Presentasean56

232 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
232
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentasean56

 1. 1. LOGO คอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน เขียน Fun With ASEAN (อาเซียนเรียน สนุก ) สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นางชัชฎาพร ปัญญานางชัชฎาพร ปัญญา โรงเรียนดอกคำาใต้วิทยาคมโรงเรียนดอกคำาใต้วิทยาคม จังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยา สำานักงานเขตพื้นที่การสำานักงานเขตพื้นที่การ
 2. 2. LOGO ความ เป็นมา การปฏิรูปการปฏิรูปการศึกษาการศึกษา สังคมโลกาภิวัฒน์สังคมโลกาภิวัฒน์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในรายวิชาภาษาอังกฤษอยู่ใน เกณฑ์ที่ต้องได้รับการเกณฑ์ที่ต้องได้รับการ ปรับปรุง
 3. 3. Company Logowww.themegallery.com เริ่มจากการ ปรับเปลี่ยน วิธีสอน จาก ใบงานและ การสาธิต สู่ การการ ใช้ใช้ ICTICT
 4. 4. Company Logowww.themegallery.com จุดมุ่ง หมาย1. เพื่อหาประสิทธิภาพ สื่อบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) Fun With ASEAN สำาหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 52. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของ นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) Fun With ASEAN สำาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 5. 5. Company Logowww.themegallery.com จุดมุ่ง หมาย3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ เรียนที่มีต่อสื่อบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) Fun With ASEAN สำาหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 6. 6. Company Logowww.themegallery.com การดำาเนินการดำาเนิน การการ 1. การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพ ของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วย สอน (CAI) เรื่อง Fun With ASEAN (อาเซียนเรียนสนุก) สำาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดย ใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) Fun With ASEAN (อาเซียน เรียนสนุก) สำาหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 3.การประเมินความคิดเห็นที่มีต่อสื่อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง Fun With ASEAN (อาเซียน เรียนสนุก) สำาหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
 7. 7. Company Logowww.themegallery.com ผลการผลการ ดำาเนินการดำาเนินการ ขั้นตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและหา ประสิทธิภาพของสื่อบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของสื่อบท เรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Fun with ASEAN (อาเซียนเรียนสนุก) สำาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทางด้านคำาแนะนำาการ ใช้สื่อ ด้านเนื้อหา ด้านแบบฝึก/แบบทดสอบ ด้านภาษา และด้านรูปแบบสื่อของผู้ เชี่ยวชาญพบว่าค่าดัชนี มีค่าระหว่าง 0.60-
 8. 8. Company Logowww.themegallery.com ผลการผลการ ดำาเนินการดำาเนินการขั้นตอนที่ 1 ผลการพัฒนาและหา ประสิทธิภาพของสื่อบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ต่อ) ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง Fun With ASEAN (อาเซียนเรียนสนุก) สำาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กับนักเรียนจำานวน 9 คน พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างการใช้สื่อ คิดเป็นร้อยละ 85.55 และค่าเฉลี่ยของคะแนน จากการทำาแบบทดสอบหลังใช้สื่อ คิดเป็นร้อย ละ 83.17 ซึ่งมีประสิทธิภาพคือ 85.55 /83.5 สูงกว่า
 9. 9. Company Logowww.themegallery.com ผลการผลการ ดำาเนินการดำาเนินการ ขั้นตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังการใช้ สื่อสูงกว่าก่อนการใช้สื่ออย่างมีนัย สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
 10. 10. Company Logowww.themegallery.com ผลการดำาเนินผลการดำาเนิน การการ ขั้นตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิด เห็นของผู้เรียนที่มีต่อสื่อบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การประเมินความคิดเห็นของผู้ เรียนที่มีต่อสื่อทั้งทางด้านรูป แบบและด้านประโยชน์ที่ได้รับ อยู่ในระดับ มีความเหมาะสมมาก
 11. 11. Company Logowww.themegallery.com เสริมวินัยเชิงบวกเสริมวินัยเชิงบวก จากการใช้สื่อบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มเติม เรื่อง Fun With ASEAN (อาเซียนเรียนสนุก) สำาหรับนักเรียนชั้น
 12. 12. Company Logowww.themegallery.com ความตั้งใจเรียน ใฝ่ เรียนรู้ ความวิริยะอุตสาหะ การใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์

×