Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Seo services promote website in case you
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

6 เคล็ดลับฟิตหุ่น สำหรับวันหยุดยาว

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

6 เคล็ดลับฟิตหุ่น สำหรับวันหยุดยาว

  1. 1. 6 เคล็ดลับฟตหุน สําหรับวันหยุดยาว6 เคล็ดลับฟตหุน สําหรับวันหยุดยาว ปกติ แลวถามีวันหยุดยาว หรือวางแผนลาพักรอนเมื่อไหร คุณก็จะกระหน่ํากินแบบไมเลือกทุกที อะไรที่เขาวาอรอยก็ตระเวนกินจนครบทุกราน ซึ่งเมื่อวันหยุดผานพนไป คุณก็ไดพุงนอย ๆ เปนของแถมกลับมาทุกครั้ง และแทนที่คุณจะไดระบายความเครียด สุดทายก็กลับมาเครียดหนักกวาเดิม เพราะน้ําหนักที่มาแบบพุงพรวดของคุณนั่นเอง ถาคุณไมอยากช้ําซ้ํา ๆ แบบนี้ก็ไปดูกนดีกวาวา คุณควรจะทําอยางไรเพือรักษาหุน ั ่ สวย ๆ ของคุณเอาไวในชวงวันหยุดที่จะมาถึงนี้ 1. วางแผน กอนจะถึงวันหยุดนี้ ก็เจียดเวลาสักนิด มาจัดตารางเวลาหาอะไรทํา แทนการนั่งกินขนมหนาทีวีกันดีกวา อยางเชนหาคอรสสั้น ๆ ที่เกี่ยวของกับความสนใจของคุณทําสักสองสามวัน หรือ
  2. 2. จะใสบิกินี่ไปอวดหุนที่ริมทะเล หรือสระวายน้ําก็ไดนะคะ และที่สําคัญก็อยาลืมวางแผนเรื่องอาหารการกินของคุณดวย โดยเฉพาะพวกช็อกโกแลต เคก คุกกี้ หรือทุกอยางที่จะทําใหคุณอวนก็ลบออกจากลิสตซะ กอนที่คุณจะไดพุงนอย ๆ มาแทนที่หุนเฟรม ๆ ในฝนของคุณ 2. ออกกําลังกาย ตอนนี้คุณก็อางไมไดแลวนะคะ วาคุณไมมีเวลาไปออกกําลังกาย เพราะวันหยุดนี้มีเวลาใหคุณไปฟตแอนดเฟรมที่ฟตเนสอีกเพียบ ซึ่งคุณจะเลือกไปทําโยคะตอนเชา หรือเขาคลาสเตนแอโรบิคชวงบาย ๆ หรือจะออกไปวิ่งจ็อกกิ้งสบาย ๆ ตอนเย็น ๆ ก็ไดคะ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับความสะดวก ของคุณวาอยากจะไปชวงไหน อยางนอยวันหนึ่งหรือสองชั่วโมงก็ได แลวคุณจะรูวา การออกกําลังกายเนี่ย สามารถรีเฟรชรางกายเราไดขนาดไหน
  3. 3. 3. หนีจากกิจวัตรเดิม ๆ ถาคุณกําลังอยูในโหมดเครียด ไมสบายใจ หรือกังวลเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู วันหยุดยาวนี้ก็ลองหาสถานที่แปลก ๆ ใหม ๆ แลวเก็บกระเปาไปเที่ยวกันดีกวา ซึ่งคุณจะโชวเดี่ยวไปคนเดียวหรือจะชวนเพื่อนรวมแกงไประบายความเครียดดวยกันก็ได อะ ๆ แตอยาพากันกินใหมากนักละเพราะอาจจะไดน้ําหนักกลับมาเปนของฝากแทนภาพสวย ๆ นะ 4. กินแบบพอประมาณ ถาคุณเปนคนที่ดูแลรูปราง หรือควบคุมน้ําหนักอยูแลวเนี่ย วันหยุดนี้ลองตามใจปากดูบางก็ไมเสียหายนะคะ ถือซะวาเปนรางวัลเล็ก ๆ นอย ๆ ใหกับตัวเองก็แลวกัน โดยลิสตของที่คุณอยากจะกินมาสักสองสามอยาง แลวหารายชื่อรานอาหารอรอย ๆ จากนั้นก็ลองพิจารณาดูวา จะชวนเพื่อน ๆ หรือหวานใจของคุณไปรานไหนดี ถาเลือกรานไปแลวก็อยาเผลอตามใจปากมากไปนะคะ กินแบบพอดี ๆ เอาแคทองอิ่มก็พอคะ
  4. 4. 5. งดเครืองดื่มแอลกอฮอล ่ วันหยุดทั้งที เพื่อน ๆ ก็อดที่จะจัดปารตี้ไมได ฉะนันถาคุณไมอยากพลาดงานปารตี้ใน ้วันหยุดนี้ละก็ ในชวงระหวางวันใหคุณเลือกกินอาหารที่มีแคลอรี่นอย ๆ ไวกอน แลวในชวงงานปารตี้ก็ควรเลือกเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลนอย ๆ หรือดื่มค็อกเทลสวย ๆ สักสองสามแกวแทนเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลจะดีกวา 6. พาตัวเองออกไปเปดหูเปดตา อยาขังตัวเองไวในหอง หรืออยูบานเพียงอยางเดียว เพราะเราเชื่อวาคุณจะตองหมดเวลาไปกับการกินและการนอนอยางแนนอน ฉะนั้นคุณควรพาตัวเองออกไปเจอสายลมและแสงแดดภายนอกบาง เพราะหากคุณไดรับอากาศสดชื่น ตัวคุณเองก็จะรูสึกสดชื่นกระปรี้กระเปรา และมีแรงที่จะทําอะไรไดอีกเยอะเลย เมื่อรูเคล็ดลับดี ๆ กันไปแลว วันหยุดนีก็อยาลืมเอาไปใชกนนะคะ จะไดมีหน ๆ สวย ้ ั ุเอาไวเปนรางวัลใหกับตัวเองยังไงละคะ

Views

Total views

378

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×