Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het huis van Thorbecke staat op instorten!

1,978 views

Published on

Door ingrijpende veranderingen in de samenleving (zoals ontzuiling en sterke stijging van onderwijsniveau) past ons parlementair stelsel niet meer bij onze samenleving. Daardoor steeds grotere fragmentatie en een toenemende tweedeling binnen het electoraat.
Om na de volgende verkiezing toch te kunnen regeren is een heel andere aanpak nodig. Waarbij "draagvlak organiseren onder de bevolking" centraal staat. Daarbij is "pseudo bindend referendum" een cruciale factor.
Dit is een belangrijke renovatie van het Binnenhof dan de gebouwen zelf (en kost minder geld).

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

Het huis van Thorbecke staat op instorten!

 1. 1. 1844 – Als lid van Tweede Kamer met acht anderen initiatiefwet tot verandering Grondwet ingediend: - Ministeriele verantwoordelijkheid - Invoering algemeen (census-)kiesrecht 1845 – Voorstel werd door Koning afgewezen en in Tweede Kamer niet in behandeling genomen
 2. 2. 1848 – Februari Revolutie in Parijs, die snel naar Berlijn en andere landen overslaat
 3. 3. 17 maart 1848 benoemt Koning Willem II Staatscommissie Thorbecke 11 april 1848 kwam de commissie met haar rapport, vrijwel een kopie van de voorstellen uit 1844
 4. 4. Enige grote verandering sinds 1848: Na Russische revolutie (1917) verandering Censuskiesrecht in Algemeen Kiesrecht (vanaf 25 jaar)
 5. 5. Tot 1970 weinig verschuivingen in stemvoorkeur - KVP, ARP, CHU (inmiddels CDA) 50 a 55% - Sociaal Democraten 20 a 25% - Liberalen 10 a 15% - Diversen 5 a 10% VERZUILING
 6. 6. Vraag 1: Hoeveel procent van de volwassen Nederlandse bevolking bij de census 1960, had als hoogste opleiding lagere school plus 2 jaar uitgebreide lagere school (ULO)?
 7. 7. Vraag 2: Hoeveel procent van huidige bevolking tussen 25-34 jaar heeft Universiteit of HBO afgemaakt?
 8. 8. Parallel aan de sterke verhoging van het opleidingsniveau zien we de ontzuiling en de veranderingen van het electorale landschap
 9. 9. Belangrijke verandering: Vroeger: Homogene electorale groepen - Kiezers van één partij hadden over alle relevante onderwerpen vrijwel allemaal dezelfde opinie Nu: Heterogene electorale groepen – Kiezers van één partij kunnen over relevante onderwerpen fors van mening verschillen
 10. 10. Gevolg op de verkiezingsuitslag: Kiezers veranderen sneller/makkelijker van partij - Stijging van aantal partijen - Toename versplintering
 11. 11. Gevolg op de regeringsvorming: - Meer partijen nodig voor vorming regering - Standpunten afzonderlijke regeringspartijen minder herkenbaar - Verlies van coalitiepartners van premier bij volgende verkiezingen
 12. 12. Scheiding in het electoraat loopt niet meer langs lijnen van verzuiling, maar langs lijnen van kansen en bedreigingen, zoals die ervaren wordt (en sterk samenhangt met opleidingniveau). De volgende twee onderzoeksvragen laten dat goed zien:
 13. 13. 1. Maakt u zich zorgen over uw financiele toekomst? “Ja” zegt circa 45% van de Nederlanders
 14. 14. 2. Hebben de veranderingen in de laatste 10/20 jaar voor u vooral kansen of vooral bedreigingen opgeleverd? “Vooral kansen” zegt 30% “Vooral bedreigingen” zegt 35%
 15. 15. Als die twee vragen worden gecombineerd en dan naar de stemkeuze wordt gekeken zien we een patroon, die bijna een spiegelbeeld lijkt te zijn van de twee groepen.
 16. 16. Het electoraat van FVD, PVV, SP en 50PLUS bestaat grotendeels uit mensen die zich zorgen maken over de eigen financiele toekomst en/of de veranderingen vooral als bedreigingen hebben ervaren
 17. 17. Het electoraat van VVD, GroenLinks, D66, CDA bestaat grotendeels uit mensen die zich geen zorgen maken over de eigen financiele toekomst en/of de veranderingen vooral als kansen hebben ervaren
 18. 18. De twee groepen leven in een andere wereld met weinig kennis van/begrip voor de andere wereld. En ook zeker niet met respect voor elkaar. (Alsof het “Ajax”- en “Feyenoord”-supporters zijn die een wedstrijd van Ajax-Feyenoord bekijken).
 19. 19. Doorgaans bestaat de regering alleen uit partijen, die tot de ene groep behoren (zoals nu VVD, D66, CDA en ChristenUnie). De tweede groep voelt zich bestuurlijk doorgaans niet vertegenwoordigd.
 20. 20. Gevolg: Verharding van de tegenstellingen, verdere fragmentatie, moeilijker vormen van regeringen, en electoraal wegzakken van regeringspartijen.
 21. 21. De kern is: Door Thorbecke bedachte systeem past niet meer bij de huidige samenleving Maarrrr: aanpassing van het systeem is heel moeilijk door strenge eisen t.a.v. grondwetsherziening en verschillen van mening tussen partijen, terwijl er tweederde meerderheden nodig zijn
 22. 22. Net zoals in 1844 toen Thorbecke een nieuw systeem voorstelde omdat het systeem toen niet meer paste bij de ontwikkeling in de samenleving, hierbij een voorstel voor een nieuw systeem, dat wel past bij de samenleving van nu en morgen met als centrale kern: DRAAGVLAK ORGANISEREN ONDER BEVOLKING
 23. 23. Uitgangspunten: - Draagvlak onder de bevolking leidend - Geen verandering van de grondwet nodig - Partijen kunnen zich veel beter blijven profileren - Kiezers worden meer betrokken
 24. 24. Uitvoering: - Na verkiezing wordt regering gevormd van 7 a 8 partijen - Grootste partij levert Premier - Een zeer beperkt regeerakkoord van enkele pagina’s - Iedere partij krijgt 1,2 of 3 “eigen” ministeries
 25. 25. Uitvoering: - Regeringspartijen hoeven niet in te stemmen met voorstellen van ministers van andere partijen - Transparant proces waarbij duidelijk is waarom regeringspartijen al dan niet in stemmen!
 26. 26. Cruciaal element: Pseudo Bindend Referendum - Minister kan steun zoeken voor voorstel na afwijzing door Kamer via Pseudo Bindend Referendum - Stemmen gedurende 2 weken, via DigiD. - Eis is dat meerderheid voor is en dat die meerderheid zeker 25% uitmaakt van opgekomen kiezers bij laatste TK-verkiezing
 27. 27. Wat betekent Pseudo Bindend? Referendum wordt bindend doordat in regeerakkoord de 7/8 partijen afspreken dat de uitslag van het referendum ongewijzigd wordt overgenomen, ook door de partijen die zelf tegen zijn!
 28. 28. Gevolg: Transparant systeem Partijen houden eigen identiteit Draagvlak onder bevolking wordt leidend principe Ook bij Voorstellen van Ministers en Kamerdebatten speelt het draagvlak onder de kiezers een rol. Vrijwel iedereen kan zich vertegenwoordigd voelen door regering
 29. 29. Last but not least: Er is geen werkbaar alternatief meer

×