Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

סקר בחירות קצת אחר : הצבעה פוליטיקה ורשתות חברתיות בישראל בחירות 2015

2,251 views

Published on

במערכת הבחירות הנוכחית עושה רושם כי הזירה המרכזית בה מתנהלים הקמפיינים ונקבעים דפוסי ההצבעה היא זירת הרשתות החברתיות. כל מי שהתחבר לפייסבוק בשבועות האחרונים בודאי שם לב שתמונות החתולים נעלמו ואת מקומן תפס התוכן הפוליטי לסוגיו.
בסקר זה בחנו את דפוסי ההתנהגות של הבוחרים בישראל ביחס לתוכן פוליטי וניסינו להבין מה מידת ההשפעה שיש לפעילות הפוליטית בפייסבוק על דפוסי ההצבעה שלנו.
המחקר מתבסס על סקר אינטרנטי מבוסס על מדגם של 600 משיבים. טעות הדגימה היא 3.4%± לכל שאלה בנפרד. מדגם כלל ארצי מייצג של האוכלוסיה הבוגרת בישראל, גילאי 18+ .
המדגם בוצע בשיטה של דגימת שכבות תוך שמירה על הייצוג היחסי של כל פלח באוכלוסיה לפי : גיל, מין, אזור, הגדרה דתית .
הסקר בוצע על ידי zeta tools בפיקוח מקצועי של רמי יולזרי (MA) הדגימה בוצעה באמצעות פאנל אינטרנטי של חברת סקרנט.

כותב הדו"ח : רמי יולזרי

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

סקר בחירות קצת אחר : הצבעה פוליטיקה ורשתות חברתיות בישראל בחירות 2015

 1. 1. סקר ! דו"ח מחקו חידת ההשפּﬠה של המדיה החם-חות ﬠוי מﬠךבת הוחיחת פוליטיקה ודווותות חברתיות בישראל ־ בתירות 2015 גּוםיװﬠו זסוךו ְ ארד אקיקום ו אויבם ךוזנפרב הסקךבוצﬠ ﬠוי ידי: ָָ לגססד רייפ; מרץ 5ום2
 2. 2. מתודולוגיה המחקר מתבםם ﬠו' םקר איננורננוי מבוםם ﬠ7' מדגם של חחם משיבים. נוﬠות הדגימה היא 3.4%± לב7' וו-ואלה בנפרד. מדגם בויל ארצי מייצג של האובלוםיה הבוגרת בישראל, גילאי +8ו . המדגם בוצﬠ בשינוה של דגימת שכבות תוך שמירה ﬠל הייצוג היחסי של בל פלח באוכלוסיה לפי: גיל, מין, אזור, הגדרה דתית. הםקר בוצﬠ ﬠל ידי פּוססו 2618 בפיקוח מקצוﬠי של רמי יולזרי ]^1/1[ הדגימה בוצﬠה באמצﬠות פאנל איננורנטי של חברת םקךננו. איםוף הנתונים בוצﬠ באמצﬠות נווא7|| איננורננוי. *הנתונים נאםפו בתאריבים 11-12/03/15 פחות מוו-ןבוﬠ לביני הבחירות. פֿוססד וסזפּי גם} גּןםקןןון , יוסןךן חוזהו' שוק ס 2 אנוייגּזיגחוףנײחוגנוח
 3. 3. ממצאים ו-ניקריים ס 40% מהאובלוםיה "משתמשים בבדים" ברשתות חברתיות. הגדרנו במשתמשים בבדים את אלו שמתחברים מםפר פﬠמים רב ביום או שחשבו| שלהם פתוח בל הזמ| . ס 44% חושבים שביב' מתאים יותר להיות ראש ממשלה. 6 34% חושבים שהרצוג. ס 66% מבלל האוכלוסיה מצהירים בי בסוח ולבו להצביﬠ. שיﬠור זה גבוה יותר בקרב אלה שחושבים בי יצחק הרצוג מתאים להיות ראש ממשלה בהשוואה לאלה שחושבים בי בנימין נתניהו מתאים יותר להיות ראש ממשלה. 6 שיﬠור המצביﬠים הבטוחים נמוך יחםית בקרב צﬠירים וﬠומד ﬠ7' %ח5. ס 44% מהאובלוםיה מצהירים בי אינם משתתפים בדיונים פוליטיים ברשתות חברתיות. 18% ﬠושים זאת במידה בינונית ﬠד גבוהה. י האינסרקציה לסוגיה ﬠם חובן פוליס' בפייסבוק ]ליי7, תגובה, שיתוף וכיו"ב( נמוכה משמﬠותית בקרב מי שהצהירו בי לא יצביﬠו או בי יש סיבוי נמוך שיצביﬠו. י מקורות ההשפﬠה הﬠיקריים בגיבוש ההצבﬠה הם : מהדורות החדשות בטלוויזיה, שיחות ﬠם חברים/ קרובים, תבניות טלוויאויה הﬠוםקות בפוליטיקה, בתבות וטורי דיﬠה בﬠיתונות הבתובה. י 25% מבלל האובלוםיה מציינים בי תוכן שפורסם ﬠל 'די פוליטיקאים / מפלגות ברשתות חברתיות השפיﬠ ﬠליהם בגיבוש רﬠתם. י 19% מציינים בי ת| ב| שפרםמו חברים ברשתות חברתיות השפיﬠ ﬠליהם. פֿוססד וסזפּי נסו, חחקוי שוק ס 2 אנוייגּזיגחוףנײחוגווח גּוםםוןוו . זסוךו
 4. 4. ממצאים ﬠיקריים במﬠרבת הבחירות הנובחית ﬠושה רושם בי הזירה המרכזית בה מתנהלים הקמפיינים ונקבﬠים רפוטי ההצבﬠה היא זירת הרשתות החברתיות אלה שהתחבךו לפייסבוק. וודאי שמו לב שאת מקומן של הסרטונים הויראלים תפםו הסרטונים הפוליטים, והממים המצחיקים - במﬠט בולם מתמקדם בתחום התוכן הפוליטי לסוגיו בסקר זה בחנו את דפוסי ההתנהגות של הבוחרים בישראל ביחס לתוכן פוליטי וניתחנו את מידת ההשפﬠה שיש לפﬠילויות הפוליטיות השונות בפייסבוק ﬠל דפוסי ההצבﬠה שלנו חובן של פוליטיקאים בפייסבוק השפיﬠ בגיבוש הצבﬠתם משתתפים בריונים פוליטיים ברשתות חברתיות ברמות שונות בניגוד לרשתות חברתיות. א'| לאתר' החדשות מהנתונים ﬠולה ב' לאנשים שלא מבור'ם השפﬠה ﬠו' בוונת ההצבﬠה שו' הבוחר. אדם לויבוחים פולינוים במדיה החברתית, ומשתתפים שמבקר 'ותר באתר' החדשות ויא מרגיש בטוח במידה בינונית, 'שנה בוונת הצבﬠה גדוויה יותר. 'ותר בבוונת ההצבﬠה שו'ו. פֿוססז וחזפּי גּןםקןןון ודסןק חחקוי שוק ס 2 אושינזיגחוגימײזובנות
 5. 5. יצביﬠו? 66% מכלל האוכלוסיה מצהירים כי בטוח ילכו להצביﬠ. 25% נוספים ציינו כי יש סיבויים גבוהים שילכו להצביﬠ. בנווח ילבו להצביﬠ: גברים 57% נשים 85% 18-24 %ם8 25-54 53% 55+ 77% 58% חושבים ש]תנ'הו יותר מתאים ו`רו"מ 73% חושבים שהרצוג יותר מתאים להיות ראש ממשלה בטוח אלך להצביﬠ יייססי פזפב ס גןוםיווןוו . זסווּו חווקוי שוב וו 2 יש'
 6. 6. מצביﬠים דיגיטליים ש בטוח יצביﬠו 70% 76% 75% 64% 86% 65% 50% משתמשים כבדים ברשתות חברתיות 47% 38% 43% 38% 57% 40% % 31 משתמשי" בייי" באתר' ”ישית 30% 35% 34% 20% 43% 42% 25% משתתפים בדיונים פוליטיים ברשתות חברתיות 60% 60% 49% % 61 52% 69% 50% מידת ההשפﬠה של שידורי התﬠמולה ﬠל גיבוש ﬠמדתם 24% 10% 7% 13% 5% 23% 19% ח ס 25% מידת ההשפﬠה של תוכן פוליטיקאים ברשתות חברתיות 22% % 21 26% 39% כ% 38 נ% 23 מידת ההשפﬠה של תוכן פוליטי של חברים ברשתות 25% 17% 21% 26% 43% 3% 1 6% חברתיות בגיבוש הצבﬠתם מידת ההשפﬠה של חדשות טלוויזיןניות בגיבוש הצבﬠתם 50% 60% 54% 44% 52% 67% 38% 70015 סזפּו י גּוםםוןוו . זסןךו חחקוי שוק וו 2 אנשיּםיּגתװיכּףחונווח
 7. 7. אינטרקציה ﬠם ת| ב| פוליטי בפייסבוק הפﬠולות הכי נפוצות בקרב גולשי פייסבוק ביחס לתוכו פוליטי: 53% ﬠשו לייק לתוב| פוליטי שפורסם ﬠל יד' חבר פייסבוק שלהם 48% ﬠשו לייק לסטט| ס שו' פוליטיקאי או מפלגה. 21% שיתפו תוכן שפורסם ﬠל ידי פוליטיקאי/ מפלגה. רק %12 פרסמו סטטוס פוליטי 'זום שלהם, %6 נוספים רשמו סטטוס בﬠמוד שו' פוליטקאי/ מפלגה. האינטרקציה לסוגיה ﬠמ ת| ב| פוליטי בפייטבוק וימןבה משמﬠותית בקרב מי שהצהירו בי לא יצביﬠו או בי יווו טיבו' נמוך שיצביﬠו. אינטרקציה ﬠם ת| ב| בפייסבוק. פﬠוו'ות שﬠושים ﬠשיח לייק לסטטןס של חבר פייסבוק שפרסם סטטוס פוליטי ﬠשיוו לייק לסטטוס של פוליטיקאי / מפלגה הגבת לסכוטוס של חבר שפרסם סטטוס פוליטי שיחפח סטטוס / סרטון / תמונה של פןילטיקאי / מפלגה ﬠשית שיתוף לסטטוס של חבר שפרסם סטטוס פוליטי הגבת לסטטוס של פוליטיקאי / מפלגה פרסמת סטטוס פוליטי נול הקיר שלך פרסמת סטטוס בﬠרוןד של פוליטיקאי/ מפלגה 6% פּוססז ויזפּו ס גּןםיןןןון , זסןךן חחקוי שוק וו 2 אנשיםינחוניםיּחונווח
 8. 8. ויוי ﬠושה את הפﬠילות הפוליסית הבי משמﬠותית? יאיר לפוך ﬠו' פי תפיסות הבוחריס הפוליסיקאי שﬠושה את הפﬠילות הבי משמﬠותית ברשתות חברתיות הוא לא יודﬠ / לא מﬠניין / לא זיבר יאיר לפיד ﬠם 8%ו]%םו נוספים ליש ﬠתיד[. בפתל. בנט אחריו נפתלי בנט ﬠם 13%] 6% נוספים לבית , ש , חץ היהודי[. שלישי בנימין נתניהו ﬠס %7 באופן איוון' וﬠוד המהנה הצ'י” 7% לפﬠילוח של הליכוד. הריבוד בנימין נתניהו הבית היהודי 'צחק הרצוג אחר משה כחלון מרצ מ`ךי רגב ציפי לבני אביגדור ליבררןן שלי יחימוביץ שס מי לךנותך הפוליטיקאי או המפלגה נווהפנוילות שלה הבי משמﬠותית ברשתות חברתיות ]בוווינןך/ פייםבוק[ ציין אתך/ ת בלבד גּ- ש °ס יּ- אס א ג- א אַ 0%ו ו% םאיאוא יּ האאסכאבפ לו. °כינו. וּ) 'יאאסא ג. . י- ו- ב ו- “0% אַ א ןןווו פֿוססד סזסו י גןןכןקןןון , יוסןכן ממכרי שוב פ 2 אושימיגחוגישחינווח
 9. 9. שימוש ברשתות תברתיות בהשוואה לאתרי איוסרויס תדשותייס 40% מבלל האובלוסיה מרווחים בי הס "משתמשים גברים ‎33% ‏‎ בבדים" ברשתות חברתיות ב מתחברים מםפר רב של פﬠמים ביום ו/ או בל הזמן פתוח אצלם. בשים י נשים מתחברות בשיﬠור יותר גבוה מגברים. 26% גילאי +55 מתחברים פחות בהשוואה לקבוצות גיל י אתתת הּא. ָ, ְ-8ָ ‎ ‏‎ נתון מﬠניין : שיﬠור אלה שמצהיךים בי לא יצביﬠו/ סיבוי' הצבﬠה נמובים מתחברים יותר לרשתות גילאי , ופ-פנ ‎- ‏‎ ‏חברתיות בהשוואה לאלה שהצהירו בי בנווח יצביﬠ או 32% םוב| ןום שןצבןﬠ| ְ רשתות חברתיות! בהשוואה לרשתות חברתיות שיﬠור המתחברים גילאי 55* _ 33% אתר' חדשותי הכבדים לאתרי חדשות נמוך יותר וﬠומד ﬠל %נן3 מהאירליייףהי בנראה לא יצביﬠו - גברים יותר מנשים מתחברים לאתרי חדשות. 24% צﬠירים בגילאי 18-24 מתחברים פחות לאתרי חדשות. י החיבור בתדירות גבוהה לאתרי חדשות גבוה יותר סיבויים גבוהים שיצביﬠו 24% בקרב בוחרים שהצהירו בי בסוח יצביﬠו י בטוח יצביﬠו 32% בלל המדגם 30% ו התפלגות המשתמשים הבגדים -י מי שציינו בי הנן מתחברים במה פﬠמים ביום או פתוח אצלם בל הזמן באיזה תרירוחאתה מתחבר / מבקר בחשבון האישי שלך בפייסבוק/ םוויסר? בפןססיך חיפו ﬠ ^| ם₪5 . יוחןבן באיזו תדירות אתה מבקר באתר' חדשות באינסרנס?
 10. 10. השתתפות בד'| |:י| :| פוליטיים בךשתןת חברתיות 18% מבלל האוכלוסיה מצהירים בי הם משתתפים גבו / ?42% בדיונים פוליטיים ברשתות חברתיות במידה בינונית 2% ומﬠויה. 51% אין הבדל מהותי בין גברים לנשים. אשה , ךו 326 צﬠירים בגילאי 18-24 נוטים פחות להשתתף בדיונים ° ס פוליטיים. סונ-פּן ,4 ו 486 ההשתתפות בדיונים פוליטיים קשורה לבוונות 15% הצבﬠה. בוחרים שהצהירו בי בטוח יצביﬠו נוטים ס 42% להשתתף יותר בדיונים פוליטיים ברשתות *25-51 , ךסו 6 5 חברתיות. 55 47% + 354 ,184 % בבל הנראה ויא יצביﬠו ,9 51% 59 ? י סיבויים גבוהים שבן' מפּן 46% בטוח יצביﬠו / ו2 354 ”4 ° ס בבכל לא ן ולל המדגם 574 446 בתדירות נמוכה ן 0 בתדירות בינונית/ גבוהה. באיזו מידה אתה תשתתף בדיונים / ויבותים ויוליבויים ברשתות תברתיות? 6-י00ז חיפּו , מוזכר' שוק כגן אנשיסיוחוויםוחוגנוח
 11. 11. מי מתאים יותר לתפּקיד ראו-ו-ן הממשלה? 58% בטוחים שילב! להצביﬠ 73% % 51 ﬠשו לייק לתוכן של פוליטיקאי 58% 29% הגיבו לחבר שפרסם סטטוס פוליטי 35% שיﬠור גבור יחסית של צﬠירים ְ יותר גי7`אי+45 ווד גיל34 פחות חילוניים יאייייכיאפ ה יותר חילוניים 42% הושפﬠו ממהדוךת החדשות %ם3ן“ 23% הושפﬠומתובניותפוליטיותטלוויזיה 47% חקוחת השפﬠה 27% ייייאייבו ﬠיל פיליחיקא' בפייחביק פחות מושפﬠים מתוכן ברשתות חברתיות באופן נ 23% משוךןרו התﬠמולה שוי המפלגות בללי פחות מושפﬠים מתוכן באינטרנט של מפלגות יש, גּןםיװןוו יןאסוךן
 12. 12. מקורות ההשפﬠה בגיבוש ﬠמדה למי להצביﬠ שאלוו את המשיבים מה הם 5 המקורות שהבי השפיﬠ! ﬠליהם בגיבוש רﬠתם לרובי אי| ־ יצביﬠו. 48% ציינו מהדורות החדשות בוולוויזיה 44% ציינו ריווייבו ﬠם חברים / קרובים מקורות ההשפﬠה הﬠיקריים בגיבוש ההצבﬠה הם : מהדורות החדשות בן-ולוויזיה. שיחות ו. .ם חברים/ קרובים, תבניות םלוויזיה הﬠוםקות בפוליטיקה, בתבות ןנןורי דיﬠה בﬠיתונות הבתובה. 25% מבלל האוכלוסיה מציינים בי תוכן שפורסם ﬠל ידי פוליטיקאים / מפלגות ברשתות חברתיות השפיﬠ ﬠליהם בגיבוש רﬠתם. 19% מציינים בי תוב שפרםמו חברים ברשתות חברתיות השפיﬠ ﬠ יהם. גברים יותר מנשים הושפﬠו מתכניות טלוויזיה / חדשות. צﬠירים בגילאי 18-24 מושפﬠים יותר משיחות ﬠם חברים/ ררובים. ההשפﬠה ש תוכן שפורסם ﬠל ידי פוליטקאים/ מפלגות ברשתות חברתיות גבוהה יותר בקרב צﬠירים בגילאי 8ו. מה חם 5 המקורות שהבי השפיﬠ! ﬠליר בגיבוש רﬠתר ﬠבור מי לחצביﬠ? מרנוורורו תדשות בלורוויוירז או' 00 . ת וירותירו / דוןוירו ﬠמ חברות הברית וובניוןו טלוויויה ונﬠוסןוווו גפוגּיישיגּוך; בתבות / וטורי דיﬠה רﬠיתווות הנתונה וּשׂ ת . א ‎ ‏‎ 0 תובו באתרים באינשרוש נח 90 נאו ת תוב] שפרסמו מפלגות / פוליטיקאים ברשתות תובן שפרכומו רובריבוי/ רוברינו ברשתות רובר תיות 6 שידורי התﬠמולה של המפלגות 8 אתר ? א מסיבות ןאיתוואימ שר פוליטיקאים סרטונים / באנרים של מפלגווו באתרי אינטרנש א חוגי בית של פוליטיקאים רא פֿוססו וחזפּו ס גןןכןקןשׂן , יוסןכן חיוכו' מוק ם 2 אושימיוחווישחוגוות
 13. 13. ֵַ" ‎ ‏‎ ךיס% ןא! א, ֵ ‏רף ‏צ ז ‏`ְָמ ‏`ָ"ְ~` ְֵ קתןי ְְָ " ‏ֵ ו ` ֲ מיו' ְְְֵָ ‎

×