Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Abp Les Estructures.1r Eso

6,823 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

Abp Les Estructures.1r Eso

 1. 1. ABP Les estructures – 1r ESO Maria Bañeres Farrero L'ÚS METODOLÒGIC DELS PROJECTES A L'AULA DE TECNOLOGIA Programa de formació per al professorat de Tecnologia
 2. 2. Les estructures – 1r ESO <ul><li>ÍNDEX </li></ul><ul><li>Què és un ABP? </li></ul><ul><li>Plantejament del problema </li></ul><ul><li>Descripció de les tasques a realitzar </li></ul><ul><li>Agrupacions de treball </li></ul><ul><li>Formats de treball </li></ul><ul><li>Temporització </li></ul><ul><li>Lliurament i presentació dels treballs </li></ul><ul><li>Avaluació </li></ul><ul><li>Dades d’interés </li></ul>ABP Maria Bañeres Farrero
 3. 3. Les estructures – 1r ESO <ul><li>1. Què és un ABP? </li></ul><ul><li>ABP són les sigles d’ Aprenentatge Basat en Problemes , el qual es basa en crear petits grups de treball on cada individu assumeix un rol determinat , i en el que s'aprèn col·laborant en la recerca per resoldre un problema o repte inicial complex, plantejat pel professor, amb l'objectiu de desencadenar l'aprenentatge. </li></ul>ABP Maria Bañeres Farrero
 4. 4. Les estructures – 1r ESO <ul><li>2. Plantejament del problema </li></ul><ul><li>Conscients de que treballem amb un llibre de text triat per un altre centre, que ens ha obligat a d’ampliar en totes les unitats didàctiques i en el qual les activitats proposades per treballar no són gaire interessants de cara a l’estudi, es proposa que sigueu vosaltres, els i les alumnes, els qui desenvolupeu la unitat didàctica corresponent a les estructures. </li></ul><ul><li>Aquest serà el nostre ABP! </li></ul>ABP Maria Bañeres Farrero
 5. 5. Les estructures – 1r ESO <ul><li>3. Descripció de les tasques a realitzar </li></ul><ul><li>Seguint el guió de la unitat proposat pel llibre de text, haureu de fer les tasques de recerca i de redacció necessàries per a composar la nostra pròpia unitat didàctica. </li></ul><ul><li>També haureu de millorar les activitats proposades per a què fer els deures no es converteixi martiri i en copiar per copiar. </li></ul><ul><li>El millor de tot és que haureu creat una unitat didàctica que quedarà a disposició dels companys del curs vinent per a què la puguin treballar des de el vostre ABP i no pas des del llibre de text. </li></ul>ABP Maria Bañeres Farrero
 6. 6. Les estructures – 1r ESO <ul><li>4. Agrupacions de treball (I) </li></ul><ul><li>Abans de posar-se a la feina cal organitzar el grup de treball i repartir-se tasques i responsabilitats segons aquestes figures: </li></ul><ul><ul><li>Coordinador/a : S’encarregarà d’unificar criteris de composició i muntatge del material que elaboraran els companys, com ara tipus de lletra, configuració dels títols, etc... També h aurà de vetllar que tothom segueixi els criteris establerts , de supervisar la feina de redacció dels apartats en cada sessió de treball , de recollir les aportacions que vagin fent de cara a millorar el resultat final del treball i de valorar la feina realitzada pels companys redactors al final de cada sessió. </li></ul></ul><ul><ul><li>Redactors : S’encarregaran de desenvolupar l’apartat corresponent a cada sessió de treball, seguint les indicacions del coordinador i supervisats pel mateix . També valoren la feina del coordinador. </li></ul></ul>ABP Maria Bañeres Farrero
 7. 7. Les estructures – 1r ESO <ul><li>4. Agrupacions de treball (II) </li></ul><ul><li>Condicions de treball : </li></ul><ul><ul><li>Els càrrecs seran rotatius de manera que a l’inici de cada sessió una person a assumiran el rol de coordinador i la resta de redactors. </li></ul></ul><ul><ul><li>Davant de qualsevol dubte o conflicte els redactors s’hauran d’adreçar al coordinador. </li></ul></ul><ul><ul><li>El professor només atendrà consultes i dubtes del coordinador. </li></ul></ul><ul><ul><li>Al finalitzar cada sessió el coordinador valorar à la feina dels redactors i a l’inrevés. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tots sereu valorats, a més a més, pel professor. </li></ul></ul>ABP Maria Bañeres Farrero
 8. 8. Les estructures – 1r ESO <ul><li>5. Formats dels treballs </li></ul><ul><li>La unitat didàctica es farà amb el programari lliure OpenOffice IMPRESS. </li></ul><ul><li>En la primera sessió de treball a l’aula d’informàtica es decidiran els formats i tipus de lletra de tot el document que registrarà el coordinador. </li></ul><ul><li>Les imatges es podran tractar amb qualsevols dels programes disponibles: Paint, Paint-Shop Pro o GIMP. Les imatges seran de 800x600 p í xels com a màxim i en format jpg per les fotos i gif pels gràfics i dibuixos. </li></ul>ABP Maria Bañeres Farrero
 9. 9. Les estructures – 1r ESO <ul><li>6. Temporització </li></ul>ABP Maria Bañeres Farrero 1a sessió : Aula convencional. Explicar l’ABP i repartiment dels apartats de la unitat didàctica per cada alumne/a. 2a sessió : Aula d’Informàtica. Establiment dels criteris de composició i formats. Inici de la recerca i redacció dels apartats corresponents. Lliurament parcial de la feina realitzada via mail. 3a a 6a sessió : Aula d’Informàtica. Recerca i redacció dels apartats corresponents. Lliurament parcial de la feina realitzada via mail. 7a a 8a sessió : Aula d’Informàtica. Muntatge final i lliurament de la unitat didàctica via mail. 9a sessió : Aula convencional. Exposició de la unitat didàctica
 10. 10. Les estructures – 1r ESO <ul><li>7. Lliurament i presentació dels treballs (I) </li></ul><ul><li>En aquest apartat és on s’implementarà el pla d’acció “ acabar a l’hora x sortir a l’hora ” </li></ul><ul><li>En sentir el senyal de pre-avís de finalització de la classe es disposarà de 5 minuts per a: </li></ul><ul><ul><li>C opiar totes les referències i pàgines web amb les quals s’estigui treballant dins la darrera diapositiva per a enllaçar amb la feina del dia següent i construir paral·lelament la webgrafia del document. </li></ul></ul><ul><ul><li>El document IMPRESS creat es guardarà a l’escriptori amb el nom de l’alumne redactor i l’enviarà via mail al professor i a ell mateix per poder continuar la feina en la propera sessió. </li></ul></ul><ul><ul><li>Un cop enviat el document cal tancar tots els ordenadors i les pantalles i deixar en el lloc corre s ponent les cadires abans no soni el timbre de canvi de classe. </li></ul></ul>ABP Maria Bañeres Farrero
 11. 11. Les estructures – 1r ESO <ul><li>7. Lliurament i presentació dels treballs (II) </li></ul><ul><li>Lliurament del document final </li></ul><ul><li>Les dues darreres sessions de treball es dedicaran al muntatge del document final que consistirà en un document IMPRESS únic amb el següent esquema de contingut: </li></ul><ul><ul><li>Portada </li></ul></ul><ul><ul><li>Índex </li></ul></ul><ul><ul><li>Apartats 1, 2,3... </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitats proposades </li></ul></ul><ul><ul><li>Webgrafia </li></ul></ul><ul><li>En el muntatge final el coordinador s’encarregarà de fer el recull final amb la col·laboració del redactor corresponent per a cada apartat. </li></ul>ABP Maria Bañeres Farrero
 12. 12. Les estructures – 1r ESO <ul><li>7. Lliurament i presentació dels treballs (III) </li></ul><ul><li>Exposició de la unitat didàctica </li></ul><ul><ul><li>Els alumnes hauran d’exposar la unitat didàctica classe amb el suport del canó de projecció. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada alumne exposarà l’apartat en el qual ha actuat com a redactor. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada alumne serà valorat en la seva exposició per la resta de companys i pel professor. </li></ul></ul>ABP Maria Bañeres Farrero
 13. 13. Les estructures – 1r ESO <ul><li>8. Avaluació </li></ul><ul><li>En l’avaluació es valoraran els següents aspectes: </li></ul><ul><li>Coordinador : Serà valorat pels redactors i pel professor en cada sessió. </li></ul><ul><li>Redactors : Seran valorats pel coordinador i pel professor en cada sessió. </li></ul><ul><li>Exposició final : cada alumne serà valorat per la resta i pel professor. </li></ul>ABP Maria Bañeres Farrero
 14. 14. Les estructures – 1r ESO <ul><li>Proposta de model per elaborar </li></ul>ABP Maria Bañeres Farrero Molt bona presentació, a més a més original Força coherent i ben organitzat Cada apartat està organitzat, però no hi ha una línia estètica Confús, incomplet i sense un estil clar Presentació Correcció ortogràfica i simbologia correcta Poques faltes d'ortografia i força correcció a l’emprar els símbols Hi ha bastants errors d'ortografia i rarament utilitza la simbologia Ple de faltes d'ortografia i sense utilitzar la simbologia Llenguatge i simbologia Contingut molt ben elaborat amb un enfocament original Contingut força elaborat Material poc elaborat, que no s'adapta al que es demana El material ha estat reproduït sense elaboració Elaboració d el contingut Bona cerca i tria dels millors materials Esforç apreciable en la cerca d'informació i en la qualitat del material trobat Cert esforç en la cerca, tot i que els materials poden millorar Poc esforç en la cerca i poca qualitat dels materials trobats Cerca d’informació Punts Excel·lent 10 Acceptable 7 Fluix 4 Sense fer 0 Aspectes AVALUACIÓ DELS LLIURAMENTS PARCIALS (PROF i COORD)
 15. 15. Les estructures – 1r ESO <ul><li>Proposta de model per elaborar </li></ul>ABP Maria Bañeres Farrero La resposta ha estat clara i satisfactòria. Tenia coneixements però no s’ha fet entendre Resposta poc o gens argumentada Cap Respostes a les preguntes formulades Han resultat ser un excel·lent suport Adequats, han ajudat ha entendre els conceptes Adequats però no gaire aprofitats Pocs i no gaire encertats Materials de suport Fluida i llenguatge precís. Fluid, el públic segueix amb interès Clara i entenedora, en general Poc clara. Difícil de seguir Comunicació S’ha fet una planificació per fer l’exposició S’ha intentat relacionar les diferents explicacions Seqüència correcta però apartats aïllats Mal estructura t i difícil d’entendre Organització del contingut S’ha aprofundit en els diferents punts S’han cobert els diferents punts. Idees correctes però incomplet es Idees simplistes Contingut Punts 10 7,5 5 3 AVALUACIÓ DE L’EXPOSICIÓ (PROFESSOR)
 16. 16. Les estructures – 1r ESO <ul><li>Proposta de model d’autoavaluació per elaborar </li></ul>ABP Maria Bañeres Farrero , Què hem de millorar? Molt bon ús d'internet per cercar la informació adient Bon domini dels cercadors i del navegador i bona selecció L'equip utilitza les eines de cerca en internet de manera correcta Cerca pobra d'informació en xarxa, i poc elaborada Ús d’Internet Els rols estan plenament assumits Cada membre de l'equip assumeix el seu rol i la transmissió d'informació en tre els membres de l'equip resulta correcta Cada membre de l'equip assumeix el seu rol, però falla la transmissió d'informació dins de l'equip Els membres de l'equip no assumim plenament el nostre rol Rols dels membres B ona organització de tot l'equip que es reflec teix en el producte final L'equip treballem coordinat des del començament L'equip es coordina mínimament per tal de realitzar tot el treball No s'aprecia coordinació en les diferents tasques realitzades Coordinació Treball molt ben planificat, tant temporal ment com en la distribució de tasques El treball és planificat i es segueix correctament aquesta planificació S'aprecia una planificació prèvia, tot i que falta la previsió en l'organització temporal No s'aprecia una planificació prèvia del treball a realitzar Planificació Punts Excel·lent 10 Acceptable 7 Fluix 4 Sense fer 0 Aspectes ENS AUTOAVALUEM I PER TANT... MILLOREM
 17. 17. Les estructures – 1r ESO <ul><li>9. Dades d’interés (per cercar) </li></ul><ul><li>Golden Gate Norman Foster (arquitecte) </li></ul><ul><li>Partenon Santiago Calatrava (arquitecte) </li></ul><ul><li>Dolmen Antoni Gaudi (Arquitecte) </li></ul><ul><li>Pont de Brooklyn Frank Gehry (arquitecte) </li></ul><ul><li>Ópera House Sidney Dubai </li></ul><ul><li>Ópera de Tenerife Atomium Brusel·les </li></ul><ul><li>Pont Vasco de Gama Coliseum Roma </li></ul><ul><li>Pont de l’Alamillo Kursaal </li></ul><ul><li>Torres Kio Aqüeducte Segòvia </li></ul><ul><li>Torre Eiffel Dragon Khan </li></ul><ul><li>Guggenheim Chichen Itzà </li></ul><ul><li>Mesquita Córdova Piràmide de Keops </li></ul>ABP Maria Bañeres Farrero
 18. 18. <ul><li>Bona feina!!!!!!! </li></ul>Les estructures – 1r ESO ABP Maria Bañeres Farrero

×