η πολιτισμικη αναγεννηση

2,170 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,170
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
632
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

η πολιτισμικη αναγεννηση

 1. 1. Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1100 ΕΩΣ ΤΟ 800 π.Χ. Χιωτϋρη Κατερύνα- 1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot.blogspot.gr
 2. 2. Γραφή: δεφτερο μιςό 8ου αι.π.Χ. εμφάνιςη ελληνικήσ αλφαβητικήσ γραφήσ  Οι Έλληνεσ υιοθετούν το φοινικικό αλφϊβητο αντικαθιςτώντασ κϊποια ςύμφωνα με φωνόεντα  Απλοπούηςη γραφόσ  Περιςςότεροι ϊνθρωποι διαβϊζουν και γρϊφουν, μετϋχουν ςτον πολιτιςμό  Από το ελληνικό προόλθε το λατινικό αλφϊβητο Χιωτϋρη Κατερύνα- 1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot.blogspot.gr
 3. 3. Η μετεξζλιξη του ελληνικοφ αλφαβήτου Χιωτϋρη Κατερύνα- 1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot.blogspot.gr
 4. 4. Η τέχνη: γεωμετρική (από τα γεωμετρικά κοςμήματα ςτα αγγεία)  Γεωμετρικϋσ μορφϋσ ανθρώπων και ζώων (αγγεύα, πόλινα και χϊλκινα ειδώλια) Χιωτϋρη Κατερύνα- 1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot.blogspot.gr
 5. 5. Γεωμετρική Τέχνη  Εξϋλιξη των κυματιςτών γραμμών και ςπειρών τησ μυκηναώκόσ εποχόσ που ζωγραφύζονται με το χϋρι. Χιωτϋρη Κατερύνα- 1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot.blogspot.gr
 6. 6. Γεωμετρική Τέχνη  Χρόςη διαβότη  ομόκεντροι κύκλοι, ημικύκλια Χιωτϋρη Κατερύνα- 1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot.blogspot.gr
 7. 7. Γεωμετρική Τέχνη  θϋματα: τρύγωνα, ρόμβοι, μαύανδροι, κ λιμακωτϊ ςχϋδια ςε όλη την επιφϊνεια των αγγεύων Χιωτϋρη Κατερύνα- 1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot.blogspot.gr
 8. 8. Γεωμετρική Τέχνη  Σειρϋσ ομοιόμορφων ζώων, παραςτϊςεισ ςχετικϋσ με το θϊνατο μαζύ με γεωμετρικϊ κοςμόματαδιακόςμηςη μεγϊλων αγγεύων (ςήματα τάφων)  προσ το τϋλοσ:  μυθολογικϊ θϋματα Χιωτϋρη Κατερύνα- 1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot.blogspot.gr
 9. 9. Γεωμετρική Τέχνη Χιωτϋρη Κατερύνα- 1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot.blogspot.gr
 10. 10. Θρησκεία  Ανϋγερςη μεγϊλων ναών (λύθινη θεμελύωςη, πλύνθινη ανωδομό, επύπεδεσ ό ςαμαρωτϋσ ςτϋγεσ από πηλό και κλαδιϊ).  Ηραίον Σάμου:  μεγϊλοσ και μακρόςτενοσ ναόσ, κεντρικό ςειρϊ από κολόνεσ (κίονεσ), βϊθρο για το ϊγαλμα τησ θεϊσ.  Πανελλόνια ιερϊ  (Δελφοί,  Δωδώνη, Ολυμπία). Χιωτϋρη Κατερύνα- 1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot.blogspot.gr
 11. 11. Αρχιτεκτονική μικρϊ ςπύτιαμικρού οικιςμού, χτιςμϋν α ςε υψώματα, οχυρω μϋνα. Χιωτϋρη Κατερύνα- 1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot.blogspot.gr

×