Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การพยาบาลDhf

189,254 views

Published on

 • Login to see the comments

การพยาบาลDhf

 1. 1. ระยะของโรค ปัญหา ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ การพยาบาล1. ระยะไข้ 1.ไข้สูงลอย 38.5-40 º c2. ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตัว3.คลื่นไส้อาเจียน4.ปวดท้อง/ตับโต5.มีปริมาณเกล็ดเลือดลดลงและมีค่า Hct เพิ่มอาจ มีเลือดออกตามไรฟัน/เลือดกำาเดา6.ผู้ป่วยกลัว/กังวลในการรักษาและหัตถการ7.ญาติวิตกกังวลเกี่ยวกับการเจ็บป่วย8.มีเชื้อไข้เลือดออกเดงกี่ในกระแสเลือด1.เสี่ยงต่อชักเนื่องจากไข้สูง2.ไม่สุขสบายเนื่องจากไข้สูงและปวดศีรษะ3.เสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร นำ้าและอิเลคโตไลท์เนื่องจากอาเจียน1 ป้องกันการชัก2.อุณหภูมิลดลง3.ผู้ป่วยสุขสบายขึ้น1.ผู้ป่วยได้รับสารอาหาร นำ้า และอิเลคโตไลท์ เพียงพอ1.อธิบายให้เข้าใจถึงพยาธิสภาพของโรคคร่าวๆ2.อธิบายเหตุผลของการพยาบาลที่ผู้ป่วยได้รับ3. เช็ดตัวลดไข้ด้วยนำ้าอุ่น หรือนำ้าธรรมดา โดยใช้ผ้าชุบนำ้าหมาดๆวางที่ หน้าผากซอกคอซอกรักแร้ ขาหนีบ นาน 15 นาทีแนะนำาญาติร่วมด้วย4.ให้ดื่มนำ้าเกลือแร่ หรือนำ้าผลไม้บ่อยๆ5.ให้ยา paracetamal 10mg/kg/dose เมื่ออุณหภูมิมากกว่า 39 º c หรือปวดศีรษะมาก6. วัด V/S ทุก 4 ชม. และวัดประเมินหลังเช็ดตัวลดไข้ 30 นาที7. เด็กที่มีประวัติชักให้ยากันชักตามแผนการรักษา8. จัดสิ่งแวดล้อมสะอาด แห้ง สงบ9.ให้การพยาบาลด้วยความนุ่มนวล1.อธิบายให้ผู้ป่วย/ญาติทราบถึงเหตุผลของการพยาบาล และกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการ
 2. 2. พยาบาล2.ให้อาหารอ่อน ย่อยง่าย ตรั้งละน้อย แต่บ่อยครั้งโดยงดอาหารและนำ้าที่มีสีแดงนำ้าตาล ลดอาหารมันแนะนำาญาติให้จัดอาหารที่ผู้ป่วยชอบ3.ให้ดื่มนำ้าเกลือแร่ หรือนำ้าผลไม้บ่อยๆ เช่นนำ้าส้มหรือนำ้าสไปร์+เกลือ4.สังเกตอาการขาดนำ้า เช่น ลิ้นขาว ปากแห้งหนังเหี่ยว กระหม่อมบุ๋มในเด็กเล็กระยะของโรค ปัญหา ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ การพยาบาล4.ปวดท้องเนื่องจากมีภาวะตับโต หรือระคายเคืองจากนำ้า1.ผู้ป่วยปวดท้องลดลงนอนพักได้2.ผู้ป่วยเข้าใจและ5.บ้วนปากด้วยนำ้าอุ่นหลังอาเจียนและบันทึกจำานวน ลักษณะปริมาณ ของอาเจียนทุกครั้ง6. ให้อาแก้อาเจียนตามแผนการรักษา7. ติดตามผล Lab และรายงานให้แพทย์ทราบ8. สังเกตสีจำานวนปัสสาวะ9. กรณีต้องให้สารนำ้า ดูแลให้ได้รับตามแผนการรักษา
 3. 3. ย่อย ยอมรับอาการปวดท้องที่เกิดจากภาวะตับโต1.อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงสาเหตุที่เกิดอาการปวดท้อง2.ระวังการกระทบกระแทกที่หน้าท้อง เช่นไม่เกิดดูขนาดตับบ่อยๆหรือเช็ดตัวลดไข้3.ให้การพยาบาลที่นุ่มนวลระมัดระวังในการเคลื่อนย้าย4.ให้นอน Fowler position ให้ผนังหน้าท้องหย่อนตัว5.ใส่เสื้อผ้านุ่มสะอาดไม่ระคายผิว6. ให้อาหารอ่อน ย่อยง่าย รสไม่จัด รับประทานบ่อยๆ ควรงดอาหารมัน7. ให้ยาแก้ปวดท้องตามแผนการักษา8.สังเกตอาการถ้าปวดท้องมากรายงานแพทย์ระยะของโรค ปัญหา ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ การพยาบาล4.เลือดออกง่ายเนื่องจากมีปริมาณเกล็ดเลือดตำ่า1. ไม่เกิดภาวะเลือดออกหรือออกน้อยลง1.อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงสาเหตุที่เกิดถึงสาเหตุที่ทำาให้เกิดเลือดออกง่าย
 4. 4. 5.เสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกง่ายเนื่องจากมีปริมาณเกล็ดเลือดตำ่า2. ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการมีเลือดออกและร่วมในการสังเกต อาการผิดปกติ2.ให้การพยาบาลที่นุ่มนวล และระวังอุบัติเหตุ3.ดูแลให้ตัดเล็บสั้น แนะนำาไม่ให้แกะเกา4.งดการฉีดยาทางกล้ามเนื้อ , ใส่NG5.สังเกตและสอบถามเรื่องอาการเลือดออกทุก เวร6. แนะนำา/จัดหาผลไม้ที่มีวิตามิตซี สูงให้รับประทาน เช่น ส้ม ฝรั้ง เพื่อสร้างความแข็งแรงของหลอดเลือด7.แนะนำาให้ใช้แปรงที่ขนนุ่ม แปรงเบาๆ ถ้ามีเลือดออกตามไรฟันจัด SMW ไห้บ้วนปากแทน8.กรณีมีเลือดกำาเดาไหล ให้ผู้ป่วยนอนราบ บีบจมูก ให้หายใจทางปาก และใช้กระเป๋านำ้าแข็งวางที่หน้าผาก9. เจาะเลือดทุดครั้งต้องกดจนแน่ใจว่าเลือดหยุดใช้เวลาประมาณ 5 นาที กรณีเจาะเลือดที่ปลายนิ้วต้องทำาความสะอาดและแห้งป้องกันติดเชื้อ
 5. 5. 10. เจาะเลือดที่ปลายนิ้วด้วยblood lancetเพื่อให้ได้ความลึกที่เหมาะสม11. แนะนำา/จัดหาของเล่นที่ไม่มีคม หรือมีเหลี่ยมให้เด็กเล่นเพื่อป้องกันอันตรายระยะของโรค ปัญหา ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ การพยาบาล6.เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อสู่ผู้ป่วยอื่นเนื่องจากมีเชื้อไข้เลือดออกเดงกี่ในกระแสเลือด7. ผู้ป่วยเด็กเสี่ยงมีภาวะ psychictrauma เนื่องจากกลัวความเจ็บปวดจากการให้สารนำ้า/การเจาะเลือด1.ไม่มีการแพร่กระจายเชื้อสู่บุคคลอื่น2.ผู้ป่วย/ญาติทราบวิธีปฏิบัติในการป้องกันการแพร่เชื้อไข้เลือดออก1.เพื่อลดความภาวะpsychic trauma2. ผู้ป่วยให้ความร่วมมือมากขึ้น1.อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงการแพร่กระจายของเชื้อไข้เลือดออก เพื่อให้ปฏิบัติตนได้ถูกต้อง2. จัดผู้ป่วยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มและดูแลไม่ให้ยุงกัดเช่นใช้มุ้งลวด , ยากันยุง . และแนะนำาให้ผู้ป่วย/ญาติระวังยุงกัดในเวลากลางวัน3. ดูแลสิ่งแวดล้อมในตึก ไม่ให้มีนำ้าขังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง4. ประสานงานกับฝ่ายสุขาภิบาลในการเฝ้าระวังและควบคุมโรค1. ให้ความเป็นกันเอง โดยทำาความรู้จัก และเรียกชื่อเล่นของเด็กแทน และแนะนำาชื่อตนเองกับเด็ก
 6. 6. 2. ให้การพยาบาลอย่างนุ่มนวล3. ก่อนให้สารนำ้า หรือ เจาะเลือดต้องอธิบายให้ผู้ป่วยที่ทราบ ในเด็กโต ให้ร่วมตัดสินใจ และตอบคำาถามที่สงสัยเช่น ให้เลือกที่เจาะเลือด หรือให้สารนำ้าเอง ให้เวลาโดยไม่เร่งรัด4. ให้ผู้ปกครองอยู่ให้กำาลังใจเด็กตลอดเวลา5. ให้การพยาบาลที่รวดเร็วระยะของโรค ปัญหา ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ การพยาบาล2. ระยะวิกฤต/ 1. มีการั่วของ8. ญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ1. เพื่อลดความวิตกกังวล2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการรักษาพยาบาล1. สร้างสัมพันธ์ภาพ กับญาติ และแนะนำา /ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออกเดงกี่และการปฏิบัติตนคร่าวๆ2. ก่อนการทำาหัตถการ และรักษาพยาบาลทุกครั้งบอกให้ญาติรับทราบและร่วมตัดสินใจ3.ขณะให้การพยาบาลให้ญาติมีส่วนร่วมทุกครั้ง4. แจ้งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติ
 7. 7. ช็อก พลาสมา2. เกล็ดเลือดตำ่าน้อยกว่า100,000 เซล/ลบ/ซม.3.ช็อก v/sunstable4. ตับโต ปวดท้อง5.Hct เพิ่มมากว่า10-20%6.Hct ลด และ มีปริมาณเลือดออกมากกว่า 10 %blood volum7. ซึมมาก8.ปัสสาวะออกน้อย/ไม่ออก1.มีภาวะ hypovolemic shock เนื่องจากมีการั่วซึมของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด2.เสี่ยงต่อภาวะ hypovolemic shock เนื่องจากมีการั่วซึมของพลาสมาออกนอกเส้นเลือด1. เพื่อให้ภาวะhypovolemicshock กลับสู่ภาวะปกติการให้ทราบ5. ประสานงานกับแพทย์ กรณีญาติต้องการสอบถามอาการและแนวทางการรักษากับแพทย์โดยตรง1. Check and record V/S ทุก15-30 นาทีuntil stable จึงวัดทุก 1-2 ชม.2. ให้ oxygen mask8LPM/canular5-6 LPMทุกรายที่ช็อก สังเกต ปลายมือ -เท้าเขียว3. ให้สารนำ้าตามแผนการรักษาด้วยเทคนิคsterile4. ตรวจนับจำานวนหยดสารนำ้าทุก1 ชั่วโมง เพื่อให้ได้รับตรงตามจำานวน5. กระตุ้นให้ดื่มนำ้าเกลือแร่/นำ้าผลไม้บ่อยๆโดยผลไม้ที่มีวิตตามิน ซีสูงจะช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง6. ให้รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย ครั้งละน้อยแต่บ่อยครั้ง และแนะนำาญาติให้มีส่วนร่วม
 8. 8. ระยะของโรค ปัญหา ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ การพยาบาล3. มีภาวะ hemorragicshock เนื่องจาก มีเลือดออกจำานวนมากจากภาวะเกล็ดเลือดตำ่า4. เสี่ยงต่อภาวะDIC เนื่องจากมีภาวะช็อกนาน1.เพื่อให้ภาวะhypovolemicshock กลับสู่ภาวะปกติ2.ความเข้มข้นเลือดปกติ มากกว่า 30%3. การทำางานของvital organทำางานปกติ7. Check and recordintake/outถ้า urine < 1 cc/kg/hr.หรือไม่ปัสสาวะภายใน 4 ชม รายงานแพทย์8.เจาะตรวจ lab ตามแผนการรักษาโดยเทคนิคsterile และติดตามผลรายงานให้แพทย์ทราบ9.สังเกตอาการเลือดออกทุกระบบอาการที่แสดงว่ามีเลือดออกที่ภายใน คือ เปลือกตาซีด ค่าHct ลดลง 10-20% ปวดท้องมากอาเจียน/ถ่ายเป็นเลือด BPdrop , PP แคบ ,pulse เบาเร็ว10. พักผ่อนให้เพียงพอ จัดให้พักใกล้ เคาเตอร์พยาบาล11. สังเกตอาการนำ้าเกิน เช่น ไอเหนื่อยหอบหนังตาบวม1. อธิบายให้ผู้ป่วยและญาติทราบถึงสาเหตุที่เกิดถึง
 9. 9. สาเหตุที่ทำาให้เกิดเลือดออกง่ายและร่วมในการสังเกต อาการผิดปกติ2. Check and record V/S ทุก15-30 นาทีuntil stable จึงวัดทุก 1-2 ชม.3. ให้ oxygen mask8LPM/canular5-6 LPMทุกรายที่ช็อกระยะของโรค ปัญหา ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ การพยาบาล4. record ปริมาณ เลือดที่ออกและรายงานแพทย์เช่นอาเจียน/ถ่ายอุจจาระ /เลือดกำาเดา/สีปัสสาวะในผู้กำาลังมีประจำาเดือน ต้องสังเกตปริมาณเลือดที่ออกเพิ่มขึ้น5. ประสานงานขอเลือดจากห้อง lab และให้เลือด ถูกชนิดปริมาณ ตามแผนการรักษา และสังเกตภาวะแทรกซ้อนจากการให้เลือดอย่างใกล้ชิด6.กรณีไม่มีเลือดแจ้งแพทย์ทราบและเตรียม ส่งตัวไปรับการรักษาต่อที่ รพ.ศูนย์7. Check and record
 10. 10. 5.เสี่ยงต่อ vitalorganถูกทำาลายเนื่องจากอยู่ในภาวะช็อกนาน1.เพื่อให้ vital organ( สมอง,หัวใจ, ปอด, ตับ ,ไต)ทำางานได้ปกติและไม่ถูกทำาลายintake/outถ้า urine < 1 cc/kg/hr.รายงานแพทย์8. งดการใส่ NG tube9. เจาะเลือดส่งตรวจตามแผนการักษาและติดตามผล รายงานแพทย์กรณีต้องเจาะเลือด ต้องกดจนแน่ใจว่า เลือดหยุดจริง ประมาณ5 นาที และแนะนำาผู้ป่วย/ญาติให้สังเกต1. แก้ไข ภาวะช็อกให้สิ้นสุดเร็วที่สุด2 . ให้ oxygen mask8LPM/canular5-6 LPMโดย ต้องดูเรื่องขนาดหน้ากาก /ขนาดสาย canular ให้เหมาะสม และเปลี่ยนทำาความสะอาดทุกวัน เติมนำ้ากลั่นให้มีความชุ่มชื้นระยะของโรค ปัญหา ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ การพยาบาล3.สังเกตอาการขาดออกซิเจนเช่น ปลายมือ –เท้าเขียว ริมฝีปากเขียวซีด/capillary > 2 วินาที
 11. 11. 4. ให้พักผ่อนให้เต็มที่ และรักษาความอบอุ่นของร่างกาย เพื่อลดการใช้ออกซิเจน5. Check and record V/Sสักเกต ลักษณะ การหายใจ ว่าหอบเหนื่อยลดลงหรือไม่ มีไอ มีเสมหะสีอะไร6.. Check and recordintake/out โดยสังเกต สี /ปริมาณ ถ้า urine < 1cc/kg/hr. ต้องรายงาน7. ในรายที่ต้องสวนปัสสาวะต้องทำาตามขั้นตอนด้วย เทคนิค sterile ดูแลไม่ให้สานพับงอ และผู้ป่วยสุขสบายมากที่สุด ไม่ดึงรั้ง ถุงปัสสาวะต้องตำ่ากว่าระดับเอว และ flushingด้วย savlon1: 200 วันละ 2 ครั้ง ซับให้แห้ง8. สังเกตพฤติกรรมที่แสดงว่ามีอาการผิดปกติทางสมอง เช่น ซึมมาก / เอะอะโวยวาย และรายงานแพทย์ทราบ โดยแนะนำาให้ญาติช่วยสังเกต9. เตรียมรถฉุกเฉินให้พร้อมใช้พร้อม1.0 จัดพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดและ ส่งต่ออย่างมี
 12. 12. ประสิทธิภาพระยะของโรค ปัญหา ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ การพยาบาล3. ระยะฟักฟื้น 1. ได้รับสารนำ้า/เลือด จำานวนมากในขณะช็อก2. ตับโต ปวดท้องท้องอืด6. เสี่ยงต่อภาวะfluidoverloadเนื่องจากการให้สารนำ้าจำานวนมากเพื่อแก้ไขภาวะช็อก1. เสี่ยงต่อภาวะheart fail.Pulmonary1. เพื่อป้องกันภาวะfluidoverload1. เฝ้าระวังและสามารถแก้ปัญหาได้ทันที1. ดูแลให้ได้สารนำ้าตามแผนการรักษา โดยตรวจสอบจำานวนหยดทุก 1 ชม. และแนะนำาญาติ ให้สังเกต ถ้าไม่ไหล ให้แจ้ง จนท.และไม่ปรับระดับความสูงของเสานำ้าเกลือเอง2. สังเกตอาการนำ้าเกิน เช่น หอบเหนื่อย ไอเสมหะเป็นฟองสีชมพู ,เปลือกตาบวม ,ท้องโตแน่น,ตัวบวมตึง3. Check and recordintake/out4. Check and record V/Sทุก 2- 4 ชม.5. เตรียมอุปกรณ์ cut down ให้พร้อมใช้ เพื่อประเมิน cvp6. กรณีแพทย์ทำา cut down ต้องทำาแบบsterile และ check andrecord ค่า cvpรายงายผลผิดปกติ ให้แพทย์ทราบ
 13. 13. 3. ปัสสาวะบ่อย และมากedema เนื่องจากการมีการมีการดูดซึมกลับของนำ้าเข้าเส้นเลือดค่าปกติ(6-12)เซนติเมตรนำ้า1. อธิบายให้ผู้ป่วย/ญาติทราบถึงระยะของโรคและการปฏิบัติตน2. Check and record V/S ทุก 4 ชม.โดย จะมี BP สูง เต้นแรง pulseเต้นช้าและแรง3. หยุดให้สารนำ้าตามแผนการรักษา4. สังเกตอาการ หอบเหนื่อย /หนังตาบวมนอนราบไม่ได้ , แน่นท้องระยะของโรค ปัญหา ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ การพยาบาล4. ปากแห้ง/อ่อนเพลีย ทำาให้รับประทานอาหารน้อย ทั้งที่อยากรับประทาน6. คันตามตัวมีconvalescencspetichiarash2. เสี่ยงต่อภาวะhyponathemia /hypokalemiaเนื่องจากปัสสาวะออกจำานวนมาก1. เพื่อป้องกันการเกิดภาวะ hyponathemia/hypokalemia5. . Check and recordintake/out ทุก 8 ชม.1. Check and record V/S ทุก4 ชม. สัเกตจังหวะการเต้นของหัวใจ ที่จะเต้นผิดจังหวะในผู้ที่มีภาวะ hypokalemia2. สังเกตอาการ เช่นอาการสับสน/ซึมลง ปัสสาวะออกน้อยซึ่งพบในผู้ที่มีภาวะ
 14. 14. 3. ไม่สุขสบายเนื่องจากคันตามตัว1. อาการคันลดลง2. ผู้ป่วยสุขสบายสามารถนอนหลับหรือสามารถเล่นได้hyponathemiaและรายงานอาการให้แพทย์ทราบ3. Check and recordintake/outถ้า urine < 1cc/kg/hr.รายงานให้แพทย์ทราบ4. ส่งตรวจ eletrolyte ตามแผนการรักษาและติดตามผล5. แนะนำาและกระตุ้นให้ดี่มนำ้าเกลือแร่ บ่อยๆและ รับประทาน ส้ม ,กล้วยหอมเพราะมีปริมาณโปรแทสเซียมสูง1. อธิบายให้ผู้ป่วย/ญาติทราบว่าอาการนี้แสดงว่าอยู่ในระยะพักฟื้นที่จะค่อยๆหายภายใน 3-4 วัน และ การปฏิบัติตน2. จัดหาที่ตัดเล็บให้ตัด และแนะนำาให้ลูบเบาๆแทนการเกาเพื่อป้องกันการติดเชื้อ3. ดูแลความสะอาดของร่างกายและให้ใส่เสื้อผ้าแห้งสะอาดระยะของโรค ปัญหา ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ การพยาบาล
 15. 15. 4. เสี่ยงต่อการได้รับสารอาหาร/ นำ้าไม่เพียงพอ เนื่องจากมีอาการอ่อนเพลีย ,ปากแห้งและเจ็บ5. ผู้ป่วยและญาติวิตกกังวลเกี่ยวกับ การดูแลตนเองเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ1 . เพื่อให้ได้รับสารอาหารและนำ้าเพียงพอ2. ผู้ป่วยอาการเจ็บป่วยดีขึ้น1. เพื่อลดความวิตกกังวล2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติตน/ให้การดูแลได้ถูกต้อง4. จัดหายาทาแก้คัน calamidelotion และแนะนำาวิธี การใช้ยา5. ดูแลให้ยาแก้คันตามแผนการรักษา1. กระตุ้นให้รับประทานอาหารอ่อน มีคุณค่าทางอาหารครบ 5หมู่ บ่อยๆ และแนะนำาญาติให้จัดหาอาหารที่ผู้ป่วยชอบมาให้รับประทาน2. แนะนำาเรื่องการทำาความสะอาดปากและฟันด้วยการบ้วนปากหรือแปรงฟันด้วยขนแปรงนุ่ม3.ดูแลสิ่งแวดล้อมให้สะอาดไม่มีกลิ่น4. จัด ผลไม้ / นำ้าผลไม้ เช่นนำ้าส้ม ให้ดื่ม โดยเฉพาะในรายที่ท้องอืด และลำาไส้บีบตัวน้อย5. ถ้ามีแผลในปาก จัดยาทาให้ตามแผนการรักษา6. ประเมินอาการ ขาดนำ้าจากผิวหนัง ริมฝีปาก1. อธิบายให้ทราบถึงอาการเจ็บบริเวณชายโครงขวาจะค่อยๆหาย
 16. 16. ร่วมกับตับจะยุบสู่ภาวะปกติ ใน 1-2สัปดาห์2. หลีกเลี่ยงถูงกระทบกระแทกแรงๆ อีก 3-5 วันเพราะเกล็ดเลือดตำ่ากว่าปกติ และจะเพิ่มเป็นปกติระยะของโรค ปัญหา ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลวัตถุประสงค์ การพยาบาล3. ผู้ป่วยเมื่อกลับบ้านสามารถไปเรียนได้ตามปกติไม่เป็นพาหะโรค4. ถ้าผู้ที่อยู่ในบ้านเดียวกันมีไข้สูง ให้นำามาตรวจเพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อเดงกี่สูง5. แนะนำาเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก ทำาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ป้องกันยุงกัด โดยเฉพาะกลางวัน จัดบ้านให้โปร่ง สว่างอากาศถ่ายเทดี

×