Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pp36 2013

1,102 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pp36 2013

 1. 1. KERAJAAN MALAYSIA PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 36 TAHUN 2013 PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM GRED 1 HINGGA GRED 54 DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
 2. 2. i   KANDUNGAN Bil. Perkara Muka Surat 1. KANDUNGAN i 2. SENARAI LAMPIRAN ii 3. TUJUAN 1 4. LATAR BELAKANG 1 5. PELAKSANAAN 2 Penambahbaikan Struktur JGMM 2 Pegawai Yang Layak 4 Pegawai Yang Tidak Layak 4 Kaedah Pemindahan Gaji 5 Pergerakan Gaji Tahunan 6 Tarikh Pergerakan Gaji 6 Elaun Dan Kemudahan 6 6. TARIKH KUAT KUASA 6 7. PEMAKAIAN 7 8. PEMBATALAN 7
 3. 3. ii   SENARAI LAMPIRAN Bil. Perkara Muka Surat 1. Indeks Jadual Gaji Minimum - Maksimum Perkhidmatan Awam Malaysia 8 2. Jadual Gaji Minimum - Maksimum Skim Perkhidmatan Berkuat Kuasa 10 3. Indeks Jadual Gaji Minimum - Maksimum Perkhidmatan Awam Malaysia (Khas Untuk Penyandang) 63 4. Jadual Gaji Minimum - Maksimum (Khas Untuk Penyandang) 64 5. Borang Senarai Pegawai Yang Kekal Berada Di Gaji Khas Untuk Penyandang  77 6. Contoh Kaedah Pemindahan Gaji 78
 4. 4.     JPA(BG GR TUJUA 1. mengen Gred 1 LATA 2. kepada organis jaringa mendap kerjaya baik. GE)223/5/4 PEKELI PENAMB RED 1 HIN AN Pekeliling nai penamb hingga Gr AR BELAK Seiring de a mendaya sasi, merak an kerja s pati skim- a pegawai 4-3 ILING PE BAHBAIK NGGA GR perkhidm bahbaikan red 54 di b KANG engan tran akan kom kyatkan Pe serta mew -skim perk beserta st KERAJA ERKHIDM KAN JADU RED 54 DI matan ini struktur Ja awah Siste sformasi P mpetensi d erkhidmata wujudkan khidmatan ruktur JGM AAN MAL MATAN B UAL GAJ BAWAH bertujuan adual Gaji em Saraan Perkhidmat dan produk an Awam d nilai bers yang ber MM di ba LAYSIA ILANGAN JI MINIMU SISTEM n melaksan Minimum Malaysia ( tan Awam ktiviti pen dalam kete sama dan rkuat kuas awah SSM No. Sir N 36 TAH UM - MAK SARAAN nakan kep - Maksim (SSM). m yang me njawat aw erangkuman integriti, sa dan lan wajar dik ri : HUN 2013 KSIMUM N MALAY putusan K mum (JGMM emberi pen wam, mere an memper maka K ndasan ke kaji dan di   M YSIA Kerajaan M) bagi nekanan ekayasa rluaskan Kerajaan emajuan itambah 1
 5. 5.       3. Kajian dan penambahbaikan ini secara keseluruhannya adalah bagi memastikan: 3.1 perolehan modal insan yang menepati keperluan negara dan perkhidmatan melalui syarat-syarat kelayakan yang diiktiraf dalam melaksanakan skop fungsi tugas jawatan yang ditetapkan. 3.2 pembentukan kepegawaian yang berkualiti dari segi kemahiran, pengetahuan dan sikap melalui landasan kerjaya yang terancang. 3.3 penggajian yang berlandaskan prinsip kadar upah mengikut kerja dan kelayakan yang diperlukan, serta prinsip relativiti dan pariti dalam menarik dan mengekalkan bakat-bakat terbaik. 4. Justeru, di atas keperluan-keperluan yang dijelaskan di perenggan 3, maka Kerajaan bersetuju struktur JGMM bagi Gred 1 hingga Gred 54 di bawah SSM ditambah baik. PELAKSANAAN Penambahbaikan Struktur JGMM 5. Struktur JGMM bagi Gred 1 hingga Gred 40 dalam Kumpulan Pelaksana serta Gred 41 hingga Gred 54 dalam Kumpulan Pengurusan dan Profesional ditambah baik berdasarkan prinsip berikut: 5.1 penambahbaikan struktur gaji mengikut prinsip kadar upah mengikut kerja dan kelayakan masuk yang diperlukan, serta prinsip relativiti dan pariti. 2
 6. 6.       5.2 gaji maksimum tertentu dalam JGMM diperkemas bagi menampung prinsip penetapan gaji permulaan kenaikan pangkat. Seterusnya, gaji maksimum ditambah sebanyak dua (2) Kenaikan Gaji Tahunan (KGT) bagi membolehkan pegawai menikmati Pergerakan Gaji Tahunan (PGT). 5.3 amaun gaji minimum dan maksimum dalam JGMM dibundarkan. 6. Penambahbaikan JGMM ini juga melibatkan: 6.1 penyeragaman kod gaji A bagi skim perkhidmatan Pemandu Lokomotif menggantikan kod gaji AA. 6.2 penyeragaman kod gaji DG bagi skim perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Bersepadu) menggantikan kod gaji DGA. 6.3 pewujudan kod gaji DUF bagi skim perkhidmatan Pensyarah Farmasi. 6.4 pewujudan kod gaji H bagi Klasifikasi Perkhidmatan Kemahiran menggantikan kod gaji R bagi Klasifikasi Perkhidmatan Mahir/ Separuh Mahir/ Tidak Mahir. 7. JGMM bagi pegawai yang berada dalam skim perkhidmatan yang berkuat kuasa adalah seperti di Lampiran A. 8. Dalam keadaan menampung pegawai yang berada dalam skim perkhidmatan tertentu yang telah dijumudkan, JGMM adalah seperti di Lampiran B. 9. JGMM yang tidak terdapat dalam Lampiran A dan Lampiran B, Ketua Jabatan hendaklah memohon JGMM daripada Bahagian Saraan, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dengan mengemukakan salinan kenyataan perkhidmatan yang telah dikemas kini dan disahkan bagi pegawai terlibat. 3
 7. 7.       Pegawai Yang Layak 10. Penambahbaikan struktur JGMM ini melibatkan pegawai di bawah SSM bertaraf tetap, sementara dan kontrak (Contract of Service) yang sedang berkhidmat di bawah SSM pada atau selepas 1 November 2013 termasuk pegawai yang ditukar sementara atau dipinjam ke agensi Kerajaan, pertubuhan antarabangsa atau sektor swasta serta pegawai yang cuti bergaji penuh, cuti separuh gaji dan cuti tanpa gaji. 11. Pegawai yang meninggal dunia pada atau selepas 1 November 2013 juga terlibat dalam penambahbaikan JGMM ini. Ketua Jabatan terakhir di mana pegawai ditempatkan adalah bertanggungjawab terhadap pemindahan gaji bagi pegawai tersebut. Pegawai Yang Tidak Layak 12. Penambahbaikan struktur JGMM ini tidak melibatkan: 12.1 pegawai di bawah saraan Laporan Gaji Jawatankuasa Kabinet (JKK) 1976 atau Sistem Saraan Baru (SSB) yang masih berkhidmat. 12.2 pegawai yang berada dalam sistem saraan agensi diasingkan saraannya. 12.3 pegawai yang dikenakan tindakan tatatertib dengan hukuman buang kerja yang berkuat kuasa pada atau sebelum 1 November 2013. 12.4 pegawai yang bersara pada atau sebelum 1 November 2013. 12.5 pegawai yang meninggal dunia sebelum 1 November 2013. 4
 8. 8.       Kaedah Pemindahan Gaji 13. Bagi maksud pemindahan gaji, amaun gaji pegawai pada 31 Oktober 2013 hendaklah dipindahkan kepada amaun gaji yang sama dalam JGMM baru pada 1 November 2013. Kaedah pemindahan gaji yang sama adalah juga terpakai bagi pegawai yang berada dalam keadaan seperti berikut: 13.1 pegawai yang dipinjam atau ditukar sementara ke agensi Kerajaan, amaun gaji hakiki pegawai hendaklah dipindahkan ke JGMM baru oleh Ketua Jabatan asal. Manakala, gaji jawatan peminjaman atau jawatan pertukaran sementara hendaklah dipindahkan ke JGMM baru oleh Ketua Jabatan di agensi peminjam. 13.2 pegawai yang dipinjamkan ke pertubuhan antarabangsa atau sektor swasta, amaun gaji hakiki pegawai hendaklah dipindahkan ke JGMM baru oleh Ketua Jabatan asal. 13.3 pegawai yang cuti bergaji penuh, amaun gaji hakiki pegawai hendaklah dipindahkan ke JGMM baru. 13.4 pegawai yang cuti separuh gaji, amaun gaji hakiki pegawai hendaklah dipindahkan ke JGMM baru serta dibayar separuh daripada gaji baru. 13.5 pegawai yang cuti tanpa gaji, amaun gaji hakiki pegawai hendaklah dipindahkan ke JGMM baru. Pegawai akan dibayar gaji baru apabila kembali bertugas. 14. Bagi pegawai yang diluluskan gaji Khas Untuk Penyandang (KUP) oleh Bahagian Saraan, JPA dan amaun gajinya berada dalam lingkungan JGMM yang baru maka pegawai tidak lagi diperuntukkan gaji KUP. 5
 9. 9.       15. Bagi pegawai yang diluluskan gaji KUP oleh Bahagian Saraan, JPA dan amaun gajinya tidak dapat ditampung oleh gaji maksimum dalam JGMM baru, maka pegawai masih kekal diperuntukkan gaji KUP. Bagi maksud ini, Ketua Jabatan hendaklah mengemukakan senarai pegawai yang kekal berada di gaji KUP mulai 1 November 2013 menggunakan borang di Lampiran C kepada Bahagian Saraan, JPA untuk pengesahan dan rekod. 16. Contoh kaedah pemindahan gaji adalah seperti di Lampiran D. Pergerakan Gaji Tahunan 17. Bagi maksud PGT mulai tahun 2014 dan seterusnya, pegawai adalah layak dipertimbangkan PGT terhad kepada gaji maksimum dalam JGMM, tertakluk kepada syarat dan peraturan yang berkuat kuasa. Tarikh Pergerakan Gaji 18. Penambahbaikan JGMM ini tidak mengubah Tarikh Pergerakan Gaji (TPG) pegawai. Elaun Dan Kemudahan 19. Penambahbaikan struktur JGMM ini tidak mengubah kadar elaun dan kemudahan yang berkuat kuasa. TARIKH KUAT KUASA 20. Pekeliling perkhidmatan ini berkuat kuasa mulai 1 November 2013. 6
 10. 10.   LAMPIRAN A                            
 11. 11. Lampiran A BIL. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN GRED LAMPIRAN MUKA SURAT 1 PENGANGKUTAN A1 10 A2 11 2 BAKAT DAN SENI A3 12 A4 13 3 SAINS A5 14 A6 15 4 PENDIDIKAN A7 16 A8 17 A9 18 A10 19 A11 20 A12 21 DS A13 22 DU A14 23 DUF A15 24 DUG A16 25 5 EKONOMI A17 26 A18 27 6 SISTEM MAKLUMAT A19 28 A20 29 FT A21 30 7 PERTANIAN A22 31 A23 32 8 KEMAHIRAN H A24 33 9 KEJURUTERAAN A25 34 A26 35 JA A27 36 10 KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM A28 37 A29 38 A30 39 A31 40 A32 41 A33 42 A34 43 A35 44 11 PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN A36 45 A37 46 A38 47 A39 48 12 TADBIR DAN DIPLOMATIK M A40 49 DM E F G KB KJ KP KX L LS J DH INDEKS JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA A B C DG 8
 12. 12. Lampiran A INDEKS JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BIL. KLASIFIKASI PERKHIDMATAN GRED LAMPIRAN MUKA SURAT 13 PENTADBIRAN DAN SOKONGAN A41 50 A42 51 NP A43 52 NT A44 53 14 PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN A45 54 A46 55 15 SOSIAL A47 56 A48 57 16 PERUBATAN DAN KESIHATAN A49 58 A50 59 UD A51 60 17 KEWANGAN A52 61 A53 62 U W N Q S 9
 13. 13. Lampiran A1 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM306AA54000 A54 5,941.00 11,974.00 320.00 SSM306AA53000 A53 5,941.00 11,974.00 320.00 SSM306AA52000 A52 5,640.00 11,288.00 290.00 SSM306AA51000 A51 5,640.00 11,288.00 290.00 SSM306AA48000 A48 5,007.00 10,688.00 270.00 SSM306AA47000 A47 5,007.00 10,688.00 270.00 SSM306AA44000 A44 3,422.00 9,511.00 250.00 SSM306AA43000 A43 3,422.00 9,511.00 250.00 SSM306AA41000 A41 2,052.00 8,737.00 225.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 10
 14. 14. Lampiran A2 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305AA38000 A38 3,607.00 7,162.00 195.00 SSM305AA36000 A36 3,113.00 6,757.00 180.00 SSM305AA29000 A29 1,685.00 5,127.00 145.00 SSM305AA26000 A26 2,507.00 4,792.00 125.00 SSM305AA22000 A22 1,962.00 4,289.00 115.00 SSM305AA18000 A18 938.00 3,406.00 95.00 SSM305AA17000 A17 938.00 3,406.00 95.00 SSM305AA13000 A13 906.00 3,041.00 90.00 (RM SEBULAN) JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 11
 15. 15. Lampiran A3 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305BA54000 B54 5,884.00 11,902.00 320.00 SSM305BA53000 B53 5,884.00 11,902.00 320.00 SSM305BA52000 B52 5,579.00 11,212.00 290.00 SSM305BA51000 B51 5,579.00 11,212.00 290.00 SSM305BA48000 B48 4,959.00 10,612.00 270.00 SSM305BA47000 B47 4,959.00 10,612.00 270.00 SSM305BA44000 B44 3,412.00 9,456.00 250.00 SSM305BA43000 B43 3,412.00 9,456.00 250.00 SSM305BA42000 B42 1,926.00 8,687.00 225.00 SSM305BA41000 B41 1,926.00 8,687.00 225.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 12
 16. 16. Lampiran A4 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305BA38000 B38 3,430.00 6,868.00 180.00 SSM305BA37000 B37 3,430.00 6,868.00 180.00 SSM305BA32000 B32 2,734.00 5,643.00 155.00 SSM305BA31000 B31 2,734.00 5,643.00 155.00 SSM305BA28000 B28 1,368.00 5,099.00 145.00 SSM305BA27000 B27 1,368.00 5,099.00 145.00 SSM305BA26000 B26 2,503.00 4,789.00 125.00 SSM305BA25000 B25 2,503.00 4,789.00 125.00 SSM305BA22000 B22 1,960.00 4,287.00 115.00 SSM305BA21000 B21 1,960.00 4,287.00 115.00 SSM305BA17000 B17 936.00 3,404.00 95.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENI KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 13
 17. 17. Lampiran A5 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305CA54000 C54 5,936.00 11,969.00 320.00 SSM305CA52000 C52 5,629.00 11,284.00 290.00 SSM305CA48000 C48 5,002.00 10,683.00 270.00 SSM305CA44000 C44 3,417.00 9,485.00 250.00 SSM305CA41000 C41 1,940.00 8,720.00 225.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SAINS KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 14
 18. 18. Lampiran A6 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305CA38000 C38 3,438.00 6,899.00 180.00 SSM305CA32000 C32 2,749.00 5,682.00 155.00 SSM305CA27000 C27 1,374.00 5,116.00 145.00 SSM305CA26000 C26 2,488.00 4,756.00 125.00 SSM305CA22000 C22 2,170.00 4,238.00 115.00 SSM305CA17000 C17 933.00 3,380.00 95.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SAINS KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 15
 19. 19. Lampiran A7 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305DG54000 DG54 5,840.00 11,864.00 320.00 SSM305DG52000 DG52 5,538.00 11,194.00 290.00 SSM305DG48000 DG48 4,922.00 10,560.00 270.00 SSM305DG44000 DG44 3,371.00 9,414.00 250.00 SSM305DG41000 DG41 1,917.00 8,652.00 225.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 16
 20. 20. Lampiran A8 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305DG38000 DG38 3,457.00 7,051.00 195.00 SSM305DG34000 DG34 3,397.00 5,797.00 165.00 SSM305DG32000 DG32 2,731.00 5,457.00 155.00 SSM305DG29000 DG29 1,589.00 5,137.00 145.00 (RM SEBULAN) JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 17
 21. 21. Lampiran A9 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305DH54000 DH54 5,840.00 11,864.00 320.00 SSM305DH53000 DH53 5,840.00 11,864.00 320.00 SSM305DH52000 DH52 5,538.00 11,194.00 290.00 SSM305DH51000 DH51 5,538.00 11,194.00 290.00 SSM305DH48000 DH48 4,922.00 10,560.00 270.00 SSM305DH47000 DH47 4,922.00 10,560.00 270.00 SSM305DH44000 DH44 3,371.00 9,414.00 250.00 SSM305DH43000 DH43 3,371.00 9,414.00 250.00 SSM305DH42000 DH42 1,917.00 8,652.00 225.00 SSM305DH41000 DH41 1,917.00 8,652.00 225.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 18
 22. 22. Lampiran A10 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305DH34000 DH34 3,397.00 5,797.00 165.00 SSM305DH33000 DH33 3,397.00 5,797.00 165.00 SSM305DH32000 DH32 2,731.00 5,457.00 155.00 SSM305DH31000 DH31 2,731.00 5,457.00 155.00 SSM305DH29000 DH29 1,589.00 5,137.00 145.00 (RM SEBULAN) JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 19
 23. 23. Lampiran A11 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305DM54000 DM54 5,922.00 11,955.00 320.00 SSM305DM53000 DM53 5,922.00 11,955.00 320.00 SSM305DM52000 DM52 5,637.00 11,285.00 290.00 SSM305DM51000 DM51 5,637.00 11,285.00 290.00 SSM305DM46000 DM46 2,878.00 10,075.00 255.00 SSM305DM45000 DM45 2,878.00 10,075.00 255.00 SSM305DM41000 DM41 2,121.00 8,652.00 225.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 20
 24. 24. Lampiran A12 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305DM34000 DM34 3,457.00 5,797.00 165.00 SSM305DM32000 DM32 2,790.00 5,457.00 155.00 SSM305DM29000 DM29 1,399.00 5,137.00 145.00 (RM SEBULAN) JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 21
 25. 25. Lampiran A13 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305DS54000 DS54 5,922.00 11,955.00 320.00 SSM305DS53000 DS53 5,922.00 11,955.00 320.00 SSM305DS52000 DS52 5,637.00 11,285.00 290.00 SSM305DS51000 DS51 5,637.00 11,285.00 290.00 SSM305DS45000 DS45 2,878.00 10,075.00 255.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 22
 26. 26. Lampiran A14 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM306DU54000 DU54 6,011.00 12,071.00 320.00 SSM306DU53000 DU53 6,011.00 12,071.00 320.00 SSM306DU51000 DU51 5,644.00 11,332.00 290.00 SSM306DU51P000 DU51P 3,913.00 10,739.00 280.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 23
 27. 27. Lampiran A15 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305DUF54000 DUF54 5,922.00 11,955.00 320.00 SSM305DUF53000 DUF53 5,922.00 11,955.00 320.00 SSM305DUF52000 DUF52 5,637.00 11,285.00 290.00 SSM305DUF51000 DUF51 5,637.00 11,285.00 290.00 SSM305DUF45000 DUF45 2,878.00 10,075.00 255.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 24
 28. 28. Lampiran A16 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM306DUG54000 DUG54 5,942.00 12,002.00 320.00 SSM306DUG53000 DUG53 5,942.00 12,002.00 320.00 SSM306DUG51000 DUG51 5,642.00 11,329.00 290.00 SSM306DUG51P000 DUG51P 3,888.00 10,739.00 280.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 25
 29. 29. Lampiran A17 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305EA54000 E54 5,837.00 11,861.00 320.00 SSM305EA52000 E52 5,535.00 11,191.00 290.00 SSM305EA48000 E48 4,919.00 10,557.00 270.00 SSM305EA44000 E44 3,368.00 9,411.00 250.00 SSM305EA41000 E41 1,914.00 8,649.00 225.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN EKONOMI KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 26
 30. 30. Lampiran A18 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305EA38000 E38 3,392.00 6,786.00 180.00 SSM305EA32000 E32 2,727.00 5,636.00 155.00 SSM305EA27000 E27 1,362.00 5,092.00 145.00 SSM305EA26000 E26 2,485.00 4,753.00 125.00 SSM305EA22000 E22 2,167.00 4,234.00 115.00 SSM305EA17000 E17 929.00 3,377.00 95.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN EKONOMI KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 27
 31. 31. Lampiran A19 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305FA54000 F54 5,934.00 11,968.00 320.00 SSM305FA52000 F52 5,626.00 11,281.00 290.00 SSM305FA48000 F48 5,000.00 10,681.00 270.00 SSM305FA44000 F44 3,414.00 9,504.00 250.00 SSM305FA41000 F41 2,146.00 8,718.00 225.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 28
 32. 32. Lampiran A20 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305FA38000 F38 3,430.00 7,068.00 195.00 SSM305FA32000 F32 3,067.00 5,612.00 155.00 SSM305FA29000 F29 1,746.00 5,104.00 145.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 29
 33. 33. Lampiran A21 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305FT26000 FT26 2,505.00 4,790.00 125.00 SSM305FT22000 FT22 2,184.00 4,265.00 115.00 SSM305FT17000 FT17 953.00 3,490.00 95.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 30
 34. 34. Lampiran A22 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305GA54000 G54 5,838.00 11,864.00 320.00 SSM305GA52000 G52 5,538.00 11,194.00 290.00 SSM305GA48000 G48 4,920.00 10,559.00 270.00 SSM305GA44000 G44 3,371.00 9,414.00 250.00 SSM305GA41000 G41 1,915.00 8,651.00 225.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERTANIAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 31
 35. 35. Lampiran A23 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM306GA36000 G36 3,396.00 6,789.00 180.00 SSM306GA32000 G32 2,729.00 5,638.00 155.00 SSM306GA28000 G28 1,363.00 5,094.00 145.00 SSM306GA27000 G27 1,363.00 5,094.00 145.00 SSM306GA26000 G26 2,488.00 4,756.00 125.00 SSM306GA22000 G22 2,170.00 4,238.00 115.00 SSM306GA18000 G18 933.00 3,380.00 95.00 SSM306GA17000 G17 933.00 3,380.00 95.00 SSM305GA14000 G14 1,570.00 3,035.00 90.00 SSM305GA11000 G11 832.00 2,657.00 80.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERTANIAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 32
 36. 36. Lampiran A24 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305HA26000 H26 2,505.00 4,790.00 125.00 SSM305HA22000 H22 2,184.00 4,265.00 115.00 SSM305HA17000 H17 953.00 3,490.00 95.00 SSM305HA16000 H16 1,598.00 3,236.00 95.00 SSM305HA14000 H14 1,576.00 3,041.00 90.00 SSM305HA12000 H12 837.00 2,619.00 80.00 SSM305HA11000 H11 837.00 2,619.00 80.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEMAHIRAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 33
 37. 37. Lampiran A25 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305JA54000 J54 5,939.00 11,972.00 320.00 SSM305JA52000 J52 5,639.00 11,286.00 290.00 SSM305JA51000 J51 5,639.00 11,286.00 290.00 SSM305JA48000 J48 5,005.00 10,686.00 270.00 SSM305JA47000 J47 5,005.00 10,686.00 270.00 SSM305JA44000 J44 3,420.00 9,557.00 250.00 SSM305JA43000 J43 3,420.00 9,557.00 250.00 SSM305JA42000 J42 2,360.00 8,743.00 225.00 SSM305JA41000 J41 2,360.00 8,743.00 225.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 34
 38. 38. Lampiran A26 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305JA38000 J38 3,483.00 7,144.00 195.00 SSM305JA37000 J37 3,483.00 7,144.00 195.00 SSM305JA36000 J36 3,090.00 6,718.00 180.00 SSM305JA35000 J35 3,090.00 6,718.00 180.00 SSM305JA30000 J30 1,751.00 5,121.00 145.00 SSM305JA29000 J29 1,751.00 5,121.00 145.00 SSM305JA26000 J26 2,505.00 4,790.00 125.00 SSM305JA22000 J22 2,184.00 4,265.00 115.00 SSM305JA21000 J21 2,184.00 4,265.00 115.00 SSM305JA17000 J17 953.00 3,490.00 95.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 35
 39. 39. Lampiran A27 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM306JAA38000 JA38 3,483.00 7,144.00 195.00 SSM306JAA36000 JA36 3,090.00 6,718.00 180.00 SSM306JAA30000 JA30 1,418.00 5,121.00 145.00 SSM306JAA29000 JA29 1,418.00 5,121.00 145.00 SSM306JAA26000 JA26 2,505.00 4,790.00 125.00 SSM306JAA22000 JA22 2,184.00 4,265.00 115.00 SSM306JAA17000 JA17 953.00 3,490.00 95.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 36
 40. 40. Lampiran A28 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305KB54000 KB54 5,882.00 11,900.00 320.00 SSM305KB52000 KB52 5,577.00 11,210.00 290.00 SSM305KB48000 KB48 4,958.00 10,610.00 270.00 SSM305KB44000 KB44 3,412.00 9,478.00 250.00 SSM305KB41000 KB41 1,925.00 8,704.00 225.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 37
 41. 41. Lampiran A29 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305KB38000 KB38 3,438.00 7,144.00 195.00 SSM305KB32000 KB32 3,088.00 5,651.00 155.00 SSM305KB29000 KB29 1,705.00 5,120.00 145.00 SSM305KB26000 KB26 2,503.00 4,790.00 125.00 SSM305KB24000 KB24 2,266.00 4,534.00 120.00 SSM305KB22000 KB22 2,184.00 4,289.00 115.00 SSM305KB17000 KB17 936.00 3,424.00 95.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 38
 42. 42. Lampiran A30 KOD GAJI KOMPUTER SSM PANGKAT GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305KJ18000 Mejar KJ18 3,028.00 5,640.00 250.00 SSM305KJ16000 Kapten KJ16 2,214.00 4,899.00 225.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 39
 43. 43. Lampiran A31 KOD GAJI KOMPUTER SSM PANGKAT GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305KJ14000 Leftenan KJ14 1,657.00 3,758.00 160.00 SSM305KJ12000 Leftenan Muda KJ12 1,435.00 3,438.00 145.00 SSM305KJ10000 Sarjan Mejar KJ10 1,729.00 3,108.00 105.00 SSM305KJ08000 Staf Sarjan KJ8 1,629.00 2,893.00 100.00 SSM305KJ06000 Sarjan KJ6 1,579.00 2,688.00 95.00 SSM305KJ04000 Koperal KJ4 1,351.00 2,493.00 90.00 SSM305KJ02000 Lans Koperal KJ2 1,201.00 2,308.00 85.00 SSM305KJ01000 Prebet KJ1 802.00 2,128.00 80.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 40
 44. 44. Lampiran A32 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305KP54000 KP54 5,835.00 11,860.00 320.00 SSM305KP52000 KP52 5,533.00 11,190.00 290.00 SSM305KP48000 KP48 4,917.00 10,555.00 270.00 SSM305KP44000 KP44 3,367.00 9,409.00 250.00 SSM305KP42000 KP42 1,912.00 8,647.00 225.00 SSM305KP41000 KP41 1,912.00 8,647.00 225.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 41
 45. 45. Lampiran A33 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305KP38000 KP38 3,392.00 6,899.00 180.00 SSM305KP32000 KP32 2,727.00 5,651.00 155.00 SSM305KP27000 KP27 1,362.00 5,116.00 145.00 SSM305KP26000 KP26 2,483.00 4,790.00 125.00 SSM305KP22000 KP22 2,165.00 4,289.00 115.00 SSM305KP17000 KP17 936.00 3,424.00 95.00 SSM305KP14000 KP14 1,576.00 3,041.00 90.00 SSM305KP11000 KP11 837.00 2,619.00 80.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 42
 46. 46. Lampiran A34 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305KX54000 KX54 5,882.00 11,900.00 320.00 SSM305KX52000 KX52 5,577.00 11,210.00 290.00 SSM305KX48000 KX48 4,958.00 10,610.00 270.00 SSM305KX44000 KX44 3,412.00 9,478.00 250.00 SSM305KX41000 KX41 1,925.00 8,704.00 225.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 43
 47. 47. Lampiran A35 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305KX38000 KX38 3,438.00 6,899.00 180.00 SSM305KX32000 KX32 2,773.00 5,651.00 155.00 SSM305KX27000 KX27 1,374.00 5,116.00 145.00 SSM305KX26000 KX26 2,503.00 4,790.00 125.00 SSM305KX24000 KX24 2,266.00 4,534.00 120.00 SSM305KX22000 KX22 2,184.00 4,289.00 115.00 SSM305KX20000 KX20 1,139.00 3,652.00 100.00 SSM305KX17000 KX17 936.00 3,424.00 95.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 44
 48. 48. Lampiran A36 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305LA54000 L54 5,887.00 11,905.00 320.00 SSM305LA52000 L52 5,582.00 11,215.00 290.00 SSM305LA48000 L48 4,963.00 10,615.00 270.00 SSM305LA44000 L44 3,412.00 9,502.00 250.00 SSM305LA41000 L41 2,249.00 8,707.00 225.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 45
 49. 49. Lampiran A37 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305LA38000 L38 3,394.00 6,972.00 195.00 SSM305LA32000 L32 3,062.00 5,607.00 155.00 SSM305LA29000 L29 1,664.00 5,094.00 145.00 SSM305LA26000 L26 2,486.00 4,755.00 125.00 SSM305LA22000 L22 2,168.00 4,236.00 115.00 SSM305LA17000 L17 931.00 3,379.00 95.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 46
 50. 50. Lampiran A38 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305LS54000 LS54 5,887.00 11,905.00 320.00 SSM305LS52000 LS52 5,582.00 11,215.00 290.00 SSM305LS48000 LS48 4,963.00 10,615.00 270.00 SSM305LS44000 LS44 3,412.00 9,502.00 250.00 SSM305LS41000 LS41 2,249.00 8,707.00 225.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 47
 51. 51. Lampiran A39 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305LS38000 LS38 3,394.00 6,787.00 180.00 SSM305LS32000 LS32 3,062.00 5,607.00 155.00 SSM305LS27000 LS27 1,363.00 5,094.00 145.00 SSM305LS26000 LS26 2,486.00 4,755.00 125.00 SSM305LS22000 LS22 2,168.00 4,236.00 115.00 SSM305LS17000 LS17 931.00 3,379.00 95.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 48
 52. 52. Lampiran A40 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305MA54000 M54 5,937.00 11,971.00 320.00 SSM305MA52000 M52 5,629.00 11,284.00 290.00 SSM305MA48000 M48 5,003.00 10,684.00 270.00 SSM305MA44000 M44 3,417.00 9,530.00 250.00 SSM305MA41000 M41 2,253.00 8,731.00 225.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN TADBIR DAN DIPLOMATIK KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 49
 53. 53. Lampiran A41 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305NA54000 N54 5,832.00 11,858.00 320.00 SSM305NA52000 N52 5,532.00 11,188.00 290.00 SSM305NA48000 N48 4,915.00 10,554.00 270.00 SSM305NA44000 N44 3,363.00 9,406.00 250.00 SSM305NA41000 N41 1,911.00 8,646.00 225.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 50
 54. 54. Lampiran A42 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305NA36000 N36 3,392.00 6,786.00 180.00 SSM305NA32000 N32 2,727.00 5,636.00 155.00 SSM305NA28000 N28 1,362.00 5,092.00 145.00 SSM305NA27000 N27 1,362.00 5,092.00 145.00 SSM305NA26000 N26 2,483.00 4,751.00 125.00 SSM305NA22000 N22 2,165.00 4,233.00 115.00 SSM305NA20000 N20 1,131.00 3,580.00 100.00 SSM305NA17000 N17 928.00 3,375.00 95.00 SSM305NA14000 N14 1,572.00 3,037.00 90.00 SSM305NA11000 N11 802.00 2,663.00 80.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 51
 55. 55. Lampiran A43 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305NP40000 NP40 4,817.00 8,072.00 225.00 SSM305NP36000 NP36 3,392.00 6,786.00 180.00 SSM305NP32000 NP32 2,727.00 5,636.00 155.00 SSM305NP27000 NP27 1,362.00 5,092.00 145.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 52
 56. 56. Lampiran A44 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305NT36000 NT36 3,392.00 6,786.00 180.00 SSM305NT32000 NT32 2,727.00 5,636.00 155.00 SSM305NT28000 NT28 1,362.00 5,092.00 145.00 SSM305NT27000 NT27 1,362.00 5,092.00 145.00 SSM305NT26000 NT26 2,483.00 4,751.00 125.00 SSM305NT22000 NT22 2,165.00 4,233.00 115.00 SSM305NT17000 NT17 928.00 3,375.00 95.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 53
 57. 57. Lampiran A45 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305QA54000 Q54 5,934.00 11,968.00 320.00 SSM305QA53000 Q53 5,934.00 11,968.00 320.00 SSM305QA52000 Q52 5,626.00 11,281.00 290.00 SSM305QA51000 Q51 5,626.00 11,281.00 290.00 SSM305QA48000 Q48 5,000.00 10,681.00 270.00 SSM305QA47000 Q47 5,000.00 10,681.00 270.00 SSM305QA44000 Q44 3,414.00 9,504.00 250.00 SSM305QA43000 Q43 3,414.00 9,504.00 250.00 SSM305QA41000 Q41 2,146.00 8,718.00 225.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 54
 58. 58. Lampiran A46 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305QA36000 Q36 3,397.00 6,791.00 180.00 SSM305QA32000 Q32 2,731.00 5,639.00 155.00 SSM305QA27000 Q27 1,365.00 5,096.00 145.00 SSM305QA26000 Q26 2,485.00 4,753.00 125.00 SSM305QA22000 Q22 2,168.00 4,236.00 115.00 SSM305QA17000 Q17 931.00 3,379.00 95.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 55
 59. 59. Lampiran A47 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305SA54000 S54 5,830.00 11,858.00 320.00 SSM305SA52000 S52 5,532.00 11,188.00 290.00 SSM305SA48000 S48 4,914.00 10,552.00 270.00 SSM305SA44000 S44 3,363.00 9,406.00 250.00 SSM305SA41000 S41 1,909.00 8,644.00 225.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SOSIAL KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 56
 60. 60. Lampiran A48 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305SA38000 S38 3,392.00 6,786.00 180.00 SSM305SA32000 S32 2,727.00 5,636.00 155.00 SSM305SA28000 S28 1,362.00 5,092.00 145.00 SSM305SA27000 S27 1,362.00 5,092.00 145.00 SSM305SA26000 S26 2,481.00 4,751.00 125.00 SSM305SA22000 S22 2,165.00 4,233.00 115.00 SSM305SA17000 S17 928.00 3,375.00 95.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SOSIAL KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 57
 61. 61. Lampiran A49 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305UA54000 U54 5,942.00 11,976.00 320.00 SSM305UA52000 U52 5,642.00 11,289.00 290.00 SSM305UA48000 U48 5,008.00 10,689.00 270.00 SSM305UA44000 U44 3,423.00 9,560.00 250.00 SSM305UA42000 U42 2,260.00 8,756.00 225.00 SSM305UA41000 U41 2,260.00 8,756.00 225.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 58
 62. 62. Lampiran A50 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305UA40000 U40 5,023.00 8,306.00 225.00 SSM305UA38000 U38 4,271.00 7,290.00 195.00 SSM305UA36000 U36 3,455.00 6,885.00 180.00 SSM305UA32000 U32 2,214.00 5,774.00 155.00 SSM305UA29000 U29 1,312.00 5,173.00 145.00 SSM305UA26000 U26 2,505.00 4,790.00 125.00 SSM305UA24000 U24 2,266.00 4,510.00 120.00 SSM305UA22000 U22 2,184.00 4,265.00 115.00 SSM305UA19000 U19 936.00 3,629.00 100.00 SSM305UA17000 U17 975.00 3,424.00 95.00 SSM305UA16000 U16 1,596.00 3,234.00 95.00 SSM305UA14000 U14 1,574.00 3,039.00 90.00 SSM305UA11000 U11 836.00 2,681.00 80.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 59
 63. 63. Lampiran A51 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305UD54000 UD54 5,942.00 11,976.00 320.00 SSM305UD53000 UD53 5,942.00 11,976.00 320.00 SSM305UD52000 UD52 5,642.00 11,289.00 290.00 SSM305UD51000 UD51 5,642.00 11,289.00 290.00 SSM305UD48000 UD48 5,008.00 10,689.00 270.00 SSM305UD47000 UD47 5,008.00 10,689.00 270.00 SSM305UD44000 UD44 3,423.00 9,560.00 250.00 SSM305UD43000 UD43 3,423.00 9,560.00 250.00 SSM305UD41000 UD41 2,260.00 8,756.00 225.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 60
 64. 64. Lampiran A52 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305WA54000 W54 5,882.00 11,900.00 320.00 SSM305WA52000 W52 5,577.00 11,210.00 290.00 SSM305WA48000 W48 4,958.00 10,610.00 270.00 SSM305WA44000 W44 3,412.00 9,456.00 250.00 SSM305WA41000 W41 1,925.00 8,685.00 225.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEWANGAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 61
 65. 65. Lampiran A53 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305WA36000 W36 3,397.00 6,791.00 180.00 SSM305WA32000 W32 2,731.00 5,639.00 155.00 SSM305WA27000 W27 1,367.00 5,098.00 145.00 SSM305WA26000 W26 2,485.00 4,753.00 125.00 SSM305WA22000 W22 2,167.00 4,234.00 115.00 SSM305WA17000 W17 929.00 3,377.00 95.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEWANGAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 62
 66. 66.   LAMPIRAN B                            
 67. 67. Lampiran B BIL KLASIFIKASI PERKHIDMATAN GRED LAMPIRAN MUKA SURAT 1 PENGANGKUTAN A B1 64 AA B2 65 2 BAKAT DAN SENI B B3 66 3 SAINS C B4 67 4 EKONOMI E B5 68 5 SISTEM MAKLUMAT F B6 69 6 KEJURUTERAAN J B7 70 7 KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KP B8 71 8 PENTADBIRAN DAN SOKONGAN N B9 72 NT B10 73 9 MAHIR/ SEPARUH MAHIR/ TIDAK MAHIR R B11 74 10 SOSIAL S B12 75 11 PERUBATAN DAN KESIHATAN U B13 76 INDEKS JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA (KHAS UNTUK PENYANDANG) 63
 68. 68. Lampiran B1 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305AA14000 A14 1,576.00 3,041.00 90.00 SSM305AA12000 A12 837.00 2,578.00 80.00 SSM305AA11000 A11 837.00 2,578.00 80.00 SSM305AA04000 A4 1,131.00 2,541.00 80.00 SSM305AA03000 A3 1,131.00 2,541.00 80.00 SSM305AA01000 A1 773.00 2,381.00 80.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) (KHAS UNTUK PENYANDANG) 64
 69. 69. Lampiran B2 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305AAA36000 AA36 3,113.00 6,757.00 180.00 SSM305AAA22000 AA22 1,962.00 4,289.00 115.00 SSM305AAA18000 AA18 938.00 3,406.00 95.00 SSM305AAA17000 AA17 938.00 3,406.00 95.00 SSM305AAA13000 AA13 906.00 3,041.00 90.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENGANGKUTAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) (KHAS UNTUK PENYANDANG) 65
 70. 70. Lampiran B3 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305BA18000 B18 936.00 3,404.00 95.00 SSM305BA14000 B14 1,583.00 3,052.00 90.00 SSM305BA13000 B13 1,583.00 3,052.00 90.00 SSM305BA11000 B11 839.00 2,646.00 80.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN BAKAT DAN SENI KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) (KHAS UNTUK PENYANDANG) 66
 71. 71. Lampiran B4 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305CA14000 C14 1,576.00 3,039.00 90.00 SSM305CA11000 C11 836.00 2,617.00 80.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SAINS KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) (KHAS UNTUK PENYANDANG) 67
 72. 72. Lampiran B5 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305EA18000 E18 929.00 3,377.00 95.00 SSM305EA11000 E11 834.00 2,615.00 80.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN EKONOMI KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) (KHAS UNTUK PENYANDANG) 68
 73. 73. Lampiran B6 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305FA22000 F22 2,172.00 4,239.00 115.00 SSM305FA17000 F17 934.00 3,287.00 95.00 SSM305FA14000 F14 1,576.00 3,041.00 90.00 SSM305FA11000 F11 837.00 2,619.00 80.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SISTEM MAKLUMAT KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) (KHAS UNTUK PENYANDANG) 69
 74. 74. Lampiran B7 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305JA14000 J14 1,576.00 3,041.00 90.00 SSM305JA11000 J11 837.00 2,619.00 80.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) (KHAS UNTUK PENYANDANG) 70
 75. 75. Lampiran B8 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305KP19000 KP19 1,297.00 3,652.00 100.00 (KHAS UNTUK PENYANDANG) JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) 71
 76. 76. Lampiran B9 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305NA19000 N19 1,131.00 3,580.00 100.00 SSM305NA12000 N12 802.00 2,663.00 80.00 SSM305NA04000 N4 802.00 2,518.00 80.00 SSM305NA03000 N3 802.00 2,518.00 80.00 SSM305NA01000 N1 734.00 2,358.00 80.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) (KHAS UNTUK PENYANDANG) 72
 77. 77. Lampiran B10 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305NT31000 NT31 2,727.00 5,636.00 155.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) (KHAS UNTUK PENYANDANG) 73
 78. 78. Lampiran B11 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305RA24000 R24 1,977.00 4,416.00 120.00 SSM305RA22000 R22 1,478.00 3,853.00 115.00 SSM305RA17000 R17 1,319.00 3,238.00 95.00 SSM305RA16000 R16 1,596.00 3,048.00 95.00 SSM305RA14000 R14 1,445.00 2,778.00 90.00 SSM305RA12000 R12 1,009.00 2,588.00 80.00 SSM305RA11000 R11 1,009.00 2,588.00 80.00 SSM305RA09000 R9 815.00 2,508.00 80.00 SSM305RA08000 R8 1,221.00 2,408.00 80.00 SSM305RA06000 R6 981.00 2,328.00 80.00 SSM305RA04000 R4 793.00 2,168.00 80.00 SSM305RA03000 R3 793.00 2,168.00 80.00 SSM305RA01000 R1 732.00 1,958.00 80.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN MAHIR, SEPARUH MAHIR, TIDAK MAHIR KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) (KHAS UNTUK PENYANDANG) 74
 79. 79. Lampiran B12 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305SA14000 S14 1,570.00 3,035.00 90.00 SSM305SA11000 S11 802.00 2,663.00 80.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN SOSIAL KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) (KHAS UNTUK PENYANDANG) 75
 80. 80. Lampiran B13 KOD GAJI KOMPUTER SSM GRED GAJI GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN SSM305UA12000 U12 836.00 2,681.00 80.00 SSM305UA03000 U3 802.00 2,301.00 80.00 JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATAN KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 NOVEMBER 2013 (RM SEBULAN) (KHAS UNTUK PENYANDANG) 76
 81. 81.   LAMPIRAN C                            
 82. 82.       LampiranC BorangSenaraiPegawaiYangKekalBeradaDiGajiKhasUntukPenyandang(KUP) PekelilingPerkhidmatanBilangan36Tahun2013 Kementerian/Jabatan:……………………………………………… Bil.NamaPegawai Gred Gaji No.RujukanSuratKelulusan GajiKUPdaripadaJPA SebabDiberiGajiKUP AmaunGajiPegawaiYang KekalBeradadiGajiKUP Mulai1November2013 (RM) 77
 83. 83.   LAMPIRAN D      
 84. 84.   Lampiran D CONTOH 1: KAEDAH PEMINDAHAN GAJI BAGI PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/ OPERASI) GRED N17 Tarikh Kuat Kuasa : 1 November 2013 Tarikh Pergerakan Gaji : 1 April Gaji Minimum - Maksimum : RM928.00 - RM3,375.00 Kenaikan Gaji Tahunan : RM95 Tarikh Gaji Sekarang Gred N17 (RM) Gaji Baru Gred N17 (RM) Catatan 31.10.2013 2,994.68 - Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa JGMM baru. 1.11.2013 2,994.68 2,994.68 [dipindahkan ke JGMM baru] Tarikh kuat kuasa JGMM baru. Pemindahan gaji pegawai ke JGMM baru pada amaun gaji yang sama. 1.4.2014 - 3,089.68 [diberi 1 KGT di Gred N17 iaitu RM95] TPG Gred N17. Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM. Catatan: PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia TPG : Tarikh Pergerakan Gaji KGT : Kenaikan Gaji Tahunan 78
 85. 85.   Lampiran D CONTOH 2: KAEDAH PEMINDAHAN GAJI BAGI PEGAWAI SYARIAH GRED LS48 YANG DINAIKKAN PANGKAT KE GRED LS52 PADA TARIKH KUAT KUASA Tarikh Kuat Kuasa : 1 November 2013 Tarikh Pergerakan Gaji : 1 Januari Tarikh Kenaikan Pangkat : 1 November 2013 Gaji Minimum - Maksimum Gred LS52 : RM5,582.00 - RM11,215.00 Kenaikan Gaji Tahunan Gred LS52 : RM290 Tarikh Gaji Sekarang Gred LS48 (RM) Gaji Baru Gred LS48 (RM) Gaji Baru Gred LS52 (RM) Catatan 31.10.2013 8,012.71 - - Gaji pegawai sehari sebelum tarikh kuat kuasa JGMM baru. 1.11.2013 8,012.71 8,012.71 [dipindahkan ke JGMM baru] - Tarikh kuat kuasa JGMM baru. Pemindahan gaji pegawai ke JGMM baru pada amaun gaji yang sama. 1.11.2013 - 8,012.71 8,282.71 [amaun gaji yang perlu diselaraskan mengikut prinsip kenaikan pangkat] Tarikh kuat kuasa kenaikan pangkat. Penetapan gaji permulaan di gred kenaikan pangkat. TPG baru pada 1 Oktober mulai tahun berikutnya. 1.10.2014 - - 8,572.71 [diberi 1 KGT di Gred LS52 iaitu RM290] TPG Gred LS52. Pergerakan Gaji Biasa mengikut keputusan PPSM. Catatan: PPSM : Panel Pembangunan Sumber Manusia TPG : Tarikh Pergerakan Gaji KGT : Kenaikan Gaji Tahunan     79

×