Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1.ο ιουστινιανοσ και το εργο του

2,858 views

Published on

Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

 • Be the first to comment

1.ο ιουστινιανοσ και το εργο του

 1. 1. ΕΞΩΣΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩ΢Η ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ΢ Χιωτϋρη Κατερύνα-1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot@blogspot.com
 2. 2. Η πολιτική του Ιουςτινιανοφ  527-565  Ένα κράτος  Μια εκκλησία  Μια νομοθεσία Χιωτϋρη Κατερύνα-1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot@blogspot.com
 3. 3. Εςωτερικι πολιτικι  Καθορύςτηκε ςε ςυνεργαςύα με τη ςύζυγό του αυτοκρϊτειρα Θεοδώρα.  Προςπϊθηςε να επιβϊλει την ενότητα του κρϊτουσ ςε βϊροσ διαφόρων παραγόντων (δήμοι, θρηςκευτικέσ ομάδεσ, μεγάλοι γαιοκτήμονεσ) Χιωτϋρη Κατερύνα-1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot@blogspot.com
 4. 4. Θεοδώρα Ο ρόλοσ τησ όταν καταλυτικόσ ςτην κατϊπνιξη τησ ΢τάςησ του Νίκα. Χιωτϋρη Κατερύνα-1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot@blogspot.com
 5. 5. Διοίκθςθ  Κατϋςτειλε την εξϋγερςη των δόμων του Ιπποδρόμου Πρϊςινων και Βϋνετων (΢τάςη του Νίκα -532).  Ενύςχυςε την αυτοκρατορικό εξουςύα.  Περιόριςε τη δύναμη των δόμων. Χιωτϋρη Κατερύνα-1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot@blogspot.com
 6. 6. Η Στάςη του Νίκα (532)  Οι Δήμοι όταν αθλητικϊ ςωματεύα, ειδικϊ για τισ αρματοδρομύεσ, που αςκούςαν και πολιτικό επιρροό.  Κατϊ τη βυζαντινό περύοδο κυριαρχούςαν οι Βένετοι και οι Πράςινοι.  Η ΢τάςη του Νίκα όταν εξϋγερςη των κατώτερων ςτρωμϊτων τησ κοινωνύασ με αιτύα τη βαθιϊ δυςαρϋςκεια από τη φορολογικό και εκκληςιαςτικό πολιτικό του Ιουςτινιανού και τη βϊναυςη ςυμπεριφορϊ των κρατικών οργϊνων. Χιωτϋρη Κατερύνα-1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot@blogspot.com
 7. 7. Οι νεκροί υπολογίηονται ςε 30.000 Χιωτϋρη Κατερύνα-1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot@blogspot.com
 8. 8. Οικονομία  Προςπϊθεια περιοριςμού τησ δύναμησ των γαιοκτημόνων, οι οπούοι αποτελούςαν απειλό για την αυτοκρατορικό εξουςύα.  Προςπϊθεια προςταςύασ των ελεύθερων αγροτών ώςτε να εξαςφαλύςει την εύςπραξη των φόρων. Χιωτϋρη Κατερύνα-1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot@blogspot.com
 9. 9. Θρθςκεία  Προςπϊθεια επιβολόσ τησ Ορθοδοξύασ.  Διώξεισ οπαδών του Αρειανιςμού, του Μονοφυςιτιςμού και τησ αρχαύασ θρηςκεύασ (Δωδεκϊθεο).  Αναςτολό τησ λειτουργύασ τησ Νεοπλατωνικήσ Ακαδημίασ ςτην Αθόνα (529)  Διϊδοςη του χριςτιανιςμού ςτον Καύκαςο και ςτην Ανατολικό Αφρικό. Χιωτϋρη Κατερύνα-1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot@blogspot.com
 10. 10. Νομοκεςία ΢κοπόσ:  η αντιμετώπιςη τησ πολυνομύασ  η αναθεώρηςη του ιςχύοντοσ Δικαύου Σο Ιουςτινιϊνειο Δύκαιο αποτϋλεςε τη βϊςη του Δικαύου τησ Νεότερησ Ευρώπησ. Χιωτϋρη Κατερύνα-1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot@blogspot.com
 11. 11. Κωδικοποίθςθ Ρωμαϊκοφ Δικαίου (529-534) Ειςηγήςεισ Εγχειρύδιο για τουσ αρχϊριουσ ςπουδαςτϋσ τησ Νομικόσ Ιουςτινιάνειοσ Κώδικασ Οι αυτοκρατορικού νόμοι πριν τον Ιουςτινιανό Χιωτϋρη Κατερύνα-1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot@blogspot.com
 12. 12. Κωδικοποίθςθ Ρωμαϊκοφ Δικαίου (529-534) Νεαραί Νϋοι νόμοι γραμμϋνοι ςτα ελληνικϊ Πανδέκτησ Γνώμεσ Ρωμαύων ειδικών Χιωτϋρη Κατερύνα-1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot@blogspot.com
 13. 13. Χιωτϋρη Κατερύνα-1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot@blogspot.com
 14. 14. Εξωτερικι πολιτικι  ΢κοπόσ: η αποκατϊςταςη τησ Ρωμαώκόσ Οικουμϋνησ (ανόρθωςη τησ ρωμαώκόσ εξουςύασ ςτη Δύςη). Δύςη  Κατϊλυςη του Βανδαλικού Βασιλείου ςτη Β. Αφρικό (533-534).  Πολύχρονοι πόλεμοι με το Οστρογοτθικό Βασίλειο ςτην Ιταλύα (535-555).  Ανϊκτηςη παρϊκτιων περιοχών ςτα ΝΑ τησ Ιςπανύασ. Ανατολή  Περςικϋσ κατακτόςεισ από το βαςιλιϊ Χοςρόη Α’.  Ειρόνη με τη ςυνθόκη του 562. Βορράσ  Οικοδόμηςη φρουρύων ςτη γραμμό Δούναβη- Χερςονόςου του Αύμου.  Καταςτροφικϋσ ειςβολϋσ ΢λϊβων και ϊλλων λαών. Όμως: υπερβολικϋσ ςτρατιωτικϋσ δαπϊνεσ… Χιωτϋρη Κατερύνα-1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot@blogspot.com
 15. 15. ΢υνζπειεσ τθσ εξωτερικισ πολιτικισ  Οικονομικό αφαύμαξη των κρατικών ταμεύων  ΢υγκϋντρωςη ςτρατευμϊτων ςε Ανατολό και Δύςη  Απογύμνωςη ευρωπαώκών επαρχιών από ςτρατεύματα  Αποδυνϊμωςη τησ διεθνούσ θϋςησ του Βυζαντύου  Ολϋθριεσ επιπτώςεισ ςτην εδαφικό ακεραιότητα του κρϊτουσ επύ διαδόχων Χιωτϋρη Κατερύνα-1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot@blogspot.com
 16. 16. Οικοδομικό ζργο ϊμυνα (φρούρια, τείχη) Θρηςκεύα (ναοί) Τποδομό και κοινό ωφϋλεια (δρόμοι, γέφυρεσ, υδραγωγεία, αποθήκεσ ςιτηρών) Χιωτϋρη Κατερύνα-1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot@blogspot.com
 17. 17. Αγία Σοφία «Νενύκηκϊ ςε, ΢ολομών» Χιωτϋρη Κατερύνα-1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot@blogspot.com
 18. 18. Αρχιτεκτονικόσ τφποσ :Βασιλική με τρούλο ςυνδυαςμόσ βαςιλικισ και περίκεντρου κτιρίου  ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΕ΢:  Ανθέμιοσ (Σρϊλλεισ)  Ιςίδωροσ (Μύλητοσ) Χιωτϋρη Κατερύνα-1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot@blogspot.com
 19. 19. Μθχαναῖσ δὲ πολλαῖσ βαςιλεφσ τε Ἰουςτινιανὸσ καὶ Ἀνκζμιοσ ὁ μθχανοποιὸσ ςὺν τῷ Ἰςιδϊρῳ οὕτω δὴ μετεωριηομζνθν τὴν ἐκκλθςίαν ἐν τῷ ἀςφαλεῖ διεπράξαντο εἶναι· (Προκόπιοσ)  Έμφαςη δόθηκε ςτον καθ’ ύψοσ ϊξονα του ναού.  Σο κτύριο εύναι ςχεδόν τετρϊγωνο (76Χ71 μ.)  Εύναι ο μοναδικόσ ναόσ από τουσ 32 που ϋχτιςε ο Ιουςτινιανόσ ςτην Κωνςταντινούπολη που ςώζεται ακόμη και ςόμερα.  Ο ναόσ ακολούθηςε τη μούρα του ελληνιςμού: ελληνορθόδοξοσ, ρωμαιοκαθολι κόσ, τζαμύ. ΢όμερα εύναι μουςεύο. Χιωτϋρη Κατερύνα-1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot@blogspot.com
 20. 20. Κάτοψθ Διακρίνονται οι τζςςερισ πεςςοί που ςτθρίηουν τον τροφλο Χιωτϋρη Κατερύνα-1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot@blogspot.com
 21. 21. Τροφλοσ Χιωτϋρη Κατερύνα-1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot@blogspot.com
 22. 22. Αυτοκρατορική είςοδοσ Από εδώ ϋμπαιναν οι αυτοκρϊτορεσ για να παρακολουθόςουν τη λειτουργύα ό ϊλλεσ επύςημεσ τελετϋσ. Χιωτϋρη Κατερύνα-1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot@blogspot.com
 23. 23. Ερωτιςεισ εμπζδωςθσ 1. Ποια φρϊςη ςυνοψύζει το πολιτικό πρόγραμμα του Ιουςτινιανού; Πώσ την αντιλαμβϊνεςτε; 2. Σι όταν οι Δόμοι; Σι όταν η ΢τϊςη του Νύκα; 3. Να αναφερθεύτε ςτουσ τομεύσ τησ εςωτερικόσ πολιτικόσ ςτουσ οπούουσ ο Ιουςτινιανόσ ϋλαβε μϋτρα. 4. Ποια όταν η πολιτικό του ςτον οικονομικό τομϋα/ ςτο θρηςκευτικό; 5. Γιατύ ο Ιουςτινιανόσ αποφϊςιςε να αναθεωρόςει και να κωδικοποιόςει το Ρωμαώκό Δύκαιο; 6. Ποιο όταν το νομοθετικό ϋργο του Ιουςτινιανού; 7. Γιατύ ο Ιουςτινιανόσ εξϋδωςε τισ Νεαρϋσ ςτα ελληνικϊ; 8. Ποιουσ εξωτερικούσ κινδύνουσ αντιμετώπιζε το ρωμαώκό κρϊτοσ; 9. Ποιεσ όταν οι ςυνϋπειεσ τησ εξωτερικόσ πολιτικόσ του Ιουςτινιανού; 10. Ποιο όταν το οικοδομικό ϋργο του Ιουςτινιανού; 11. Ποιο όταν το λαμπρότερο οικοδομικό ϋργο και ποιο ρυθμό εκπροςωπεύ; 12. Ποιοι όταν οι αρχιτϋκτονεσ του ϋργου και ποιο όταν το αρχιτεκτονικό ςχϋδιο που ακολούθηςαν; Χιωτϋρη Κατερύνα-1ο Γυμνϊςιο Κοζϊνησ (Βαλταδώρειο) katchiot@blogspot.com

×