Successfully reported this slideshow.
10 เคล็ดลับรับมือความเหนือยลา สําหรับคุณแมมือใหม             ่10 เคล็ดลับรับมือความเหนือยลา สําหรับคุณแมม...
แมมือใหมเพื่อรับมือกับสถานการณ ออนลาในชวงแมลูกออนมาฝากคะ  1. ปรับชีวิตใหชาลง    ชีวิต ของผูใหญในปจจุบั...
5. คิดเสียวาการที่ลกรองไหคือการพยายามสื่อสารกับคุณ            ู     หลาย ครั้งที่คุณตองเหนื่อยกับการทํ...
9. เขากลุมกับคุณแมมือใหมคนอืน ๆ                  ่     สิ่ง ที่ทําใหคุณรูสึกเหนื่อยลาและทอมา...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

10 เคล็ดลับรับมือความเหนื่อยล้า สำหรับคุณแม่มือใหม่

1,039 views

Published on

 • Be the first to comment

10 เคล็ดลับรับมือความเหนื่อยล้า สำหรับคุณแม่มือใหม่

 1. 1. 10 เคล็ดลับรับมือความเหนือยลา สําหรับคุณแมมือใหม ่10 เคล็ดลับรับมือความเหนือยลา สําหรับคุณแมมือใหม ่เรียบเรียงขอมูลโดยกระปุกดอทคอม การไดมีอีกหนึ่งชีวิตนอย ๆ เกิดขึ้นมาใหไดเลี้ยงดูทะนุถนอม ซึ่งมาพรอม ๆ กับสถานะใหมของชีวิต คือการไดเปนคุณแม หลาย ๆ สิ่งที่คุนเคยก็ไดเปลี่ยนแปลงไป ชีวิตในไลฟสไตลแบบเดิม ๆ ก็เปลี่ยนไปดวย เวลาพักผอนอาจนอยลง เพื่อใหดูแลลูกไดอยางเต็มที่ สิ่งเหลานี้สรางความออนลาและความเครียดใหกับคุณแมมือใหมได กระปุกดอทคอมจึงขอนําเคล็ดลับสําหรับคุณ
 2. 2. แมมือใหมเพื่อรับมือกับสถานการณ ออนลาในชวงแมลูกออนมาฝากคะ 1. ปรับชีวิตใหชาลง ชีวิต ของผูใหญในปจจุบันตางเรงรีบดําเนินไปแขงกับเวลา แตสําหรับชีวิตของเด็กทารกแลว เขากาวยางดวยอัตราเร็วที่ชากวาเรามาก ๆ คุณแมเองลองปรับการใชชีวิตของตัวเองใหชาลงตาม คุณก็จะรูสึกเย็นลง และผอนคลายมากขึ้นไดคะ 2. มองโลกในแงดี คุณ จะไดชื่อวาเปนคุณแมมือใหมเพียงแคไมกี่เดือนหลังจากคลอดลูกเทานั้น อาจจะเหนื่อยอยางนี้ไปสักพัก แตจะไมยาวนานแนนอน ลองคิดดูวาคุณสามารถทําอะไรใหลูกในชวงเวลานี้ไดบางดีกวา และลงมือทํามันใหไดมากที่สุด 3. งีบหลับทุกเมื่อที่มีโอกาส พยายาม งีบหลับใหไดทุกเมื่อที่มีโอกาส เชนในยามที่ลูกหลับปุย หรือยามที่มีคนคอยดูแลลูกนอยแทน แมอาจเปนเวลาแคครึ่งชั่วโมง แตมันก็ทําใหคุณรูสึกสดชื่นขึ้นได 4. หาทางผอนคลายตัวเองบาง การ ดูแลลูกนอยกินพลังงานคุณไปมาก จึงจําเปนที่จะตองเติมพลังงานใหกลับมาเต็มเปยมเหมือนเดิม ลองหากิจกรรมที่ชื่นชอบที่คุณสามารถทําไดภายในเวลา 1 ชั่วโมง อยางออกไปเดินเลน อานหนังสือ แชน้ําอุน จิบน้ําชา นั่งคุยกับเพื่อนบาน ก็จะชวยใหคุณเติมความสดชื่นและคืนพลังงานกลับมาไดอีกครั้ง
 3. 3. 5. คิดเสียวาการที่ลกรองไหคือการพยายามสื่อสารกับคุณ ู หลาย ครั้งที่คุณตองเหนื่อยกับการทําใหลูกนอยที่กําลังรองโยเยสงบลง ใหคิดเสียวาการที่เขารองไหนั้นคือการพยายามสื่อสารกับคุณ (ซึ่งมันก็เปนเชนนั้นจริง ๆ แหละคะ) ไมวาจะเรื่องหิวอับชื้น ไมสบายตัว รอน หวาดกลัว ฯลฯ การที่คุณไดเรียนรูวา การรองแบบไหนของลูกแทนการสื่อสารอยางไร จะทําใหคุณรูสึกเขาอกเขาใจ สนุกที่ไดคุยกับลูก และสามารถปลอบเขาไดอยางเห็นผล 6. ไมตั้งความหวังสูงกับสิ่งที่วางแผนไว คุณ แมหลาย ๆ คนออกจากงานเพื่อทุมเวลาใหกับการเลี้ยงเจาตัวนอยโดยเฉพาะ หลายๆ คนก็คาดหวังไววาอาจรับทํางานที่บาน จัดบาน ทําสวน หรือปลูกตนไม ดอกไม ใหสวยงาม แตในความจริงการเลี้ยงเด็กออนอาจยุงกวาที่คุณคิด คุณอาจไมไดลงมือทําในสิ่งที่คาดไวสักอยางเลยก็ได และเพื่อไมใหเกิดความรูสึกทอแทผิดหวัง สูคาดหวังแตเรื่องดูแลลูกใหดี และคอยแบงเวลาวาง (ถาหากมี) ไปทํางานที่อยากทําจะดีกวา 7. รับความชวยเหลือจากคนอืน ่ อยา ลังเลขลาดเขินที่จะตอบรับความชวยเหลือของคนอื่นบาง เชน พอแม ญาติพี่นองเพื่อนสนิท หรือวาเพื่อนบาน ที่อาสาชวยดูแลเจาหนูนอยของคุณให เพื่อคุณจะไดมีเวลาสวนตัวเล็ก ๆ บาง 8. ขอความชวยเหลือจากคนอื่นบาง บาง ทีการที่คุณแสดงออกวาเปนคุณแมคนเกงและแกรง ที่สามารถดูแลลูกดวยตนเองไดอาจทําใหคนที่คอยเปนหวงอยากจะชวยเหลือรูสึกขลาดเขินที่จะออกปากเสนอตัว คอยชวย แตเชื่อเถอะ ถาวันไหนทีคุณเหนื่อยลามาก ๆ ลองออกปากขอความชวยเหลือฝากดูแลลูกนอยสัก ่หนอย คนที่คอยเปนหวงรอบ ๆ ตัวคุณเขาจะไมลังเลที่จะตอบตกลงเลยละ
 4. 4. 9. เขากลุมกับคุณแมมือใหมคนอืน ๆ ่ สิ่ง ที่ทําใหคุณรูสึกเหนื่อยลาและทอมาก ๆ กับการเปนคุณแมมือใหม คือการที่คุณคิดวามีเพียงตัวคุณคนเดียวเทานั้นที่ตกอยูในสถานการณเชน นี้ แตความจริงแลว ความรูสึกเชนนี้ลวนเกิดขึ้นกับคุณแมมือใหมทุกคนทั่วโลก การไดแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรูสึก แลกเปลี่ยนคําแนะนําซึ่งกันและกัน จะทําใหคุณรูสึกดีขึ้นไดมาก ลองเขากลุมคุณแมมือใหมที่โรงพยาบาล หรือศูนยเด็กออนดูนะคะ 10. ยอมรับตัวเองวารูสึกออนไหวงายขึ้น คุณ แมบางคนรูสึกวาตัวเองออนไหวมากขึ้น แคเรื่องลูกมากระทบนิด ๆ หนอย ๆ ก็พาลจะรองไห หลาย ๆ คนไมชอบที่ตัวเองเปนเชนนี้ แตการออนไหวไมไดแปลวาออนแอหรอกนะคะอารมณเชนนี้เหมือนจะเกิดขึ้นเปนธรรมชาติ เมื่อผูหญิงคนหนึ่งไดกาวขึ้นมาเปนแม ดังนั้นมาเปดใจยอมรับความเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ในจุดนี้ของตัวเองดีกวา แลวคุณจะสบายใจขึ้นเยอะเลยละคะ กาว แรกของการเปนแม จะเติบโตและพัฒนาไปพรอม ๆ กับกาวยางในชีวิตของเจาหนูตัวนอยของคุณเชนกันคะ แมจะเหนื่อยบาง เครียดบาง ทอบาง แตเรามั่นใจวาดวยสัญชาติญาณของความเปนแม คุณจะผานพนมันไปไดอยางแนนอน และอยาลืมดูแล ผอนคลายตัวเอง ตามคําแนะนําที่เรานํามาฝากกันนะคะ

×