Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
เรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานโดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือที่มีผลต่อสมรรถนะสำคัญของนักเรียน มัทนา ดวงกลาง [email_addre...
อยากพัฒนาหรือแก้ไขอะไร พัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ความเป็นมาของสิ่งที่อยากแก้ปัญหา <ul><li>ในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้การใช้ </li></ul><ul><li>โปรแก...
อยากแก้ไขปัญหา <ul><li>การขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี </li></ul><ul><li>เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะสำค...
ทำไม PBL <ul><li>ให้นักเรียนได้สร้างชิ้นงาน โดยให้นักเรียนสร้างเว็บใน  google </li></ul><ul><li>Photoscape , gizmoz </l...
ข้อสงสัยที่อยากรู้หรือได้คำตอบ <ul><li>การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานโดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือจะ พัฒนาสมรรถนะสำคัญ  ของนัก...
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานโดยใช้ไอซีเป็นเครื่องมือ ที่มีต่อ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
หัวข้อที่ควรศึกษา <ul><li>ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>- ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง Constructinism </li></u...
เครื่องมือวิจัย <ul><li>แผนการจัดการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>แบบสอบถาม </li></ul><ul><li>การบันทึกอนุทินของนักเรียน </l...
การจัดการเรียนรู้ <ul><li>จัดคาบเรียน </li></ul><ul><li>แบ่งกลุ่ม , แบ่งเนื้อหา ออกเป็น 5  เรื่อง </li></ul><ul><li>นั...
แผนดำเนินการวิจัย รูบริกส์ การวิเคราะห์เนื้อหา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ชิ้นงาน บันทึกอนุทิน แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ผู้...
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล <ul><li>แบบสอบถาม </li></ul><ul><li>บันทึกครู </li></ul><ul><li>บันทึกนักเรียน </li></ul><ul><l...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

วิจัยในชั้นเรียน

1,607 views

Published on

โครงงานบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

วิจัยในชั้นเรียน

 1. 1. เรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานโดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือที่มีผลต่อสมรรถนะสำคัญของนักเรียน มัทนา ดวงกลาง [email_address] ไตร่ตรองงานวิจัยของฉัน
 2. 2. อยากพัฒนาหรือแก้ไขอะไร พัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
 3. 3. ความเป็นมาของสิ่งที่อยากแก้ปัญหา <ul><li>ในการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่เป็นการเรียนรู้การใช้ </li></ul><ul><li>โปรแกรม ซึ่งนักเรียนมักจะรู้สึกเบื่อในการเรียน จึงมักจะใช้คอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>เพื่อทำในสิ่งที่ตนเองสนใจ แต่ความสนใจของนักเรียนก็เป็นเรื่องที่ </li></ul><ul><li>ไม่สร้างสรรค์ หากให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการสร้างชิ้นงานของตนเอง </li></ul><ul><li>ตามที่นักเรียนสนใจ จะเป็นการส่งเสริมสมรรถนะที่สำคัญ 5 ประการได้แก่ </li></ul><ul><li>ความสามารถในการสื่อสาร </li></ul><ul><li>ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี </li></ul><ul><li>ความสามารถในการคิด </li></ul><ul><li>ความสามารถในการแก้ปัญหา </li></ul><ul><li>ความสามารถในการทักษะชีวิต </li></ul>
 4. 4. อยากแก้ไขปัญหา <ul><li>การขาดทักษะการใช้เทคโนโลยี </li></ul><ul><li>เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน </li></ul>
 5. 5. ทำไม PBL <ul><li>ให้นักเรียนได้สร้างชิ้นงาน โดยให้นักเรียนสร้างเว็บใน google </li></ul><ul><li>Photoscape , gizmoz </li></ul>PBL เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้สร้างชิ้นงาน โดยการสร้างชิ้นงานจะทำให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ เกิดทักษะการคิด การแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการสื่อสาร ที่นักเรียนต้องใช้ร่วมกัน กับเพื่อนและครู รวมทั้งทำให้นักเรียนมีสมาธิมุ่งมั่นในการทำงาน เหตุเช่นนี้การนำเทคโนโลยีมาช่วยให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน จะเป็นการ ส่งเสริมสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ
 6. 6. ข้อสงสัยที่อยากรู้หรือได้คำตอบ <ul><li>การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานโดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือจะ พัฒนาสมรรถนะสำคัญ ของนักเรียนได้หรือไม่ </li></ul>
 7. 7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานโดยใช้ไอซีเป็นเครื่องมือ ที่มีต่อ สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
 8. 8. หัวข้อที่ควรศึกษา <ul><li>ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>- ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง Constructinism </li></ul><ul><li>- ทฤษฎีการพัฒนาทางสติปัญญา ของเพียเจต์ (piaget) </li></ul><ul><li>เทคโนโลยี google , Photoscape , gizmoz </li></ul><ul><li>หลักสูตร การศึกษาพุทธศักราช 2551 </li></ul>
 9. 9. เครื่องมือวิจัย <ul><li>แผนการจัดการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>แบบสอบถาม </li></ul><ul><li>การบันทึกอนุทินของนักเรียน </li></ul><ul><li>การบันทึกอนุทินของครู </li></ul><ul><li>แบบวัดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ </li></ul><ul><li>โปรแกรม Photoscape ,gizmoz , google site ในการสร้างชิ้นงาน </li></ul>
 10. 10. การจัดการเรียนรู้ <ul><li>จัดคาบเรียน </li></ul><ul><li>แบ่งกลุ่ม , แบ่งเนื้อหา ออกเป็น 5 เรื่อง </li></ul><ul><li>นักเรียนจัดทำชิ้นงาน โดยใช้ photoscape , gizmoz, google apps ครูแนะนำ ช่วยเหลือ </li></ul><ul><li>ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็น ไตร่ตรอง บันทึกอนุทิน </li></ul><ul><li>หลังจบคาบเรียนทุกครั้ง </li></ul><ul><li>นักเรียนนำเสนอผลงาน ครูและเพื่อน ๆ ช่วยกันประเมิน </li></ul><ul><li>ด้วยแบบประเมินชิ้นงาน </li></ul>
 11. 11. แผนดำเนินการวิจัย รูบริกส์ การวิเคราะห์เนื้อหา ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ชิ้นงาน บันทึกอนุทิน แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ผู้เรียนสร้างชิ้นงาน การบันทึกอนุทิน การประเมินสมรรถนะ 5 ประการ สมรรถนะสำคัญ 5 ประการ การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานโดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือจะ พัฒนาสมรรถนะสำคัญ 5 ประการของนักเรียนได้หรือไม่ เพื่อศึกษาผลการ จัดการเรียนรู้ด้วย โครงงานโดยใช้ ไอซีเป็นเครื่องมือ ที่มีต่อสมรรถนะ สำคัญของผู้เรียน วิธีวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือเก็บข้อมูล วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่ศึกษา คำถามวิจัย วัตถุประสงค์
 12. 12. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล <ul><li>แบบสอบถาม </li></ul><ul><li>บันทึกครู </li></ul><ul><li>บันทึกนักเรียน </li></ul><ul><li>เก็บรวมรวม โดย ก่อน - หลังเรียนทุกครั้ง </li></ul><ul><li>เก็บรวบรวม โดย ก่อน - หลังการสร้างชิ้นงาน </li></ul><ul><li>( เมื่อชิ้นงานสำเร็จแล้ว ) </li></ul>

×