Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

уз 2 хөтөлбөр

2,049 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

уз 2 хөтөлбөр

  1. 1. ШУТИС Улаанбаатар хот дахь О. Тлейханы нэрэмжит Политехник коллеж УРАН ЗОХИОЛЫН ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР /36 цаг / Политехник коллежийн анхан шатны II ангийн сурагчдад зориулав. Улаанбаатар хот 2012 он
  2. 2. Батлав: Сургалтын албаны дарга / М.Энхжаргал/Зөвшөөрөв: Тэнхимийн эрхлэгч / Д.Баярцэцэг/ Ерөнхий боловсролын тэнхим УРАН ЗОХИОЛЫН ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРХөтөлбөрийг боловсруулсан багш: /Ш.Ариунзаяа / /Х.Сүнжидмаа / /Х. Нямдулам / Улаанбаатар хот 2012 он
  3. 3. Хичээлийн тодорхойлолт1. Хичээлийн нэр: Уран зохиол2. Сургалтын түвшин Анхан шатны II анги3. Багц цаг: 36 цаг /семинар/4. Долоо хоногт хичээллэх цаг: 2 цаг5. Өмнөх холбоо:Ёс зүй,түүх уламжлал, монгол хэл,монголын сонгодог уран зохиол6. Хичээл заах багшийн нэр: Х.Нямдулам,Ш.Ариунзаяа ,Х. Сүнжидмаа Өрөө 226 Утас 77200221 E_mail Nyamaa_08@yahoo.com, sh_zaya33@yahoo.com . Sunjee86@yahoo.com7. Хичээлийн зорилго: Уран зохиолын хичээлээр суралцагчдад уран сайхны соёлын баялаг өв уламжлал үгийн урлагийн бүтээлтэй танилцах амьдрах ухаанд суралцах, санал бодлоо амаар болон бичгээр чөлөөтэй илэрхийлэх аливаа бие даан хандах хүнлэг энэрэнгүй бүтээлч сэтгэлгээ гоо сайхны мэдрэмж таашаалтай болох нөхцөл бүрдүүлэхэд оршино.8. Оюутанд олгох мэдлэг: Чадвар: Óíøèõ òîãòîîõ îé òîãòîîëòûã íýìýãä¿¿ëýõ, çîõèîë÷äûí òîâ÷ íàìòàð òàíèóëàõ , óðàí çîõèîëûí õ¿ì¿¿íëýã ÷àíàðûã ìýäýð÷ , çîõèîëä ¿íýëýëò ä¿ãíýëò õèéõ, óðàí çîõèîëûí òºðºë æàíàð , ä¿ðèéí á¿òýö, àãóóëãà, ¿çýë ñàíààã ãàðãàí ä¿ðä ¿íýëýëò ä¿ãíýëò õèéõ ÷àäâàðòàé áîëîõ Дадал: Ýíýõ¿¿ õè÷ýýëèéã ñóäàëñíààð ýõ çîõèîëûã óíøèæ , àãóóëãà óðàí ñàéõíûã ìýäýð÷ , ä¿ðä àíàëèç õèéñíýýð óðàí çîõèîëîîð äàìæóóëàí áóñàä á¿òýýëèéã óíøèæ ñóðàõ ñóäëàõ ÷àäàìæòàé áîëíî.9. Сурах бичиг:- Ä.Îþóíáàäðàõ “Ãàäààäûí óðàí çîõèîë ”- “Ðîíãîëûí óðàí çîõèîëûí äýýæèñ”- “Ðîíãîëûí óðàí çîõèîëûí òîéì”- Ä.ªëçèéáàÿð , Ñ.Áàéãàëñàéõàí, Æ.Àìàðàà “Ñðàí çîõèîëûã çàäëàí øèíæëýõ çààí ñóðãàõàä àíõààðàõ íü ”- Ìîíãîëûí íóóö òîâ÷îî- Ä.Îþóíáàäðàõ, Ñ.Õªâñãºë, Ñ.Ýíõáàÿð, Á.Ýíõýý, Ä.Äýíñìàà “Ñðàí çîõèîë 11” 200910. Үнэлгээ 100 оноо:- Хичээлийн явц, бие даан гүйцэтгэх дасгал ажлууд, гэрийн даалгавар, сэдвийн шалгалт
  4. 4. 11.1 Хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө Бүлэг Хэлбэрä/ä Дэд сэдэв Цаг сэдэв лекц сем Ðîíãîëûí îð÷èí ¿åèéí óðàí çîõèîë /ø¿ëýã/,Ц. Монголын орчин үеийн уран зохиол1 Дамдинсүрэн "Зугаацахаар мордсон нь" 2 2 Бэгзийн Явуухулан” Туулын шугуй” “ Мөнгөн2 хазаарын чимээ” 2 2 Бавуугийн Лхагвасүрэн“ Боржигоны бор тал” “ /Яруу найраг/3 Буруу энгэртэй дээл “ 2 24 Ренчиний Чойном “ Шорнгийн дуу” Залуу нас “ 2 25 Ц. Дамдинсүрэн“Буурал ээж минь” 2 2 Д. Нацагдорж “Дөрвөн цаг” түүний дотроос6 өвөл шүлгийн уран сайхны онцлогийн тухай 2 27 Шаравын Сүрэнжав “ Багш” “ Гар “ найраглал 2 28 Бавуугийн Лхагвасүрэн” Үр могой “домог дууль 2 29 Ñýäâèéí ä¿ãíýëò 2 2 Д. Нацагдорж” Цагаан сар ба хар нулимс “С.10 Буяннэмэх” Их тэнгэрийн дүлий” 2 211 Б.Ренчин “ Ану хатан” Ч. Лодойдамба”Солонго” 2 2 Өгүүллэг Ц. Дамдинсүрэн” Хачин хурим”12 С. Эрдэнэ” Малын хөлийн тоос” 2 2 С. Пүрэв” Азын цэнхэр уул” Б. Догмид” Мэнд13 эгч” өгүүллэгүүд 2 214 Сэдвийн дүгнэлт 2 215 М. Ядамсүрэн”Гурван хүүхэн”Д. Мягмар”Үер” 2 2 Тууж,Роман16 П. Пүрэвсүрэн”Их тээлийн даваа” тууж 2 217 Монголын орчин үеийн уран зохиол /роман/ Ч. Лодойдамба “ Тунгалаг тамир” 2 218 Сэдвийн дүгнэлт 2 2 Нийт 36 цаг
  5. 5. 2.Хичээлийн цөм агуулга ¹ Äýä ñýäýâ Ìýäâýë çîõèõ ×àäâàë çîõèõ ç¿éë№ ç¿éë Ø¿ëýã íàéðàãëàëòàé òàíèëöàæ õýñýã÷ëýí öýýæëýõ , ãîî Монголын орчин үеийн уран ñàéõíû ìýäðýìæ ¯çñýí ø¿ëýã зохиол шүлэг,найраглал áà èòãýë íàéðàãëàëûí òºðºë ç¿éë Ö.Äàìäèíñ¿ðýí ¿íýìøèëòýé áîëîõ , çîõèîìæ , “Çóãààöàõààð ìîðäñîí íü ” óðàí ñàéõàí áà áàéãóóëàìæèéã îëæ Á.ßâóóõóëàí “Òóóëûí øóãóé áîäèò ¿íýíèéã òîäîðõîéëîí ø¿ëãèéã Шинэ үеийн уран зохиол ”,”кíãºí õàçààðûí ÷èìýý ”, ÿëãàõ , ¿íýí õàðüöóóëàõ óðàí “Ð.×îéíîì “Øîðîíãèéí äóó”, ç¿éëèéã ä¿ðñëýë óðàí ìàÿãèéã1 /Шүлэг, “Çàëóó íàñ ”, ø¿ëýã, õ¿íäýèãýõ , òîäîðõîéëîõ , ãîë óòãà Найраглал/ Ø.Ñ¿ðýíæàâ “ Ãàð”, “Áàãø ” , ñýòãýëèéí ñàíààã îëæ , ººðèéí 1 Ä.Ï¿ðýâäîðæ “Ширмэн òýíõýýòýé áîëîõ , ¿çýë áîäëîîð цөгцний ò¿¿õýí ¿ã òàéëáàðëàõ , àãóóëãà дууль”,Ц.Дамдинсүрэн” õýëëýãèéí óòãûã óðàí ñàéõíûã ìýäýð÷ , ìýäýõ , õýðýãëýýã ø¿ëãèéí áàéãóóëàìæèä “Буурал ээж минь” àíàëèç õèéñíýýð óðàí òàíèõ , óðàí ¿ã найраглал çîõèîëîîð äàìæóóëàí , õýëëýãèéã Б.Лхагвасүрэн”Үр могой” áóñàä á¿òýýëèéã õýðýãëýý áîëãîõ , домог дуулийн тухай óíøèæ , ñóäëàõ óòãàä òîõèðóóëñàí ¿ã ñàíààã îíîâ÷òîé ñàëãàõ , îéðîëöîî áîëîí ýñðýã ñýäâýýð ýõ áîëîí ø¿ëýã çîõèîõ , áóñàäòàé õàìòðàí àæèëëàæ ººðèé㺺 íýýõ
  6. 6. .Íàöàãäîðæ , Á.Ðåí÷èí , Ö.Äàìäèíñ¿ðýí,С. Буяннэмэх íàðûí á¿òýýëèéí îíöëîã , Ñ.Ýðäýíý , Ï.Ï¿ðýâñ¿ðýí Ä.Íàöàãäîðæ “Öàãààí ¯çñýí çîõèîëóóäûí òºðºë íàðûí á¿òýýëä ñàð áà õàð íóëèìñ ” , ç¿éë çîõèîìæ , øèíý ¿åèéí Á.Ðåí÷èí “Àíó õàòàí ” áàéãóóëàìæèéã îëæ àæèë÷èí àíãè С.Буяннэмэх”Их òîäîðõîéëîí çîõèîëóóäûã øèíý äàâõàðãà тэнгэрийн õàðüöóóëàõ óðàí ä¿ðñëýë ¿¿ñ÷ áàéãààã дүлий”,Ч.Лодойдамба”С óðàí ìàÿãèéã òîäîðõîéëîõ , òàíèí ìýäýõ шинэ олонго” Ö.Äàìäèíñ¿ðýí ãîë óòãà ñàíààã îëæ , ¿åèéí óðàí “Хачин хурим, Ñ.Ýðäýíý ººðèéí ¿çýë áîäëîîð á¿òýýëýýð “Ðàëûí õºëèéí òîîñ, òàéëáàðëàõ , àãóóëãà óðàí äàìæóóëàí уран С.Пүрэв”Азын цэнхэр ñàéõíûã ìýäýð÷ , àíàëèç2 ¯ðãýëæèëñýí зохиолын уран уул”, Б.Догмид”Мэнд õèéñíýýð óðàí çîõèîëîîð ¿ãèéí çîõèîë сайхны эгч”өгүүллэгүүд äàìæóóëàí , áóñàä өгүүллэг онцлог,дүрийн á¿òýýëèéã óíøèæ , ñóäëàõ. онцлог шинжүүдийг ирүүлэн гаргах харьцуулсан дүгнэлт хийх зохиол дахь зарим үг хэллэгийн тайлбар хийх,зохиолд задлал хийх дасгал хийх
  7. 7. Зохиолын шинэ М.Ядамсүрэн”Гурван Зохиолч Ядамсүрэн, санаа,зохиолын зорьсон хүүхэн”Д.Мягмар”Үер Пүрэвсүрэн,Лодойдамба санааг, зохиолын үүдэл ”,П.Пүрэвсүрэн”Их нарын уран бүтээлтэй санааг тодорхойлж тээлийн танилцаж,зохиолын çîõèîëóóäûã Үргэлжилсэн дава”туужууд баатруудын ижил õàðüöóóëàõ óðàí3 үгийн Ч.Лодойдамба”Тунга төсөөтэй шинжүүдийг ä¿ðñëýë óðàí ìàÿãèéã зохиол/Тууж,ром лаг тамир” роман гаргаж харьцуулах,мөн òîäîðõîéëîõ , ãîë óòãà ан/ Сэдвийн дүгнэлт зохиол дахь хувь ñàíààã îëæ , ººðèéí хүмүүсийн шинж чанар ¿çýë áîäëîîð хүний сайхан сэтгэлийн илрэл, мөн чанарыг òàéëáàðëàõ , àãóóëãà хэрхэн гаргасан байгааг óðàí ñàéõíûã ìýäýð÷ , дүгнэн ярилцах àíàëèç õèéñíýýð óðàí çîõèîëîîð äàìæóóëàí , áóñàä á¿òýýëèéã óíøèæ ñóäëàõ
  8. 8. Уран зохиолын хичээлээр суралцагчдын мэдлэг чадварыг үнэлж дүгнэх Оноо А B C D FШалгуур 90-100 80-89 70-79 60-69 0-59Ярих илэрхийлэх, дүрслэх, 18-20 16-18 14-16 12-14 0-12бичих, цээжлэх чадварУншсан зохиолд анализ хийх , 28-30 25-27 24-25 22-23 0-21бүтээлч үйл ажиллагаа,шийдвэр гаргах чадварҮзсэн зохиолыг бүрэн төгс 13-15 12-13 9-11 8-9 0-7системтэй ярих чадварУншсан зохиолоор цэгцтэй 13-15 12-13 9-11 8-9 0-7тэмдэглэл хөтлөхТанин мэдэх тэмүүлэл , идэвх 18-20 16-18 14-16 12-14 0-12

×