Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Phuong trinh duong thang trong mat phang ltdh

5,795 views

Published on

  • Be the first to comment

Phuong trinh duong thang trong mat phang ltdh

  1. 1. Chuyên đề: HÌNH HỌC GIẢI TÍCHPhần 1:XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ CỦA TAM GIÁC TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘBài 1:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A(4; −1),B(1;5);C( −4; −5)Viết phương trình các đường thẳng sau 1) Đường cao AD ( D ∈ BC) 2) Các đường trung tuyến BB1,CC1 ( B1 ∈ AC,C1 ∈ AB ) 3) Các đường phân giác BB2 ,CC2 ( B2 ∈ AC,C2 ∈ AB)Bài 2:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A(4; −1) và phương trình hai đường trung tuyến BB1 : 8x − y − 3 = 0,CC1 :14x − 13y − 9 = 0 . Tính tọa độ các điểm B, C.Bài 3:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A(4; −1) và phương trình hai đường phân giác BB2 : x − 1 = 0,CC2 : x − y − 1 = 0 . Tính tọa độ các điểm B, C.Bài 4:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có C(−4; −5) và phương trình đường cao AD : x + 2y − 2 = 0 , đường trung tuyến BB1 : 8x − y − 3 = 0 .Tính tọa độ các điểm A, B.Bài 5:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có B(1;5) và phương trình đường cao AD : x + 2y − 2 = 0 , đường phân giác CC1 : x − y − 1 = 0 .Tính tọa độ các điểm A, C.Bài 6:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A(4; −1) và phương trình trung tuyến BB1 : 8x − y − 3 = 0 , phương trình đường phân giác CC2 : x − y − 1 = 0 .Tính tọa độ các điểm B, C.Bài 7:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A(4; −1) và phương trình trung tuyến BB1 : 8x − y − 3 = 0 , phương trình đường phân giác BB2 : x − 1 = 0 .Tính tọa độ các điểm B, C.Bài 8:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có B(1;5) và phương trình đường cao AD : x + 2y − 2 = 0 , phương trình đường trung tuyến AA 1 : 2x + 11y + 3 = 0 .Tính tọa độ các điểm A,C.Bài 9:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, lập phương trình các cạnh của tam giác ABC biết A ( 1;3) và hai đườngtrung tuyến lần lượt có phương trình x − 2y + 1 = 0; y − 1 = 0 .Bài 10:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A ( 2;2) và hai đường cao lần lượt có phươngtrình 9x − 3y − 4 = 0; x + y − 2 = 0 . Lập phương trình các cạnh của tam giác đó.Bài 11:Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, lập phương trình cạnh BC của tam giác ABC biết A ( 2; −1) và cácđường phân giác trong của các góc B và C lầ lượt các phương trình x − 2y + 1 = 0; x + y + 3 = 0 .
  2. 2. Phần 2:SỬ DỤNG TÍNH CHẤT HÌNH HỌC TỔNG HỢP VÀO GIẢI CÁC BÀI TOÁNTỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNGBài 1:Cho tam giác ABC vuông cân tại A, M ( 1; −1) là trung điểm của cạnh BC, trọng tâm tam giác ABC là 3 G  ; 0 ÷. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác đó. 2 Bài 2:Viết phương trình cạnh AB của hình chữ nhật ABCD biết cạnh AB, BC, CD, DA lần lượt đi qua cácđiểm M ( 4;5) ,N ( 6;5) ,P( 5;2 ) ,Q ( 2;1) và diện tích của hình chữ nhật bằng 16Bài 3:Cho hình thoi ABCD có phương trình hai cạnh AB, AD theo thứ tự là x + 2y − 2 = 0;2x + y + 1 = 0 .Cạnh BD chứa điểm M(1;2) . Tìm tọa độ các đỉnh.Bài 4:Cho tam giác ABC cân tại B, phương trình cạnh AB có dạng 3x − y − 2 3 = 0 , tâm đường tròn ngoạitiếp tam giác ABC là I ( 0;2) , B ∈ Ox . Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác.Bài 5:Cho tam giác ABC có phương trình cạnh BC là y = 2 , đỉnh A thuộc đường thẳng x + y − 2 = 0 và diện 2tích tam giác là . Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC, biết A có hoành độ dương. 3Bài 6:Cho hai đường thẳng ( d1 ) : x − y = 0;(d2 ) : 2x + y − 1 = 0 . Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCDbiết A ∈ ( d1 ) ,B ∈ ( d2 ) ,C và D ∈ OxBài 7:Cho hình chữ nhật ABCD có A ( 1;1) , đường chéo BD có phương trình 3x + 4y + 1 = 0 , C nằm trênđường thẳng ( d ) : x + y + 2 = 0 . Tìm tọa độ các đỉnh B, C, D.Bài 8:Cho tam giác ABC có đỉnh A ( 2; −1) , hai đường phân giác trong của góc ABC và ACB lần lượt cóphương trình x − 2y + 1 = 0,x + y + 3 = 0 . Viết phương trình cạnh BC.Bài 9:Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC vuông cân có phương trình hai cạnh là2x + y − 3 = 0,x − 2y + 1 = 0 , cạnh còn lại chứa điểm M ( 3;1)Bài 10:Cho hai đường thẳng ( d1 ) : y = −x + 3, ( d2 ) : y = −x + 7 . Tìm tọa độ các đỉnh B,C của tam giác vuôngcân ABC biết A ( 2; 4) và hai đỉnh B, C lần lượt nằm trên hai đường thẳng đã cho. -----------------------Hết-----------------------

×