Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

UPSR N.SEMBILAN BT CANANG 2 2010 ( JAWAPAN )

1,874 views

Published on

  • Be the first to comment

UPSR N.SEMBILAN BT CANANG 2 2010 ( JAWAPAN )

  1. 1. CANANG 2Jawapan untuk kertas 1 Bahasa Tamil ( Pemahaman) No Jawapan Jawapan 1 B 21 D 2 C 22 C 3 B 23 A 4 C 24 C 5 B 25 C 6 A 26 C 7 B 27 A 8 D 28 C 9 C 29 A 10 D 30 C 11 C 31 D 12 C 32 A 13 B 33 C 14 C 34 A 15 D 35 A 16 B 36 B 17 B 37 D 18 A 38 C 19 A 39 B 20 B 40 C¾¡û 2À¢Ã¢× Aš츢Âõ1.š츢Âí¸û ¦À¡Õû Å¢Çí¸ «¨Áó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ. ÌÈ¢ôÒî ¦º¡ø Å¢ÇíÌõÀÊ þÕì¸ §ÅñÎõ.2.±ØòÐôÀ¢¨Æ¸û þÕôÀ¢ý ÓØ ÒûÇ¢¸û þÕ측Ð.À¢Ã¢× B1.¸¨¾ «¨ÁôÀ¢ø þÕì¸ §ÅñÎõ.2.À¼ò¾¢ø ¯ûÇ ¯¨Ã¡¼¨Äì ¸¨¾Â¢ø ÀÂýÀÎò¾¢Â¢Õì¸ §ÅñÎõ.3.¸üÀ¨É ÅÇòмý ¸¨¾ «¨Áóò¾¢Õì¸ §ÅñÎõ.À¢Ã¢× C1.§¸ûÅ¢ 1. ±ý ¦À¡ØÐ §À¡ìÌ ±ýÚ ±Ø¾ì ܼ¡Ð.2.¸Õòиټý «¨ÁóÐûÇ ²üÒ¨¼Â À¾¢ø¸û.
  2. 2. CANANG 1Jawapan untuk kertas 1 Bahasa Tamil ( Pemahaman) No Jawapan Jawapan 1 B 21 B 2 C 22 C 3 C 23 C 4 C 24 C 5 B 25 C 6 A 26 B 7 A 27 A 8 C 28 C 9 C 29 B 10 C 30 C 11 A 31 C 12 B 32 C 13 C 33 B 14 D 34 C 15 B 35 A 16 D 36 D 17 A 37 B 18 C 38 B 19 B 39 A 20 A 40 B¾¡û 2À¢Ã¢× Aš츢Âõ1.š츢Âí¸û ¦À¡Õû Å¢Çí¸ «¨Áó¾¢Õì¸ §ÅñÎõ. ÌÈ¢ôÒî ¦º¡ø Å¢ÇíÌõÀÊ þÕì¸ §ÅñÎõ.2.±ØòÐôÀ¢¨Æ¸û þÕôÀ¢ý ÓØ ÒûÇ¢¸û þÕ측Ð.À¢Ã¢× B1.¸¨¾ «¨ÁôÀ¢ø þÕì¸ §ÅñÎõ.2.À¼ò¾¢ø ¯ûÇ ¯¨Ã¡¼¨Äì ¸¨¾Â¢ø ÀÂýÀÎò¾¢Â¢Õì¸ §ÅñÎõ.3.¸üÀ¨É ÅÇòмý ¸¨¾ «¨Áóò¾¢Õì¸ §ÅñÎõ.À¢Ã¢× C1.§¸ûÅ¢ 1. ±ý ¦À¡ØÐ §À¡ìÌ ±ýÚ ±Ø¾ì ܼ¡Ð.2.¸Õòиټý «¨ÁóÐûÇ ²üÒ¨¼Â À¾¢ø¸û.

×