Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mål: Europas lägsta arbetslöshet
- så kan den lokala politiken göra skillnad
Socialdemokraterna har slagit fast målet att ...
För ett starkare näringsliv i Ulricehamn
Socialdemokraterna tror på Ulricehamn. Vi är övertygade om att kommunen kommer at...
Förslag för fler jobb från S i Ulricehamn
Socialdemokraterna i Ulricehamn har under mandatperioden presenterat en palett a...
Antalet ärenden per handläggare behöver begränsas. Samarbetet med Arbetsmarknadsenheten ska
utökas för att skapa en modell...
Avskaffa delade turer
Flera kommuner har framgångsrikt arbetat med att avskaffa så kallade delade turer. Vi anser att det
...
Lägst arbetslöshet i Europa 2020 – även i Ulricehamn
Det huvudsakliga ansvaret för arbetsmarknads- och näringspolitik är r...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lägst arbetslöshet i europa 2020 – även i ulricehamn

757 views

Published on

För Socialdemokraterna är fler människor i arbete den allra viktigaste frågan. Vi har slagit fast målet att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020. Socialdemokraterna i Ulricehamn har här samlat alla våra jobbförslag som vi lagt under mandatperioden. Inget annat parti i Ulricehamn kan visa på lika många konkreta jobbförslag under den här mandatperioden. Socialdemokraterna har den viktiga uppgiften att fortsatta leverera konkreta förslag för ökad sysselsättning och för fler jobb i Ulricehamn. Vårt mål om lägst arbetslöshet i Europa år 2020 gäller även i Ulricehamn.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lägst arbetslöshet i europa 2020 – även i ulricehamn

  1. 1. Mål: Europas lägsta arbetslöshet - så kan den lokala politiken göra skillnad Socialdemokraterna har slagit fast målet att Sverige ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020. Staten, som ansvarar för närings-och arbetsmarknadspolitiken har bäst möjlighet att få fler i arbete. S har presenterat flera förslag för att få fler i utbildning och stärka företagens konkurrenskraft. Även lokalt kan vi påverka. Socialdemokraterna i Ulricehamn har här samlat alla våra jobbförslag som vi lagt under mandatperioden. Målet om lägst arbetslöshet i Europa år 2020 gäller – även i Ulricehamn.
  2. 2. För ett starkare näringsliv i Ulricehamn Socialdemokraterna tror på Ulricehamn. Vi är övertygade om att kommunen kommer att växa i invånarantal de närmaste åren. Närheten till två städer med över 100 000 invånare och förbättrade kommunikationer stärker Ulricehamn. Nu har tre företag valt Rönnåsens industriområde som etableringsplats och ytterligare tre företag har visat intresse att etablera sig vid det kommande motet, där väg 40 och 46 korsar varandra. Trots det är vi förvissade om att vi inte har sett den fulla betydelsen av den nya motorvägen än. Med tio mil till Göteborgs hamn, den hamn som tar emot och skeppar ut 70 procent av alla containrar som kommer till eller lämnar Sverige, gör vårt geografiska läge attraktivt. Det visar sig inte minst genom att flera företag planerar att bygga centrallager i Ulricehamn. För Socialdemokraterna är fler människor i arbete den allra viktigaste frågan. Fler jobb är grunden till allt. Det är jobbet som lägger grund för friheten för den enskilde, att kunna känna sig delaktig, behövd och känna att man bidrar till något större. För samhället är antalet arbetade timmar avgörande för svensk ekonomi och avgörande om vi ska ha några medel att investera för att höja kvaliteten i våra välfärdstjänster. Välfärd och trygghet är en förutsättning för tillväxt inom näringslivet. Om föräldern hela tiden ska oroa sig om hur det är för barnen på förskolan kan man inte koncentrera sig på jobbet. En skola som inte klarar av att ge en god utbildning gynnar inte vårt näringsliv. Om barnen tvingas åka från jobbet för att vården av föräldrarna inte fungerar har vi inget starkt näringsliv. Trots att Ulricehamn har flera framgångsrika företag som växer behöver kommunen arbeta fram modeller som ökar människors möjlighet till utbildning, praktik eller arbete. Ulricehamn har idag en arbetslöshet som är under rikssnittet. Men den är fortfarande alltför hög. Över 650 personer tvingades i augusti stanna hemma från jobbet. För de hade inget jobb att gå till. Det motsvarar 5,8 procent av befolkningen. Av dessa var en fjärdedel eller drygt 180 personer 24 år eller yngre, vilket motsvarar 14 procent. Socialdemokraterna i Ulricehamn har lagt en rad förslag under mandatperioden för att få fler i arbete och som stärker vårt lokala näringsliv. Flera av dem har vunnit gehör. Men med ytterligare åtgärder skulle vi kunna få fler i sysselsättning. Det krävs högre ambitioner om vi ska nå målet om att ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020 – även i Ulricehamn. Socialdemokraterna i kommunen är beredda att ta sig an utmaningen. 1
  3. 3. Förslag för fler jobb från S i Ulricehamn Socialdemokraterna i Ulricehamn har under mandatperioden presenterat en palett av åtgärder för att vässa den enskildes och näringslivets möjligheter. Förslagen kan delas in i tre ben: 1. Hjälp de som står utanför och stärk utbudet 2. Stärk kommunen som attraktiv arbetsgivare och stimulera vidareutbildning 3. Arbeta aktivt för fler företag och stimulera efterfrågan 1. Hjälp de som står utanför och stärk utbudet Regeringen har de senaste åren sänkt sina ambitioner vad gäller att stötta de som inte lyckats komma in på arbetsmarknaden eller som har halkat ur. Konkret innebär det att antalet utbildningsplatser har minskat, ersättningen och villkoren för att kvala in till a-kassa har försämrats och försvårats. Näringslivet i hela Sverige rapporterar om att var femte rekryteringsförsök misslyckas och att vakanserna ökar. I Ulricehamn har kostnaden för försörjningsstöd nu skjutit i höjden. Trots att de vassaste verktygen trots allt är statliga behöver kommunen, i frånvaro av det statliga ansvaret, arbeta än mer aktivt för att göra vad vi kan för att få människor i sysselsättning. Tätare samarbete för fler i arbete Det var Socialdemokraterna som initierade ett tätare samarbete mellan kommunens arbetsmarknadsorganisation, Arbetsförmedlingen och Individ- och familjeomsorgen. Genom ett tätare samarbete mellan olika aktörer i samhället kan den enskildes behov och förutsättningar sättas i fokus. Tack vare ett bra politiskt klimat i kommunen är detta samarbete igång idag. Ge fler möjlighet till arbetslivet Inom kommunens verksamhet Funktionsnedsättning lät man sig inspireras av hur Östersunds kommun som arbetar med att ge personer med funktionsnedsättningar chansen att verka i det ordinarie arbetslivet. Socialdemokraterna välkomnade detta initiativ. Vi ställde tydliga politiska krav på att en sådan modell ska arbetas fram även i Ulricehamn. Nu är det på god väg vilket gör att fler människor får möjlighet att vara en del av det ordinarie arbetslivet. Teknikskola för tjejer Företag och skolor vittnar om att det blir allt svårare att rekrytera elever till tekniskt inriktade utbildningar och i förlängningen också tekniska yrken. För att råda bot på det lanserade Socialdemokraterna förslaget om teknikskola för tjejer – en särskild sommarskola som är att betrakta som ett sommarjobb. I år var första gången kommunen provade på verksamheten som hade flera deltagare. Ge människor rätt stöd Socialsekreterarna inom Socialtjänstlagen hanterar 100-120 ärenden per person. Det är på tok för många ärenden. Det gör att personalens kompetens inte tas tillvara på rätt sätt. Kvaliteten blir lidande till förmån för kvantiteten. De personer som söker bistånd, försörjningsstöd, kan inte ges det stöd de behöver få för att komma till en egen försörjning. Det är inte bra. 2
  4. 4. Antalet ärenden per handläggare behöver begränsas. Samarbetet med Arbetsmarknadsenheten ska utökas för att skapa en modell liknande den i Borås. Uppdrag: Utred om Borås modell kan användas i Ulricehamn. För att klara det måste det finnas mer tid för varje sökande hushåll. Låt en del av budgeterat försörjningsstöd användas för att aktivt hitta arbete inom kommunen istället för passivitet med försörjningsstöd. Utred hur en organisatorisk sammanslagning av Individ- och familjeomsorgen och Arbetsmarknadsorganisationen kan ske och vilka konsekvenser det får, positiva som negativa. Jobb- och utbildninglots, JUL En av de främsta orsakerna till att unga har svårt att komma in på arbetsmarknaden är bristande utbildning. Vi vill tillföra resurser för att arbeta med unga personer i åldern 16-25 år som inte fullgjort gymnasiet. Kommunen har ett så kallat informationsansvar att följa upp ungdomar i åldern 16-20 som inte studerar. Målet ska i första hand vara att lotsa personerna tillbaka till utbildning igen alternativt erbjuda hjälp i form av jobbsökaraktiviteter och praktik. Inrätta ”Erfarenhetstjänster” Personer med försörjningsstöd från kommunen och aktivitetsersättning från Arbetsförmedlingen kan erbjudas anställning inom exempelvis äldreomsorg, städning, kök, fastighetsunderhåll och skogslag under minst ett års tid. Ersättningens storlek ska motsvara ingångslönerna inom Kommunals avtalsområde. Där försörjningsstödet och aktivitetsersättningen inte når upp till denna nivå ersätts med medel ur ”glappotten”. 2. Stärk kommunen som attraktiv arbetsgivare och stimulera vidareutbildning Under perioden 2013 till 2017 kommer cirka 50 medarbetare i snitt gå i pension per år. Det gör att under denna period kommer 252 medarbetare att successivt pensioneras, främst inom lärande samt vård/omsorg. Ulricehamns kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för att kunna attrahera morgondagens arbetsplats. Det handlar om att arbetsinnehållet är intressant, möjligheterna till utbildning är goda och arbetsvillkoren är rimliga. Ge alla kommunanställda rätt till heltid Socialdemokraterna har föreslagit att alla anställda i kommunens organisation ska ha rätt till en heltidstjänst. Detta för att kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och att alla ska kunna leva på sin lön, kunna planera och ha en dräglig familjesituation. Förslaget antogs nyligen av kommunfullmäktige. Höj behörighet och kompetens i kommunen Kommunalt anställda inom framförallt välfärd ska få möjlighet att validera sina utbildningar. Det handlar om att de anställda ska kunna slutföra sin utbildning/validering genom praktik. De teoretiska studierna genomförs samtidigt som man utför sitt ordinarie arbete. Men för att kunna genomföra praktik på annan arbetsplats/i annat yrke krävs att det finns en ersättare på den ordinarie arbetsplatsen. Medlen ska användas till att täcka vikariekostnad och del av den inkomstförlust för dem som vill vidareutbilda sig. 3
  5. 5. Avskaffa delade turer Flera kommuner har framgångsrikt arbetat med att avskaffa så kallade delade turer. Vi anser att det också i Ulricehamn är möjligt att se till så att alla anställda får en sammanhållen arbetstid. Genom att se kommunen som en större arbetsgivare än den enskilda arbetsplatsen likväl som att se förtjänsterna med ett avskaffande. Vi menar att det går att avskaffa de delade turerna utan alltför stora omställningar. Samtidigt ska den andelen timanställd personal minska. Maximalt 5 procent av den arbetade tiden ska utföras av timanställda. 3. Arbeta aktivt för fler företag och stimulera efterfrågan Ulricehamn och Rönnåsen har en enorm potential att attrahera fler företag. Mycket tack vare utbyggnaden av r40. Självklart ska vi dra nytta av det. Jobb kan vi inte få för mycket av. Samtidigt är det viktigt att vi arbetar med att stärka det befintliga. Värna och utveckla det vi har. Ulricehamns kommun är den klart dominerande arbetsgivaren på orten och behöver i tider när hjulen inte snurrar så snabbt ta ett större ansvar för att ge våra unga nyttiga erfarenheter av arbetslivet. Sök upp potentiella etablerare Tidigare i år fick Näringsliv Ulricehamns AB, Nuab, uppdraget av moderbolaget att arbeta fram en näringslivsstrategi. Det är bra. Men vi kan inte slå oss till ro i jakten på nya arbetstillfällen tills strategin är klar. Tvärtom. Vi Socialdemokraterna har lagt förslag på att intensifiera arbetet med att få fler företag att välja Ulricehamn som etableringsort. Handelsutveckling Cityföreningen har bedrivit ett utvecklingsprojekt med stöd av den europeiska socialfonden. Projektet löpte ut under 2013. Socialdemokraterna avsatte redan inför i år medel för handelsutveckling i Ulricehamns kommun. Dessa medel tillfördes Nuab men fick endast tas i anspråk om det fanns en medfinansiering. I annat fall skulle medlen återbetalas till kommunen. Allt för att stärka handeln och möjliggöra fler jobb. Fler feriearbeten i kommunen Att prova på arbetslivet genom ett sommarjobb ger inte bara nyttiga erfarenheter och kontakter. Det stimulerar också unga att hålla sig undan från mindre lämpliga fritidssysselsättningar. Arbete är bästa sättet att integreras i samhället. Kommunen erbjuder idag cirka 150 feriearbetsplatser. Socialdemokraterna har prioriterat fler platser och riktat en del av dessa till nyanlända ungdomar. 4
  6. 6. Lägst arbetslöshet i Europa 2020 – även i Ulricehamn Det huvudsakliga ansvaret för arbetsmarknads- och näringspolitik är regeringens. De senaste åren har regeringens ambitioner sänkts till förmån för sänkta skatter. Det ska ställas mot Socialdemokraterna som parti har slagit fast att vi ska ha Europas lägsta arbetslöshet år 2020. S har presenterat flera konkreta förslag. Bland annat vill S tillföra närmare 30 000 nya utbildningsplatser till bland annat Yrkesvux, Komvux, högskola och universitet. Vi föreslår bättre villkor för små- och medelstora företag. Bland annat vill vi halvera sjuklöneansvaret, stödja generationsväxlingen i mindre företag och erbjuda nyföretagargarantier. Trots att staten har det huvudsakliga ansvaret fråntar det inte att kommunen har en viktig roll för att kunna göra skillnad företag och människor i deras vardag. Även om Ulricehamn har en lägre arbetslöshet än riket är den fortfarande hög, 5,8 procent. Socialdemokraterna i Ulricehamn har hittills under mandatperioden lagt 12 förslag som syftar till att få fler i sysselsättning och göra kommunen som arbetsgivare mer attraktiv. En del har blivit genomförda. Andra har tyvärr inte kunnat komma invånarna till del på grund av att andra partier inte haft samma höga ambitioner som Socialdemokraterna. Inget annat parti i Ulricehamn kan visa på lika många konkreta jobbförslag under den här mandatperioden. Socialdemokraterna har den viktiga uppgiften att fortsatta leverera konkreta förslag för ökad sysselsättning och för fler jobb i Ulricehamn. Socialdemokraternas mål om lägst arbetslöshet i Europa år 2020 gäller även i Ulricehamn. 5

×