Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
2
3
4
องค์กรทางธุรกิจมีสมมติฐานการทําธุรกิจเพือให้ได้กําไรสูงสุด (รายได้จากการขาย หัก ต้นทุน) ซึงสิงทีจะ
สามารถสนับสนุนให้บรรล...
5
ก่อนทีเราจะสามารถทําความเข้าใจระบบ ERP ได้ เราจะต้องเข้าใจกระบวนการทํางานในธุรกิจ
เสียก่อน โดยปกติ ERP เป็นซอฟต์แวร์ทีสน...
6
โดยสรุปแล้ว ส่วนงานทีสําคัญขององค์กรจึงประกอบไปด้วย
ฝ่ายการตลาดและการขาย (การตลาด การจัดการคําสังขาย การจัดการลูกค้าสัมพ...
7
โดยในอดีต องค์กรธุรกิจมักจะมีลักษณะโครงสร้างองค์กรแบบแบ่งแยกฝ่ายงาน แต่ละฝ่ายมีระบบ
สารสนเทศเป็นของตนเอง ซึงไม่เชือมโยงก...
8
ลักษณะของการใช้สนเทศในองค์กรจึงเป็นดังรูป ซึงทําให้เกิดความซําซ้อน ต้องมีการจัดทําส่วนเชือมต่อ
ระหว่างแต่ละส่วนงาน มีควา...
9
จึงมีความพยายามทีจะดําเนินการบริหารงานภายในองค์กรแบบมองภาพรวมของ กระบวนการดําเนินงาน
ทางธุรกิจ
แทนทีจะมองจากภาพของการปฏิ...
10
ระบบ ERP จะช่วยทําลายกําแพงหรืออุปสรรคทีกันระหว่างแต่ละหน่วยงานให้มีความเชือมโยงกัน
มากขึน
11
เมือเปรียบเทียบกับระบบแบบเดิมแล้ว การนําระบบแบบรวมศูนย์มาใช้จะช่วยลดความซําซ้อนทีเคย
เกิดขึนเมือมีการใช้ระบบแยกออกจากกัน
12
ระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันในกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ซึงจะทําให้กระบวนการโดย...
13
14
15
16
วิวัฒนาการของระบบ ERP
17
ERP ทีใช้ในท้องตลาดทัวไป ตัวทีเด่นและมีผู้ใช้แพร่หลายทีสุดคือ SAP รองลงมาได้แก่
Oracle, Peoplesoft, BaaN, Microsoft, J....
18
ข้อดีของระบบ ERP คือ เป็นระบบทีรวมศูนย์ ใช้กระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจทีได้พิสูจน์มาแล้ว
ว่าดีทีสุดในอุตสาหกรรมแต่ละปร...
19
ข้อเสียของระบบ ERP คือ เป็นระบบทีมีความซับซ้อน มีค่าใช้จ่ายสูง และ ไม่ยืดหยุ่น
20
รูปภาพเปรียบเทียบองค์กรก่อนและหลังการนําระบบ ERP เข้ามาใช้ในองค์กร จะเห็นได้ว่า ในแบบ
ก่อนนัน ส่วนงานแต่ละส่วนจะใช้ระบบ...
21
ERP เป็นระบบรวมศูนย์ทีรวมเอากระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจ ข้อมูลและคนภายในและ
ระหว่างองค์กรเข้าไว้ด้วยกัน
ทําให้เกิดความ...
22
แผนผังการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรโดยใช้ระบบ ERP
23
ลักษณะเฉพาะของระบบ ERP ก็คือ
เป็นระบบรวมศูนย์
ประมวลผลทันที
ใช้กระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจทีได้รับการยอมรับแล้วว่าดีที...
24
ในระบบ ERP ยังมีระบบสารสนเทศอืน ๆ ทีเป็นประโยชน์กับการบริหารจัดการองค์กรให้มาด้วย ได้แก่
ระบบการทํารายการแบบออนไลน์
ระบ...
25
ระบบ SAP
26
SAP เป็นระบบ ERP ทีมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย
27
ในบริษัทชันนําในโลก ยกตัวอย่างเช่น บริษัทเหล่านี
28
โดย SAP เป็นผู้นําตลาด มีสัดส่วนของผู้ใช้ทัวโลกมากทีสุด ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรในองค์กรได้อย่างมีประสิ...
29
SAP ได้เริมก่อตังตังแต่ปี 1972 โดยอดีตพนักงานของ IBM ห้าคนซึงได้รวมตัวกันก่อตัง SAP
ขันทีเมืองแมนเฮม ประเทศเยอรมัน ในขณ...
30
โมดูลงานแรกทีมีการพัฒนาขึนมาคือ โมดูลงานบัญชี (ขายให้กับบริษัท ICI) ต่อมาจึงมีการพัฒนา
โมดูลงานบริหารสินค้าคลัง
ในปี 19...
31
ในปี 1977 SAP มีการพัฒนาให้ระบบมีความเชือมต่อกันระหว่างโมดูลงานต่าง ๆ มากยิงขึน โดย
เรียกรุ่นของซอฟแวร์รุ่นแรกว่า R/2
ใ...
32
SAP เป็นบริษัทผลิตซอฟแวร์ทางธุรกิจทีใหญ่ทีสุดในโลก และใหญ่เป็นอันดับสามของบริษัทผลิต
ซอฟแวร์ มีพนักงานมากกว่า 40000 คนใ...
33
ระบบ SAP R/3 ประกอบไปด้วยโมดูลงานต่าง ๆ ดังนี
FI Financial accounting โมดูลบัญชีการเงิน
CO Controlling โมดูลการบัญชีบริ...
34
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของระบบ SAP เป็นดังรูป กล่าวคือ เครืองลูกข่ายแต่ละเครืองเชือมต่อ
เข้าสู่ระบบหลักโดยผ่านโครงข่ายช...
35
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของระบบ SAP อย่างย่อเป็นดังรูป
โดยสถาปัตยกรรมทีใช้นันเป็นแบบระบบลูกข่ายและแม่ข่ายทีมีการประมวลผลสามส่วน กล่าวคือ การประมวลผล
ส่วนหน้าซึงเป็นส่วนทีแสดงผลใ...
37
การพัฒนาระบบ SAP ในรุ่นที 2
38
เนืองจากในปัจจุบัน ตลาดมีการแข่งขันกันอย่างมากทําให้ผู้พัฒนาซอฟแวร์ต้องเร่งพัฒนาระบบเพือให้
ตอบสนองกับความต้องการของตลา...
39
อนาคตของ ERP ก็คือจะรวมศูนย์ของระบบมากยิงขึน เช่น รวมระบบทีลูกค้าสังซือสินค้าผ่าน
ช่องทางอินเตอร์เนทเข้ามาในระบบการบริห...
40
ส่วนเชือมต่อทีเพิมขึนเพือตอบสนองกรณีดังกล่าว ได้แก่ การใช้ระบบผ่านเว็บ ระบบบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ การบริหารห่วงโซ่อุปทาน...
41
ERP ในรุ่นแรกช่วยบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร
42
ERP ในรุ่นทีสองจะทํามากกว่านัน คือสามารถเชือมต่อเรืองอืน ๆ เช่น การใช้ระบบผ่านเว็บ ระบบ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ การบริหารห...
43
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Business, erp and sap overview for acc

829 views

Published on

My 2014 lecture on business, ERP and SAP

Published in: Technology
 • Login to see the comments

Business, erp and sap overview for acc

 1. 1. 1
 2. 2. 2
 3. 3. 3
 4. 4. 4 องค์กรทางธุรกิจมีสมมติฐานการทําธุรกิจเพือให้ได้กําไรสูงสุด (รายได้จากการขาย หัก ต้นทุน) ซึงสิงทีจะ สามารถสนับสนุนให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าวได้ก็คือการทีธุรกิจมีกระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจทีมี ประสิทธิภาพ พร้อมกับมีระบบสารสนเทศ
 5. 5. 5 ก่อนทีเราจะสามารถทําความเข้าใจระบบ ERP ได้ เราจะต้องเข้าใจกระบวนการทํางานในธุรกิจ เสียก่อน โดยปกติ ERP เป็นซอฟต์แวร์ทีสนับสนุนส่วนงานทังหมดในองค์กรตามห่วงโซ่คุณค่า (value chain) ดังรูป คือธุรกิจจะเกียวข้องกับผู้จัดหาวัตถุดิบ ประกอบไปด้วยงานจัดซือ นําวัตถุดิบ นันมาผลิตเป็นสินค้า และ ขายสินค้าให้กับลูกค้า โดยถ้าหากว่า เป็นองค์กรขนาดใหญ่ อาจจะมีส่วนงาน บุคคลด้วย
 6. 6. 6 โดยสรุปแล้ว ส่วนงานทีสําคัญขององค์กรจึงประกอบไปด้วย ฝ่ายการตลาดและการขาย (การตลาด การจัดการคําสังขาย การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การประเมิน ยอดขายและอืน ๆ) ฝ่ายผลิตและบริหารวัสดุคงคลัง (การจัดซือวัตถุดิบ การรับสินค้า การบริหารห่วงโซ่อุปทาน การวางแผน การผลิต) ฝ่ายบัญชีและการเงิน (การบัญชีการเงิน การบัญชีบริหาร การจัดทํางบประมาณ) ฝ่ายบุคคล (การรับสมัครงาน การจ้างงาน การฝึกอบรม การจัดทําเงินเดือนและสวัสดิการ)
 7. 7. 7 โดยในอดีต องค์กรธุรกิจมักจะมีลักษณะโครงสร้างองค์กรแบบแบ่งแยกฝ่ายงาน แต่ละฝ่ายมีระบบ สารสนเทศเป็นของตนเอง ซึงไม่เชือมโยงกับฝ่ายงานอืน ๆ
 8. 8. 8 ลักษณะของการใช้สนเทศในองค์กรจึงเป็นดังรูป ซึงทําให้เกิดความซําซ้อน ต้องมีการจัดทําส่วนเชือมต่อ ระหว่างแต่ละส่วนงาน มีความสินเปลืองในการจัดหาและใช้ฮาร์ดแวร์และต้องมีพนักงานประจําแต่ละส่วน งาน รวมถึงมีพนักงานทีต้องทําการรวบรวมข้อมูลมาจากทุกส่วนงาน เพือตรวจสอบและอ้างอิงตัวเลขว่า ถูกต้องตรงกันหรือไม่
 9. 9. 9 จึงมีความพยายามทีจะดําเนินการบริหารงานภายในองค์กรแบบมองภาพรวมของ กระบวนการดําเนินงาน ทางธุรกิจ แทนทีจะมองจากภาพของการปฏิบัติงานแต่ละฝ่าย กระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ก็ตามซึงต้องใช้ข้อมูลนําเข้าและมีการแสดงข้อมูล ผลลัพธ์ซึงเป็นประโยชน์กับลูกค้า กระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจ เกียวข้องกับหลายฝ่ายงานและหรือหลายกิจกรรมในส่วนงานนัน ๆ เมือเรามองภาพรวมของการบริหารงานภายในองค์กรในแบบนี จะเป็นมุมมองเดียวกันกับทีลูกค้ามอง องค์กร (ไม่คํานึงถึงกระบวนการปลีกย่อย แต่ดูผลลัพธ์ว่าให้ความพึงพอใจหรือตอบสนองความต้องการ ของตนหรือไม่)
 10. 10. 10 ระบบ ERP จะช่วยทําลายกําแพงหรืออุปสรรคทีกันระหว่างแต่ละหน่วยงานให้มีความเชือมโยงกัน มากขึน
 11. 11. 11 เมือเปรียบเทียบกับระบบแบบเดิมแล้ว การนําระบบแบบรวมศูนย์มาใช้จะช่วยลดความซําซ้อนทีเคย เกิดขึนเมือมีการใช้ระบบแยกออกจากกัน
 12. 12. 12 ระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันในกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล ซึงจะทําให้กระบวนการโดยรวมขององค์กรนัน ๆ เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ระบบสารสนเทศสามารถจะออกแบบให้มีความถูกต้องตามความต้องการและข้อมูลก็เป็นข้อมูลล่าสุด เสมอ
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15
 16. 16. 16 วิวัฒนาการของระบบ ERP
 17. 17. 17 ERP ทีใช้ในท้องตลาดทัวไป ตัวทีเด่นและมีผู้ใช้แพร่หลายทีสุดคือ SAP รองลงมาได้แก่ Oracle, Peoplesoft, BaaN, Microsoft, J.D. Edwards รายการอืน ๆ สามารถดูได้จาก http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ERP_software_packages
 18. 18. 18 ข้อดีของระบบ ERP คือ เป็นระบบทีรวมศูนย์ ใช้กระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจทีได้พิสูจน์มาแล้ว ว่าดีทีสุดในอุตสาหกรรมแต่ละประเภท และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 19. 19. 19 ข้อเสียของระบบ ERP คือ เป็นระบบทีมีความซับซ้อน มีค่าใช้จ่ายสูง และ ไม่ยืดหยุ่น
 20. 20. 20 รูปภาพเปรียบเทียบองค์กรก่อนและหลังการนําระบบ ERP เข้ามาใช้ในองค์กร จะเห็นได้ว่า ในแบบ ก่อนนัน ส่วนงานแต่ละส่วนจะใช้ระบบสารสนเทศแยกจากกันและมีการทําส่วนเชือมต่อถึงกัน (มีความ ซําซ้อน) ในแบบหลังการนํา ERP เข้ามาใช้ในองค์กร จะมีระบบสารสนเทศเพียงระบบเดียว และทุก ๆ ส่วนงานสามารถทีจะใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเดียวกัน (ลดความซําซ้อน และทําให้เกิดประสิทธิภาพ)
 21. 21. 21 ERP เป็นระบบรวมศูนย์ทีรวมเอากระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจ ข้อมูลและคนภายในและ ระหว่างองค์กรเข้าไว้ด้วยกัน ทําให้เกิดความร่วมมือ ลดความซําซ้อน มีความเป็นเอกภาพและมันคง และทําให้กระบวนการ บริหารงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 22. 22. 22 แผนผังการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรโดยใช้ระบบ ERP
 23. 23. 23 ลักษณะเฉพาะของระบบ ERP ก็คือ เป็นระบบรวมศูนย์ ประมวลผลทันที ใช้กระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจทีได้รับการยอมรับแล้วว่าดีทีสุดในแต่ละอุตสาหกรรม อิงกระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจ สามารถเปลียนแปลงให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กรได้ในระดับหนึง
 24. 24. 24 ในระบบ ERP ยังมีระบบสารสนเทศอืน ๆ ทีเป็นประโยชน์กับการบริหารจัดการองค์กรให้มาด้วย ได้แก่ ระบบการทํารายการแบบออนไลน์ ระบบสารสนเทศเพือการบริหาร ระบบสารสนเทศเพือการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศเพือผู้บริหาร
 25. 25. 25 ระบบ SAP
 26. 26. 26 SAP เป็นระบบ ERP ทีมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย
 27. 27. 27 ในบริษัทชันนําในโลก ยกตัวอย่างเช่น บริษัทเหล่านี
 28. 28. 28 โดย SAP เป็นผู้นําตลาด มีสัดส่วนของผู้ใช้ทัวโลกมากทีสุด ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการ ทรัพยากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 29. 29. 29 SAP ได้เริมก่อตังตังแต่ปี 1972 โดยอดีตพนักงานของ IBM ห้าคนซึงได้รวมตัวกันก่อตัง SAP ขันทีเมืองแมนเฮม ประเทศเยอรมัน ในขณะทีทํางานให้กับ IBM นัน พวกเขาสังเกตเห็นว่าลูกค้า ส่วนใหญ่ของ IBM มีปัญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร ดังนัน พวกเขาจึงตัง ปณิธานทีจะสร้างบริษัทใหม่ซึงพัฒนาระบบสารสนเทศทีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทีรวมเอา กระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เป็นระบบทีมีการประมวลผลแบบทันที และ ผู้ใช้สามารถทีจะป้ อนข้อมูลและโต้ตอบกับระบบได้ผ่านทางหน้าจอ โดยไม่ต้องพิมพ์ออกมาเป็น กระดาษ
 30. 30. 30 โมดูลงานแรกทีมีการพัฒนาขึนมาคือ โมดูลงานบัญชี (ขายให้กับบริษัท ICI) ต่อมาจึงมีการพัฒนา โมดูลงานบริหารสินค้าคลัง ในปี 1977 SAP ได้ย้ายสํานักงานใหญ่ไปทีเมืองวอลดอร์ฟ และเป็นชือเต็มของระบบเป็นดังทีเห็นอยู่ ในปัจจุบัน
 31. 31. 31 ในปี 1977 SAP มีการพัฒนาให้ระบบมีความเชือมต่อกันระหว่างโมดูลงานต่าง ๆ มากยิงขึน โดย เรียกรุ่นของซอฟแวร์รุ่นแรกว่า R/2 ในปี 1988 SAP ตระหนักว่าโครงสร้างของระบบแบบ Client/Server จะช่วยเพิม ประสิทธิภาพของงานจึงได้พัฒนาระบบรุ่นใหม่และเรียกมันว่า R/3 จุดเด่นของ R/3 คือ ระบบใช้ฐานข้อมูลเดียว และทําให้บุคลากรในองค์กรมีเป้ าหมายเดียวกันคือ เป้ าหมายขององค์กร
 32. 32. 32 SAP เป็นบริษัทผลิตซอฟแวร์ทางธุรกิจทีใหญ่ทีสุดในโลก และใหญ่เป็นอันดับสามของบริษัทผลิต ซอฟแวร์ มีพนักงานมากกว่า 40000 คนใน 50 ประเทศ มีพันธมิตรทางธุรกิจมากกว่า 1500 บริษัท มี ลูกค้ามากกว่า 36000 รายใน 120 ประเทศ มีผู้ใช้งานระบบมากกว่า 12 ล้านคน มีการลงระบบไปแล้ว กว่า 100000 พืนที
 33. 33. 33 ระบบ SAP R/3 ประกอบไปด้วยโมดูลงานต่าง ๆ ดังนี FI Financial accounting โมดูลบัญชีการเงิน CO Controlling โมดูลการบัญชีบริหาร AM Fixed assets management โมดูลการจัดการทรัพย์สินถาวร SD Sales and distributions โมดูลการขายและการกระจายสินค้า MM Material management โมดูลการจัดการวัตถุดิบ PP Production planning โมดูลการวางแผนผลิต QM Quality management โมดูลการจัดการด้านคุณภาพ PM Plant maintenance โมดูลการซ่อมบํารุงโรงงาน HR Human resource management โมดูลการจัดการทรัพยากรบุคคล TR Treasury โมดูลการบริหารการเงิน WF Workflow โมดูลการจัดการกระบวนการทํางาน IS Industry solutions ส่วนระบบงานธุรกิจเฉพาะ โดยทีไม่ใช่โมดูลมาตรฐานของระบบ เช่น มีระบบทีใช้จัดการธุรกิจกล่◌ุมการบิน ยานพาหนะ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจให้บริการเป็นต้น
 34. 34. 34 โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของระบบ SAP เป็นดังรูป กล่าวคือ เครืองลูกข่ายแต่ละเครืองเชือมต่อ เข้าสู่ระบบหลักโดยผ่านโครงข่ายชนิดต่าง ๆ เช่นระบบ Lan หรือ ผ่านทาง Internet ต่อเข้าสู่เซิฟ เว่อทีแบ่งเป็นสองส่วน คือส่วนลอจิก และ ส่วนฐานข้อมูล
 35. 35. 35 โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของระบบ SAP อย่างย่อเป็นดังรูป
 36. 36. โดยสถาปัตยกรรมทีใช้นันเป็นแบบระบบลูกข่ายและแม่ข่ายทีมีการประมวลผลสามส่วน กล่าวคือ การประมวลผล ส่วนหน้าซึงเป็นส่วนทีแสดงผลให้กับผู้ใช้ การประมวลผลส่วนกลางเป็นส่วนของฟังก์ชันการบริการต่าง ๆ และการ ประมวลผลส่วนหลังซึงเป็นส่วนฐานข้อมูล 36 36
 37. 37. 37 การพัฒนาระบบ SAP ในรุ่นที 2
 38. 38. 38 เนืองจากในปัจจุบัน ตลาดมีการแข่งขันกันอย่างมากทําให้ผู้พัฒนาซอฟแวร์ต้องเร่งพัฒนาระบบเพือให้ ตอบสนองกับความต้องการของตลาด และเพือให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึน
 39. 39. 39 อนาคตของ ERP ก็คือจะรวมศูนย์ของระบบมากยิงขึน เช่น รวมระบบทีลูกค้าสังซือสินค้าผ่าน ช่องทางอินเตอร์เนทเข้ามาในระบบการบริหารทรัพยากรภายในองค์กรด้วย
 40. 40. 40 ส่วนเชือมต่อทีเพิมขึนเพือตอบสนองกรณีดังกล่าว ได้แก่ การใช้ระบบผ่านเว็บ ระบบบริหารลูกค้า สัมพันธ์ การบริหารห่วงโซ่อุปทาน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารคลังข้อมูลธุรกิจ การบริหารความรู้ และอืน ๆ
 41. 41. 41 ERP ในรุ่นแรกช่วยบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร
 42. 42. 42 ERP ในรุ่นทีสองจะทํามากกว่านัน คือสามารถเชือมต่อเรืองอืน ๆ เช่น การใช้ระบบผ่านเว็บ ระบบ บริหารลูกค้าสัมพันธ์ การบริหารห่วงโซ่อุปทาน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารคลังข้อมูลธุรกิจ การ บริหารความรู้ เข้ากับระบบทีมีอยู่ในปัจจุบันด้วย
 43. 43. 43

×