Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מבשלתון 9 2017

73 views

Published on

חדשות המבשלה לאומנויות הקרמיקה של רשת המתנסים קרית טבעון

Published in: Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

מבשלתון 9 2017

  1. 1. ‫ופיתוח‬ ‫השפה‬ ‫להבנת‬ ‫חוויתי‬ ,‫לימודי‬ ‫קורס‬ ‫מושגים‬ ‫בהבנת‬ ‫נעסוק‬ ‫בקורס‬ .‫הפיסולי‬ ‫הרעיון‬ ‫פרופור־‬,‫שטח‬‫פני‬,‫מתאר‬‫קו‬,‫צורה‬‫של‬‫בסיסיים‬ .‫וצבע‬ ‫טקסטורה‬ ,‫קומפוזיציה‬ ,‫תנועה‬ ,‫ציות‬ ‫אומנים‬ ‫עבודות‬ ‫של‬ ‫במצגות‬ ‫בצפייה‬ ‫ילווה‬ ‫יתנסו‬ ‫המשתתפים‬ ‫בקורס‬ .‫ובתרגילים‬ ‫הכנת‬ ,‫יד‬ ‫עבודת‬ ‫של‬ ‫מגוונות‬ ‫עבודה‬ ‫בטכניקות‬ .‫צבעוניים‬ ‫ופתרונות‬ ‫לחיצה‬ ‫תבניות‬ ‫ש"ש‬ 4 ,‫מפגשים‬ 28 ‫בן‬ ‫קורס‬ 17:00 21:00- '‫א‬ ‫בימי‬ .‫בק‬ ‫אילן‬ :‫בהנחיית‬ 2017 ‫נובמבר‬ :‫התחלה‬ ‫בחומר‬ ‫ולימודית‬ ‫חוויתית‬ ,‫יצירתית‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫לחוויה‬ ‫זוכים‬ ‫אשר‬ .‫לילדים‬ ‫קרמי‬ ,‫הקרמי‬ ‫בחומר‬ ‫היצירה‬ ‫דרך‬ ‫והנאה‬ ‫הצלחה‬ ‫וצביעה‬ ‫פסלים‬ ‫יצירת‬ ‫ויחוו‬ ‫ילמדו‬ ‫הילדים‬ .‫שונות‬ ‫מיומנויות‬ ‫שיפור‬ ‫תוך‬ .‫א-ו‬ ‫לכיתות‬ ‫מיועד‬ ‫החוג‬ .‫וחצי‬ ‫שעה‬ ‫המפגש‬ ‫משך‬ 17:30-19:00 ,16:30-17:30 ‫ד׳‬ ‫בימי‬ ‫גינסבורג‬ ‫אורית‬ :‫בהנחיית‬ 2017 ‫ספטמבר‬ :‫התחלה‬ ‫פיסול‬ ,‫אובניים‬ ‫של‬ ‫מרוכז‬ ‫יצירה‬ ‫יום‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫המשתתפים‬ ‫יוכלו‬ ‫בו‬ ,‫ותיאוריה‬ ‫האומנותיים‬ ‫ורעיונותיהם‬ ‫יכולותיהם‬ ‫המשתתפים‬ .‫בחומר‬ ‫ולבטאם‬ ‫האישיים‬ ‫בפיסול‬ ‫מגוונות‬ ‫עבודה‬ ‫בשיטות‬ ‫יתנסו‬ ‫את‬ ‫מלווה‬ ‫המרוכז‬ ‫ביום‬ ‫ההנחיה‬ .‫וקדרות‬ .‫והמעשי‬ ‫הרעיוני‬ ‫התהליך‬ ‫בפיתוח‬ ‫היוצרים‬ ‫ש״ש‬ 7 ,‫מפגשים‬ 28 ‫בן‬ ‫קורס‬ 9:00-16:00 ‫ג׳‬ ‫בימי‬ .‫בק‬ ‫אילן‬ :‫בהנחיית‬ 2017 ‫נובמבר‬ :‫התחלה‬ ‫בצבעי‬ ‫וציור‬ ‫רישום‬ ‫בטכניקות‬ ‫לימודי‬ ‫קורס‬ .‫ושמן‬ ‫מים‬ 14:00-17:00 ,'‫ה‬ ‫בימי‬ ‫שנייר‬ ‫רפי‬ ‫בהנחיית‬ 2017 ‫נובמבר‬ :‫התחלה‬ ‫עצמאית‬ ‫עבודה‬ ‫של‬ ‫שעות‬ ‫ארבע‬ .‫ונעים‬ ‫מאובזר‬ ‫בסטודיו‬ 9:00-13:00 ,‫ה׳‬ ‫בימי‬ 2017 ‫נובמבר‬ :‫התחלה‬ ‫ואובניים‬ ‫קרמי‬ ‫בפיסול‬ ‫יצירה‬ ‫קורס‬ ‫טכניקות‬ ‫למידת‬ .‫ומתקדמים‬ ‫למתחילים‬ ‫צורה,צבע‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫עם‬ ‫בחומר‬ ‫עבודה‬ ‫ידע‬ ‫מקנה‬ ‫הקורס‬ .‫וטקסטורה‬ .‫בחומר‬ ‫בעבודה‬ ‫מגוונות‬ ‫בטכניקות‬ ‫ושליטה‬ ‫ש״ש‬ 3 ,‫חודשי‬ ‫קורס‬ 9:30-12:30 ‫ב׳‬ ,‫א׳‬ ‫בימי‬ ‫אבידן‬ ‫שי‬ :‫בהנחיית‬ 2017 ‫ספטמבר‬ :‫התחלה‬ ,9:30-12:30 ‫בוקר‬ ,‫ד׳‬ ‫בימי‬ ‫גינזבורג‬ ‫אורית‬ :‫בהנחיית‬ 2017 ‫ספטמבר‬ :‫התחלה‬ 9 6 ‫ביטוי‬ ‫הוא‬ (Topsy Turvy) ‫ווי‬ ְ‫טר‬ ‫י‬ ִ‫ּס‬ ְ‫טופ‬ ,‫ובוהו‬ ‫תוהו‬ ‫של‬ ‫מצב‬ ‫המציין‬ ‫באנגלית‬ ‫שסדריו‬ ‫הפוך‬ ‫עולם‬ .‫מוחלט‬ ‫ובלבול‬ ‫אי-סדר‬ ‫התבוננות‬ ‫מזמנות‬ ‫היצירות‬ .‫השתבשו‬ ‫הומוריסטי‬ ‫עולם‬ ‫בהציגן‬ ‫במדיום‬ ‫מחודשת‬ ‫קרנבלי‬ ,‫מלנכולי‬ ‫עד‬ ‫סוריאליסטי‬ ,‫ציני‬ ‫עד‬ ‫התייחסות‬ ‫לצד‬ ‫טרגי‬ ‫עד‬ ‫גרוטסקי‬ ,‫קרקסי‬ ‫עד‬ .‫השונים‬ ‫היבטיה‬ ‫על‬ ‫למציאות‬ ‫ישירה‬ .‫גורדון‬ ‫אירנה‬ ‫אצרה‬ ‫התערוכה‬ ‫את‬ ‫הינו‬ ,‫הקרמיקה‬ ‫לאומנויות‬ ‫המבשלה‬ ‫בחומר‬ ‫ליוצרים‬ ‫ויצירה‬ ‫למידה‬ ‫מרכז‬ ‫וציור‬ ‫רישום‬ ‫קורס‬ ‫פתוח‬ ‫סטודיו‬ ‫לילדים‬ ‫קרמיקה‬ ‫חוגי‬ ‫ואובניים‬ ‫בפיסול‬ ‫יצירה‬ Clay day‫למתקדמים‬ ‫פיסול‬ ‫ם‬ ‫י‬‫נ‬ ‫ש‬ ‫אגודת‬ ‫של‬ ‫השנתית‬ ‫התערוכה‬ ,‫טרוי‬ ‫טופסי‬ ‫התערוכה‬ ‫ונעילת‬ ‫גלריה‬ ‫שיח‬ .11:00 ‫בשעה‬ ,15.09.2017 ‫שישי‬ ‫יום‬ ,‫בישראל‬ ‫הקרמיקה‬ ‫אמני‬‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתוף‬ 2011 -‫ב‬ ‫שהוקם‬ ‫המרכז‬ ‫בהעברת‬ ‫מתמחה‬ ,‫טבעון‬ ‫קרית‬ ‫מתנ"סים‬ ‫רשת‬ ‫ותערוכות‬ ‫עיון‬ ‫ימי‬ ,‫סדנאות‬ ,‫חוגים‬ ,‫קורסים‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫לחלל‬ ‫בצמוד‬ .‫הקרמיקה‬ ‫בתחום‬ ‫תערוכות‬ ‫המציגה‬ ,‫גלריה‬ ‫פועלת‬ ,‫המרכז‬ .‫הקרמי‬ ‫בחומר‬ ‫אומנות‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ‫אומנות‬ :‫המרכז‬ ‫הנהלת‬ ‫צוות‬ ‫בוגרים‬ ,'‫מרקוביץ‬ ‫אנה‬ ,‫אבידן‬ ‫שי‬ ,‫בק‬ ‫אילן‬ ,‫ועיצוב‬ ‫לאומנות‬ ‫ב"אקדמיה‬ ‫ומרצים‬ .‫ירושלים‬ ,"‫בצלאל‬ bceramica ‫חפשו‬
  2. 2. ‫קרמיקה‬ ‫על‬ ‫רשת‬ ‫הדפס‬ ‫סדנת‬ Raku ‫לשריפת‬ ‫סדנאות‬ ‫הקרמיקה‬ ‫יסודות‬ :‫ומחו״ל‬ ‫מהארץ‬ ‫מקצועיים‬ ‫קרמיקאים‬ ‫עם‬ ‫וקורסים‬ ‫סדנאות‬ ‫מגוון‬ .‫ועוד‬ ‫וכיף‬ ‫גיבוש‬ ‫ימי‬ ,‫הרצאות‬ ,‫מיוחדות‬ ‫שריפות‬ ,‫אומן‬ ‫סדנאות‬ ‫לימון‬ ‫"אדון‬ ‫היחיד‬ ‫תערוכת‬ ‫תיפתח‬ ,11:00 ‫בשעה‬ ‫באוקטובר‬ 13 ‫שישי‬ ‫ביום‬ .‫צור‬ ‫רונית‬ ‫אוצרת‬ ,‫ז"ל‬ ‫רדליך‬ ‫רעיה‬ ‫האמנית‬ ‫של‬ ,"‫צלחת‬ ‫אני‬ ‫למעוניינים‬ ,‫שריפה‬ ‫בנושאי‬ ‫טכני‬ ‫ייעוץ‬ ‫וגלזורות‬ ‫חומרים‬ ‫עם‬ ‫עבודה‬ 050-8345359 :‫טל‬ ,‫אנה‬ ‫למתנדבות‬ ‫מודה‬ ‫המורים‬ ‫צוות‬ ‫וליליה‬ ‫ארנה‬ ‫שלנו‬ ‫הנפלאות‬ ‫והמסורה‬ ‫הנפלאה‬ ‫עבודתן‬ ‫על‬ ‫ידע‬ ‫מקנה‬ ,‫קרמיקה‬ ‫של‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫קורס‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫למעוניינים‬ ‫ומעשי‬ ‫תיאורטי‬ ,‫הקרמי‬ ‫בחומר‬ ‫העבודה‬ ‫בתהליכי‬ ‫הבנתם‬ ‫לאנשים‬ ‫מומלץ‬ ‫הקורס‬ .‫והשריפה‬ ‫הזיגוג‬ .‫סטודיו‬ ‫ולפתוח‬ ‫עצמאית‬ ‫לעבוד‬ ‫המעוניינים‬ .‫ש״ש‬ 3 ,‫מפגשים‬ 8 ‫בן‬ ‫הקורס‬ 18:00-21:00 ‫א׳‬ ‫בימי‬ ‫מרקוביץ׳‬ ‫אנה‬ :‫בהנחיית‬ 2017 ‫נובמבר‬ :‫התחלה‬ ‫רדליך‬ ‫רעיה‬ ‫של‬ ‫לזכרה‬ ‫התערוכה‬ ‫את‬ ‫שהיו‬ ‫החשובות‬ ‫הקרמיקה‬ ‫מאמני‬ ‫ז"ל‬ 15 ‫לציון‬ ‫צור‬ ‫רונית‬ ‫ואצרה‬ ‫יזמה‬ ,‫בארץ‬ ‫התערו־‬ ‫העברת‬ .‫רעיה‬ ‫של‬ ‫לפטירתה‬ ‫שנה‬ ,‫לטבעון‬ ‫ת"א‬ ‫בינימיני‬ ‫בבית‬ ‫שהוצגה‬ ‫כה‬ ‫אחיה‬ ‫של‬ ‫לאדיבותו‬ ‫תודות‬ ‫התאפשרה‬ .‫רדליך‬ ‫שמעון‬ ,‫רעיה‬ ‫של‬ ‫קרמיקה‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫שלימדה‬ ‫רעיה‬ ‫אמנית‬ ‫הייתה‬ .‫חיפה‬ ‫באוניברסיטת‬ ,‫ציור‬ ,‫בפילוסופיה‬ ‫עסקה‬ .‫רב-תחומית‬ ‫נעשתה‬ ‫יצירתה‬ ‫עיקר‬ ‫אך‬ ,‫ופיסול‬ ‫רישום‬ ‫יכולותיה‬ ‫אף‬ ‫על‬ .‫הקרמי‬ ‫במדיום‬ ‫להתמקד‬ ‫בחרה‬ ‫הגבוהות‬ ‫המקצועיות‬ ,‫הגלריות‬ ‫בחללי‬ ‫ולהציג‬ "‫השלמות‬ ‫ב"אי‬ ‫את‬ ‫דווקא‬ ,‫מיצגיה‬ ‫את‬ ‫העמידה‬ ‫בהן‬ .‫והמעוקמות‬ ‫המקוטעות‬ ‫העבודות‬ ‫רדליך‬ ‫רעיה‬ ‫עשתה‬ ‫יצירתה‬ ‫בתהליך‬ ,‫לתקופתה‬ ‫וייחודיות‬ ‫אמיצות‬ ‫בחירות‬ ‫לחתור‬ ‫ההחלטה‬ ‫היא‬ ,‫בהן‬ ‫שהמרכזית‬ ‫ולחשוף‬ ,‫נעימה‬ ‫אמנות‬ ‫של‬ ‫הצגתה‬ ‫תחת‬ ‫במקום‬ ‫הקיום‬ ‫וכאב‬ ‫הפרטי‬ ‫כאבה‬ ‫את‬ .‫והרג‬ ‫מלחמות‬ ‫רווי‬ ‫בנושאים‬ ‫בהתמקדותה‬ ‫לחלוצה‬ ‫הייתה‬ ‫כך‬ .‫ביצירתה‬ ‫וחברתיים‬ ‫פוליטיים‬ ‫הכנת‬ ,‫להדפס‬ ‫דימויים‬ ‫הכנת‬ ‫נלמד‬ ‫בסדנא‬ ,‫וחסכוני‬ ‫יעיל‬ ‫באופן‬ ‫בהן‬ ‫והטיפול‬ ‫הרשתות‬ .‫לחומר‬ ‫והעברה‬ ‫הדפסה‬ ,‫הקרמי‬ ‫הדיו‬ ‫הכנת‬ ‫לשימוש‬ ‫המשתתפים‬ ‫את‬ ‫מכשירה‬ ‫הסדנא‬ ‫במבשלה‬ ‫נקיים‬ ,‫למעוניינים‬ .‫הדפס‬ ‫בטכניקות‬ .‫מרוכזים‬ ‫קרמי‬ ‫הדפס‬ ‫ימי‬ ‫קלסובסקי‬ ‫מיכל‬ :‫בהנחיית‬ 2017 ‫נובמבר‬ :‫מועד‬ ‫במאה‬ ‫שמקורה‬ ‫חווייתית‬ ‫שרפה‬ ‫הינה‬ ‫רקו‬ ‫ועשן‬ ‫באש‬ ‫שימוש‬ ‫עושה‬ .‫ביפן‬ 16-‫ה‬ ‫צבע‬ ‫של‬ ‫מרהיבים‬ ‫אפקטים‬ ‫ליצור‬ ‫כדי‬ ‫המרכז‬ ‫בזיגוגי‬ ‫מעטרים‬ ‫בסדנא‬ .‫וטקסטורה‬ ‫צוות‬ ‫בעזרת‬ ‫ושורפים‬ ‫אישיות‬ ‫עבודות‬ ‫גיבוש‬ ‫לימי‬ ‫להתאים‬ ‫יכולה‬ ‫הסדנא‬ .‫המקום‬ .‫עובדים‬ ‫ולוועדי‬ ‫צוותים‬ ,‫לקבוצות‬ ‫וכיף‬ .‫פרסום‬ ‫לפי‬ ,‫ו׳‬ ‫בימי‬

×