Ulricehamn tjänar på att hela kommunen lever

805 views

Published on

Ulricehamn tjänar på att hela kommunen lever och landsbygden är en enorm tillgång för kommunen. Vi är övertygade om att genom samarbete kan vi tillsammans bygga ett starkare Ulricehamn.
Detta är S, V och Mp:s svar på Landsbygdsalliansen tioåriga program.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
805
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ulricehamn tjänar på att hela kommunen lever

  1. 1. Ulricehamn tjänar på att hela kommunen lever - Svar från samarbetspartierna på Landsbygdsprogram 2010-2020 från Landsbygdsalliansen
  2. 2. Ulricehamn tjänar på att hela kommunen lever Innehåll Bakgrund 3 Inledning 3 Strategi – att våga välja 4 Boende 5 Jordbruk, skog och fiske 5 Kommunal service, skola, barn- och äldreomsorg 6 Miljö 6 Kultur och fritid 7 Näringsliv, sysselsättning 7 Turism och marknadsföring 8 Infrastruktur/kollektivtrafik 8 Hälsovård 8 2
  3. 3. Ulricehamn tjänar på att hela kommunen lever Bakgrund Landsbygdsalliansen har lämnat ett tioårigt landsbygdsprogram till samtliga partier för synpunkter senast den 31 oktober 2009. Under sammanlagt nio rubriker sammanfattar de frågor som de anser vara de viktigaste för landsbygdens utveckling fram till 2020. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Ulricehamn, nedan kallat samarbetspartierna, har utvecklat ett djupgående samarbete. Under hösten inleder partierna ett gemensamt arbete för att forma vår politik för 2010-2014. Landsbygdsalliansens program för de kommande tio åren kommer att lyftas in i detta arbete. Vår förhoppning är givetvis att vårt samarbete kommer att bestå även över mandatperioden 2014-2018. Även i samband med denna mandatperiod kommer detta landsbygdsprogram att vara en del av utformningen av vår politik. Inledning Samarbetspartierna ställer sig positiva till att Landsbygdsalliansen tydligt deklarerar vad de anser vara de viktigaste frågorna för att utveckla landsbygden de kommande tio åren. Det är positivt att människor engagerar sig för att utveckla sin närmiljö. Självklart har kommunen, likväl som det lokala föreningslivet, ett ansvar att ställa resurser till förfogande. Motionen om en ”Glesbygds- och landsbygdsfond” pekar på ett sätt för kommunen att bygga upp de ekonomiska resurser som långsiktigt behövs. Det är genom att stödja det lokala engagemanget som vi på sikt kan få hela kommunen att leva och växa. Vi tycker det är viktigt att bredda engagemanget bland invånarna i hela kommunen. För att hjälpa Landsbygdsalliansen med att öka förankringen/delaktigheten bland invånarna på landsbygden vill samarbetspartierna utveckla Kommunity så att utvecklingsgrupperna får möjlighet att kommunicera med sina invånare. Ulricehamn tjänar på att hela kommunen lever. Det är viktigt att uppmuntra och stimulera lokalt engagemang och ansvarstagande som utvecklar landsbygden inom en rad områden. Som ett led i denna syn har samarbetspartierna under hösten lämnat in en motion till fullmäktige om att inrätta utmärkelsen ”Årets by”. Vid bedömningen bör en jury, som kan bestå av bland annat NUAB och Landsbygdsalliansen, ta hänsyn till om • det finns en väl genomarbetad strategi för utvecklingsarbetet i byn/bygden samt en kort- och långsiktig handlingsplan. • utvecklingsarbetet genomförs av samverkan mellan olika grupperingar inom byn/bygden. Såväl mäns som kvinnors och nysvenskars behov och insatser bör beaktas. • arbetet kan leda till eller har lett till ökad sysselsättning. • det finns ett uttalat kommersiellt inslag i verksamheten. Samarbetspartierna har som ambition att fortsätta utveckla idéer och forma en politik som stimulerar utvecklingen i hela kommunen. Vår förhoppning är att forma en politik som på allvar tar tag i en av kommunens tuffaste utmaningar de kommande åren: att vända trenden med 3
  4. 4. Ulricehamn tjänar på att hela kommunen lever avfolkningen av landsbygden. Vi är övertygade om att kommunen behöver en djupgående och övergripande strategi för att möta denna utmaning. Samarbetspartierna är självklart öppna för ytterligare idéer från Landsbygdsalliansen om det skulle bli aktuellt inom den närmaste tioårsperioden. Strategi – att våga välja Strategi är från början en krigsterm. Strategi handlar om att utforma en plan för hur man bäst kan besegra sin fiende. Ingen krigsherre har någonsin vunnit ett slag genom att kriga på alla fronter samtidigt. En strategi innebär att våga välja och att våga göra bortval, att bestämma hur man ska forma sina trupper för att ge dem mesta möjliga styrka och få största möjliga verkan. I kommunen handlar ”kriget” om avfolkningen på landsbygden och om en levande landsbygd. Enligt samarbetspartierna är det omöjligt att vinna över denna utmaning utan en ordentlig strategi. Samarbetspartierna är överens om att strategin mot avfolkningen på landsbygden i Ulricehamns kommun behöver spetsas och förtydligas. 4
  5. 5. Ulricehamn tjänar på att hela kommunen lever Boende Om det redan i dag finns en efterfrågan som kommunen inte kan leva upp till bör kommunen skyndsamt arbeta för att uppfylla denna efterfrågan. Samarbetspartierna ställer sig därmed positiva till planarbete för de mindre orter där utvecklingsmöjligheterna bromsas på grund av det finns för lite byggklara tomter. Om det finns marknadsmässig bärighet att bygga lägenheter för att människor ska kunna bo kvar på sin hemort även på äldre dagar ställer sig samarbetspartierna positiva även till denna punkt. STUBO är ett kommunalt bostadsbolag. Därför kan STUBO ges i uppdrag att aktivt undersöka möjligheten att bygga på landsbygden och att prioritera byggande som inte bedöms som direkt olönsamt på lång sikt. Samarbetspartierna tycker det är viktigt att en kartläggning av bostadsefterfrågan genomförs. Vilken målgrupp som kommunen ska ha bör noggrannare analyseras. Kommunen bör vara initiativtagare till denna kartläggning där Landsbygdsalliansen och utvecklingsgrupperna kan vara en medaktör. Jord, skog och fiske Samarbetspartierna ställer sig positiva till att Landsbygdsalliansen har en eller flera temadagar per år för jordbrukets villkor samt är delaktiga att vårda fiskevatten som sjöar, åar och bäckar. Dessutom har jord- och skogsbruk en stor potential att utveckla sin produktion mot mer uthålliga och miljövänliga alternativ. Landsbygdsalliansen borde kunna vara en katalysator som får igång denna utveckling genom att skapa nätverk inom temaområden till exempel ekologiskt jordbruk, småskalig förädling och försäljning av jordbruksprodukter samt biogasproduktion även på de mindre jordbruken i kommunen. Det finns exempel såsom 7häradsmat som man kan vidareutveckla. Detta har en stark koppling till miljö, näringsliv och sysselsättning. Kommunen bör självklart stödja en sådan satsning. 5
  6. 6. Ulricehamn tjänar på att hela kommunen lever Kommunal service, skola, barn- och äldreomsorg Kommunen har ett övergripande ansvar för all skola, barn- och äldreomsorg i kommunen. Anpassningar av äldreboende likväl som barnomsorg till de lokala behoven ska ske i den mån det är ekonomiskt och praktiskt möjligt och försvarbart. Huruvida dagens skolor ska var kvar eller inte beror på utvecklingen på landsbygden och elevunderlaget för respektive skola. Vi kommer att arbeta för att alla beslut om skolnedläggelse tas i kommunfullmäktige, eftersom man då kan väga in hela kommunens ekonomi och övergripande konsekvenser för kommunen och det enskilda samhället. Genomgripande strukturella förändringar som kan komma att påverka befolkningsutvecklingen och strukturen på densamma beaktas, så som kommunala strategiska insatser och infrastrukturella insatser i form av utbyggnad av R40 och Götalandsbanan. Miljö Samarbetspartierna ställer sig positiva till att Landsbygdsalliansen vill verka för minskad användning av fossila bränslen vid uppvärmning och transporter. Vi ställer oss även positiva till att Landsbygdsalliansen vill att föreningslokaler ska värmas med solceller samt att lokala bioanläggningar byggs för att minska CO2 utsläppen. Likaså är partierna mycket glada för att Landsbygdsalliansen vill verkar för att minska elanvändningen med 10 procent i lokaler och hushåll. Landsbygdsalliansen vill verka för en god och hälsosam livsmiljö, där det råder balans mellan ekologisk, social och ekonomisk utveckling. Detta kan till exempel ske genom att närproducerade produkter serveras i skolor och äldreboenden samt att GMO-grödor inte odlas i kommunen. 6
  7. 7. Ulricehamn tjänar på att hela kommunen lever Kultur och fritid Samarbetspartierna tycker det är viktigt att kartlägga behovet och tillgången av fritids- och kulturverksamhet. Dessutom ser vi att biblioteksfilialer är en viktig del av samhällsservicen. Kommunen bör se över möjligheten att utöka öppettider och verksamhet i form av exempelvis bokcafé och högläsning för barn jämfört med idag. Samarbetspartierna vill inte låsa sig fast vid att behålla alla nuvarande biblioteksfilialer över en så lång period som över tio år. Anpassning efter efterfrågan och en ständig öppenhet för nya former bör råda även inom detta område. Ingen vet vilka möjligheter morgondagen har att erbjuda. Näringsliv, sysselsättning Hantering av bygglovsärenden och bygghandlingar regleras i svensk lagstiftning. Förändringar av kommunens nuvarande sätt att hantera dessa ärenden bör hanteras aktsamt. Samarbetspartierna ser heller ingen direkt fördel med att flytta över denna verksamhet till NUAB som Landsbygds- alliansen föreslår. Landsbygdsalliansen vill överföra administrativa uppgifter för bidragsanställda vaktmästare och för feriearbetande ungdomar på landsbygden till NUAB. Samarbetspartierna tror inte på en särbehandling av vaktmästare, föreningar och unga feriearbetande på landsbygden i förhållande till sina respektive kategorier i staden. Samma regelverk bör gälla för alla, oavsett var man bor eller verkar. Samarbetspartierna är också av den åsikten att var och en ska bära sina egna kostnader och det arbete det medför. Däremot kan NUAB vara behjälpligt. Finansieringen bör lösas mellan direkt inblandade parter. Kooperativt företagande och mikroföretagande bör få ökad uppmärksamhet. 7
  8. 8. Ulricehamn tjänar på att hela kommunen lever Turism och marknadsföring Landsbygdsalliansen vill utveckla cykelturismen. Likaså vill Landsbygdsalliansen utveckla guidade bussturer på landsbygden, utveckla marknadsföringen av kommunen som en frilufts- och idrottskommun, utveckla bokningsbara produkter på hemsidan, öka samverkan mellan turistföretag genom bland annat träffar och utveckla fisketurismen på landsbygden i samarbete med fiskeföreningar. Samarbetspartierna ställer sig mycket positiva till samtliga dessa förslag. Landsbygdsalliansen föreslår också ambulerande informationsbyrå/husvagn för riktade marknadsföringsåtgärder. Mobila enheter kan vara ett effektivt och ekonomiskt sätt att samordna resurser i och mellan olika projekt. En utredning bör göras om det finns tillräcklig grund för att ordningsställa en alternativt flera ambulerande informationsbyråer i form av husvagnar eller dylikt. Infrastruktur/kollektivtrafik När grusvägsplanen uppdateras bör Landsbygdsalliansen, NUAB och andra större aktörer som kan ha intressen i denna plan ges möjlighet till yttrande. Samarbetspartierna vill inte göra någon åtskillnad mellan någon kommuninvånare när det gäller informationen och möjligheten till samrådsmöten. Samarbetspartierna ska arbeta för att den anropsstyrda kollektivtrafiken som idag finns även finns kvar i fortsättningen. Dessutom vill vi att den marknadsförs mycket bättre än idag, så att fler använder den. Hälsovård och sjukvård Landsbygdsprogrammet sträcker sig tio år framåt i tiden och det är svårt att i dagsläget sia om hur vården på landsbygden i framtiden kommer att se ut. I oktober 2009 sjösattes det stora projektet VG Primärvård, ”Vägen till medborgarnas primärvård”. Dess syfte är bland annat att stärka medborgarnas ställning och inflytande över vården. Detta projekt behöver först utvärderas för att konstatera vilka komplement till vårdcentralerna som behövs framöver. Självklart skall samarbetspartierna verka för att vården finns nära invånarna. När det gäller att kunna nyttja kollektivtrafiken på ett effektivt sätt i samband med besök vid vårdcentral bygger på att efterfrågan är tillräcklig stor. I annat fall gäller det att hitta alternativa lösningar där anropsstyrd trafik och färdtjänst är tänkbara lösningar. 8

×