Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rancangan pengajaran harian kssr tahun 2 new

20,286 views

Published on

Published in: Education

Rancangan pengajaran harian kssr tahun 2 new

  1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR TAHUN 2 RAJA A/L PERIASAMYVUDAIYAR D044656
  2. 2. TEMA Pertanian TAJUK Buah-buahan Tempatan FOKUS UTAMA Standard Kandungan 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Standard Pembelajaran 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. FOKUS SAMPINGAN Standard Kandungan 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. Standard Pembelajaran 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran, murid dapat: <ul><li>Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian. </li></ul>ii. Menulis nama buah-buahan dengan tulisan yang kemas. EMK <ul><li>Ilmu: Kemahiran Hidup , Matematik </li></ul><ul><li>Nilai : bersyukur, kejujuran </li></ul><ul><li>KBT : Kemahiran Berfikir – Menjanakan idea </li></ul><ul><li>Kecerdasan Pelbagai – Visual ruang </li></ul><ul><li>Keusahawanan </li></ul>SISTEM BAHASA Kosa kata : idaman, bentuk, tiba, musim MEDIA Petikan lagu, lembaran kerja, kad bergambar, LCD
  3. 3. AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN <ul><li>Set Induksi (5 minit) </li></ul><ul><ul><li>Murid melihat kad bergambar yang ditunjukkan oleh guru. </li></ul></ul><ul><ul><li>Murid diminta menamakan apa yang mereka lihat dalam kad bergambar tersebut. </li></ul></ul>Nilai: Kesyukuran Kad bergambar <ul><li>Langkah 1 (10 minit) </li></ul><ul><li>Murid mendengar lagu yang ditayangkan. </li></ul><ul><li>Murid melihat senikata lagu yang dipaparkan di skrin. </li></ul><ul><li>Murid menyebut senikata lagu dengan jelas secara kelas. </li></ul>Ilmu : Muzik Nilai: Kesyukuran LCD <ul><li>Langkah 2 (13 minit) </li></ul><ul><li>Murid menyanyi lagu dengan bimbingan guru. </li></ul><ul><li>Murid diminta menyanyi senikata lagu dengan jelas secara kumpulan, kelas dan individu. </li></ul>Ilmu: Muzik Nilai: Kesyukuran KP – visual ruang LCD <ul><li>Langkah 3 (20 minit) </li></ul><ul><li>Murid dibahagikan kepada empat kumpulan. </li></ul><ul><li>Setiap kumpulan dikehendaki menyanyikan lagu sambil meniru gaya dalam lagu yang ditayangkan. </li></ul>Nilai: Kemahiran Hidup KP – visual ruang LCD
  4. 4. <ul><li>Langkah 4 (10 minit) </li></ul><ul><li>Murid diminta menulis jenis buah-buahan yang terdapat dalam senikata lagu dan menamakan lima jenis buah-buahan lain yang diketahui. </li></ul><ul><li>Murid diminta menulis jenis buah-buahan yang terdapat dalam senikata lagu berdasarkan jawapan yang diberi. </li></ul><ul><li>Murid diminta melengkapkan senikata lagu “Buah-buahan Tempatan”. </li></ul>KB - Menjana idea Pentaksiran Pemulihan Pengayaan <ul><li>Penutup (2 minit) </li></ul><ul><li>Murid menyanyikan semula lagu dengan gerakan bebas. </li></ul>Ilmu: Muzik Nilai: Kesyukuran

×