Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PSP’ s Research Digest

PERKAITAN ANTARA GAYA PEMBELAJARAN DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK DALAM
MATA PELAJARAN MEDAN DAN ELEKT...
PSP’ s Research Digest

mencapai keputusan yang cemerlang. Kajian yang

dipengaruhi

dijalankan oleh Maddox (1990), keceme...
PSP’ s Research Digest

mengetahui sejauh manakah responden memahami
soalan

yang

penyelidik

dikemukakan
menilai

bagi

...
PSP’ s Research Digest

kepada pensyarah dan buku-buku yang berkaitan.

Keputusan ujian Korelasi Spearman memberi nilai

D...
PSP’ s Research Digest

KESIMPULAN

Universiti Teknologi Malaysia.
[7]

Landell,K. (1997). Management By Menu. London: Wil...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

8 kamarul-1-psp-full edit

434 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

8 kamarul-1-psp-full edit

  1. 1. PSP’ s Research Digest PERKAITAN ANTARA GAYA PEMBELAJARAN DENGAN PENCAPAIAN AKADEMIK DALAM MATA PELAJARAN MEDAN DAN ELEKTROMAGNET DI KALANGAN PELAJAR SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DI UTHM Kamarul Ariffin bin Abd Rashid Politeknik Seberang Perai perambatan gelombang satah dan sebagainya. Di Abstrak Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) mata Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pelajaran Medan dan Gelombang Elektromagnetik pasti dapat diperkenalkan dan diwajibkan bagi semua pelajar mempengaruhi pencapaian pelajar di dalam mata yang berada dalam Kursus Kejuruteraan Elektrik pelajaran Medan dan Gelombang Elektromagnet. untuk mengambilnya sebagai syarat kelayakan Selain daripada itu, tujuan kajian ini adalah untuk untuk penganugerahan Ijazah Sarjana Muda. sama melihat ada hubungan gaya pembelajaran antara gaya pembelajaran dengan pencapaian akademik pelajar dalam mata PERNYATAAN MASALAH pelajaran Medan dan Gelombang Elektromagnet di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Pelajar yang mengikuti kursus Sarjana Muda Sampel kajian adalah terdiri daripada pelajar Kejuruteraan Elektrik di Fakulti Kejuruteraan Elektrik Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dari Fakulti dan Elektronik UTHM menghadapi masalah untuk Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik di UTHM, menguasai mata pelajaran Medan dan Gelombang semester 2 sesi pengajian 2006/2007 yang telah Elektromagnet. mengambil mata pelajaran Medan dan Gelombang pencapaian yang baik di dalam mata pelajaran ini. Elektromagnet. Instrumen yang digunakan adalah Maka satu kajian dijalankan untuk mengkaji gaya soal selidik. Data yang diperolehi daripada borang pembelajaran soal selidik dianalisis berdasarkan kepada statistik pencapaian akademik di dalam mata pelajaran ini. deskriptif dan analisis korelasi spearman untuk Merujuk kepada lampiran A yang merupakan data menguji hipotesis kajian. Di dapati aspek gaya daripada pembelajaran dapat mempengaruhi pencapaian Elektronik, UTHM menunjukkan para pelajar sukar akademik pelajar pada tahap sederhana. Manakala, untuk mendapatkan pencapaian yang baik di dalam analisis peperiksaan akhir semester. Maka satu kajian korelasi spearman yang dibuat Para pelajar sukar mendapatkan yang Fakulti dapat mempengaruhi Kejuruteraan Elektrik menunjukkan terdapat perhubungan yang signifikan dijalankan antara gaya pembelajaran dengan pencapaian mempengaruhi pencapaian akademik di pelajar dan dalam mata pelajaran ini. yang berada pada tahap sederhana. untuk mengkaji faktor-faktor yang Sebagai kesimpulan, aspek gaya pembelajaran yang dikaji dapat mempengaruhi pencapaian Menurut akademik pelajar. Tevian Elektromagnetik Dray (2002), merupakan menyatakan kombinasi antara Matematik dan Fizik. Para pelajar perlu mempunyai kemahiran di dalam kedua-dua mata pelajaran ini PENGENALAN dengan baik bagi menguasai mata pelajaran ini Kemajuan diberi dengan baik. Menurut Rashidi Azizan (1997), yang penekanan yang lebih terutama dari segi pendidikan menyatakan matematik merupakan mata pelajaran sains dan teknologi yang selaras dengan kemajuan yang sukar untuk dikuasai oleh pelajar. Manakala negara. melahirkan menurut Lilia Halim(1998), menyatakan sebahagian warganegara yang berketerampilan sebagaimana daripada para pelajar sukar untuk menguasai subjek yang dikehendaki menuju ke arah wawasan 2020 fizik di sekolah. (Ramlee Mustapha, 2000). pembelajaran yang perlu diamalkan oleh pelajar matlamat dari segi Matlamat negara untuk akan Bagi merealisasikan supaya dapat mencapai kejayaan di dalam mata memainkan peranan yang penting. Menurut Mohd pelajaran yang melibatkan matematik dan fizik. Najib et. al (1997), institusi pendidikan tinggi Terdapat kajian yang dijalankan oleh Manscill dan mempunyai tiga fungsi utama, iaitu menyebarkan Rollins ilmu, memperkembangkan ilmu dan memastikan pembelajaran memainkan peranan yang penting hasilnya bermanfaat untuk negara bagi kegunaan untuk memahami sesuatu mata pelajaran yang politik dan sosio-ekonomi yang boleh mencorakkan dapat memberi kesan kepada pencapaian pelajar di masa depan negara. dalam mata pelajaran tersebut. dan institut gelombang pengajian Terdapat pelbagai bentuk gaya tinggi Medan tersebut, pendidikan elektromagnet adalah (1985), Menurut Ismail yang (2001), menyatakan menyarankan gaya bahawa berkaitan dengan elemen-elemen yang berkaitan masalah pembelajaran pelajar di Institut Pengajian dengan elektromagnetik. Menurut Fawwaz T. Ulaby Tinggi (2001) mengetahui teknik pembelajaran yang betul dan menyatakan elektromagnetik adalah melibatkan medan elektromagnetik, algebra vektor, Awam berkesan. adalah kerana mereka tidak Ini menyebabkan mereka sukar untuk Perkaitan Antara Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik Dalam Mata Pelajaran Medan Dan Elektromagnet Di Kalangan Pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Di Uthm 17
  2. 2. PSP’ s Research Digest mencapai keputusan yang cemerlang. Kajian yang dipengaruhi dijalankan oleh Maddox (1990), kecemerlangan disiplin; selain itu pelajar juga tidak dipengaruhi dalam oleh perasaan sentimen terhadap pensyarah. pencapaian akademik bukan hanya dengan sebarang kuasa atau bergantung kepada kepandaian dan rajin sahaja 3. Kajian yang dijalankan ini hanyalah berdasarkan tetapi juga bergantung kepada gaya pembelajaran kepada dan pengajaran yang berkesan. Manakala menurut disenaraikan sahaja. objektif-objektif kajian yang telah Mohd Najib et.al (1997) pula, menyatakan salah satu sebab kegagalan pelajaran di Institusi METADOLOGI KAJIAN Pengajian tinggi Awam adalah disebabkan proses POPULASI KAJIAN pengajaran dan pembelajaran tidak sesuai dengan pelajar serta minat para pelajar terhadap sesuatu Dalam kajian ini, responden yang dipilih adalah pelajaran itu. Berdasarkan penyataan di atas, satu terdiri kajian dan penyelidikan dibuat bagi mengenal pasti Kejuruteraan Elektrik di Fakulti Kejuruteraan Elektrik faktor dan Elektronik, UTHM , yang telah mengambil mata gaya pembelajaran pelajar dapat mempengaruhi pencapaian akademik para pelajar. daripada pelajar-pelajar Sarjana Muda pelajaran Medan dan Gelombang Elektromagnet bagi sesi pembelajaran 2006/2007 dan masih di dalam pengajian. OBJEKTIF KAJIAN Jumlah populasi yang diambil adalah seramai 142 orang. Mereka terdiri pelajar Objektif utama kajian penyelidikan ini adalah untuk lepasan SPM, Diploma, Sijil dan Matrikulasi. mengenal pasti sama ada gaya pembelajaran pelajar mempengaruhi pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Medan Elektromagnet atau tidak. adalah untuk melihat pembelajaran dalam dan SAMPEL KAJIAN Gelombang Objektif kajian kedua hubungan Medan antara dan Pengkaji memilih sampel kajian dipilih melalui Gaya pensampelan tidak rawak. Gelombang Di mana pengkaji mengambil sampel yang terdiri daripada pelajar Elektromagnet dengan pencapaian pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik di Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik UTHM. Dalam kajian ini, pengkaji mengehadkan sampel kajian PERSOALAN KAJIAN pada pelajar yang berada di dalam semester 2, sesi Kajian dan tinjauan ini adalah untuk mendapatkan 2006/2007 kerana sampel yang di ambil hendaklah jawapan kepada persoalan kajian pertama iaitu terdiri daripada pelajar yang pernah mengalami sejauh pelajar situasi pembelajaran dan pengajaran di dalam mata mempengaruhi pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Medan dan Gelombang Elektromagnet pelajaran Medan dan Gelombang Elektromagnet. serta mereka masih lagi di dalam pengajian di Persoalan UTHM. manakah gaya kajian kedua pembelajaran pula adalah adakah terdapat hubungan antara gaya pembelajaran dalam Medan dan Gelombang Elektromagnet dengan INSTRUMEN KAJIAN pencapaian pelajar Memandangkan kajian yang dijalankan adalah berbentuk tinjauan, maka pengkaji menggunakan HIPOTESIS KAJIAN borang soal selidik sebagai instrumen kajian. Hipotesis kajian dibuat bagi tujuan menjawab Borang soal selidik diedarkan pada pelajar bagi persoalan kajian kedua iaitu wujud hubungan di tujuan mendapatkan maklumat dan data daripada antara pelajar dan merupakan pengganti kepada diri faktor gaya pembelajaran dengan pencapaian pelajar. penyelidik dan penghubung di antara penyelidik dan responden. Melalui soal selidik juga, penyelidik perlu mengikut piawai dan peraturan tertentu agar BATASAN KAJIAN kajian yang dilakukan akan memenuhi tujuan Terdapat beberapa batasan pada kajian yang telah sebenar kajian. Borang soal selidik digunakan bagi dijalankan, iaitu: memperolehi maklumat secara langsung daripada responden. 1. Kajian ini hanya tertumpu kepada pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik yang KAJIAN RINTIS berada di dalam semester 2, sesi pengajian 2006/2007 dan yang telah mengambil mata pelajaran Medan dan Kajian rintis dijalankan ke atas 30 orang pelajar Gelombang Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik semester 2, Elektromagnet. sesi 2006/2007 yang pernah mengambil mata 2. Kajian ini menggunakan borang kaji soal selidik pelajaran Medan dan Gelombang Elektromagnet. dan dapatan kajian ini bergantung kepada Tujuan jawapan responden menentukan kebolehpercayaan item-item di dalam dengan jujur dan kepada setiap soalan rasional; pelajar tidak kajian rintis borang soal selidik. dijalankan adalah untuk Ia juga bertujuan untuk Perkaitan Antara Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik Dalam Mata Pelajaran Medan Dan Elektromagnet Di Kalangan Pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Di Uthm 18
  3. 3. PSP’ s Research Digest mengetahui sejauh manakah responden memahami soalan yang penyelidik dikemukakan menilai bagi membolehkan kebolehpercayaan kesahihan soalan yang dibina. atau Daripada kajian rintis yang telah dilakukan, menunjukkan instrumen kajian mempunyai nilai kebolehpercayaan yang tinggi iaitu 0.957. Selain daripada nilai kebolehpercayaan instrumen secara keseluruhan, pengkaji turut menguji kebolehpercayaan setiap item teknik pembelajaran. Item-item gaya pembelajaran pelajar dalam Medan dan Gelombang Elektromagnet terdiri daripada item S1 hingga S10. Nilai kebolehpercayaan item gaya pembelajaran Jadual 2 : Nilai skor min bagi gaya pembelajaran menunjukkan kebolehpercayaan yang tinggi iaitu pelajar di dalam mata pelajaran Medan dan 0.823. Berdasarkan hasil pembelajaran KAEDAH MENGANALISIS DATA pelajar dapatan secara kajian, gaya keseluruhannya berada pada tahap skor min sederhana iaitu 3.065. diperoleh, Ini dapat dirumuskan bahawa gaya pembelajaran jawapan semua responden akan dikumpulkan dan dapat mempengaruhi pencapaian akademik berada akan dianalisis bagi menjawab persoalan kajian. pada tahap yang sederhana. Di mana, item ketiga Data-data yang diperolehi daripada borang soal yang menyatakan ‘Saya mempunyai ‘study group’ selidik ini dianalisis secara statistik deskriptif dan untuk mata pelajaran Medan dan Gelombang kaedah Spearman Elektromagnet’ mempunyai skor min yang tertinggi menggunakan perisian SPSS 15.0 for windows dengan purata skor min 3.47 dan item yang pertama (Statistical Package for Social Sciences). Bagi menganalisis statistik data inferensi yang Korelasi Di yang menyatakan ‘Saya memahami kuliah hanya dipilih dengan menumpukan sepenuh perhatian kepada tahap penerangan pensyarah tanpa perlu menyalin nota’ kecenderungan bagi gaya pembelajaran dapat yang mempunyai min purata terendah iaitu 2.53. mempengaruhi pencapaian pelajar-pelajar Sarjana Menurut pelbagai kajian telah dijalankan mengenai Muda Kejuruteraan Elektrik dalam mata pelajaran proses pembelajaran dan hubungannya terhadap Medan dan Gelombang Elektromagnet. pencapaian pelajar. samping itu, penggunaannya kaedah skor dalam min mengukur Antara aspek yang dikaji adalah tabiat belajar yang diamalkan oleh pelajar, cara atau kaedah pembelajaran dan juga orientasi KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN belajar (Subahan, 1987). ANALISIS DISKRIPTIF Sebagaimana tahap gaya pembelajaran seorang pelajar belajar atau mengulangkaji secara bersendirian. Oleh itu, pelajar diketahui, universiti bebas mengamalkan cara atau kaedah Instrumen yang digunakan adalah borang soal selidik yang menggunakan skala likert. yang Kenyataan diukur item 3 menunjukkan berdasarkan kepada julat interpretasi skor min dan kebanyakan kadar peratusan dan berpandukan pada jadual 1. pembelajaran bersedirian di mana mereka tidak mempunyai pelajar bahawa mengamalkan cara kumpulan belajar (study group) yang khas bagi mata pelajaran ini. Gaya pembelajaran yang dipraktikkan oleh pelajar juga memainkan faktor yang penting untuk mendapatkan keputusan yang baik di dalam sesuatu pelajaran. Kenyataan ini disokong Tajul Ariffin Noordin (1989), yang mengatakan para pelajar sebenarnya telah belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh. Malangnya, Jadual 1 : Tahap kecendurungan mengikut skor teknik dan strategi belajar yang diamalkan kurang min Skor min Tahap Kecenderungan sesuai dengan kehendak pembelajaran di universiti. Ini merupakan salah satu faktor pencapaian mereka (Sumber : Landell, 1997) tidak mencapai tahap yang diinginkan. Ini Dalam menganalisis gaya pembelajaran pelajar di menunjukkan melalui perbincangan antara ahli dalam kumpulan, Medan dan Gelombang Elektromagnet, pelajar boleh mendapat maklumat hanya 6 item dikemukakan bagi menilai tahap gaya tambahan yang mungkin tidak diketahui. pembelajaran para pelajar di dalam mata pelajaran latihan yang dibuat secara berkumpulan juga ini. Merujuk jadual 2 menunjukkan maklum balas mungkin yang diperolehi daripada responden. pengiraan dapat yang mengesan dilakukan. kesalahan Apabila Melalui langkah wujud perbezaan pendapat, maka masalah ini akan dirujuk Perkaitan Antara Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik Dalam Mata Pelajaran Medan Dan Elektromagnet Di Kalangan Pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Di Uthm 19
  4. 4. PSP’ s Research Digest kepada pensyarah dan buku-buku yang berkaitan. Keputusan ujian Korelasi Spearman memberi nilai Dapatan kajian menunjukkan para pelajar bukan Korelasi Spearman (r) sama dengan 0.380 dan nilai sahaja memahami hanya dengan signifikan (p) adalah 0.000. perhatian kepada 0.01 menunjukkan terdapat hubungan signifikan di penerangan pensyarah tetapi juga perlu menyalin antara faktor pembelajaran dengan pencapaian nota. akademik pelajar. hubungan yang menumpukan kuliah sepenuh Para pelajar perlu mencatat atau menyalin sekurang-kurangnya langkah pengiraan yang Nilai signifikan (p) < Dapat wujud disimpulkan adalah pada juga, kategori diterangkan oleh pensyarah. Di samping itu, dapat hubungan positif yang rendah. Melalui keputusan dikenalpasti pelajar ujian Korelasi Spearman, Ha: wujud hubungan mengamalkan gaya pembelajaran secara latih tubi antara faktor pembelajaran dengan pencapaian dengan menggunakan soalan-soalan peperiksaan pelajar akhir bagi semester-semester yang lalu bukan hubungan hanya pencapaian pelajar harus ditolak. bahawa melalui kebanyakan memberi tumpuan sepenuhnya diterima. Manakala antara faktor Ho: tidak pembelajaran wujud dengan kepada penerangan pensyarah di dalam kuliah (Hafidzi, 1991). Elemen gaya pencapaian pembelajaran akademik hubungan signifikan Spearman ANALISIS INFERENSI (KORELASI SPEARMAN) adalah pelajar menunjukkan dengan 0.380 nilai (lihat dengan terdapat Korelasi Jadual 4), Bagi analisis jenis inferensi Korelasi Spearman, menunjukkan wujud hubungan yang positif di antara nilai r merupakan pekali korelasi. Nilai pekali antara minat pelajar dengan pencapaian akademik. korelasi yang menghampiri –1 dan 1 menunjukkan Namun begitu, hubungan yang wujud adalah pada wujudnya hubungan yang kuat antara dua pemboleh kategori hubungan positif yang lemah. ubah (Ary D, 1974). Guilford’s Rule of Thumbs (1986) digunakan untuk mentafsirkan magnitud Jadual 4: Hubungan Antara Gaya Pembelajaran hubungan sama ada korelasi sesuatu hubungan itu Pelajar Dengan Pencapaian Akademik tinggi atau rendah. kajian yang Ini bagi menjawab persoalan melibatkan hubungan antara Didapati bahawa faktor gaya pembelajaran pelajar pencapaian pelajar dengan gaya pembelajaran. mempengaruhi pencapaian seseorang pelajar itu. Interpretasi terhadap dapatan ini adalah jika pelajar dapat mengamalkan corak pembelajaran yang tepat dan berkesan, akan membantu dalam meningkatkan pencapaian akademik mereka dalam sesuatu mata pelajaran. Kenyataan ini disokong oleh Mohd Najib et. al (1997), yang mengatakan para pelajar di universiti tidak menggunakan teknik pembelajaran Jadual 3 : Guilford’s Rules of Thumbs Kod yang Kumpulan Julat Tahap (Sumber: Zukarnain dan Hishamuddin, 2001) sesuai dan ia boleh mempengaruhi pencapaian akademik mereka. Menurut Tajul Ariffin Noordin (1989) beliau memberikan beberapa jenis- HUBUNGAN ANTARA FAKTOR GAYA jenis cara belajar yang tidak di amalkan secara PEMBELAJARAN DENGAN PENCAPAIAN berkesan oleh pelajar di universiti adalah seperti senarai berikut: PELAJAR Bagi menjawab persoalan kajian kedua, pengkaji i. telah mengemukakan 2 hipotesis iaitu hipotesis nul Tidak berjumpa pensyarah atau tutor apabila menghadapi masalah. dan hipotesis alternatif. ii. Suka bertangguh atau menyimpan tugasan. iii. Tidak dapat membuat jadual belajar sendiri. iv. Tidak dapat mengikut dan memahami kuliah Ho: Tidak wujud hubungan di antara faktor gaya pembelajaran dengan pencapaian pelajar Ha: Wujud hubungan di antara faktor sepenuhnya. v. gaya pembelajaran dengan pencapaian pelajar. Tidak tahu penglibatan yang sesuai dalam tutorial. vi. Tidak tahu apakah atau skop penting yang mesti dipelajari. Jadual 5: Keputusan Bagi Hipotesis Yang Diuji Hipotesis Yang Diuji Keputusan Oleh itu, dapat dirumuskan disini bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara gaya pembelajaran pelajar dengan pencapaian akademik walaupun pada tahap yang lemah. Ini dapat dilihat dengan jelas di dalam jadual 4. Perkaitan Antara Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik Dalam Mata Pelajaran Medan Dan Elektromagnet Di Kalangan Pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Di Uthm 20
  5. 5. PSP’ s Research Digest KESIMPULAN Universiti Teknologi Malaysia. [7] Landell,K. (1997). Management By Menu. London: Wiley Berdasarkan analisis dapatan kajian yang telah And Soms Inc. dijalankan, pengkaji mendapati bahawa tahap gaya [8] Lilia Halim (1998). Kajian Keberkesanan Pembelajaran pembelajaran di dalam mata pelajaran Medan dan Dalam Mata Pelajaran Fizik: Kajian Kes. Johor : Gelombang Elektromagnet berada pada tahap Universiti Teknologi Malaysia. sederhana (skor min = 3.065). Namun begitu, untuk mencapai kejayaan yang cemerlang [9] Maddox H. (1990). How to Study. 3rd ed. London: David and bukanlah Charles Publisher Limited. perkara mudah tetapi ia bukan juga satu perkara yang mustahil. Kejayaan yang [10] Mohd Sharani Ahmad Dan Zainal Madon (2003). Tip Pandai cemerlang Belajar – Panduan Teknik-teknik Berkesan Semasa Mengajar.・ memerlukan pengorbanan daripada semua aspek Belajar dalam diri seseorang. Distributors Sdn. Bhd. Hasil kajian menunjukkan Dan PTS Publications & gaya pembelajaran pelajar mempunyai hubungan [11] Mohd. Najib Abd. Ghafar et. al. (1997). Mencorakan dengan pencapaian pelajar dalam Medan dan Prestasi Pelajar Di Institusi Pendidikan Tinggi : Satu gelombang Kajian Kes. Jurnal Teknologi. Bil. 30. m.s 1 elektromagnet. Maka dengan terhasilnya kajian ini, diharapkan dapat memberikan [12] Nicolai, L.M (1998). Viewpoint: An Industry View of sedikit sumbangan dalam memperbaiki pencapaian Engineering Design Education. International Journal of pelajar Engineering Education. 14(1). 7-13. dalam Medan dan gelombang elektromagnet. [13] Ramlee Mustapha (2000). Teachers' Attitudes towards Vocational Education and Training. Jurnal Pendidikan. Jadual 4: Keputusan Faktor gaya pembelajaran Bil. 25. m.s 1-2 pelajar dengan pencapaian akademik walaupun [14] Rashidi Azizan (1997).Penggunaan Peta Konsep pada tahap yang lemah dan Pencapaian Matematik. Jurnal Pendidikan. Bil. 12. m.s 1-2. [15] Subahan, M.M.T (1987). Pembelajaran Pelajar-Pelajar:Satu Pengenalan. Terbitan Tak Berkala No. 3. UKM. [16] Tevian Dray (2002), Electromagnetic. American Journal of Physics. Volume 70, Issue 11, pp. 1129-1135 RUJUKAN [17] Tajul Ariffin Noordin (1989). Masalah Pembelajaran.・ Jurnal Pendidikan. Bil. 120. m.s 10-21 [1] Arni Rahida Abd Rafal (2005).任 abaran dalam Perlaksanaan [18] Projek Sarjana di Kalangan Pelajar Sarjana Pendidikan Zulkarnian Zakaria dan Hishamuddin Md. Som (2001). Analisis Data Menggunakan SPSS Windows.・ Skudai Teknik dan Vokasional di KUiTTHO. Kolej Universiti : Penerbit Universiti Teknologi Malaysia. Teknologi Tun Hussein Onn: Tesis Ijazah Sarjana. [2] Ary D., Jacobs C.L., Ashgar Razavieh (1974). Introduction to Lampiran A Research in Education 6th Edition・ . United States of America: Wadsworth Group. [3] Carta 1 : Data Keputusan Peperiksaan Akhir Azizi Hj. Yahaya, Shahrin Hashim, Jamaluddin Ramli & Semester Ahmad Johari Sihes (2002). Orentasi Pembelajaran di Kalangan Institut Pengajian Tinggi Awam di Malaysia dan Implikasi Terhadap Pencapaian Akademik Pelajar.・ Johor: Universiti Teknologi Malaysia (UTM). [4] Hafidsi Mohd Noor (1991). Ciri-ciri Pelajar Cemerlang. Kuala Lumpur: Sabha PTP Services Sdn. Bhd. [5] Ismail Zain (2001). Pembelajaran Koperatif Memupuk Persefahaman. Jurnal Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia: Fakulti Pendidikan [6] Kamarudin Khalid (1992). Satu Tinjauan tentang Kelemahan Pelajar-Pelajar Tahun 3 Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan Sesi 91/92 dalam Mata Pelajaran Matematik di UTM.・ Kertas Projek. Johor Baharu: Perkaitan Antara Gaya Pembelajaran Dengan Pencapaian Akademik Dalam Mata Pelajaran Medan Dan Elektromagnet Di Kalangan Pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik Di Uthm 21

×