul><ul><li>Un altre recurs molt utilitzat per construcció són </li></ul></ul><ul><ul><li>els perfils. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els perfils són barres de diferents seccions. </li></ul></ul><ul><ul><li>N'hi ha de: </li></ul></ul><ul><ul><li>Oberts </li></ul></ul><ul><ul><li>Laminats </li></ul></ul><ul><ul><li>Macisos </li></ul></ul>
 32. 32. 6. Perfils estructurals <ul><li>Els perfils oberts més comuns són els de les bigues. </li></ul><ul><li>Les bigues més utilitzades són les corresponents als perfils IPN (en forma de I) i les HEB (en forma d'H). </li></ul>Perfils oberts
 33. 33. 6. Perfils estructurals <ul><li>Els perfils oberts més comuns són els de les bigues. </li></ul><ul><li>Les bigues més utilitzades són les corresponents als perfils IPN (en forma de I) i les HEB (en forma d'H). </li></ul>Perfils laminats
 34. 34. 6. Perfils estructurals <ul><li>Els perfils oberts més comuns són els de les bigues. </li></ul><ul><li>Les bigues més utilitzades són les corresponents als perfils IPN (en forma de I) i les HEB (en forma d'H). </li></ul>Perfils massissos
 35. 35. Activitat 12 Agrupa els perfils segons el tipus: 6. Perfils estructurals a) b) c)‏ d) e) f)‏
 36. 36. 7. Tipus d'estructures <ul><li>Hi ha molts tipus d'estructures. Una manera senzilla de classificar-les és per la forma, o la dels elements que hi predominen. </li></ul><ul><li>Estructures resistents </li></ul><ul><li>Estructures estables </li></ul><ul><li>Estructures artificials </li></ul><ul><ul><ul><li>Massives </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De voltes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tramades </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Triangulades </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penjants </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Altres </li></ul></ul></ul>
 37. 37. 7. Tipus d'estructures <ul><li>Una estructura és resistent quan conserva la seva forma després d'aplicar-li càrregues. </li></ul><ul><li>Una estructura ha d'aguantar les càrregues (resistència) i no ha de caure (estabilitat)‏ </li></ul>Estructures resistents
 38. 38. 7. Tipus d'estructures <ul><li>El triangle és la figura geomètrica que no és deforma si se li apliquen forces. </li></ul>Estructures resistents
 39. 39. 7. Tipus d'estructures Estructures resistents: Triangulars
 40. 40. <ul><li>Activitat 13 </li></ul><ul><li>Quines de les figures següents són indeformables? </li></ul><ul><li>a) Un cuadrat </li></ul><ul><li>b) Un hexàgon </li></ul><ul><li>c) Un triangle </li></ul>7. Tipus d'estructures
 41. 41. <ul><li>Activitat 14 </li></ul><ul><li>Escriu els noms dels esforços a què està sotmès el triangle. </li></ul>7. Tipus d'estructures
 42. 42. <ul><li>L'arc és una estructura resistent que treballa a compressió. </li></ul><ul><li>Els arcs aguanten gràcies a que tenen un maó sobre l'altre i encaixen perfectament. </li></ul><ul><li>El maó central se li diu pedra angular o clau i subjecta l'arc. </li></ul>7. Tipus d'estructures Estructures resistents: L'arc
 43. 43. 7. Tipus d'estructures Les estructures estables són aquelles que quan se'ls aplica una força no es deformen. Les inestables són les que perden l'equilibri amb el mínim esforç Estructures estables
 44. 44. 7. Tipus d'estructures El centre de gravetat (CG) és el punt d'aplicació de les diverses forces de gravetat que actuen sobre la distribució de masses d'un cos. Si tracem les tres alçades del triangle obtindrem el centre de gravetat, i si posem un boli on s'ajunten les línies el triangle es mantindrà sobre el boli Estructures estables: Centre de gravetat
 45. 45. 7. Tipus d'estructures Activitat 15
 46. 46. Activitat 16 Quina de les cadires és més estable? a)‏ b)‏ 7. Tipus d'estructures
 47. 47. 7. Tipus d'estructures Estructures artificials: Massives <ul><ul><li>Són estructures en les quals predominen una gran concentració de material . Es caracteritzen pel fet de ser estables i molt pesants . Alguns exemples són les piràmides, temples, preses, muralles. </li></ul></ul>
 48. 48. 7. Tipus d'estructures Estructures artificials: De voltes <ul><ul><li>En les estructures de voltes hi predominen els arcs, les voltes o les cúpules amb elements de subjecció i suport. La volta és una successió de diversos arcs i la cúpula és una volta de forma semiesfèrica. </li></ul></ul>
 49. 49. 7. Tipus d'estructures Estructures artificials: Tramades <ul><ul><li>Les estructures tramades estan formades per un conjunt de perfils de fusta, acer o formigó que s'entrecreuen entre elles. Els elements estructurals són les bigues , els pilars o columnes i la fonamentació . </li></ul></ul>
 50. 50. 7. Tipus d'estructures Estructures artificials: Triangulades <ul><ul><li>Les estructures triangulades es formen unint molts triangles que construeixen xarxes planes o espacials. Cada triangle està sotmès als seus propis esforços de tracció i compressió. </li></ul></ul>
 51. 51. 7. Tipus d'estructures Estructures artificials: Penjants <ul><ul><li>Les estructures penjants se sostenen amb cables o perfils subjectes a elements de suport. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tirants :estan sotmesos a esforços de tracció. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tauler o passarel·la : És per on passen cotxes,persones. Normalment és metàl·lic </li></ul></ul>
 52. 52. 7. Tipus d'estructures Estructures artificials: Pneumàtiques <ul><ul><li>Les estructures pneumàtiques són inflables, lleugeres i desmuntables. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les atraccions infantils són estructures pneumàtiques. </li></ul></ul>
 53. 53. 7. Tipus d'estructures Estructures artificials: Laminars <ul><ul><li>Les estructures laminars estan fetes de de làmines de metall. </li></ul></ul><ul><ul><li>Són estructures laminars les carrosseries dels cotxes. </li></ul></ul>
 54. 54. 7. Tipus d'estructures Estructures artificials: Geodèsiques <ul><ul><li>Les estructures geodèsiques són lleugeres i resistents i s'utilitzen en la construcció de formes esfèriques o cilíndriques. </li></ul></ul>
 55. 55. 7. Tipus d'estructures <ul><li>Activitat 17 </li></ul>Quina estructura seria una piràmide com aquesta?
 56. 56. 7. Tipus d'estructures <ul><li>Activitat 18 </li></ul>Aquesta foto quin tipus d'estructura seria?
 57. 57. <ul><li>Activitat 19 </li></ul><ul><li>Escriu el nom de les estructures de les fotografies . </li></ul>7. Tipus d'estructures
 58. 58. <ul><li>Activitats de repàs </li></ul><ul><li>Contesta si són certes (c) o falses (f) les frases següents: </li></ul>Per acabar... Tots els ponts tenen una funció comuna, que és resistir una càrrega. Les estructures verticals tenen una sola funció, que és suportar el seu propi pes. Com més profunds són els fonaments d'una estructura, més gran és l'estabilitat i la resistència als esforços d'aquesta. Totes les bigues i els pilars d'un edifici han de ser igual de resistents. Ara fes les transformacions que creguis adients per convertir les frases falses en certes.

×