Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vocabulary

232 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vocabulary

  1. 1. 1. 2. Agenda програма, дневен ред 3. Anticipate предвиждам, прогнозирам 4. Anticipating, предвиждане 5. Attempt опит, опитвам, заемам се 6. Attendance certificate сертификат за участие 7. Consecutively последователно, впоследствие 8. Contribution принос 9. Daily pattern of the programme дневен образец на програмата 10. Devote посвещавам 11. Devoted посветен 12. Draft чернова, проект 13. Draft проект, чернова 14. Dual education двойно 15. Envisage, foresee предвижда 16. Essential от съществено значение, основно 17. Extending простиращ се 18. Feature функция 19. Field visits посещения на място 20. Findings констатации, заключения, данни 21. Flexible гъвкав 22. Flow поток, вливам, включвам, протичам 23. Gain печеля, получавам 24. Gained натрупан 25. Grammar schools гимназия 26. Incentive стимул, поощрение 27. Internship стаж 28. Legislation законодателство, закони 29. On behalf of от името на 30. Rationale обосновка, същност, основание 31. Reflect on experiences отразяване върху опита 32. Report template шаблон на груповия доклад 33. School dropouts отпаднали от училище 34. Secure осигурявам 35. Self- study practice самостоятелно учене 36. Self-improvement самоусъвършенстване 37. Summary резюме, обобщение 38. Suspension преустановяване, прекратяване 39. Syllabus учебна програма 40. Tackling early school leaving справяне с преждевременното напускане на училище 41. Template шаблон 42. Tertiary третичен, терциер, висше училище 43. Tight стегнат 44. Timetable график 45. To prepare oneself accordingly да се подготвиш подобаващо 46. Total failure пълен провал 47. Truancy бягане от училище, кръшкане 48. Typify символизирам, изобразявам 49. Unilateral едностранен 50. Vibrant city оживен град

×