ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ Experience - Based Approach - EBA โดย ศาสตราจารย์ ดร . ชัยยงค์ พรหมวงศ์ สถาบันพัฒนานวัตกรรมและ...
ประเด็นการบรรยาย <ul><li>๑ . ภาพรวมเกี่ยวกับวิธีการสอน </li></ul><ul><li>๒ . ความหมายของวิธีการสอนแบบอิงประสบการณ์ </li>...
พระราชดำรัส <ul><li>... ... วิชาใดที่เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติได้ ก็ต้องให้นักเรียนปฏิบัติ เพราะการเรียนรู้ด้วยประสบการ...
ภาพรวมเกี่ยวกับวิธีการสอน <ul><li>วิธีการสอนแบบอิงเนื้อหา </li></ul><ul><li>(Content Base Approach-CBA) </li></ul><ul><l...
วิธีการสอนแบบอิงเนื้อหา <ul><li>วิธีการสอนแบบอิงเนื้อหา </li></ul><ul><li>(Content Base Approach-CBA) </li></ul><ul><li...
การสอนแบบอิงสมรรถนะ <ul><li>วิธีการสอนแบบอิงสมรรถนะ </li></ul><ul><li>(Competency-Based Approach-CoBA) </li></ul><ul><li>ม...
การสอนแบบอิงประสบการณ์ <ul><li>วิธีการสอนแบบอิงประสบการณ์ </li></ul><ul><li>(Experience-Base Approach--EBA) </li></ul><u...
เปรียบเทียบการสอนแบบสามแบบ <ul><li>ความรู้ อิงเนื้อหา </li></ul><ul><li>อิงสมรรถนะ </li></ul><ul><li>อิงประสบการณ์ </li><...
แก้วเปล่า / แก้วใหม่ <ul><li>แบบอิงเนื้อหา แบบอิงสมรรถนะ แบบอิงประสบการณ์ </li></ul><ul><li>ความรู้ใหม่ ทักษะใหม่ ประส...
ประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ <ul><li>ประสบการณ์เดิม </li></ul><ul><li>ประสบการณ์ต่อยอด </li></ul><ul><li>ประสบการณ์ใหม่...
ความหมายของวิธีการสอนแบบอิงประสบการณ์ ( Experience - Base Approach -- EBA ) <ul><li>... วิธีการสอนที่กำหนดประสบการณ์ที่คาด...
ปรัชญาสำหรับการสอนแบบอิงประสบการณ์ <ul><li>กลุ่มพิพัฒนาการนิยม  กลุ่มสวภาพนิยม </li></ul><ul><li>( Progressivism )  EB...
จิตวิทยาสำหรับการสอนแบบอิงประสบการณ์ <ul><li>ยึดหลักจิตวิทยาผสมผสานกันระหว่าง </li></ul><ul><li>กลุ่มเชื่อมโยงนิยม และ ก...
ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ องค์ประกอบ <ul><li>สภาพการณ์ / ฉาก ( Scenario ) </li></ul><ul><li>วิทยากรในชุมชน แหล่งวิทยาการ...
เปรียบเทียบบริบทของการเผชิญประสบการณ์ <ul><li>โรงเรียน  ชีวิตจริง </li></ul><ul><li>( ห้องเรียน )  ( ห้องทำงาน ) </li></...
<ul><li>ประสบการณ์เดิม สิ่งหรือสภาวะที่ได้พบ เห็น </li></ul><ul><li>เผชิญ ผจญ และเผด็จจากอดีต </li></ul><ul><li>รูปแบบประส...
รูปแบบประสบการณ์ <ul><li>ประสบการณ์ตรง ประสบการณ์อ้อม </li></ul><ul><li>- ดูงาน - ฟัง </li></ul><ul><li>- ทัศนศึกษา - อ่าน...
ภารกิจและงาน <ul><li>ภารกิจ ( Job ) ... องค์ประกอบย่อยของประสบการณ์ที่จะ </li></ul><ul><li>ต้องเผชิญ ผจญ ผสมผสาน และเผด็จ...
วิธีการเผชิญประสบการณ์ <ul><li>วิธีการ </li></ul><ul><li>อิงผู้สอน อิงกลุ่มผู้เรียน อิงตนเอง </li></ul><ul><li>( Teacher...
เครื่องมือเผชิญประสบการณ์ <ul><li>ชุดประสบการณ์ ฐานความรู้ สิ่งอำนวยความสะดวก </li></ul><ul><li>( Experience ( Knowledg...
<ul><li>ประสบการณ์ที่คาดหวัง </li></ul><ul><li> ประสบการณ์ย่อย </li></ul><ul><li>... เรียนจากครู เรียนจากกลุ่ม เรียนเอง...
ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ <ul><li>ขั้นที่ ๑ วิเคราะห์เนื้อหา ( หลักสูตร / วิชา ) </li></ul><ul><li>- พัฒนาหลั...
ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ <ul><li>ขั้นที่ ๒ กำหนดชุดประสบการณ์ที่คาดหวัง โดยจำแนกเป็น </li></ul><ul><li>- ประส...
ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>ตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหา และประสบการณ์ </li></ul><ul><li>อิงเนื้อ...
ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ ( ต่อ ) <ul><li>ขั้นที่ ๓ วิเคราะห์และกำหนดภารกิจ / งาน -- ประสบการณ์ จำแนก เป็นภารก...
ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>ขั้นที่ ๔ วิเคราะห์และกำหนดเนื้อหาสาระสำหรับ แต่ละ ภารกิจ / งาน </li...
ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>ขั้นที่ ๕ . กำหนดแม่แบบการเผชิญประสบการณ์ </li></ul><ul><li>- รูปแบ...
ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>การกำหนดแม่แบบการเผชิญประสบการณ์ </li></ul><ul><li>( Experience - Co...
ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>ขั้นที่ ๕ . กำหนดแม่แบบการเผชิญประสบการณ์ ( รูปแบบ วิธีการ และขั้นต...
ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>กำหนดรูปแบบการสอน </li></ul><ul><li>Self - Directed Learning ( SDL )...
ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>ขั้นที่ ๕ . กำหนดแม่แบบการเผชิญประสบการณ์ ( รูปแบบ วิธีการ และขั้นต...
ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>กำหนดวิธีการเผชิญประสบการณ์ </li></ul><ul><li>- กลุ่มสัมพันธ์ ( Gro...
ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>ขั้นที่ ๖ กำหนดบริบท สถานการณ์และ ฉากสำหรับเผชิญประสบการณ์ </li><...
ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>ขั้นที่ ๗ จัดทำแผนเผชิญประสบการณ์ </li></ul><ul><li>๗ . ๑ แผนการสอน...
ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>ขั้นที่ ๘ ผลิตสื่อสำหรับชุดประสบการณ์ </li></ul><ul><li>๘ . ๑ สื่อส...
ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>ขั้นที่ ๙ จัดเตรียมและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก </li></ul><ul><li> ส...
ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>ขั้นที่ ๑๐ ทดสอบประสิทธิภาพชุดประสบการณ์ </li></ul><ul><li>Try out ...
ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>ขั้นที่ ๑๑ ปรับปรุงชุดประสบการณ์ </li></ul><ul><li>- นำผลการทดสอบป...
ขั้นตอนการสอนแบบอิงประสบการณ์ <ul><li>ขั้นที่ ๑ ประเมินก่อนเผชิญประสบการณ์ </li></ul><ul><li>ขั้นที่ ๒ ปฐมนิเทศการเผชิญป...
ขั้นตอนการสอนแบบอิงประสบการณ์ <ul><li>ขั้นที่ ๑ ประเมินก่อนเผชิญประสบการณ์ </li></ul><ul><li>ขั้นที่ ๒ ปฐมนิเทศการเผชิญป...
ขั้นตอนการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>ขั้นที่ ๓ เผชิญสถานการณ์ </li></ul><ul><li>ขั้นที่ ๔ รายงานความก้าวหน้า </l...
ผลกระทบของการสอนอิงประสบการณ์ <ul><li>ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต และการทำงาน โดยมุ่งให้...
ผลกระทบของการสอนอิงประสบการณ์ <ul><li>เป็นการเลียนแบบธรรมชาติของชีวิตจริง ที่เมื่อมีปัญหาที่ต้องประสบ ผู้เรียนก็จะขวนขวายห...
ผลกระทบของการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>สร้างคุณลักษณะที่สำคัญ คือทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จัก...
ผลกระทบของการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>บทบาทผู้สอนและผู้เรียนจะเปลี่ยนไป </li></ul><ul><li> ผู้เรียน มีความรับผ...
ผลกระทบของการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ จะเป็นระบบการเรียนการสอนที่ เป็นสากล และเป็นระบบ...
ขั้นตอนการเลือกและผลิตสื่อสำหรับประสบการณ์ <ul><li>ขั้นที่ ๑ ศึกษาภารกิจและงานสำหรับแต่ละประสบการณ์ </li></ul><ul><li>ขั้น...
แผนผลิตสื่อ <ul><li>วิชา ประสบการณ์ที่ </li></ul><ul><li>ประเภทสื่อ  มีแล้ว ต้องผลิตใหม่ </li></ul><ul><li>วัตถุประสงค์ <...
การทำดัมมีสื่อสิ่งพิมพ์ <ul><li>บทความ / ข้อเขียน </li></ul><ul><li>- ชื่อบทความ </li></ul><ul><li>- ชื่อผู้เขียน ( ตำแหน...
ร่างบท / เค้าโครงสื่อโสตทัศน์ <ul><li>สำหรับสื่อภาพ ( แผ่นใส แผนภูมิ ฯลฯ ) </li></ul><ul><li>- ชื่อหัวเรื่อง ( ประเด็นหล...
การกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก <ul><li>๑ . ระบุวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ ( เครื่องฉาย เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอี้ ชุดทดลอง ฯลฯ ...
หัวข้อแบบฝึกเผชิญประสบการณ์ <ul><li>ประกอบด้วย </li></ul><ul><li>- แผนเผชิญประสบการณ์ </li></ul><ul><li>- คำสั่ง ( แยกตาม...
ขอได้รับความขอบคุณจาก <ul><li>ศ . ดร . ชัยยงค์ พรหมวงศ์ </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>www.chaiyongv...
กิจกรรมกลุ่มจิ๋ว <ul><li>ขอให้สมาชิกปรึกษากับเพื่อนที่นั่งข้างๆ ในประเด็น ต่อไปนี้ </li></ul><ul><li>๑ . การสอนแบบเผชิญปร...
อภิปรายกลุ่มจิ๋ว <ul><li>ให้นักศึกษาปรึกษากับเพื่อน 2-3 คนที่นั่งข้างในประเด็นต่อไปนี้ </li></ul><ul><li>1) จุดดีและจุด...
จุดดีของการสอนแบบอิงประสบการณ์ <ul><li>สอดคล้องกับแนวนโยบายการศึกษาแห่งชาติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ </li></ul><ul><li>เป็น...
จุดอ่อนของการสอนแบบอิงประสบการณ์ <ul><li>ต้องใช้เวลาผลิตสื่อฯ มาก </li></ul><ul><li>มีสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอสำห...
ปัญหาในการสอนแบบอิงประสบการณ์ <ul><li>ในการวางแผน </li></ul><ul><li>ขาดทำงานเป็นทีม  (Team Approach)  ในการวางแผน เตรียม...
ปัญหาในการสอนแบบอิงประสบการณ์ <ul><li>ในการเตรียมการ </li></ul><ul><li>ไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับเตรียมการ สุกเอาเผากิน </li><...
ปัญหาในการสอนแบบอิงประสบการณ์ <ul><li>ในการเผชิญประสบการณ์ / ระหว่างสอน </li></ul><ul><li>ครูขาดทักษะการสอนตามขั้นตอน </li...
ปัญหาในการสอนแบบอิงประสบการณ์ <ul><li>ในการประเมินประสบการณ์ </li></ul><ul><li>ครูเน้นการประเมินภาคทฤษฎีมากกว่า ภาคปฏิบัติ...
สิ่งที่ควรปรับปรุง ในการสอนแบบอิงประสบการณ์ <ul><li>ลดความซับซ้อนในการผลิต </li></ul><ul><li>มีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติมาก เว...
ขั้นตอนหลักในการเผชิญประสบการณ์ <ul><li>ขั้นที่ ๑ แนะนำ / ปฐมนิเทศประสบการณ์ ( Briefing ) </li></ul><ul><li>- Instruction...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การสอนแบบอิงประสบการณ์

27,990 views

Published on

Published in: Education

การสอนแบบอิงประสบการณ์

 1. 1. ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ Experience - Based Approach - EBA โดย ศาสตราจารย์ ดร . ชัยยงค์ พรหมวงศ์ สถาบันพัฒนานวัตกรรมและวิจัยทางการศึกษา
 2. 2. ประเด็นการบรรยาย <ul><li>๑ . ภาพรวมเกี่ยวกับวิธีการสอน </li></ul><ul><li>๒ . ความหมายของวิธีการสอนแบบอิงประสบการณ์ </li></ul><ul><li>๓ . ปรัชญา / จิตวิทยาสำหรับวิธีการสอนแบบอิงประสบการณ์ </li></ul><ul><li>๔ . ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ </li></ul><ul><li>๕ . ผลกระทบของวิธีการสอนแบบอิงประสบการณ์ </li></ul>
 3. 3. พระราชดำรัส <ul><li>... ... วิชาใดที่เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติได้ ก็ต้องให้นักเรียนปฏิบัติ เพราะการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จากการปฏิบัติจะทำให้รู้จริงและแม่นยำ อาจหยิบยกขึ้นมาใช้ได้เสมอด้วยความเคยชินชำนาญ ตรงกันข้ามกับการสอนให้รู้โดยมิได้ลงมือปฏิบัติให้เห็นจริง ซึ่งมักจะกลายเป็นการเรียนรู้เพียงให้สอบได้ หรือเรียนรู้เพื่อนำไปลืมทิ้งเสียโดยมาก .... ( 3 สิงหาคม 2521) </li></ul>
 4. 4. ภาพรวมเกี่ยวกับวิธีการสอน <ul><li>วิธีการสอนแบบอิงเนื้อหา </li></ul><ul><li>(Content Base Approach-CBA) </li></ul><ul><li>วิธีการสอนแบบอิงสมรรถนะ </li></ul><ul><li>(Competency-Base Approach-CoBA) </li></ul><ul><li>วิธีการสอนแบบอิงประสบการณ์ </li></ul><ul><li>(Experience-Base Approach--EBA) </li></ul>
 5. 5. วิธีการสอนแบบอิงเนื้อหา <ul><li>วิธีการสอนแบบอิงเนื้อหา </li></ul><ul><li>(Content Base Approach-CBA) </li></ul><ul><li>มุ่งให้ได้ความรู้ตามหลักสูตร </li></ul><ul><li>ถ่ายทอดด้วยการบรรยายหรือตำรา </li></ul><ul><li>การเรียนการสอนเกิดขึ้นในโรงเรียน </li></ul><ul><li>ครูเป็นผู้แสดง นักเรียนเป็นผู้ฟัง </li></ul><ul><li>สื่อการสอนประกอบด้วยครู กระดานดำ และตำราเป็นส่วนใหญ่ </li></ul><ul><li>การประเมิน มุ่งประเมินผลมากกว่า ประเมินกระบวนการ </li></ul>
 6. 6. การสอนแบบอิงสมรรถนะ <ul><li>วิธีการสอนแบบอิงสมรรถนะ </li></ul><ul><li>(Competency-Based Approach-CoBA) </li></ul><ul><li>มุ่งพัฒนาทักษะความชำนาญตามลำดับขั้น </li></ul><ul><li>เน้นเนื้อหาสาระเพื่อให้พัฒนาสมรรถนะได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน </li></ul><ul><li>การเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติโดยผู้เรียน ตามแบบจำลองสมรรถนะที่พัฒนาไว้แล้ว </li></ul><ul><li>ครูกำกับการพัฒนาสมรรถภาพเป็นไปตามเป้าหมาย </li></ul><ul><li>บริบทการเรียนการสอน - ภาคทฤษฎีในห้องเรียน ส่วนภาคปฏิบัติฝึกฝนในห้องปฏิบัติการและสถานการณ์จริง </li></ul><ul><li>การประเมิน เน้นการประเมินกระบวนการจากภาคปฏิบัติ </li></ul>
 7. 7. การสอนแบบอิงประสบการณ์ <ul><li>วิธีการสอนแบบอิงประสบการณ์ </li></ul><ul><li>(Experience-Base Approach--EBA) </li></ul><ul><li>มุ่งให้ได้ประสบการณ์ โดยใช้ความรู้และทักษะความชำนาญตามที่จำเป็น </li></ul>
 8. 8. เปรียบเทียบการสอนแบบสามแบบ <ul><li>ความรู้ อิงเนื้อหา </li></ul><ul><li>อิงสมรรถนะ </li></ul><ul><li>อิงประสบการณ์ </li></ul><ul><li>ประสบการณ์ </li></ul>
 9. 9. แก้วเปล่า / แก้วใหม่ <ul><li>แบบอิงเนื้อหา แบบอิงสมรรถนะ แบบอิงประสบการณ์ </li></ul><ul><li>ความรู้ใหม่ ทักษะใหม่ ประสบการณ์ใหม่ </li></ul>
 10. 10. ประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ <ul><li>ประสบการณ์เดิม </li></ul><ul><li>ประสบการณ์ต่อยอด </li></ul><ul><li>ประสบการณ์ใหม่ </li></ul>
 11. 11. ความหมายของวิธีการสอนแบบอิงประสบการณ์ ( Experience - Base Approach -- EBA ) <ul><li>... วิธีการสอนที่กำหนดประสบการณ์ที่คาดหวังสำหรับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเผชิญประสบการณ์ด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่มจากการปฏิบัติจริง และการเสาะแสวงหาความรู้ที่เป็นเนื้อหาสาระสำหรับประกอบภารกิจ งาน และทักษะความชำนาญจากแหล่งวิทยาการ แหล่งประสบการณ์ หรือสถาณการณ์ที่จัดเตรียมไว้เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่กำหนดไว้ </li></ul>
 12. 12. ปรัชญาสำหรับการสอนแบบอิงประสบการณ์ <ul><li>กลุ่มพิพัฒนาการนิยม กลุ่มสวภาพนิยม </li></ul><ul><li>( Progressivism ) EBA ( Existentialism ) </li></ul><ul><li>สารนิยม ( Essentialism ) </li></ul><ul><li>จริย - สุนทรียนิยม (P erenialism ) </li></ul>
 13. 13. จิตวิทยาสำหรับการสอนแบบอิงประสบการณ์ <ul><li>ยึดหลักจิตวิทยาผสมผสานกันระหว่าง </li></ul><ul><li>กลุ่มเชื่อมโยงนิยม และ กลุ่มประสบการณ์นิยม </li></ul><ul><li>( SR Theories ) ( Gestalt / Field Theories ) </li></ul><ul><li>เพื่อ </li></ul><ul><li>สร้างสภาพการณ์ที่พึงประสงค์ </li></ul><ul><li>( Desirable Conditions ) </li></ul><ul><li>สำหรับการเรียนอย่างกระฉับกระเฉง </li></ul><ul><li>( Active Learning Process ) </li></ul>
 14. 14. ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ องค์ประกอบ <ul><li>สภาพการณ์ / ฉาก ( Scenario ) </li></ul><ul><li>วิทยากรในชุมชน แหล่งวิทยาการ </li></ul><ul><li> ประสบการณ์ เนื้อหาสาระ สื่อการสอน </li></ul><ul><li>เครื่องมือ / สิ่งอำนวยความสะดวก </li></ul><ul><li>ผู้สอน ผู้เรียน </li></ul><ul><li>ชุดการสอนอิงประสบการณ์ </li></ul><ul><li>( Experience - Base Instructional Package ) </li></ul>EBA
 15. 15. เปรียบเทียบบริบทของการเผชิญประสบการณ์ <ul><li>โรงเรียน ชีวิตจริง </li></ul><ul><li>( ห้องเรียน ) ( ห้องทำงาน ) </li></ul><ul><li>สังคม </li></ul><ul><li>ชุมชน </li></ul><ul><li>บ้าน </li></ul><ul><li>นักเรียน พนักงาน </li></ul><ul><li>วัด </li></ul>
 16. 16. <ul><li>ประสบการณ์เดิม สิ่งหรือสภาวะที่ได้พบ เห็น </li></ul><ul><li>เผชิญ ผจญ และเผด็จจากอดีต </li></ul><ul><li>รูปแบบประสบการณ์ </li></ul><ul><li> ประสบการณ์ที่ ภารกิจ / งาน </li></ul><ul><li>ผู้เรียนต้องเผชิญ บริบท </li></ul><ul><li>วิธีการหาประสบการณ์ </li></ul><ul><li>เครื่องมือหาประสบการณ์ </li></ul><ul><li>ประสบการณ์ที่คาดหวัง </li></ul><ul><li> ประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญ </li></ul><ul><li>เต็มรูปต่อยอด ความเชื่อมั่น </li></ul><ul><li>คุณธรรม </li></ul>ประเภทประสบการณ์
 17. 17. รูปแบบประสบการณ์ <ul><li>ประสบการณ์ตรง ประสบการณ์อ้อม </li></ul><ul><li>- ดูงาน - ฟัง </li></ul><ul><li>- ทัศนศึกษา - อ่าน </li></ul><ul><li>- ฝึกงาน - ชมภาพยนตร์ </li></ul><ul><li>- ทดลองจริง เทปภาพ / สไลด์ </li></ul><ul><li>- ฝึกจริง - สถานการณ์จำลอง </li></ul><ul><li>- ทำจริง ฯลฯ </li></ul>
 18. 18. ภารกิจและงาน <ul><li>ภารกิจ ( Job ) ... องค์ประกอบย่อยของประสบการณ์ที่จะ </li></ul><ul><li>ต้องเผชิญ ผจญ ผสมผสาน และเผด็จให้ลุล่วง </li></ul><ul><li>งาน ( Task ) ... กิจกรรมของแต่ละภารกิจที่จะต้องทำ เพื่อให้สำเร็จ </li></ul><ul><li>Experience </li></ul><ul><li>Job ( 1 ) Job ( 2 ) Job ( 3 ) </li></ul><ul><li>Task ( 1 ) Task ( 2 ) Task ( 3 ) </li></ul>
 19. 19. วิธีการเผชิญประสบการณ์ <ul><li>วิธีการ </li></ul><ul><li>อิงผู้สอน อิงกลุ่มผู้เรียน อิงตนเอง </li></ul><ul><li>( Teacher Directed ( Peer Directed ( Self - Directed </li></ul><ul><li>Learning - TDL ) Learning - PDL ) Learning - SDL ) </li></ul><ul><li> - กระบวนการกลุ่ม </li></ul><ul><li> - วิธีการต่างๆ - ฝึกงาน </li></ul><ul><li> ( Methods ) ( Internship ) </li></ul><ul><li>- Simulation / Games </li></ul><ul><li>- Cases </li></ul><ul><li>- Problems </li></ul><ul><li>- Projects </li></ul>
 20. 20. เครื่องมือเผชิญประสบการณ์ <ul><li>ชุดประสบการณ์ ฐานความรู้ สิ่งอำนวยความสะดวก </li></ul><ul><li>( Experience ( Knowledge ( Learning </li></ul><ul><li>Packages ) Base - KB ) Facilities ) </li></ul><ul><li>- ประมวลสาระ - สื่อสิ่งพิมพ์ - ห้องสมุด </li></ul><ul><li>- แนวการศึกษา - AV - ห้อง LAB </li></ul><ul><li>- แผนกิจกรรม - CAI - Internet </li></ul>
 21. 21. <ul><li>ประสบการณ์ที่คาดหวัง </li></ul><ul><li> ประสบการณ์ย่อย </li></ul><ul><li>... เรียนจากครู เรียนจากกลุ่ม เรียนเอง </li></ul><ul><li> ประสบการณ์เต็มรูป </li></ul><ul><li>... เรียนเองจากชุดการเรียนเองและงานที่กำหนด </li></ul>
 22. 22. ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ <ul><li>ขั้นที่ ๑ วิเคราะห์เนื้อหา ( หลักสูตร / วิชา ) </li></ul><ul><li>- พัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่ในรูป </li></ul><ul><li> Experience - Based Curriculum </li></ul><ul><li>- ปรับเปลี่ยนหลักสูตรจากแบบอิงเนื้อหา </li></ul><ul><li>( Content - Based Curriculum ) เป็นแบบ </li></ul><ul><li>อิงประสบการณ์ </li></ul>
 23. 23. ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ <ul><li>ขั้นที่ ๒ กำหนดชุดประสบการณ์ที่คาดหวัง โดยจำแนกเป็น </li></ul><ul><li>- ประสบการณ์หลัก </li></ul><ul><li>- ประสบการณ์รอง </li></ul><ul><li>Main Exp ( 1 ) </li></ul><ul><li>Sub - Exp 1.1 </li></ul><ul><li>Exp ( 2 ) </li></ul><ul><li>Exp ( 3 ) ... Exp ( n ) </li></ul>
 24. 24. ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>ตัวอย่างการวิเคราะห์เนื้อหา และประสบการณ์ </li></ul><ul><li>อิงเนื้อหา อิงประสบการณ์ </li></ul><ul><li>หน่วยที่ 1 ประสบการณ์ที่ 1 </li></ul><ul><li> 2 2 </li></ul><ul><li> 3 3 </li></ul><ul><li>ตอนที่ 1.1 ภารกิจที่ 1.1 เรื่องที่ 1.1.1 งานที่ 1.1.1 1.1.2 1.1.2 </li></ul><ul><li>1.1.3 1.1.3 </li></ul>
 25. 25. ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ ( ต่อ ) <ul><li>ขั้นที่ ๓ วิเคราะห์และกำหนดภารกิจ / งาน -- ประสบการณ์ จำแนก เป็นภารกิจ และจำแนก ภารกิจเป็นงาน </li></ul><ul><li>ภารกิจ Job ( 1 ) Job ( 2 ) Job ( 3 ) ... Job ( n ) </li></ul><ul><li>งาน Task ( 1 ) Task ( 2 ) Task ( 3 )... Task ( n ) </li></ul>
 26. 26. ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>ขั้นที่ ๔ วิเคราะห์และกำหนดเนื้อหาสาระสำหรับ แต่ละ ภารกิจ / งาน </li></ul><ul><li>JC ( Job content ) JC1 JC2 JC3 ... JCn </li></ul><ul><li>TC ( Task Content ) TC1 TC2 TC3 ... TCn </li></ul>
 27. 27. ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>ขั้นที่ ๕ . กำหนดแม่แบบการเผชิญประสบการณ์ </li></ul><ul><li>- รูปแบบ วิธีการและขั้นตอน การเผชิญ ประสบการณ์ </li></ul><ul><li>๕ . ๑ กำหนดแม่แบบการเผชิญประสบการณ์ </li></ul><ul><li>๕ . ๒ กำหนดรูปแบบ การเผชิญประสบการณ์ </li></ul><ul><li>๕ . ๓ กำหนดวิธีการ การเผชิญประสบการณ์ </li></ul>
 28. 28. ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>การกำหนดแม่แบบการเผชิญประสบการณ์ </li></ul><ul><li>( Experience - Coping Templates ) </li></ul><ul><li>- องค์ประกอบหลัก ได้แก่ภารกิจและงานที่ต้องทำตาม </li></ul><ul><li> ลำดับ </li></ul><ul><li>- องค์ประกอบเสริม ได้แก่กิจกรรมเสริมที่จะช่วย ให้การเผชิญประสบการณ์ดีขึ้น </li></ul>
 29. 29. ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>ขั้นที่ ๕ . กำหนดแม่แบบการเผชิญประสบการณ์ ( รูปแบบ วิธีการ และขั้นตอน การเผชิญประสบการณ์ ) </li></ul><ul><li>๕ . ๑ กำหนดแม่แบบการเผชิญประสบการณ์ </li></ul><ul><li>๕ . ๒ กำหนดรูปแบบ การเผชิญประสบการณ์ </li></ul><ul><li>๕ . ๓ กำหนดวิธีการ การเผชิญประสบการณ์ </li></ul>
 30. 30. ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>กำหนดรูปแบบการสอน </li></ul><ul><li>Self - Directed Learning ( SDL ) เรียนเอง </li></ul><ul><li>Peer - Directed Learning ( PDL ) เรียนกับเพื่อน </li></ul><ul><li>Teacher - Directed Learning ( TDL ) เรียนกับครู </li></ul>
 31. 31. ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>ขั้นที่ ๕ . กำหนดแม่แบบการเผชิญประสบการณ์ ( รูปแบบ วิธีการ และขั้นตอน การเผชิญประสบการณ์ ) </li></ul><ul><li>๕ . ๑ กำหนดแม่แบบการเผชิญประสบการณ์ </li></ul><ul><li>๕ . ๒ กำหนดรูปแบบ การเผชิญประสบการณ์ </li></ul><ul><li>๕ . ๓ กำหนดวิธีการ การเผชิญประสบการณ์ </li></ul>
 32. 32. ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>กำหนดวิธีการเผชิญประสบการณ์ </li></ul><ul><li>- กลุ่มสัมพันธ์ ( Group Process ) </li></ul><ul><li>- เกม - รายกรณี </li></ul><ul><li>- สถานการณ์จำลอง - โครงการ </li></ul><ul><li>- ปัญหา - การฝึกงาน </li></ul><ul><li>- การทดลองการปฏิบัติจริง </li></ul>
 33. 33. ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>ขั้นที่ ๖ กำหนดบริบท สถานการณ์และ ฉากสำหรับเผชิญประสบการณ์ </li></ul><ul><li>๖ . ๑ กำหนดบริบท ( Setting ) </li></ul><ul><li>๖ . ๒ กำหนดสถานการณ์ / ฉาก ( Scenario ) </li></ul>
 34. 34. ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>ขั้นที่ ๗ จัดทำแผนเผชิญประสบการณ์ </li></ul><ul><li>๗ . ๑ แผนการสอนประจำหน่วย ( แผนหน่วย ) </li></ul><ul><li>๗ . ๒ แผนเผชิญประสบการณ์ ( สำหรับนักเรียน ) </li></ul><ul><li>๗ . ๓ แผนกำกับประสบการณ์ ( สำหรับครู ) </li></ul><ul><li>( ตามรูปแบบที่กำหนด ) </li></ul>
 35. 35. ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>ขั้นที่ ๘ ผลิตสื่อสำหรับชุดประสบการณ์ </li></ul><ul><li>๘ . ๑ สื่อสำหรับ TDL </li></ul><ul><li>๘ . ๒ สื่อสำหรับ PDL </li></ul><ul><li>๘ . ๓ สื่อสำหรับ SDL </li></ul>
 36. 36. ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>ขั้นที่ ๙ จัดเตรียมและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก </li></ul><ul><li> สำหรับการเผชิญประสบการณ์ </li></ul>
 37. 37. ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>ขั้นที่ ๑๐ ทดสอบประสิทธิภาพชุดประสบการณ์ </li></ul><ul><li>Try out + Trial Run=Developmental Testing </li></ul>
 38. 38. ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>ขั้นที่ ๑๑ ปรับปรุงชุดประสบการณ์ </li></ul><ul><li>- นำผลการทดสอบประสิทธิภาพมาปรับแผนเผชิญประสบการณ์และแผนกำกับประสบการณ์ </li></ul><ul><li>- ปรับสื่อการเรียนสำหรับแต่ละประสบการณ์ </li></ul><ul><li>- เขียนรายงานผลการทดลองใช้นวัตกรรม </li></ul>
 39. 39. ขั้นตอนการสอนแบบอิงประสบการณ์ <ul><li>ขั้นที่ ๑ ประเมินก่อนเผชิญประสบการณ์ </li></ul><ul><li>ขั้นที่ ๒ ปฐมนิเทศการเผชิญประสบการณ์ ( Briefing ) </li></ul><ul><li>๒ . ๑ อธิบายวัตถุประสงค์ของประสบการณ์ </li></ul><ul><li>๒ . ๒ เสนอประสบการณ์ที่คาดหวัง </li></ul><ul><li>๒ . ๓ เสนอสถานการณ์ / ฉาก </li></ul>
 40. 40. ขั้นตอนการสอนแบบอิงประสบการณ์ <ul><li>ขั้นที่ ๑ ประเมินก่อนเผชิญประสบการณ์ </li></ul><ul><li>ขั้นที่ ๒ ปฐมนิเทศการเผชิญประสบการณ์ ( Briefing ) </li></ul><ul><li>๒ . ๔ อธิบายภารกิจ / งาน </li></ul><ul><li>๒ . ๕ ชี้แนะแหล่งความรู้ สื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก </li></ul><ul><li>๒ . ๖ ระบุผลที่คาดหวัง </li></ul>
 41. 41. ขั้นตอนการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>ขั้นที่ ๓ เผชิญสถานการณ์ </li></ul><ul><li>ขั้นที่ ๔ รายงานความก้าวหน้า </li></ul><ul><li>ขั้นที่ ๕ รายงานผลการเผชิญประสบการณ์ </li></ul><ul><li>( Debriefing ) </li></ul><ul><li>ขั้นที่ ๖ สรุปประสบการณ์ / สรุปบทเรียน </li></ul><ul><li>ขั้นที่ ๗ ประเมินหลังเผชิญประสบการณ์ </li></ul>
 42. 42. ผลกระทบของการสอนอิงประสบการณ์ <ul><li>ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต และการทำงาน โดยมุ่งให้ &quot; ทำได้ &quot; มากกว่า &quot; มุ่งให้รู้ &quot; แต่ไม่มีเป้าหมาย เด่นชัดว่า จะนำความรู้ไปทำอะไร </li></ul>
 43. 43. ผลกระทบของการสอนอิงประสบการณ์ <ul><li>เป็นการเลียนแบบธรรมชาติของชีวิตจริง ที่เมื่อมีปัญหาที่ต้องประสบ ผู้เรียนก็จะขวนขวายหาความรู้ จากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาทำให้ได้กระบวนการ การทำงานที่สามารถนำติดตัวไปใช้ได้ </li></ul>
 44. 44. ผลกระทบของการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>สร้างคุณลักษณะที่สำคัญ คือทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักเสาะแสวงหาความรู้ รู้จักตัดสินใจ และการทำงานเป็นกลุ่ม คิด และทำ อย่าง &quot; มืออาชีพ” </li></ul>
 45. 45. ผลกระทบของการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>บทบาทผู้สอนและผู้เรียนจะเปลี่ยนไป </li></ul><ul><li> ผู้เรียน มีความรับผิดชอบในการเสาะแสวงหาความรู้มาใช้ในการ เผชิญประสบการณ์ -- จากผู้รู้และแหล่งความรู้ต่างๆ </li></ul><ul><li> ผู้สอน เอื้ออำนวยความสะดวกในการเรียน เป็นผู้ประสานงาน ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษา และให้ข้อมูลและทำหน้าที่ประเมินประสบการณ์ </li></ul>
 46. 46. ผลกระทบของการสอนอิงประสบการณ์ ( ต่อ ) <ul><li>ระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ จะเป็นระบบการเรียนการสอนที่ เป็นสากล และเป็นระบบแห่งอนาคต </li></ul>
 47. 47. ขั้นตอนการเลือกและผลิตสื่อสำหรับประสบการณ์ <ul><li>ขั้นที่ ๑ ศึกษาภารกิจและงานสำหรับแต่ละประสบการณ์ </li></ul><ul><li>ขั้นที่ ๒ กำหนดเนื้อหา / ความรู้ที่จำเป็นสำหรับแต่ละภารกิจ / งาน </li></ul><ul><li>ขั้นที่ ๓ เลือกสื่อที่เหมาะสมตามประเภทและรูปแบบ </li></ul><ul><li>ขั้นที่ ๔ กำหนดรายละเอียดของแหล่งสื่อ ( ชื่อแบบเรียน / หน้า / </li></ul><ul><li> บทความ / ผู้แต่ง ฯลฯ ) </li></ul><ul><li>ขั้นที่ ๕ จัดทำ “ แผนผลิตสื่อ ” แยกตามประเภท </li></ul><ul><li>ขั้นที่ ๖ ทำ ดัมมี่สื่อสิ่งพิมพ์ / ร่างบทสื่อโสตทัศน์ </li></ul><ul><li> ( ในกรณีผลิตใหม่ ) </li></ul>
 48. 48. แผนผลิตสื่อ <ul><li>วิชา ประสบการณ์ที่ </li></ul><ul><li>ประเภทสื่อ มีแล้ว ต้องผลิตใหม่ </li></ul><ul><li>วัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li>๑ . </li></ul><ul><li>๒ . </li></ul><ul><li>แหล่งเนื้อหา </li></ul><ul><li>สารสรุป ( Synopsis ): </li></ul>
 49. 49. การทำดัมมีสื่อสิ่งพิมพ์ <ul><li>บทความ / ข้อเขียน </li></ul><ul><li>- ชื่อบทความ </li></ul><ul><li>- ชื่อผู้เขียน ( ตำแหน่ง / ที่ทำงาน ) </li></ul><ul><li>- ส่วนเนื้อหา ( บทนำ เนื้อหา สรุป ) </li></ul><ul><li>- บรรณานุกรม </li></ul><ul><li>หนังสือ / เอกสารเข้าเล่ม </li></ul><ul><li>- ปกหน้า ปกใน คำนำ สารบัญ </li></ul><ul><li>- ส่วนเนื้อหา ( จำแนกเป็นหน่วย / โมดูล ดีกว่าเป็นบทที่ ) </li></ul><ul><li>- บรรณานุกรม </li></ul>
 50. 50. ร่างบท / เค้าโครงสื่อโสตทัศน์ <ul><li>สำหรับสื่อภาพ ( แผ่นใส แผนภูมิ ฯลฯ ) </li></ul><ul><li>- ชื่อหัวเรื่อง ( ประเด็นหลัก ) </li></ul><ul><li>- โครงร่างเนื้อหาและภาพประกอบ </li></ul><ul><li>- รหัส / เครื่องหมายโยง ( Cues ) </li></ul><ul><li>สำหรับสื่อเสียง ( วิทยุ / เทป ) </li></ul><ul><li>- กำหนดรูปแบบ ( บรรยาย สนทนา อภิปราย ละครฯลฯ ) </li></ul><ul><li>- กำหนดประเด็นที่จะนำเสนอ </li></ul><ul><li>- เขียนแผนผังรายการตามลำดับก่อนหลัง / เวลา </li></ul><ul><li>- กำหนดผู้บรรยาย ร่วมรายการ ดนตรี เสียงประกอบ </li></ul>
 51. 51. การกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวก <ul><li>๑ . ระบุวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ ( เครื่องฉาย เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอี้ ชุดทดลอง ฯลฯ ) สำหรับแต่ละภารกิจ / งาน </li></ul><ul><li>๒ . วางแผนการจัดห้องเรียน - เขียนแผนผังกิจกรรม และการจัดกลุ่ม </li></ul><ul><li>สำหรับ TDL PDL SDL </li></ul><ul><li>๓ . เขียนผังการหมุนเวียนกิจกรรมของนักเรียนทั้ง ๓ ประเภท </li></ul><ul><li>๔ . เขียนแบบฝึกเผชิญประสบการณ์ ( ชื่อประสบการณ์ วัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li>คำสั่ง ( แยกตามภารกิจ ) เนื้อที่สำหรับบันทึกผลการทำกิจกรรม ฯลฯ </li></ul>
 52. 52. หัวข้อแบบฝึกเผชิญประสบการณ์ <ul><li>ประกอบด้วย </li></ul><ul><li>- แผนเผชิญประสบการณ์ </li></ul><ul><li>- คำสั่ง ( แยกตามภารกิจ ให้มีคามละเอียดพอที่นักเรียนจะ ปฏิบัติตามได้ ) </li></ul><ul><li>- เนื้อที่สำหรับบันทึกผลการทำกิจกรรม ฯลฯ </li></ul><ul><li>- รูปแบบการรายงาน ( ตามที่แต่ละวิชากำหนด ) </li></ul>
 53. 53. ขอได้รับความขอบคุณจาก <ul><li>ศ . ดร . ชัยยงค์ พรหมวงศ์ </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>www.chaiyongvision.com </li></ul><ul><li>www.buddhabirthplace.com </li></ul><ul><li>083-905-8301 </li></ul>
 54. 54. กิจกรรมกลุ่มจิ๋ว <ul><li>ขอให้สมาชิกปรึกษากับเพื่อนที่นั่งข้างๆ ในประเด็น ต่อไปนี้ </li></ul><ul><li>๑ . การสอนแบบเผชิญประสบการณ์คืออะไร </li></ul><ul><li>๒ . การดำเนินการควรมีขั้นตอนอย่างไร </li></ul>
 55. 55. อภิปรายกลุ่มจิ๋ว <ul><li>ให้นักศึกษาปรึกษากับเพื่อน 2-3 คนที่นั่งข้างในประเด็นต่อไปนี้ </li></ul><ul><li>1) จุดดีและจุดอ่อนของการสอนแบบอิงประสบการณ์ </li></ul><ul><li>2) ปัญหาในการวางแผน เตรียมการ การสอนและการประเมิน </li></ul><ul><li>3) สิ่งที่ควรปรับปรุงในการสอนแบบอิงประสบการณ์ </li></ul>
 56. 56. จุดดีของการสอนแบบอิงประสบการณ์ <ul><li>สอดคล้องกับแนวนโยบายการศึกษาแห่งชาติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ </li></ul><ul><li>เป็นการเตรียมผู้เรียนเพื่อออกไปประกอบอาชีพได้จริง </li></ul><ul><li>ผู้เรียนมีความรู้เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิต จึงป้องกันขยะความรู้ที่เรียนแล้วไม่สามารถนำไปใช้ได้ </li></ul><ul><li>กิจกรรมหลากหลาย ทำให้นักเรียนสนใจ </li></ul><ul><li>มีการเรียนแบบผสมผสาน นักเรียนได้ประสบการณ์ตรง ได้ความรู้ที่ฝังแน่น ได้ทำงานเป็นขั้นตอน </li></ul><ul><li>ลดเวลาการสอนหรือสอนแทนรู </li></ul><ul><li>ฝึกความรับผิดชอบ ตัดสินใจด้วยตนเอง และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน </li></ul><ul><li>เน้นการสอนทักษะชีวิต ทักษะสติปัญญา และทักษะสังคม เพื่อเตรียมผู้เรียนไปสู่ EMASI san </li></ul><ul><ul><li>E-Emotion Quality </li></ul></ul><ul><ul><li>Moral Quality </li></ul></ul><ul><ul><li>Adversity Quality </li></ul></ul><ul><ul><li>Social Quality </li></ul></ul><ul><ul><li>Intelligence Quality </li></ul></ul>
 57. 57. จุดอ่อนของการสอนแบบอิงประสบการณ์ <ul><li>ต้องใช้เวลาผลิตสื่อฯ มาก </li></ul><ul><li>มีสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอสำหรับการเผชิญประสบการณ์ </li></ul><ul><li>กิจกรรมมาก ไม่เหมาะสมกับเวลา คลาดเคลื่อน </li></ul><ul><li>ใช้สื่อมาก </li></ul><ul><li>ออกแบบไม่ครอบคลุมความแตกต่างระหว่างนักเรียน </li></ul><ul><li>ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหาร </li></ul><ul><li>ครูต้องมีศรัทธาและอุดมการณ์ในการสอนแบบอิงประสบการณ์ </li></ul><ul><li>ขาดเวลาและสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก </li></ul><ul><li>ใช้เวลาในการผลิตมาก </li></ul><ul><li>ขาดโครงสร้างพื้นฐาน วัสดุอุปกรณ์ </li></ul>
 58. 58. ปัญหาในการสอนแบบอิงประสบการณ์ <ul><li>ในการวางแผน </li></ul><ul><li>ขาดทำงานเป็นทีม (Team Approach) ในการวางแผน เตรียมการ และการผลิตชุดการสอนฯ โดยเฉพาะครูที่ร่วมอุดมการณ์และนักเรียนที่ต้องเผชิญประสบการณ์ ใช้เวลานานและขาดแรงจูงใจ </li></ul><ul><li>ขาดงบประมาณ </li></ul><ul><li>ขาดความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและขั้นตอนของประสบการณ์เพื่อให้สามารถ </li></ul><ul><ul><li>จำแนกประสบการณ์ </li></ul></ul><ul><ul><li>จำแนกประสบการณ์หลักเป็นประสบการณ์รอง </li></ul></ul><ul><ul><li>จำแนกประสบการณ์รองเป็นภารกิจ </li></ul></ul><ul><ul><li>จำแนกภารกิจเป็นงาน </li></ul></ul><ul><li>ขาดอุดมการณ์ที่จะนำ EBA ไปใช้อย่างต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>ขาดการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารทุกระดับ </li></ul>
 59. 59. ปัญหาในการสอนแบบอิงประสบการณ์ <ul><li>ในการเตรียมการ </li></ul><ul><li>ไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับเตรียมการ สุกเอาเผากิน </li></ul><ul><li>ขาดงบประมาณในการจัดหาสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวก </li></ul><ul><li>เขียนหรือระบุไว้ในแผนเผชิญประสบการณ์แต่ไม่สามารถจัดหาสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกได้ตามที่วางแผนไว้ </li></ul><ul><li>ครูทำคนเดียว ไม่ได้ให้ครูอื่นหรือนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและเตรียมการ </li></ul><ul><li>ใช้เวลาในการผลิตสื่อยาวนาน </li></ul>
 60. 60. ปัญหาในการสอนแบบอิงประสบการณ์ <ul><li>ในการเผชิญประสบการณ์ / ระหว่างสอน </li></ul><ul><li>ครูขาดทักษะการสอนตามขั้นตอน </li></ul><ul><li>การประกอบกิจกรรมไม่ทันตามเวลาที่กำหนด </li></ul><ul><li>ครูไม่ให้นักเรียนดำเนินตามภารกิจและงานที่กำหนดไว้ </li></ul><ul><li>ภารกิจและงานที่กำหนดไว้ไม่สะท้อนความเป็นจริง เช่น ขั้นตอนหยาบหรือรวบรัดเกินไป </li></ul><ul><li>ครูไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ </li></ul><ul><li>สื่อไม่มีคุณภาพตามเป้าหมาย </li></ul><ul><li>นักเรียนขาดทักษะ SDL อ่านไม่แข็ง ( ประถมฯ ) ไม่รับผิดชอบ </li></ul><ul><li>ใช้เวลานานทำให้เหนื่อยล้า </li></ul>
 61. 61. ปัญหาในการสอนแบบอิงประสบการณ์ <ul><li>ในการประเมินประสบการณ์ </li></ul><ul><li>ครูเน้นการประเมินภาคทฤษฎีมากกว่า ภาคปฏิบัติ </li></ul><ul><li>ครูขาดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการประเมิน </li></ul><ul><li>ประเมินบ่อยครั้ง </li></ul><ul><li>เสียเวลาในการวิเคราะห์และแปลผล </li></ul><ul><li>เวลาทดลองกระชั้นชิด </li></ul><ul><li>นักเรียนประเมินเพื่อเอาใจครู </li></ul><ul><li>ประเมินไม่ได้เพราะนักเรียนทำงานไม่ทัน </li></ul>
 62. 62. สิ่งที่ควรปรับปรุง ในการสอนแบบอิงประสบการณ์ <ul><li>ลดความซับซ้อนในการผลิต </li></ul><ul><li>มีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติมาก เวลาไม่พอ </li></ul><ul><li>ปรับปรุงกระบวนการ </li></ul><ul><li>ลดจำนวนเอกสาร กิจกรรม ภารกิจ และงาน </li></ul><ul><li>ครูต้องพัฒนาตนเอง หาผู้เชี่ยวชาญ </li></ul><ul><li>ผลิตสื่อเผยแพร่การสอน EBA </li></ul><ul><li>พัฒนาสื่อ และบริบทให้เหมาะสม </li></ul>
 63. 63. ขั้นตอนหลักในการเผชิญประสบการณ์ <ul><li>ขั้นที่ ๑ แนะนำ / ปฐมนิเทศประสบการณ์ ( Briefing ) </li></ul><ul><li>- Instructions </li></ul><ul><li>- Goals / Purpose / Intention </li></ul><ul><li>- Rules ( Behavior / Limit ) </li></ul><ul><li>ขั้นที่ ๒ เผชิญประสบการณ์ ( Encountering / Coping </li></ul><ul><li> Experience ) </li></ul><ul><li>ขั้นที่ ๓ สรุปประสบการณ์ ( Debriefing / Reflections ) </li></ul><ul><li>- Formal / Informal ( เกิดอะไรขึ้น รู้สึกอย่างไร หมาย </li></ul><ul><li> ความว่าอย่างไร ฯลฯ ) </li></ul>

×