Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prof.razvoj kragujevac2018.01.02.

8,860 views

Published on

Prezentacija Biljane Lajović, spec. školske psihologije 2018.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prof.razvoj kragujevac2018.01.02.

 1. 1. Професионални развој запослених у образовно-васпитном систему Крагујевац, 2018.
 2. 2. Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника „Службени гласник РС“, број 81/2017 од 31.08.2017. ступио на снагу 08.09.2017.
 3. 3. Запошљавање - приправништво- Полагање испита за лиценцу Самостални рад Завршетак радног века/одлазак у пензију
 4. 4. Шта је професионални развој? То је сложен процес сталног развијања компетенција запосленог који има за циљ квалитетније обављање посла, унапређивање развоја и нивоа постигнућа деце/ученика.
 5. 5. Професионални развој обавеза и право Стручно усавршавање могућност Напредовање у звања
 6. 6. Стручно усавршавање Усавршавање постојећих и стицање нових знања, вештина и ставова (компетенција) који су важни за праксу
 7. 7. Стандарди компетенција Компетенције су скуп потребних знања, вештина и ставова. Стандарди компетенција су описи суштинских знања, умења и ставова која наставници треба да поседују и показују/исказују током обављања васпитно-образовне делатности у следећим областима: 1. наставна област, предмет и методика наставе 2. поучавање и учење 3. подршка развоју личности ученика 4. комуникација и сарадња
 8. 8. Зашто је важно стручно усавршавање? • Развија отвореност према сталном учењу (целоживотно учење) • Оспособљава запосленог за различите професионалне улоге • Развија различите компетенције • Оспособљава за самостално планирање, остваривање и вредновање рада • Усмерава на активније учествовање у унапређивању праксе • Помаже повећање квалитета наставе/учења, рада установе и читавог образовно-васпитног система
 9. 9. Облици стручног усавршавања • програми СУ који се остварују кроз обуке • стручни скупови (конгрес, сабор, сусрети, дани, конференција, саветовање, симпозијум, округли сто, трибина, вебинар) • летња и зимска школа • стручно и студијско путовање Сви облици могу бити домаћи или међународни
 10. 10. Стручно усавршавање остварује се активностима које: • предузима установа у оквиру својих развојних активности • се спроводе кроз одобреним одобреним програмима и учествовање на стручним скуповима • предузима Министарство, ЗУОВ-а и ЗВКОВ-аи ПЗВ • предузима наставник, васпитач и стручни сарадник у складу са личним планом професионалног развоја мимо наведених активности • оствараују високошколскe установe на основу програма у оквиру целоживотног учењa
 11. 11. Годишња норма стручног усавршавања 64 сата годишње различитих облика СУ (у оквиру педагошке норме) • 44 сата СУ у установи/учимо једни од других , „хоризонтално учење“ • 20 сати право на плаћено одсуство из установе ради похађања одобрених програма и стручних скупова
 12. 12. Стручно усавршавање у установи -обавеза- Угледни/ огледни часови, активности са дискусијом Пројекти образовно- васпитног карактера Истраживања, програм огледа, рад у модел центруПриказ стручне књиге, дидактичког материјала... Приказ програма стучног усaвршавања ....
 13. 13. Стручно усавршавање ван установе - Одобрено - обавезно програм стручног усавршава ња конферен ција симпозијум округли сто саветовање сабор/ сусрети/ дани трибина ....
 14. 14. Бодовање облика стручног усавршавања-1. • 100 бодова за пет година (мин. 80 бодова из одобрених програма стручног усавршавања)- сат обуке = бод дан учешћа на стручном скупу, летњој и зимској школи = бод За учешће у међународном облику СУ - бодови се удвостручују
 15. 15. Бодовање облика стручног усавршавања-2. Како рачунамо период од 5 године? • Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника, „Службени гласник РС“, број 14/04 ;ступио на снагу 21.02.2004.године са почетком примене од 1.јула2004.године
 16. 16. План стручног усавршавања установе-1. Улоге и одговорности • запослени: прави лични план професионалног развоја (ЛППР) • педагошки колегијум: разматра питања СУ и планира распоред одсустава • директор: планира и прати СУ и спроводи поступак за стицање звања • орган управљања: доноси план СУ и усваја извештај
 17. 17. Планирање стручног усавршавања установе-2. Приликом планирања важно је ускладити: • интересе и потребе утврђених на националном нивоу – приоритетне области • интересе и потребе деце и ученика • интересе и потребе установе • развијеност компетенција за професију • резултате самовредновања и вредновања квалитета рада установе • оствареност стандарда постигнућа • финансијске капацитете
 18. 18. Програми стручног усавршавања • Кроз непосредан рад или на даљину/путем интернета • Програме одобрава ЗУОВ/Педагошки завод Војводине • Сваке треће године Завод расписује конкурс (од 1. до 31. октобра) • Одобравање на 3 године • Објављују се на веб страници Завода • Програм од јавног интереса одобрава Министар на период од 3 године • Објављују се на интерент страници Министарства и Завода
 19. 19. Неки захтеви у односу на програм • Програм се остварује кроз обуку која може да траје најкраће 8, а најдуже 24 сата/изузетно програм од јавног интереса - 40 сати • Максималан број учесника по групи је 30 • Обуку изводе најмање два реализатора/за групе од 15 учесника може 1 реализатор • Исти реализатор може да буде пријављен за највише 3 програма
 20. 20. Одобравање скупова, летњих и зимских школа, стручних и студијских путовања • Стручни скупови одобравају се на период од 1 године/више пута. • Организатор пријављује Заводу одржавање: стручног скупа, летње и зимске школе и стручних и студијских путовања. • Без одобравања : МПНТР, ПСО, ЗУОВ, ЗВКОВ, ПЗ. • Рок – два месеца пре одржавања. • Одобрени скупови на веб страници Завода.
 21. 21. Праћење остваривања стручног усавршавања-1.. • Запослени лично: самовреднује и планира СУ и професионални развој применом стандарда компетенција, формира и развија порфолио • Установа: планира, прати, анализира, вреднује примену наученог евидентира СУ и води базу података, развијање и унапређивање компетенција, предузима мере за унапређивање
 22. 22. Праћење остваривања стручног усавршавања-2. • ЗУОВ : анализира одобрене програме према доприносу компетенцијама за професију, предлаже предузимање мера и прати оставривање обука на различите начине • ЗУОВ/Педагошки завод: у сарадњи са ШУ, ЦСУ прати и анализира оставривање одобрених програма и других облика стручног усавршавања • ЗВКОВ:вреднује утицај СУ преко вредновања постигнућа ученика
 23. 23. Портфолио професионалног развоја • НВСС систематично чува, прати, анализира и вреднује најважније примере из своје праксе, ЛППР на једном месту • прати развој компетенција • планира своје СУ и напредовање • приказује и информише друге – шта зна, како ради, како прати и вреднује свој рад
 24. 24. Напредовање у звања -развој каријере- 1. Педагошки саветник 2. Самостални педагошки саветник 3. Виши педагошки саветник 4. Високи педагошки саветник
 25. 25. Квота за стицање звања • Звања се стичу, по правилу, поступно • 25% укупног броја запослених може да стекне звање:  до 15% - педагошки саветник  до 5% - самостални педагошки саветник  до 3% - виши педагошки саветник  до 2% - високи педагошки саветник Ако има више запослених који могу да стекну звање, тражи се сагласност МПНТР за обезбеђивање средстава у буџету
 26. 26. Услови за стицање звања • 8/10/12/15/година радног искуства у обављању ОВР у установи/+одређене године у звању • висок/надпросечан степен компетентности у ОВР • истицање/учествовање у свим активностима СУ које организује установа • иницирање и учествовање у подизању квалитета ОВР • осим 100 бодова, и додатних 50/70/ бодова из различитих облика стручног усавршавања • знање страног језика одређеног нивоа • коришћење рачунара у раду
 27. 27. Усавршавање за напредовање у звања Објављива ње рада у стручном часопису Рад у стручном друштву Организаци ја трибине, предавања Ауторство/ коауторсво приручника, уџбеникаАуторство одобреног програма Руковођење стручним друштвом Вођење радионице, на стручном скупу ....
 28. 28. Поступак стицања звања 1. • Поступак покреће сам НВСС захтевом директору. • Подноси доказе о испуњености услова  Самопроцена степена остварености образовно- васпитних циљева, према степену стечених компетенција  Самопроцена иницирања и учествовања у подизању квалитета ОВ рада.
 29. 29. Поступак стицања звања 2. • Директор доставља надлежном стручном органу установе (рок 8 дана). • Стручни орган даје мишљење (рок 30дана) - позитивно мишљење директор доставља већу – НВ/ВОВ/ПВ и СР - негативно мишљење – обуставља поступак • НВ/ВОВ/ПВ и СР даје мишљење – (рок 15 дана) - позитивна мишљења директор доставља просветном саветнику - негативно мишљење - обуставља поступак
 30. 30. Поступак стицања звања 3. • Просветни саветник даје мишљење - рок 60+30 дана. • Мишљењe даје на основу приложених материјала или личним , непосредним увидом (прати рад запосленог 2х по 1 дан без најаве) • Може да прати: - компетенције - степен иницирања и учествовања у подизању квалитета ОВР - успех ученика у односу на национални просек Може да спроведе анонимну анкету или интервју са ученицима, родитељима и другим запосленима
 31. 31. Поступак стицања звања 4. • Позитивно мишљење саветника – директор доноси решење о стицању звања (рок 15 дана) • Негативно мишљење саветника – директор решењем обуставља поступак (рок 15 дана) • Позитивно мишљење за 3. и 4. звање директор установе доставља Заводу (рок 15 дана) • Завод даје мишљење (рок од 30/+30 дана) • Позитивно мишљење Завода – директор доноси решење о стицању звања ( рок 15 дана) • Негативно мишљење – обуставља се поступак ( рок 15 дана)
 32. 32. Правна заштита у поступку стицања звања Подносилац захтева за напредовање у звања има право да уложи приговор на решење о одбијању захтева, органу управљања установе у року од осам дана од дана пријема решења
 33. 33. Рад у звању активности на различитим нивоима НЕКИ ПРИМЕРИ: • рад са приправницима и стажистима у својству ментора и са студентима на пракси • помоћ колегама • учествовање у раду тимова • учествовање у изради неког од планова • вођење тима за остваривање угледних /огледних часова • координисање рада тима за приказивање примера добре праксе и иновација • вођење акционих или других истраживања у области ОВ/регионалног/националног значаја • обучавање извођача и водитеља програма • .... • САВЕТНИК СПОЉНИ САРАДНИК!
 34. 34. „Учење је као веслање узбрдо; чим се престане, одмах се креће уназад“ Лао Це
 35. 35. Биљана Лајовић, спец. школске психологије 2018. годинa

×