Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Version7

981 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Version7

 1. 1. En del kultur och litta humor Skånska Akademiens jubileumstexter året 2011Skånska Akademiensstiftandeoch första årtiondeSkånska Akademien stiftades den 26februari 1981, och ”instiktandet” -som det heter med Sten Bromansprecisering - skedde vid en samman-komst på Malmö Nation i Lund. Mintanke som initiativtagare och sam-mankallare var först att det skulleske detta datum 1979, alltså 300 årefter den fred med Danmark eftersnapphanekriget, som bekräftadeRoskildefredens av den danskekungen påfordrade garanti att Skåneskulle behållas vid ”sina gamla lagaroch privilegier” - en garanti som f.ö.omgående kördes över av den svens-ka regeringen. Jag hade reserveratdetta datum för flera, som jag ansågnödvändiga, bl.a. Sten Broman, menvar tvungen att skjuta upp det helaett par år, därför att jag vid den tidenhade blivit överkörd av en vansin-nesbilist i London och låg på lasarettmed två krossade ben, väl hopfogadeoch gipsade.Först långt senare fick jag f.ö. redapå, att ett försök att stifta en skånskakademi hade gjorts tidigare, av för-fattarna kring den patriotiska före-
 2. 2. ningen Byahornet med utgåvor av en togs vid sammankomsten. Den andra ton blev ostraffbara 21”. Det vartidskrift och böcker; det rann emel- var valspråket som utan tvekan blev först och främst komplettering medlertid ut i sanden. det föreslagna ”Kultur och humor”. kvinnliga ledamöter: Birgit Lind- Det var lätt att finna att ingen tidiga- ström valdes in som självklar repre-Desto snabbare etablerades Skånska re akademi i världen har begreppet sentant för skånsk dikt, Dagmar Ed-Akademien, ty lundaredaktionerna humor, som dock är så oumbärligt i qvist som ytterligare en representantav Sydsvenskan, Skånska Dagbladet samarbetet med människor, i sitt val- för skönlitteraturen. Gunvor Blom-och Arbetet kom alla villigt och språk. quist, välkänd skånsk radioröst ochmötte de nio - obs! att antalet var presentatör bl.a. av ”Värt att veta”,som de nio muserna! - som hade Jag hade med mig några andra för- kom att företräda etermedia. Somhörsammat kallelsen. Utom namnen slag och punkter som låg till grund förstärkning av Litteraturvetenskappå de första ledamöterna undfägna- för stadgarna. Jag föreslog 21 leda- invaldes litteraturprofessorn Louisedes pressen med en skånsk special- möter, med tanke på att 40, som Vinge, och den kvinnliga kompeten-rätt som jag egenhändigt kompone- Franska Akademien har, är alltför sen kompletterades ytterligare medrat med resterna i xmitt kylskåp. Den många, och vi ville naturligtvis inte Eva Nordenson, chef för Kulturen ikallade jag Luggudekalops och kan ha samma som ”De Aderton”. Att Lund.närmast karakteriseras som en kallas ”En av de ostraffbara” synes”skånsk paella”. Alla fann det vara mig roligare! Dessutom ville vi att Redan första året utvidgades ocksåganska gott. vår kulturakademi skulle företrädas Skånska Akademien med företrädare av så många kulturområden som för en rad andra kulturområden. La-De fysiskt närvarande var Helmer möjligt. Vi beslöt att minst en leda- tinprofessorn Birger Bergh kom förLång som sammankallande, Sten mot skulle företräda skånska språket, många år framåt att bli en av de mestBroman, Peter Broberg, arkitekt från minst en litteraturvetenskap, minst engagerade. Jacques Werup invaldesLandskronagruppen, Sten-Bertil en historia. som förstärkning av skönlitteraturen.Vide, välkänd forskare på Skånska Bengt Sjögren kom att företrädaspråket med en doktorsavhandling i Viktig var frågan om könsfördel- Zoologin som han själv döpte tillbagaget, Stig Persson, som företräd- ningen. Vi fastslog förstås genast att ämnet ”Djur och odjur”. Professorn ide medicinen i egenskap som chef kvinnliga ledamöter var önskvärda. rättshistoria Kjell-Åke Modéér före-för kardiologen och dessutom sång- Men med tanke på den allt starkare trädde många år juridiken och Sten-konsten som sångare, dirigent och kvinnliga frammarschen tyckte vi att Åke Nilsson Konsthistoria, docentordförande i Lunds studentsångföre- det var nödvändigt med en humoris- Knut Haeger Kirurgi och även kul-ning. Runo Löwenmo, känd land- tiskt tänkt passage: ”Av Skånska turhistoria. Nils Poppe blev självklarskapsarkitekt med vida kulturella Akademiens ledamöter skall minst representant för scenkonsten.intressen. Dessutom hade jag vidta- 50% vara män.”lat grosshandlare Hans Jerenäs, re- Först åtskilliga år senare fick akade- Den formuleringen har hållit sigdan kassör i flera lundensiska före- mien en representant för botanik ge- ända till den senaste stadgebearbet-ningar, att åtaga sig bördan som nom Lennart Engstrand, förestånda- ningen.”cancellarius”, vår ende ämbetsman re för Botaniska Trädgården i Lund,jämte Secretarius (Helmer Lång). Beträffande sammanträdena beslöts och Fysik och Astronomi genomPå telefon hade Hans Alfredson lo- om sammanträde en gång vare må- Hans-Uno Bengtsson, som även ivat ställa upp, liksom Gabriel Jöns- nad utom sommarmånaderna och hög grad representerade kulturhisto-son och historieprofessorn Göran december. Vidare valde vi måndag ria, vilket vidimeras av en lång radRystad, som också höll sig beredd som den minst belastade dagen, från underhållande essäer i årsböckerna.att motta telefonsamtal under mötet. början lunchtid, vilket snabbt ändra- Redan tidigt fann vi att det inte alltidRystad hörde också av sig med tele- des till kvällstid. var lätt att samla ledamöterna tillgram, att akademien borde stavas nästan månatliga sammanträden.och uttalas med ett tydligt e-ljud. Så Ja, självklart bearbetades de prelimi- nära stadgarna vid kommande sam- Därför lade vi till en paragraf somblev det. manträden under våren, samtidigt löd, med ett skånskt ord på förslagDet var det första som konfirmera- som nya ledamöter invaldes, så att vi av Vide:des i de preliminärstadgar som an- ”från det ofullkomliga antalet Ader- ”Den som inte längre maktar närvara
 3. 3. vid sammanträdena, äger ställa sin se. Så beslöts, och till vår första Di- bl.a. Göran, Jörgen, Örjan. I mångaplats till förfogande.” rector utsågs Birger Bergh. Efter fall fick besläktade kvinnonamn hand utsågs även en Vice Director plats bredvid manliga och vice ver-Den första som hörsammade denna som skulle vara beredd att ta över sa: Ulf får maka åt sig för Ylvaparagraf var Nils Poppe, som tele- om Director blev sjuk eller oförmö- (11/4), och Teodor (9/11) får bere-graferade till mig: ”Broder. Maktar gen. Sten Broman knäppte händerna da plats för Dora och Doris, Diana äricke! Nils”. Hans efterträdare kom och sa: ”Nu är jag lugn.” jaktens gudinna och får rida in mel-att bli Ernst Hugo Järegård, efter nå- lan Hubert och Hubertus (3/11).got år ersatt av Max von Sydow. Se- Directorsposten har sedan program- Ibland skapade vi äventyrliga kom-nare kom scenkonst att representeras enligt gått runt bland olika ledamö- binationer, som när vi vid sidan avav regissören Eva Sköld och opera- ter, varav de flesta valts på ytterliga- Disa satt in motsatserna, Sol: Solve-sångerskan och regissören Marianne re ett år: Dagmar Edqvist, Louise ig Solbritt etc. Ännu fräckare är, attMörck. Vinge, Stig Persson, Göran Rystad, vi djärvdes att bredvid Flora (20/6) Kjell-Åke Modéer, Nils Stiernquist,Annorlunda Jacques Werup, som inte bara placera andra väldoftande Lennart Engstrand etc.framhöll sina många engagemang margarinsorter som Milda och Glo-och skrev: ria utan också Bregott. Det gav oss en av våra bästa och säkert mest säl-”Jag hoppas Ni inte kastar ut mig!” ÅRSBÖCKERNA jande recensioner, kåsören Kaj iWerups engagemang ökade dock Vid ett av sammanträdena på våren Sydsvenskan som redan i rubrikenständigt och han var tvungen kasta utropade: ”Kalla mig Bregott!” 1981 beslöt Skånska Akademienin handduken. Jag hade hållit honom också på mitt förslag att ge ut en Skånska Akademiens årsböckerkvar i det längsta, ty jag tyckte han Skånsk-svensk-dansk Ordbok och enborde tacka med en avskedskonsert Skånsk litteraturhistoria. Samtliga ledamöter uppmanadessolo! De första uppdrogs åt mig och Sten- medverka med någon essä inom sittSten Broman var bara med två år, ämne - eller intresseområde. Alla Bertil Vide, ett projekt som tog 10men han hann vara med flera sam- utom Sten Broman som redan då var års arbete att lotsa i hamn. Det andramanträden och en årsfest och var sjuk, gick med entusiasm till verket övertogs efter några år av Louiseaktiv in i det sista. och samtliga kom i god tid, så att Vinge och Litteraturhistoriska Insti-Vid ett av de första sammanträdena tutionen. boken ”Skånsk Kalender 1983” fö-uttryckte han sin oro för att vi inte relåg i september 1982. Jag nämnde att jag vid utdebitering-hade några inkomster att bedriva Bokens färdigställande följdes av en av avgift på ledamöterna, försäk-verksamheten med och föreslog ut- något mindre angenämt, nämligen rade att det skulle bli sista gången.debitering på ledamöterna med 50 tryckeriräkningen som kom till mig, Jag föreslog och trumfade igenomeller 100 kronor. Det blev 100 kro- eftersom jag i förvissning om fram- utgivandet av en SKÅNSK KALEN-nor men jag sa att jag hoppades det gång hade åtagit mig att stå för eko- DER, som skulle komma redan tillbara skulle behövas denna enda nomin. Min hustru låg sömnlös i fle- hösten 1982 och innehålla essäer avgång. ra nätter, fast jag försäkrade att bo- ledamöterna jämte ett kalendariumEnligt stadgarna fanns det bara två för kommande år. Den hette följdrik- ken skulle gå med vinst. Självklartfunktionärer i Skånska Akademien, tigt enbart ”Skånsk kalender 1983”. lade jag därför in ett extra kol medSt. (ständig eller stadig) Secretarius , Jag och Birger Bergh åtog oss att marknadsföringen. För att boken intesom förbereder ärendena åt en för utforma en ny namnkalender, som skulle ses som ett lundaprojekt utanvarje sammanträde vald ordförande. skulle bevara de värdiga gamla nam- som gediget skånsk inbjöds till pre-och Cancellarius, som handhar eko- nen men komplettera med nya. Bir- sentation för pressen i Malmö, pånomin. ger och jag beslöt snabbt att lösa den kulturella föreningen SKYS lo- problemet genom att bereda flera kal vid Stortorget, där flera av förfat-Nu föreslog Sten Broman att vi för tarna var närvarande och kunde be- namn plats på samma dag och utgickvarje år skulle utse en Director som rätta om sina bidrag, med följd av då i första hand från samhörighets-var ordförande och ledde samman- bl.a. Kajs ovannämnda blänkare. Da- principen: Georg (23/4) fick sålundaträdena efter Secretarius förberedel- gen efter hade ett flertal tidningar, ge plats åt flera populära ättlingar,
 4. 4. att jag räknade med att ekonomin var tryggad. Vi bokade alltså in på hotell Göingehövdingen för natten och unnade oss en god middag. Jag kunde ringa hem, så att min kära hustru kunde sova gott! När morgo- nen kom, gjorde vi en snabbutflykt till närbelägna Bjärnum, där jag visste det fanns en liten bokhandel (jag hade nämligen bott där många somrar) och sålde 25 ex. Givetvis gick det också bra i min andra hem- stad Helsingborg, där jag arbetade som lektor i 25 år, och i Landskrona. Slutet gott alltså. Boken sålde slut efter några månader och gav ett ge- diget överskott. I fortsättningen har böckerna gett överskott på i genom- snitt 40 000 och har varit grundste- nen i akademiens ekonomi. Jag kom att redigera i följd 18 årsböcker, de första fortfarande under huvudrubri- ken Skånsk kalender men med skif- tande undertitlar, efterhand egna tit- lar. Därefter tog Bertil Svensson vid för några år, men jag återkom, då ett par år gått utan redaktör och bok med samlingsvolymen Skåne Abso- lut (det bästa under 24 år) och en ny matbok. Den största framgången var nämligen den andra boken, som hade titeln och innebar ”Mad, mada-även Dagens Nyheter och Svenska kartong böcker! Alla bokhandlare ro och gille”. Ja, lika bra gick nogDagbladet, positiva artiklar om bo- var förstås smickrade, för Birger var ”Galningar i Skåne”, icke minst iken. Då ringde jag runt till alla större uppburen i hela det kulturella Sveri- Stockholm, troligen för att stockhol-bokhandlare och förhandlade fram ge genom sitt deltagande i ”Fråga marna tyckte att ”äntligen har skå-bokbeställningar, 100 och 50 i Lund”, där han var en av de mest ningarna insett vad de är!” Därförmånga fall, givetvis i Malmö och uppskattade. Ett annat taktiskt drag lade vi moteld med Genier å kloge iLund, med den taktiska motivering- var att jag ringde alla större bok- Skåne, som också gick mycket bra.en att 10 procent kunde återlevere- handlare och föreställde mig att justras. (Det blev inga återleveranser.) ha läst Sydsvenskan, Arbetet eller Då hade vi fått ett eget förlag, Bok-Det roligaste var att jag i Malmö fick Skånska Dagbladet och frågade om förlaget Settern, och det gällde atttipset att också försöka med ett stort de fått in boken från Skånska Aka- åstadkomma något attraktivt, ochvaruhus, och Mobilias direktör köpte demien. De svarade förstås att det vad kan vara mera lockande i Skåne100 ex. väntade den närsomhelst. än en kulinarisk bok?!Framgången berodde mycket på att Från Malmö fortsatte vi vidare till Där lyckades jag få med också Stenjag hade sällskap av min medredak- Vellinge, Trelleborg, Ystad, Simris- Broman, och det kan vara gott atttör Birger Bergh. Först kom jag in i hamn, Kristianstad (där vi fick en sticka in med en för honom karakte-bokhandeln med mina beställnings- intervju av tidningen) och Hässle- ristisk episod. Han hade bara någrasedlar, sedan Birger släpande på en holm. Då hade vi sålt så många ex.
 5. 5. månader kvar att leva och kunde inte en med boken blev påtaglig, om det som semikolon som du också harlängre skriva. ”Inte ens min namn- nu var för uteblivna kommatecken mage att sätta dit. Jag sätter barateckning”, beklagade han sig, ”de´ eller trots detta. Presentationen sked- kommatecken, när det är absolut de i Helsingborg med presskonfe-ser ju ut som en glytt hade skrivit!” nödvändigt för förståelsen. Allt an- rens på Teaterkatten, där Björn vonJag lovade att ta med bandspelare Baltenau serverade en perfekt ”Sten nat skall bort!”och återge ord för ord exakt vad han Bromans romsill”. Så fick det också bli, och framgång-hade att komma med, han hade ju Det var en vältalig Sten Broman, en med boken blev påtaglig, om detalltid varit en vältalets man, kunde som själv presenterade rätten, gestal- nu var för uteblivna kommateckenjag ärligt smickra honom med. tad av skådespelaren Christian Zell eller trots detta. Presentationen sked-Och visst gick det bra! Han talade med abandon och perfekt uttal. Sten de i Helsingborg med presskonfe-obesvärat in sin sista komposition, Broman var då nyligen bortgången rens på Teaterkatten, där Björn von till en förhoppningsvis inte alltförsom alltså var en matkomposition, Baltenau serverade en perfekt ”Sten fridfull värld. Precis som i SVT:snämligen sillfiléer fyllda med rom. succéprogram ”Kontrapunkt” efter- Bromans romsill”.Det var nog närmare en halvtimmas träddes han av Director Musices Six- Det var en vältalig Sten Broman,högläsning ur minnet utan tvekan ten Nordström. som själv presenterade rätten, gestal-eller stakande. Varje år stärktes sålunda bilden av tad av skådespelaren Christian ZellJag skrev alltså ner efter hans dikta- Skånska Akademien som ett säte för med abandon och perfekt uttal. Stenmen, noggrant, med iakttagande av kultur och humor genom nya års- Broman var då nyligen bortgången böcker. Årligen firades också enalla gällande kommateringsregler, till en förhoppningsvis inte alltför årshögtid där diplom utdelades tilleftersom Sten var perfektionist, även personer som ”gjort sig förtjänta av fridfull värld. Precis som i SVT:snär det gällde språket. Korrektur på kulturen i Skåne” med harangering succéprogram ”Kontrapunkt” efter-”Sten Broman romsill” avskickades, och eventuellt av nyvalda ledamöter träddes han av Director Musices Six-efter att noga ha granskats och rät- med inträdestal, högtidstal och en ten Nordström.tats av mig. årsrevy av Director. Eventuellt bjöds också på underhållning. Varje år stärktes sålunda bilden avNågon dag efter kom min hustru Skånska Akademien som ett säte för Tio - årsjubileet 1991 som traditio-ilande ut på fältet, där jag just höll kultur och humor genom nya års- nellt hölls på Grand i Lund, bekräf-på att lasta hö (våra töser hade näm- tade att Skånska Akademien intog en böcker. Årligen firades också enligen då två hästar som jag skötte om aktad ställning. Birgit Nilsson och årshögtid där diplom utdelades tillpå min gård). Jag måste komma Hans Alfredson var närvarande som personer som ”gjort sig förtjänta avomedelbart, för Sten Broman hade nyvalda hedersledamöter och tacka- kulturen i Skåne” med harangeringnågot mycket angeläget ärende! Jag de humoristiskt och vältaligt. Både och eventuellt av nyvalda ledamöterflåsade alltså snabbt in till telefonen. Svenska Akademin och det Danske med inträdestal, högtidstal och en Akademi sände representanter medEn mycket upprörd Sten röt i telefo- årsrevy av Director. Eventuellt bjöds generösa gåvor. Från Köpenhamnnen med sedvanlig stentorsstämma: kom den danska litteraturforskning- också på underhållning.”Jag har fått ditt korrektur. Det var ens grand old man Billeskov-Jansen Tio - årsjubileet 1991 som traditio-det jävligaste jag sett i mitt liv. Jag och från Stockholm professor Knut Ahnlund, känd som främste utfors- nellt hölls på Grand i Lund, bekräf-har räknat till 26 korrekturfel, nej kare av den danske nobelpristagaren tade att Skånska Akademien intog en27, nu hittade jag ett till!” i litteratur Pontoppidan. Båda höll aktad ställning. Birgit Nilsson ochJag stammade att jag noggrant hade lysande tal till Akademiens ära. Bil- Hans Alfredson var närvarande somläst korr och i synnerhet sett till att leskov-Jansen väckte speciell entusi- nyvalda hedersledamöter och tacka-alla kommatecken var på plats. ”Det asm redan med sin ingress: ”När de humoristiskt och vältaligt. Bådeär just det som är fel!” skrek han, Danmark tvangs avstå Skåneland Svenska Akademin och det Danske”Jag anser att kommatecken är ett (Skåne-Halland-Blekinge) till Sveri-otyg, liksom semikolon som du ock- ge förlorade det tredjedelen av sitt Akademi sände representanter medså har mage att sätta dit. Jag sätter rike. Och det värsta var att det var generösa gåvor. Från Köpenhamnbara kommatecken, när det är abso- den bästa tredjedelen!” kom den danska litteraturforskning-lut nödvändigt för förståelsen. Allt ens grand old man Billeskov-Jansenannat skall bort!” det som är fel!” skrek han, ”Jag an- och från Stockholm professor Knut ser att kommatecken är ett otyg, lik-Så fick det också bli, och framgång- Ahnlund, känd som främste utfors-
 6. 6. kare av den danske nobelpristagaren I åratal framöver såg folk ryska u- nerat att den var till för att journalis-i litteratur Pontoppidan. Båda höll båtar överallt. De dök upp på de terna skulle hitta, herr Mazetti hadelysande tal till Akademiens ära. Bil- mest befängda ställen, i åar och sjöar gått med på att ta emot dem. Och och vid badstränder landet runt, till därinne i sängen höll far hov införleskov-Jansen väckte speciell entusi- och med vid Slussen i Stockholm. DN, Svenskan, kvällstidningarnaasm redan med sin ingress: ”När Militära hydrofoner plockade upp ”u och lokalradion, på sin karlskrona-Danmark tvangs avstå Skåneland -båtsljud” som visade sig vara uttrar dialekt: ”Jau haur bott här i Kallsk-(Skåne-Halland-Blekinge) till Sveri- och sillstim, bottenspår av rona hela mitt liv, grabbar, o jau ege förlorade det tredjedelen av sitt ”enmansubåtar” var släpspår av an- ingen ryss!”rike. Och det värsta var att det var karkättingar. Trettio år har gått och mycket harden bästa tredjedelen!” Allra värst var det förstås i Karlskro- hänt. Härom året hyrde man i Karls-Helmer Lång na. Folk såg ”ryska grodmän” när de krona in den ryske kaptenen på U såg våta fotspår på en stenhäll och 137, numera inte sovjetmedborgare citerades i alla media. När några te- utan vanlig ryss, för att guida turister1981 veantenner blåste omkull på ett tak i på en skärgårdsbåt till platsen därEtt år jag aldrig glömmer, av flera stan hade Blekinge läns tidning en han gått på grund och berätta om vadskäl. fyrspaltig rubrik: ”Rysk spion flyr som verkligen hände det dramatiska över taken?” Helikoptrar med starka året 1981. Det gör mej på gott hu-Mitt tredje barn föddes på Umeå la- strålkastare hovrade över stan om mör att tänka på det.sarett i juli det året. När vi gick hem nätterna.med honom kunde vi tagit med oss Katarina Mazettien hel kull med bebisar, om vi velat. Min far, som arbetade på örlogsvar-Personalen skulle inte reagerat, de vet, fnös föraktfullt: ”Äh, det är bara militären som vill ha mera pengar!”satt klistrade framför teven i säll- Apistjurenskapsrummet och tittade på Charles Men den höst när hysterin nådde sinoch Dianas bröllop. kulmen låg han svårt sjuk på Karls- Trettio år är en kort tid i mänsklighe- tens historia, men en lång tid för Skånska Akademien; faktiskt så lång tid som den funnits till. Men ändå inte längre tid än att Helmer Lång och Hans Jerenäs varit ledamöter hela tiden. Redan för de gamla egyptierna var trettio år en period väl värd att fira. När en farao suttit på tronen i trettio år firades det med en storslagen fest som kallades heb-sed. En sådan fest- lighet har funnits redan för 4.700 år sedan, på Djosers tid. Det var under honom som ImhotepZlatan föddes, Ronald Reagan blev krona lasarett. Han var extremt in- byggde trappstegspyramiden i Sak-president och Gro Harlem Brundt- fektionskänslig och låg på en sal kara. Men bättre dokumenterade ärland blev statsminister – men den med en sluss där peronal måste byta dessa festligheter under Ramses II:sstörsta världshändelse som berörde till sterila rockar innan de gick in till dagar, som enligt traditionen förstaskåneland ägde rum i min hemstad honom. Strax spred sig ett rykte i gången firades efter trettio års reger-Karlskrona. Ubåten U 137 gick på stan att sjukvårdspersonalen gömde ingstid. Vad som nu gällde för faraogrund i Gåsefjärden och kalla kriget ”en rysk spion” och media krävde att var att visa att han fortfarande varbröt ut på nytt. Hur hade en sovjetisk få träffa honom. vid god vigör och väl lämpad för ettu-båt kunnat ta sig ända in i det inre fortsatt styre. Ett inslag var att farao När min mor intet ont anande komav den svenska skärgården? Journa- skulle jaga fast en tjur och hålla den för sitt dagliga besök fann hon enlister från hela världen trängdes i skylt på hans dörr, en teckning av en i svansen i ett stadigt grepp. Det kanstan, dramatiken och den politiska man med simfötter och snorkel lig- inte uteslutas att tjuren tillåtits delta-spänningen var på kokpunkten när ga i festligheterna före denna övning gande i en sjukhussäng och textenman sade sig ha bevis för att det ”GRODMANNEN”. Hon blev upp- kanske så till den grad att han intefanns kärnvapen ombord. rörd men personalen förklarade ge- längre var så rörlig. Sådana tilltag är
 7. 7. ju redan väl dokumenterade i det hustrur. (Första Konungaboken bli en ny Apis. Och detta var inteklassiska spexet Uarda där två stu- 11:3). Med en tillsyn om dagen skul- helt lätt. Kalven måste vara svart, hadenter under en backanalisk natt, le det ta Salomo nästan tre år att tecknet av en vit diamant i pannan,bland andra tilltag, också supit komma tillbaka till den första. Skri- tecknet av en örn på ryggen, håret iApistjuren plakat full. När farao väl benten i Bibeln meddelar sin upp- svansen dubbelt och en skarabé un-klarat av de första trettio åren kom fattning om situationen med formu- der tungan. Måhända underlättadessedan jubileerna i raskare takt. Vid leringen: ”Dessa kvinnor förledde uppgiften av att dess moder skullesitt 42:a regeringsår firade Ramses II hans hjärta till avfall”. Kanske lade ha blivit havande genom ett slag avsitt femte jubileum och under hans detta dock grunden till att ”Guds ut- blixten. Nåväl det ordnade till sig66:e år vid makten ägde det fjorton- valda folk” gavs möjlighet att sprida efter hand. Och den nye Apis fram-de lysande jubileet rum under som- sig runt om i världen? levde sina behagliga dagar i ungefärmartid. Om man räknar med trettio femton år. Khaemwaset hade nuår mellan varje jubileum skulle detta Ramses II:s fjärde son var prinsen kommit på en konstruktiv lösning. Iinneburit att Ramses regering skulle Khaemwaset. Till skillnad mot flera stället för att vart femtonde år grävaomfattat inte färre än 420 år. Denna av sina bröder visade han inte något en ny grav och bygga ett nytt tempeltidsrymd är dock så lång att den inte som helst intresse för soldatlivet. ovanpå högg man ut en lång kata-tillägnas någon trovärdighet i egyp- Hans håg stod åt det bokliga hållet. komb i klippan från vilken nischertisk historieskrivning. Detta till skill- Redan vid tjugo års ålder installera- gick in i vilka de sextio ton tunganad från Bibelns gamla testamente des han som Sem-präst vid Ptahs sarkofagerna för tjurkropparna kun-där karlarna var i sin fulla mandoms- tempel i Memfis och blev överste- de ställas in. Khaemwaset hade nukraft högt upp i åren. Adam var 130 prästen Huys högra hand. (1275 skapat Serapeum som kom att bliår då han fick en son som han gav f.Kr). Här vistades den heliga Apis- tjurarnas sista vilorum långt in i gre-namnet Set. (Första Mosebok 5:3). tjuren, Ptahs inkarnation här på jor- kisk-romersk tid (de första århundra-Noa var ännu vassare (på tyska: ein den. Han nekades inget av livets den e.Kr.). Katakomberna har inallesStroh Wasser). Han var 500 år gam- goda som kan tilltala en tjur. På skö- en längd av trehundra meter och harmal då han, som det heter, födde sö- na gröna ängar utanför Ptahtemplet rymt mer än hundra Apisgravar.nerna Sem, Ham och Jafet (Första tillbringade han sina dagar blandMosebok 5:32). vackra kossor när ritualerna i temp- Den mest livfulla beskrivningen av let inte påkallade hans uppmärksam- riterna kring Apiskulten har förmed-Ramses II var en man som var aktiv het. Vid denna tid avled tjuren. Det lats av historieskrivaren Herodotos,i alla avseenden. Antalet söner över- var under Ramses II:s 16:e re- som var i Egypten vid mitten av 400steg etthundra. Detta är bl.a. doku- geringsår. Efter balsamering och -talet f.Kr. Apistjurens födelsedagmenterat genom en grav i Konungar- lindning i bindor begrovs tjuren i en firades i anslutning till Nilens be-nas Dal. Döttrarna var sannolikt än klippgrav i Sakkara som med sin gynnande översvämning vid börjanfler. Ramses var dock blygsam i vida öken fungerade som nekropol i av juli. Tjuren lämnade sina tempel-jämförelse med en av de mest fram- tretusen år. På gravens väggar visas salar och fördes i procession ner tillträdande personligheterna i judendo- Ramses och Khaemwaset i tillbedjan Nilen. Inför hans gudomliga höghetmens och västvärldens heliga skrift av Apis. Över graven uppfördes ett offrades nu till floden en guldskålnämligen Salomo. Han hade 700 litet tempel. Nu gällde det att hitta och en silverskål. Det var symboler-kungliga gemåler och trehundra bi- en liten tjurkalv som skulle kunna na för solen och månen. Härigenom försäkrade man sig om en god över- svämning. Inte för lite, med miss- växt som följd och inte för mycket vilket också ställde till problem. Tju- ren fördes sedan tillbaka till templet och hyllades av folket som drog dit under ”hiskeligt psalmböl”. Därefter tilläts djupt religiösa damer att besö- ka tjuren. De hälsade honom med ett fromt mummel och med blottade sköten och hyllade honom därefter fortfarande med lyfta kjolar genom att vända ryggen till och göra en djup bugning. Apistjuren var sanno- likt den av gudarnas inkarnationer i det gamla Egypten som firades på det mest respektfulla sättet.
 8. 8. Skånska akademiens ledamöter kän- alla länder. ”None will doubt that we för bristande kunskaper om hållfast-ner idag en viss respekt för att aka- are living in a most remarkable peri- het. Hans byggnad förespås kollapsademien existerat i trettio år. Men vi od of transition, laboring forcefully när en mängd besökare börjar tram-måste samtidigt betänka att detta toward that great aim indicated eve- pa omkring på de olika nivåerna.faktiskt inte är längre tid än vad som rywhere by history: The union of the Paxton blir tvingad att uppföra enmotsvar sammanlagt två Apistjurars human race.” Därvid slår han frans- fullskalesektion där byggarbetarnalevnad. männen på fingrarna som året innan får gå fram och tillbaka först i takt fått ett nej från handelskammaren och sedan i otakt. Därefter hoppar när motsvarande öppenhet föresla- alla upp och ner i samtidiga krum-Leif H. Hjärre gits. bukter. Byggnaden står kvar. Som en slutgiltig test kallas Englands mar- Världsutställningen ska givetvis bli scherande armétrupper in. När bygg- något i hästväg och England måste naden trots dessa mäns taktfastaVärldsutställningar visa att man minsann inte går av för trampande fortfarande inte kollapsar hackor. En arkitekttävling utlyses får belackarna ge sig. Det kan vara och 233 förslag lämnas in. Ingen av på sin plats att påpeka att inte ensfyller 160 år! förslagen mottas positivt av juryn. England tillåter längre genom ar-Skånska akademien verkar för Skåne Istället lämnas uppdraget till Joseph betsmiljölagarna denna typ av kon-i omvärlden och omvärlden i Skåne. Paxton, en självlärd trädgårdsmästa- struktionskontroller.Dock måste medges att vi inte är re, som får fria händer. Det gör hanförst med denna utåtriktade inrikt- med den äran, dock inte utan en del Ett annat hinder är de stora almar i Hyde Park som gör att byggnaden inte kan vara 1851 fot lång som Pax- ton vill, alltså samma tal som årtalet för världsutställningen. Han löser problemet elegant genom att tillföra ett tvärskepp med sådan rumshöjd att träden får plats inne i byggnaden. Fredrika Bremer som bevistar ut- ställningen skriver förtjust i ett brev hem hur hon njuter av folklivet ”mellan de stora almträden, som i full frihet sträckte sina ofantliga ar- mar under kristallhvalfvet, hvilket de syntes uppbära”. För det är just Crystal Palace som en journalist döper detta byggnadsverk till, en blandning mellan gardenpar- typaviljong och järnvägsstation, en helt transparent byggnad i järn och glas. Byggnadens yta är för tiden gigantisk (mer än 70 000 kvm), och man framhåller mycket stolt att det är sex gånger mer än St Pauls Cathedrals yta. Om byggnaden är imponerande är processen fram till färdig byggnad minst lika impone- rande. Tack vare standardiseringen av byggdelar som möjliggjorde sam- tidig produktion på en mängd olika enheter får Paxton färdigt utställ-ning. Redan i mitten på förrförra ningshallen på rekordtid (mindre änseklet vidgar prins Albert i England hinder på vägen. Det blir ett himla ett halvår). Glasrutor tillverkas avkunskapsvärlden genom att sätta ner holabaloo när denne outbildade manfoten och insistera på att 1851 års får det betydelsefulla uppdraget. Han blåsta flaskor som man skär hals och anklagas av arkitektkåren för både botten av och sedan brer ut till planateknik- och produktutställning ska ytor för att svalna. Alla rutor är likabli den första utställningen öppen för det ena och det andra, bland annat standardiserade som övriga bygg-
 9. 9. komponenter. Totalt tillverkas arkitektur är alldeles för allvarligtskap. En av dem var slavisten Sigurd93 000 kvm glas! för att överlämnas till arkitekter.” Agrell (1881-1937). Liksom Sten Bro- man och många andra var han en avSamtiden har delade meningar om Det får bli en uppmaning till oss ar- dem som fann vägen från Uppsala tillskapelsen. Arkitekturteoretikern A kitekter att se sig om efter kunskaper Lund, i Agrells fall till en professur iW Pugin kallar Crystal Palace för ett från andra sektorer. Kanske det är slaviska språk just i Lund. Också Sigurd”glasmonster” och konstprofessorn det som ska tillföra kvalitet och mot- Agrell föll väl till i den lundensiskaJohn Ruskin anspelar på växthus- verka en medioker stadsbyggnad och jordmånen. I sina unga dagar hade hanbakgrunden och kallar bygget för en arkitektur! gett ut en diktsamling med titeln ”Hundra och ensimpel ”gurkram”. Det stora flertaletär dock förtjust över det djärva kom- Marianne inte tvärsäker men Dock sonett”, med en intertextuell reverensbinerandet av glas och järn. Den tvärsektoriell för ”Tusen och en natt”. Vid den tidensamtida arkitekten och konsthistori- var det uppenbart mera än nu helt i sinkern Matthew Digby Wyatt menar ordning att den som väl var utnämnd till professor i ett ämne kunde syssla medatt det har kommit ”a new era in ar- Magiska tal lite vad som helst som han kände för.chitecture”. Paxton adlas samma år Varför Agrell just fastnade för runmagioch blir Sir Joseph Paxton. Efter ut- I mina unga dagar sysslade jag med run- magi. - Det var närmare bestämt ämnet har jag ingen aning om. Men, som sagt,ställningen monteras byggnaden lätt för min trebetygsuppsats: ”Sigurd det låg i tiden - och hans ungdoms so-ner och monteras lika lätt upp i Sy- nettsamling med dess talmagi hade kan-denham, där den får stå fram till Agrells runmagiska teorier”. Detta var redan på femtio-talet och hade inget att ske på något sätt banat vägen. Under1936 då den förstörs i en brand. tjugo- och trettiotalen publicerade han göra med senare decenniers intresse för runor och annat flum. Däremot hade det ett tiotal arbeten, i vilka hans uppfatt-Kan vi då lära oss något av denna ning om runornas magiska karaktär toghändelse för jämnt 160 år sedan? gått en våg av intresse för runor och deras förmodat magiska karaktär genom allt fastare form. Inte minst fascinerandeSom arkitekt läser jag in: Den bäst var hur han inlemmade runmagin i en den lärda världen under 1920- och 1930lämpade till jobbet är kanske inte tradition som så småningom räknade -talen. Både etablerade runologer ochden bäst lämpade. Eller som någon andra forskare kände sig kallade att sina rötter långt tillbaka till Babylon,annan uttryckt: ”Stadsplanering och knäcka runornas dolda magiska bud- och som till sist passerade det mesta av
 10. 10. Europa för att återfinnas i de samiska giskt. Redan de gamla romarna - åt- skriva med bara 16 tecken - och sålapptrummornas symbolvärld. Som alla minstone Caesar - kom på att man gick ju hela den ursprungliga talma-vet är vissa tal av hävd mer magiska än rätt lätt kunde fördunkla budskapet gin mer eller mindre åt fanders. Detandra: sju och tretton, till exempel. Tio- för oinvigda, när en text innehöll är en annan historia, där jag har vå-tals- och hundratalsmagin, som har något som de inte borde känna till. gat ha en egen uppfattning om hurkommit att dominera i våra dagars jubi- Det är det såkallade caesar-chiffret: och varför det gick till - påverkanleumsfirande, är väl egentligen av nyaredatum? Inget symposium av dignitet, när man skriver ”a”, menar man ”b”, och kontakter mellan vikingar ochvid lärda institutioner tycks numera när man menar ”b” skriver man ”c” - araber i de ryska floderna! Mankunna äga rum utan att den formali- och så vidare, hela alfabetet igenom. skulle kanske tycka att slavistenserade dryckesverksamheten välsig- Hbotlb tnbsu, fmmfs ivs? När Agrell Agrell snarare borde ägna sig åt dennats genom något ”runt” tal: trettio, funderade över runornas namn och saken, och undertecknad nordist bor-hundra, trehundrasjuttiofem - you deras ordning, slog det honom att de hålla sig till annat! Men det är nuname it! 375 år firades väldeliga vid caesarchiffret säkert var inkorporerat som det är med den saken! Till sist.mitt gamla universitet, Tartu eller i ordningen. Varje runa hade nämli- Jag har ju redan framhållit, att tio-Dorpat, för några år sedan, till åmin- gen ett namn, inte ett fonetiskt, som talsmagi inte var våra förfäders favo-nelse av att Gustav II Adolf just pre- när vi säger aaa, bee, see och så vi- ritsport. Inte min heller! Dock skallcis hann med att underteckna stiftel- dare. Nej rejäla namn, och de finns jag avslöja varför det är mindreseurkunden för universitetet, hös- bevarade i gamla källor: fé, úr, lämpligt att fira just 30, i ljuset avten1632, innan han red vilse i Lüt- <th>ór, áss, rei∂, kyn, för att nämna runologin. Antingen man tror påzen. Decimalsystemet, med dess de första sex i futharken, enligt en Agrells ”uthark-teori” eller håller sigmöjliga konsekvenser för symposier källa. Ett problem är att några av till ”futhark” när man gör sina ge-och annat firande tycks inte ha haft namnen är olika i olika källor, men matriska beräkningar, hamnar mananhängare hos runmagikerna eller här ska vi inte gräva ner oss i detal- fel. I det ena fallet hamnar man påderas föregångare söderöver. Antalet jer. Fé betyder ʼfäʼ, men också i ett ”is”- runan, som förknippas medrunor var 24, just som bokstavs- penninglöst samhälle ʻrikedomʼ, ef- kyla och allsköns obehag i nordbor-tecknen i grekiska och latin. Det är tersom ens rikedom kunde mätas i nas iskalla dödsrike. I det andra påingen slump. Utan tvivel har runorna hur mycket djur man hade. Agrell ”nöd”-runan, vars konnotation tillsin inspirationskälla i de klassiska var övertygad om att varje runa ock- hungersnöd och annat elände inte äralfabetena. Antagligen har det alltid så var förknippad med ett tal: a =1, mycket bättre. Is is is - eller: nödvarit så att vi nordbor har tagit efter b=2 etc. Men - det passade inte så nöd nöd! Nej, ha ett varmt och riktmera varma länders kulturyttringar, bra att låta rikedomsrunan ha det trettioårsjubileum!så också skrift - och med den för- lägsta talet. Så: sätt det sist i stället och ge det talet 24! Genom att göra Stig Örjan Ohlssonknippat magiskt tänkande. Samtidigthar vi velat visa vårt oberoende och så, och förskjuta alla tal förknippadevår självständighet - kanske mera med ett runtecken ett steg, tyckteförr än nu? Hur som helst blandade Agrell att futharken kom att passa En konstnärsfest hosvåra förfäder bort korten ordentligt väl in i den ”gematriska” traditionen,när det gällde skrifttecknen. Inget ända från Ur och till lapptrummorna, Hanna och Ernst Nor- via Pythagoras och hans elever. Dealfabet (med dess benämning från sysslade förvisso med talmagi, vid lindförsta och andra tecknen: aleph ochbeth, A och B). Nej, futhark skulle sidan om Pythagoras sats och andra Fest – sammankomst med riklig för-vi kalla dessa tecken, som så ma- spetsfundigheter - den kunde visst täring av god mat och dryck, för del-giskt kunde överföra budskap mellan nästan bara användas till att beräkna tagarnas nöje, ibland med dansavlägsna orter - under förutsättning höjden på pyramiderna. Ändå har (enligt NEO).att både sändare och mottagare rätt den undervisats i skolorna tills dags dato (?): ”Kvadraten på hypotenusan Om man äger ett slott, med storkunde ”råda” dem. Hur de gamla park, har en stor umgängeskrets, ärgermanerna egentligen tänkte - ja är lika med summan av kvadraterna på kateterna.”. Tala om talmagi! välbärgad och har rikligt med matvarför inte nordborna; enligt en teo- och dryck i visthusbodarna, har ettri, ivrigt hävdad av en dansk forska- Agrells praktiska användning av ut- hark-teorin var enligt min och andras antal tjänsteandar och tycker att fes-re (förstås !) skulle futharken ha ter är en viktig del av livet för attsnickrats samman i Danmark - och mening måttligt framgångsrik. I skrift efter skrift lanserar han sina markera att det alltid finns någotvarför inte i Skåne i så fall, kan vi ju härligt att fira - då måste det väl blichauvinistiskt fråga oss. Alltså, hur beräkningar på mer eller mindre väl bevarade runinskrifter med ”den äld- en lyckad fest. Många lyckliga,de tänkte när de konstruerade sin omskrivna fester arrangerades avfuthark, har varit Agrells fruktbara re futharken”, dvs den med 24 teck- en. Under vikingatiden kom sedan konstnären och författaren Ernstfrågeställning under sina mångåriga Norlind på Borgeby slott.studier i runmagi. Och de tänkte ma- ett snille på att det var tillräckligt att
 11. 11. När Ernst 1907 gifte sig med Hanna, upp, likaså lövruskor för att dölja behör! Bestick lånades in, man skaf-dotter till österlenbonden Lars Pers- alla remnor i tornet. Blommor place- fade extrabord.son, blev också Borgeby slott hans. rades i alla rum som kunde tänkasDeras gemensamma hem blev under bli gästrum, madrasser gjordes i ord- En kommitté bildades för gästernasmånga år en unik och levande mö- ning, sängkläder togs fram - ”alla underhållning. Ernst skrev epigramtesplats för den tidens intellektuella. husets förråd togs i anspråk!” till varje gäst och dessutom en stor hälsningsdikt. Också vinet skulleI sina ”Borgebyminnen” beskriver Flera gånger under berättelsen om välsignas med en dikt. Små lustigaErnst en konstnärsfest. förberedelserna till den stora konst- telegram till fingerade personer, närsfesten framhåller Ernst hur glada ”mest furstar och väldige”, skrevs.Hanna och Ernst var på besök i alla var. ”...hur trötta vi än blev på En ”kommunalstämma” skulle hållasStockholm och gästade deras ge- kvällarna, så var det i alla fall bara i tornet. En solodans i det fria öva-mensamma vän konstnären Axel roligt att en ny dag grydde med nya des in. Allt ”väl planerat och genom-Törneman. ”En hel del av den unga mödor och ny munterhet.” tänkt”.intelligensen var samlad hos dem. Iett lyckligt ögonblick bjöd jag hela Man skydde inga medel. Ernst satte Äntligen kom dagen! Vagnsbullerförsamlingen ner till Borgeby.” t.o.m. guldkant på alla kommodtill- hördes, de första vagnarna kördeTre månader senare påminde Hannasin man om inbjudan och frågadeom inte det var tid att förverkligaidén. Ernst instämde och börjadegenast skriva inbjudningsbrev - påvers. ”Och de närmaste veckornakom svaren. De var alla jakande, tillvår stora häpnad.” Med den närmas-te bekantskapskretsen blev det fem-tiotre personer. Bland gästerna näm-ner Ernst, Sigfrid Siwertz, Törnemanmed fru, Ragnar Östberg med fru,Jurgen Wrangel med friherrinna,Axel Boberg, Anna Behle, Tor Bon-nier med fru och närmaste grannenAdolf Hamilton med grevinna.Så startade förberedelserna, någotsom Ernst uppfattade som mycketroligt. Den medeltida flygelbyggna-den skulle rengöras, löv och grenarskulle sättas överallt, för att skyla deåldriga väggarnas svagheter. Det togflera dagar.En byggmästare kallades in för attmäta på alla bjälkar och golvplan-kor. Träställningar gjordes för gir-lander, golvplankor spikades fast,nya plankor lades in – feststämning-en steg. Nya fönsterramar snickra-des, ”fönstren fick stå öppna i tredagar och tre nätter. De gamla rum-men fylldes under denna tid av fjäri-lar och av surrande bin och hum-lor…. Den oroliga världen bortomparken såg man inte; de medeltidamurarna skyddade, som de skyddaten gång i forna tider.”Girlander av olika blommor sattes
 12. 12. upp. Ernst skrev: ”Jag går ut på trap- jade drickas, kom den riktiga elden Men släktled komma och släktledpan, just när den första vagnen av- över församlingen…” går. Plötsligt skulle en ny kung firaslastar de första gästerna, jag hör prat – i Stockholm. Detta tog den skåns-och sorl, luften är elektrisk… Så följde underhållningen : två unga ka stadens innevånare hårt; att gå människor i grekiska dräkter dansa- miste om kröningen. Ty detta varDe närmaste minuterna kom alla de de ute på gräsmattan, under en tid då snabb informationandra gästerna. Salen blev full av ”kommunalstämma” uppe i tornet, inte räknades i mikrosekunder utan ihögtidsdräkter och sommarklädning- småverser flödade, de roliga tele- veckors kånkande och skakande iar, av ungdomliga ansikten; gäster- grammen fortsatte och så tog dansen resvagnar och snarkande natttillvaronas glada skratt fyllde rummet. Man vid. ”Sedan gick vi ut i parken…Då i loppsängar på många skjutshåll ut-fick knappt plats i vita salen - redan sjöng fåglarna, natten var över, mor- med vägarna.det var roligt -man kom så förtjusan- gonen grydde, daggen låg frisk påde nära varandra… Värdinnan kom, ängar och gräsmattor…” Man beslöt sig därför att i stadenvi tågade in i matsalen. Vi hade ar- själva fira lille Carolus Rex. När-rangerat borden i hästskoform, och ”Fjärde dagen reste alla, det dagliga maste granne värdig nog attganska många kunde få plats. Kan- arbetet tog åter vid, och allt var som ”späcka” sig för var den kungligadelabrar med ljus att tändas så snart förr.” danska huvudstaden på andra sidanskymningen föll på stod mellan Cecilia Nelson sundet. De skulle minsann få se attvackra blombuketter. Fönstren var den skånska staden var minst likaöppna, fågelsången hördes in i rum- märkvärdig som kungastaden uppe imet, bordet var dekorerat med pio- Sverige. Nu användes i stadens råd-ner, ljusröda och mörkröda, bladgir- Att fira med eld i höjden stuga många timmar på att fundera.lander sträckte sig från tallrik till Av detta blev dock intet resultat tytallrik, röda rosor och rosenknoppar Det finns en stad i Skåne där tradi- IQ-begreppet var icke ännu uppfun-var kringkastade på bordet och gav tionen menar att det alltid varit så att net och många i staden hade endastdet sommarstämning.” en del av de styrande kommer med uppfattat huvudet som en plats att så kloka förslag att idéerna är full- hänga öronen på.Så inleddes måltiden. ”När vi satt ständigt obegripliga för de flesta ioss, lugnat oss med en smörgås och staden och i landskapet. Här inrätta- I denna stund av hopplöshet inträderen sup, ätit vår soppa och fått vin i des Skånes första bank men vad blev i salen en kronans man, överstelöjt-glasen, hälsade jag gästerna med en av detta? Platt fall och ett ruinerat nanten Gerhard von Buhrman, meddikt.” Den avslutas så här: Sverige och många rödilskna skåns- en plan så djärv att stadsstyrelsen ka bönder som bankkunder. Här an- aldrig hört dess like. Man jublade Ett nu lades Sveriges första autostrada och och några sågs till och med gråta av är inne vad blev det av detta? En ständig lycka – trots att många goda pen- Så drick för dagens minne reparationsplats icke olik det ständi- ningar genom förslaget skulle för- en dionysisk skål! ga lagandet och byggandet på Lunds svinna på ett minst sagt eldfängt sätt. domkyrka. Här byggdes Sveriges Men, som man sa, det tar vi igen”Fisken bars in. Och laxen, som låg högsta hus och vad blev resultatet? med råge genom att till exempeldär på de stora faten, garnerad med Världens mest vridna skapelse! höja färdbiljetten över Öresund. Såpersilja, var som ett stilleben, i ro- har man ju alltid gjort och så kom- Att bygga högt är dock inget nytt för mer man alltid att göra!senrött och silver, som en dikt…” denna stad. Redan på Erik av Pom-Inspirerad av ögonblicket bjöd Ernst merns tid byggde man ett kyrktorn Planen sattes nu i verket. Festlighe-tystnad och läste en dikt om Epikur, så högt att det sågs som en trappa terna var satta till den 3 mars. Vis-livsglädjens skald. Den avslutas med upp till Gud Fader i himmeln. Och serligen smordes Sveriges nye kungorden: så var det ju det här med lille Caro- redan den 14 december men vad Den vackra dagen går förbi lus! Här är historien för er som till gjorde detta. Nu var det ju så att man och det som tänks och handlas äventyrs inte känner den. i Ystad och Helsingborg bestämt att förvandlas. fira under just denna marsdag och Det hände sig en gång för länge se- därför måste stadens styrande bräcka Men livet självt består! dan att en tämligen fet kung i säll- sina medtävlare, på det att de inte skap med en kleptoman till hustru skulle tro annat än att de var simpla stal Skåne från det danska kungahu- skånska bonnastäder.Vad drack man till maten? ”Under set. Enligt god svensk lag får denhela middagen förutom till soppan bestulne dock inte tillbaka sina ägo- Och så kom då den efterlängtadeoch desserten dracks den Bourgogne delar. Sådant gäller såväl nya cyklar fröjdestunden. Stadens bättre ochCorton, som jag gjort mig mycken som gamla landområden. Skåne blev rikare innevånare samlades redanmöda att anskaffa. När detta vin bör- därför kvar i sin nye ägares släkt.
 13. 13. klockan fyra på eftermiddagen på ”kransen”, hade rasat ner. Med i fal- 1994. Dess konstnärliga utformningrådhuset som låg vid det stora torget. let försvann också det stora fyrver- i tecknad form har gjorts av HarrietHär inmundigade man mängder av keriet. Men denna vidunderliga vin- Ståhlberg (fig 1) och i keramiskvin, åt extra söt konfekt och hörde ternatt var allt tråkigt glömt. Exakt form av Marianne Nordström (fig 2).ett förskräckligt långt tal som förhär- halv åtta small kanonskott från sta- Gårillen är ett kombinationsdjurligade den unge Carolus kommande dens vallar. En mängd karlar tog sig mellan GÅsen (ANSer anser), gRI-bedrifter. Utanför stod den vanliga snabbt nerför träställningen och tän- sen (SUS scrofa) och sILLENstadsbefolkningen och såg lystet upp de samtidigt alla tjärtunnorna. Snart (Clupea HARENGUS), treenighetenmot det stora husets upplysta föns- stod ett enormt brinnande bål mitt i inom det skånska ”madariged - ma-ter. De fröso i sina lemmar, ty det den jublande och hurrande folk- dabored” med några av sina främstavar kallt, men de värmdes alla i sina skocken. Leverop för den unge symboler. Det är den kloka gåsen,hjärtan av att kunna skymta siluetter- kungen där uppe långt norrut i landet den kraftfulla grisen och den smidi-na av de välmående bakom rådhu- hördes överallt. ga sillen, som klarar sig i alla de tresets frostiga fönsterrutor. elementen luften, jorden och vattnet. I Köpenhamn var Rundetaarns tak Den kan också förändra sitt utseendeVid sextiden steg ett förundrat sorl fyllt med åskådare. Här hade den till mera gås, gris eller sill beroendefrån denna kompakta människomas- svenska diplomatkåren en stor mark- på omständigheterna och den saknarsa. Ljusspektaklet på det hus som nadsföringskväll och Get together de vanliga heraldiska djurens krigis-senare skulle ingå i framtidens län- party. Inbjudna danskar fick bevittna ka attribut. Den är helt enkelt vänligsherreresidens hade startat. En tänd vad staden på andra sidan sundet och ”go”, precis som skåningen. Idé-eld på taket upplyste en två meter kunde åstadkomma. I två timmar en bakom är att kombinationsdjurethög krona med ett lika högt kungligt kunde de förvånade danskarna se symboliserar Skånelands samman-monogram. På fasaden hade det upp- den väldiga elden på andra sidan satta geografiska, historiska, språkli-hängts en stor pappersduk med en sundet. Svenskarna bjöd på show. ga och kulturella bakgrund (Brobergmålad bild av kungen med krona på Till och med bönderna runt omkring & Ståhlberg, 1995). Tidigare hadehuvudet, omgiven av lovprisande i sydvästra Skåne kunde åse spektak- Piraten föreslagit kombinationenänglar. Genom att olja in pappret let. På Romeleklint hade de samlats i gås, gris och ål (Nilsson, 1961).hade man gjort detta genomskinligt. mängder. Högljutt gav man tillkännaMed hundratals levande ljus på bak- sin beundran inför det imponerandesidan lystes hela målningen upp. skådespelet. Stoltheten över att i sinStadsborna häpnade över detta till- Peter Broberg ville göra en skånsk bygd ha så kloka och uppfinningsri-tag. Stadens första overheadapparat symbol, som kunde ersätta dalahäs- ka människor som de i staden lyste ihade förevisats! Kunde man över tarna och annat, som inte har med allas ögon. Och alla tyckte de att dethuvud taget i framtiden få uppleva var som om elden flammade högt Skåne att göra. Hans egentliga ut-något bättre? gångspunkt var heraldikens kombi- uppe i höjden, Gud till ära och kung- en till uppbyggelse. nationsdjur och då främst den pom-Snarts sågs hela befolkning i ett mersk - skånska gripen från unions-fackeltåg tränga sig ut på huvudga- Showen skulle fortsätta två år sena- kungen Erik av Pommern. Troligtvistan och vandra ut på den dåtida re. Då steg den hyllade Carolus i hade han dessutom läst och hört ta-landsvägen mot lärdomsstaden land på Själland. Nu fick man chans las om Piratens ordalag: ”Av faunanLund. Lämmeltåget var på väg till att visa danskarna även det fyrverke- som tillgodoser vårt bord föredrogdet mörka, höga berg som låg strax ri som de gått miste om några år tidi- prosten ålen, grisen och gåsen ochutanför stadens hank och stör. Här gare, den där kvällen den 3 mars han brukade prisa dessa djurs för-hade man alltsedan januari arbetat 1698. Men se, det är en helt annanmed en 58 meter hög, enorm träställ- historia.ning. Denna var på höjden avdelad ifyra cirkelrunda balustrader som likt Sven Rosbornbalkonger sköt ut från mittstommen.På de tre nedersta balkongerna hadeplacerats mängder med fyllda tjär-tunnor. Den översta bildade underlag Den skånska gårillen,för det praktfulla fyrverkeri somskulle avskjutas. Ansusharengus scaniensisTvå dagar innan spektaklet hade det Den skånska gårillen, Ansushareng-blivit panik i festivalledningen. Det us scaniensis, är en skånsk turist-hade nämligen blåst upp till storm och matsymbol, skapad av Peteroch den översta balkongen, eller Broberg och Skånska Akademien år
 14. 14. tjänster i vältaliga ordlag.” För Peter sen med kombinationsdjur var följ- (Patent och Registreringsverket) denvar det naturligt att symbolen skulle aktligen att man kunde kombinera de 8 januari 1982. Därefter publicera-ha en stark anknytning till skånsk djur man ville för att få den lämpli- des och inregistrarades vapnet imat eftersom Skåne är Sveriges gaste kombinationen av egenskaper. Skandinavisk Vapenrulla (SVRfrämsta matregion (Olsson, 2005) Tänk på gripen som adderar egen- 432/92) som Skånelands Vapensym-och då låg det nära att göra ett kom- skaperna från luftens härskare örnen bol av Stiftelsen Skånsk Framtid ibinationsdjur av gåsen, grisen och med egenskaperna från djurens Marieholm.ålen, det kompletta smörgåsbordet. konung, lejonet. Det är svårt attEmellertid föredrog Peter sillen överträffa. Vapnet hade konstruerats av fil drframför ålen, eftersom sillen hade Jan Raneke, 1914-2007, en av Euro-haft en så enorm betydelse för den För Skånes del är bäckahästen och pas främsta konstnärliga heraldiker,skånska ekonomin genom historien den heraldiska pantern, se artikeln med utgångspunkt från främstoch dessutom är sillen gastronomiskt om Skånska Akademiens vapen, av “Ulven” på 980-talets runsten frånsett likvärdig med ålen i Skåne. Där- störst betydelse. Nu efter 17 år kan Tullstorp på Söderslätt men ävenför blev det gås, gris och sill. Det är vi retrospektivt se tillbaka på år från Hunnebergamonumentet frånockså intressant att se mångfalden av 1994 då striden inom Skånska Aka- samma tid.gamla skånska recept på speciellt demien stod mellan Peter Brobergs nyfunna gårill och Bengt Sjögrens Från slutet av 900-talet då Danmarkgris, sill och ål (Olsson, 2005), vilket kristnades och enades av Haraldvisar på dessa råvarors stora regiona- uråldriga bäckahäst som Skånes symbol. Båda är utmärkta som “Blåtand” Gormsen finns det enla betydelse. mängd avbildningar av stora djur på skånska symboler och man föredrogPeter ville i början att det skulle bli gårillen främst på grund av nytän- runstenar, såsom de nämnda frånen slags hydra med tre huvud, gås, kande och djärva idéer. Tullstorp och Hunneberga, men ävengris och sill, men detta blev stoppat från Skårby, London och national-med frågan: ”Så kan väl inte ett djur Linné missade tyvärr gårillen vid sin monumentet i Jellinge på Jylland.se ut?” Avsikten med Gårillprojektet skånska resa år 1749, men lyckligt- Dessutom finns dessa djur på Kam-var att skapa en attraktiv turistsouve-vis kunde Skånska Akademien med min- och Bambergsskrinen samt pånir för Skåne och detta tog Keramik- Sven Rosborn i spetsen gräva fram guldbrakteater. Djuren kan ha myck-företagert i Gantofta, Jie-keramik på ett kvarglömt exemplar från dron- et varierande utseende och det ärsig. De gjorde flera varianter av gå- ning Margretes I tid på Lindholmens omöjligt att avgöra vilket mytisktrillen i litet format, bl a den med gå-slott den 19 augusti 1994. Exempla- eller biologiskt djur som åsyftas i derillen sittande på rumpan (fig 3). Ty- ret hade omisskännliga likheter med olika fallen. Under alla omständig-värr har man idag lagt ner produktio- Marianne Nordströms keramiska heter spelar den biologiska tillhörig-nen så någon annan får ta vid. skulptur. Trots Linnés misslyckande heten mindre roll, eftersom djurens med att finna Ansusharengus scani- betydelse för människan på den ti-Ett annat känt kombinationsdjur i ensis och få med den i Systema Na- den var de mytiska egenskaper deNorden är skvadern, framdel hare turae 1758 hade hans senare kollega besatt och ursprunget finner vi inomoch bakdel tjäder. Det får inräknas i England, Charles Darwin bättre tur. den forngermanska djurmytologin.till imaginära, fantasidjur och kallas Enligt Peter fann man en handskrift i Konsthistorikerna kallar dessa djurför kryptiter inom kryptozoologien. Kent med titeln: ”The Scandinavian kollektivt för “Det Stora Skandina-Bland dessa finns också de välkända Evolution Paper”, som gav ett vik- viska Djuret” och vilka mytiskamonstren såsom Loch Ness odjuret, tigt bidrag till evolutionsläran ge- egenskaper de enskilda utformning-storsjöodjuret, snömannen, ”big nom beskrivningar av gårillens arna besatt, förblir en hemlighet förfoot”, geiten och andra, alla med det mångfacetterade uppenbarelser oss, men troligtvis var de avvärjandegemensamt att vissa forskare har sett (Broberg & Ståhlberg, 1995). och avskräckande för att ge skydd”spår av” dem, men har inte veten- mot hotande faror, särskild vid ritu-skapligt kunna bevisa deras existens. Sven-Olle R Olsson ella handlingar, på samma sätt somDessutom finns fabelväsen, som förr det kristna korset.i världen när gränsen mellan verklig-het och saga var mycket diffus, be- Det stora skandinaviska djuret fråntraktades som verkliga. De var ofta Skånska Akademiens dessa vikingatida avbildningar harkombinationsdjur och användes ofta Vapen alltså heraldiserats till den skåne-inom heraldiken såsom exempelvis ländska/skånska pantern, eftersombasilisk, enhörning, hydra, satyrer, Tullstorpstenens “ulv” bär vissa “ I rött fält en heraldisk, skånsk,drake, grip och sjöjungfru. I den drag, som är gemensamma med den panter av guld”.gamla begreppsvärlden var inte dju- heraldiska pantern, som främst före-ren i sig själva så intressanta som de Skånska akademien inregistrerade kommer i sydöstra Europa. Dettaegenskaperna de representerade. Vit- detta vapen som varumärke hos PRV heraldiska djur har ingenting att göra
 15. 15. med den biologiska pantern. Den harendast lånat namnet och några drag.Man behöver inte heller i dessa sam-manhang anknyta alltför djupgåendetill gammal symbolik, utan det räck-er att se panterbilden som ett tecken,klart skiljande från alla andra ochdet är detta som är grundavsiktenmed alla heraldiska bilder.Den heraldiska pantern beskrivs somett fyrfotadjur med svans (ofta lejon-liknande), inte sällan med horn, ävennoshorn, huvudet kan vara panterliktmen kan också mera likna en hästs,med tassar, klövar eller med klor.Djuret kan vara utan mönster, prick-igt eller strimmigt, men nästan alltidmed flammor från mun och iblandöron. Dessa flammor kan vara ettuttryck för att pantern har en mycketgod söt andedräkt, som drar till sigalla andra djur. Pantern har inga mer ur dess mun. Endast draken far tet med Jellingestenen på Jyllandandra fiender än draken, som ofta samman i skräck, då den hör dess står i dag i Minneslunden på Kyrko-symboliserar onskan. Det innebär att röst, och förskansar sig i underjor- gården vid Tullstorps kyrka. Den varpantern kan symbolisera det goda diska hålor.” - Därefter följer en se- tidigare inmurad i östra delen av denoch vara en beskyddare. I Italien kal- delärande historia hur pantern försö- gamla kyrkan, som revs 1846 varef-las den för “la Dulce”, den ”söta- ker lära grisen avhålla sig från att ter den inmurades i kyrkogårdsmu-snälla”. I vissa skrifter anger man att smutsa ner sig i dyn, vilket naturligt- ren. Var den stått innan kyrkanpantern även kunde symbolisera vis misslyckades. byggdes vet vi ej, men ett intressantKristus (Physiologus 140 e Kr) och alternativ vore Galgbacken öster omibland är djuret försett med delade Denna vapensymbol med den heral- kyrkan. Därifrån har man milsvisklövar och då representerar det ett diska pantern är en symbol för Skå- utsikt över Söderslätt. En pampigarerent djur enligt mosaisk lag. nes och Skånelands urgamla viking- placering kan man knappast tänka atida historia och dess samhörighet sig. Avståndet till den gamla tings-För att ge en fylligare beskrivning av med det danska kulturområdet, efter-pantern kan det i detta sammanhang som runstensdjuret är typiskt för det- platsen med de trevara av intresse att citera vad som ”Vemmenhögarna” i Västra Vem- ta område på samma sätt som gripen menhög är kort. Dessa utgör sedanstår i den första tryckta boken i Sve- är typisk för Pommern.rige, ”Dyalogus creaturarum morali- medeltiden vapnet för Vemmenhögszatus” (Skapelsens sedelärande sam- Jan Raneke skapade även Skåne- härad.tal) från 1483 om pantern: “Pantern ländska Gastronomiska Akademiens Tullstorpstenen har tyvärr blivit sön-är ett fläckigt djur som är vackert vapen 1993 och den består av den derslagen diagonalt, men har senareoch doftar gott. Solinus säger att den heraldiska pantern som håller S:t sammanfogats. Stenen har en in-är fläckig till färgen, utomordentligt Lars halstret över öppen eld i guld skription längs dess tre kanter medgrann och översållad med små runda på ett rött fält omgivet av texten ornamentik som kan uttydasfläckar: dessa sk ögonfläckar avteck- ”Academia Gastronomica Scaniensis som :”Kleppe och Åse reste dessanar sig mot mörkgult och skiftar i i guld. På senare tid har även Skåns- kummel efter Ulf”. Inom dessa treblått och vitt. Detta djur är emeller- ka Dagbladet använt pantern under sidor finns det stora skandinaviskatid mycket fredligt. Den ende fiende mottot: ”Pantern på jakt”. djuret – ulven eller pantern överstdet har är draken. Då den ätit och och under densamma ett magnifiktblivit mätt på olika slags mat, drar Sven-Olle R Olsson skepp, som skiljer sig en hel del fråndet sig enligt Physiologus tillbaka ett vikingaskepp. Sven Rosborn haroch sover i sin håla. Efter tre dagar konstaterat att bordläggningen är förvaknar det sedan upp ur sömnen och hög för ett vikingaskepp och attupphäver ett rytande. Då de andra Runstenen i Tullstorp rammkonstruktionen i för och akterdjuren hör dess röst, församlar de sig snarare tyder på ett medelhavsskeppoch följer den goda doft som kom- Denna fantastiska runsten helt i pari-
 16. 16. kanske från Östromerska riket. I så som ett oändligt hav, klart, rent, får veta att vi kommer från Sverige.fall får vi kanske också räkna djurets djupt. Vid gränsstationen Naushki, Vårt lilla land har ju utmanat Sovjet!ursprung till dessa trakter. dit vi kommer på natten, massor av I sanning en otrolig upplevelse inom tull och formaliteter och ryska solda- ramen för en fascinerande 1200 milSven-Olle R Olsson, med originalan- ter med hotfull beväpning. Jag får lång tågresa år 1981.teckningar från FMIS, Riksantikva- problem. Man godtar inte min namn-rieämbetet, 28 februari 2011. teckning jämfört med den på mitt pass. Ett östeuropeiskt studentlegiti- Cajsa S. Lund (Stol 19) mationskort räddar mig. Vi måste nu göra slut på rubel och kopek, alltsåÅret är 1981 köper vi massor av rysk kaviar och Illustration av tecknad art i den-Blir hyllad i Kina när ryska ubåten gått champagne! Vid gränsen till Mongo- na skrift signerat Christer Lilje-på grund i Sverige mark. Detta gäller dock ej bil- liet nya problem för alla resenärer derna av Serapeum eller Gåril- pga. hotfulla ryska soldater, som sö- len.20 oktober. På Jaroslavskaya- ker igenom vagnarna. Folk blirstationen i Moskva är trängseln stor. granskade in på bara kroppen. Jag Som redaktörer har Sven Ros-Vi är några doktorander i arkeologi lyckas charma en rysk politruk ge- born och Mattias Davidsson fun-och konsthistoria som skall resa till nom att röka pipa. Kanske mindes gerat. Påstår de. NästaKina på en månadslång studieresa. han sin piprökande farmor från tund-Vi åker via Mongoliet med transsibi- jubileumsupplaga kommer år ran! Jag ensam slipper tullvisitation!riska tåget, närmare bestämt det ki- 2031 att ges intravenöst.nesiska tåget - även ett ryskt tåg 25 oktober. Vi är i Mongoliet. Vidfinns, med Vladivostok som slutsta- Ulan-Bator börjar vi färden genomtion. Det är innan de stora turistre- Gobiöknen. Stäppvargar, vildhästar,sornas tid. I Kina pågår rättegången kameler, ridande mongoler, får, her-mot Maos änka. Och vi ska få en dar, jurtar…åh, ah! Äter getkött ochguide i Kina som varit med i Kultur- dricker hästmjölk.revolutionen. 26 oktober. Vi är i Kina. Skymtar22 oktober. Vi har passerat Kirov muren från tåget. Nästa: Peking – vioch Perm. Vaknar nu i Sibirien. Mil har åkt 900 mil från Moskva och hit.efter mil med höstgula björkar om- Efter några dagar i Peking ny tågre-växlande med stäpper. Små byar sa, till Soochow.skymtar med omålade trähus och blåfönsterkarmar. Stannar vid flera sta- 30 oktober. På väg till Soochowtioner, så välbekanta för den som kommer en konduktör in i vår vagnläst Tolstoy. Det är Sverdlovsk, Tju- och börjar applådera, gestikulerandemen, Omsk, Novosibirsk, för att mot oss. Vår guide säger någontingnämna några. Av någon anledning om en rysk ubåt i Sverige, en nyhetstannar tåget länge på bron över flo- som nu kablats ut i hela världen, ochden Ob. att Sverige skickat skarp protest till Sovjet. Vad har hänt egentligen? Vi23 oktober. Vid ett tågstopp i Kras- vet ju ingenting. Kineserna i vagnennojarsk blir jag inlåst i restaurang- reser sig också, vänder sig mot oss,vagnen av ryska soldater. Jag råkar klappar sina händer, bugar. Sverigekomma när personalen säljer ut har utmanat Ryssland, skarpa noter,”vår” mat till ryska svartabörshajar. diplomati på toppnivå, får vi veta!Nu återstår för den dagen svart bröd Vi hyllas som hjältar. Framme i Soo-och te (och medhavd – från Sverige chow ser vi för ovanlighetens skull– makrillburk). Kallt, kallt, snö, is. en bild på en väggtidning – den täck-När vi stoppar vid stationerna låses er nästan hela framsidan. Vi stirrar:de kinesiska tågvärdarna in i sina det är en ubåt och i bildtexten finnerhytter av ryska soldater som kommer vi det svenska namnet Karlskrona!ombord. Det är mycket spänt lägemellan Kina och Ryssland. Det Vi skall åka ytterligare 300 mil medmärks också under vår tågfärd - vi tåg genom Kina. Ofta blir vi extraåker ju det kinesiska tåget. uppmärksammade och får en del för- måner både här och där så snart man24 oktober. Irkutsk, och Bajkalsjön,

×