Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ke Hoach Marketing Online

Kế hoạch marketing online

Ke Hoach Marketing Online

  1. 1. K ho ch truy n thông cho t ng giai đo n GIAI ĐO N M C TIÊU CÁC HÌNH TH C TRUY N THÔNG C TH 1. Awareness * Tăng cư ng nh n bi t th i trang jeep * Đ t banner qu ng cáo trên các website * Truy n t i đư c phong cách c a th i trang jeep 1. 24h.com.vn ( chuyên m c đ c bi t) * Đ a ch mua s m 2. Eva.com.vn ( banner trang ch ) * Thu hút khách hàng t i website xem s n ph m 3. vnexpress.net (chuyên m c th i trang) 4. Ngôisao.net ( Chuyên m c gi i trí) 5. Golfvn.net * Email marketing T p h p danh sách email phù h p v i đ i tư ng khách hàng. G i email gi i thi u v jeep * Xây d ng c ng đ ng nh ng ngư i yêu xe Jeep trên Facebook, Twitter 2. Search * Cung c p thông tin v giá c , ch t lư ng * Qu ng cáo theo tìm ki m t nhiên Các t khóa search liên quan đ n th i trang, xu hư ng, * Các hình nh v s n ph m, đ a ch mua bán phong cách gi i tr , t tin năng đ ng v các lo i th i trang * Tham kh o c ng đ ng m ng chia s v s n ph m trong đó s đưa thông tin v jeep.( mang tính khách quan) Bình lu n v ch t lư ng, phong cách * T i ưu hóa website s d ng SEO * T o ni m tin cho khách hàng t vi c tìm ki m đưa website lên top 1 tìm ki m google t nhiên ( chi n lư c lâu dài 6 tháng) 3. Eveluation * T o dư lu n t t v s n ph m v i c ng đ ng m ng * Post các bài PR, so sánh s n ph m, giá c , ch t lư ng v s n ph m trên các forum phù h p lên các forum theo đúng đ i tư ng * T o ni m tin cho khách hàng khi s n ph m đư c * Đăng các bài PR v s n ph m trên các báo đi n t uy tín xu t hi n trên các báo đi n t uy tín như: Vnexpress, 24h, dantri, vietnamnet, zing, ngoisao * T o xu hư ng th i trang cho gi i tr : năng đ ng baomoi, vietbao… t tin, th hi n cá tính * Xây d ng c ng đ ng nh ng ngư i yêu xe Jeep trên Facebook, Twitter 4. Decision * Đưa thông tin v đ a ch mua s m * Post các bài PR, so sánh s n ph m, giá c , ch t lư ng * Thông tin v s n ph m chính hàng xu t x t lên các forum theo đúng đ i tư ng M đư c phân ph i đ c quy n b i NIIGO * Đăng các bài PR v s n ph m trên các báo đi n t uy tin như: Vnexpress, 24h, dantri, vietnamnet, zing, ngoisao baomoi, vietbao… 5. Purchase Đưa các thông tin v m u mã, giá c , thông s v * Post các bài PR, so sánh s n ph m, giá c , ch t lư ng s n ph m (trên các website) lên các forum theo đúng đ i tư ng * Đăng các bài PR v s n ph m trên các báo đi n t uy tin như: Vnexpress, 24h, dantri, vietnamnet, zing, ngoisao baomoi, vietbao… 6. Support Cung c p các phương ti n ti p c n t i công ty * Chát trên website c a công ty b ng nhi u cách * S d ng đư ng hotline, đ a ch email công ty 7. Rewards * Post các bài PR trên các forum v các thông tin gi m Thúc đ y bán hàng, tăng cư ng nh n bi t v giá s n ph m thương hi u.( T ng th VIP, các đ t Sales off…) Chương trình t ng th Vip * Truy n t i thông đi p lên c ng đ ng yêu th i trang jeep trên Facebook, twitter

×