โครงการวิจัย

622 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

โครงการวิจัย

  1. 1. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบบูรณาการเพื่อการลดกาซเรือนกระจกและเพิ่มการหมุนเวียนพลังงานและธาตุอาหารพืชในพื้นที่การเกษตรในภาคเหนือตอนบน1. ความสําคัญและที่มาของปญหา การจัดการพื้นที่แ ละเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรแบบปจจุบัน เชนการเผาตอซังเศษพืชเหลือใชหลังจากการเก็บเกี่ยว ทําใหเกิดการเรงปฎิกริยาของดินและเรงใหเกิดการปลอยคารบอนออกจากดิน (Soil Carbon Loss) การเกษตรแบบไมยั่งยืนดังที่กลาวมากอใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกและความเสื่อมโทรมของดิน ในปริมาณมาก สูญเสียธาตุอาหารพืชนอกจากนั้นยังสูญเสียโอกาศในการหมุนเวียนธาตุอาหารพืชจากชีวมวล การผลิตปุยเคมีตองใชพลังงานมหาศาล กอใหเกิดกาซเรือนกระจกซึ่งกอใหเกิดภาวะโลกรอน นอกจากนั้นปุยเคมียังมีราคาสูงขึ้นหลายเทาตัวภายในสามปที่ผานมา สรางความเดือดรอนใหแกเกษตรกรเปนอยางมาก ยิ่งไปกวานั้นมีการประมาณการวาแหลงแรฟอสเฟตที่มีอยูในโลกเพียงพอสําหรับการผลิตปุยฟอสเฟตเพียงแคหนึ่งรอยปเทานั้น (Cordell and white, 2008) การลดกาซเรือนกระจกในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรและการหมุนเวียนพลังงานและธาตุอาหารพืช เปนประเด็นซึ่งมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกันและสามารถจั ดการอยางยั่งยืนแบบบูรณาการไดโดยการจัดการการเกษตรและทรัพยากรชีวมวลอยางเหมาะสมและคุมคาในทางเศรษฐศาสตร แตที่ผานมาประเด็นขางตนถูกพิจารณา วางแผนและจัดการโดยหน ว ยงานที่ แ ตกต า งกัน เช น กระทรวงพลั ง งาน กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่งแวดลอมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยขาดการบูรณาการในการวางแผนจัดการอาจทําใหเกิดปญหาการแยงชิงทรัพยากร ทรัพยากรมีราคาสูงขึ้นและมีการจัดการทรัพยากรอยางไมเหมาะสม การศึกษาการจัด การทรัพยากรชีวมวลที่ผานมาของประเทศไทยเปน การศึกษาในระดับมหภาค ขาดขอมูล การศึก ษาในรายละเอียดเชิงลึกในระดับภูมิภาค ขาดการปรับปรุงขอมูลใหเปน ปจ จุบัน ขาดรายละเอียดการประเมินศักยภาพทรัพยากรที่แทจริงที่เหลือการจัดการและการใชประโยชนในปจจุบันและการแยงชิงทรัพยากร ขาดการวิเคราะหและประเมินกาซเรือนกระจกในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรและการหมุนเวียนพลังงานและธาตุอาหารพืช และยังขาดการพัฒนาฐานขอมูลที่มีอยูใหเปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
  2. 2. การวิจัยในครั้งนี้ซึ่งการศึกษาในรายละเอียดเชิงลึกในระดับภูมิภาค สํารวจขอมูลและศึก ษารายละเอียดการประเมิน ศัก ยภาพทรัพยากรที่แ ทจ ริง ที่เหลือการจัด การและการใชประโยชนในปจจุบัน รวมถึงพัฒนาขอมูลใหเปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบบูรณาการเพื่อการวิเคราะหสมดุลมวลสารและกาซเรือนกระจกแบบบูรณาการซึ่งเปนระบบสนับสนุนลัก ษณะที่ยัง ไมมีก ารพัฒนาอยางแพรห ลาย โดยเฉพาะในประเทศไทย ซึ่ง ระบบดัง กลา วสามารถใชในการจําลองสถานการณ (Scenario analysis) ที่ใชเทคโนโลยีหรือแนวทางการจัดการในรูปแบบตางๆหรือการเปลี่ยนนโยบายสนับสนุนของรัฐบาลในอนาคต2. วัตถุประสงคของโครงการ 2.1 ทราบสภาพปญหาในการจัดการพื้น ที่การเกษตร ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกจากการจัดการการเกษตรและทรัพยากรชีวมวลในปจจุบัน ศักยภาพพลัง งานและธาตุอาหารในชี ว มวลเหลื อ ใช ประสิ ท ธิ ภ าพการหมุ น เวี ย นพลั ง งานมวลสาร คาร บ อนและฟอสฟอรัสในเชิงพื้นที่ และ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2.2 ไดระบบสนับสนุน การตัดสินใจ ซึ่งทําการประเมิน ทางเลือก การจัดการพื้น ที่การเกษตรและชีวมวลดวยแนวทางและเทคโนโลยีแบบตางๆ และการเปลี่ยนแปลงนโยบายสนับสนุนของรัฐ ในแบบตางๆ โดยวิธีวิเคราะหสถานการณจําลอง (Scenario Analysis) ซึ่งสามารถแสดงออกดวยแผนภาพ และแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร ซึ่งงายตอการเขาใจของผูมีสวนเกี่ยวของในการตัดสินใจจึงสนับสนุนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการตัดสินใจ 2.3 ไดแนวทางและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนสําหรับการจัดการการเกษตรและทรัพยากรชีวมวลเพื่อการลดกาซเรือนกระจกและเพิ่มการหมุนเวียนพลังงานและธาตุอาหารพืชอยางยั่งยืน3. ระเบียบวิธีวิจัย โครงการวิจัยนี้ใชการบูรณาการเครื่องมือที่ใชในการตัดสิน ใจหลายชนิดเขาดวยกันเพื่อใหสามารถขามพน ขอจํากัดของเครื่องมือที่ใชในการตัดสินใจแตละชนิด เครื่องมือที่ถูกเลือกมาใชในโครงการวิจัยนี้ประกอบดวย Material Flow Analysis (MFA), GeographicInformation System (GIS) และ Cost-Benefit Analysis (CBA) โดยที่ MFA จะถูกใชเปนเครื่องมือหลักและ GIS และ CBA จะถูกนํามาบุรณาการในขั้นตอนกลางและทายของการวิจัยโครงสรางระเบียบวิธีวิจัยและการบูรณาการเครื่องมือตางๆแสดงอยูในรูปที่ 1
  3. 3. โครงการวิจัยนีประกอบดวย 4 ขั้นตอนหลักๆดังนี้ ้ 3.1 การสํารวจขอมูลภาคสนามและรวบรวมขอมูลทุติยภูมิที่มีอยูในประเทศไทยและจัด ทําแบบจําลองการเคลื่อนที่แ ละสมดุล พลัง งานและมวลสาร (MFA) สํา หรับ คารบอนฟอสฟอรัส เพื่อการประเมินการหมุน เวียนสสาร ผลกระทบสิ่ง แวดลอมและการปลอยกาซเรือนกระจกจากการจัดการการเกษตรและทรัพยากรชีวมวลในสถานการณปจจุบัน โดยใชDNDC model ในการประเมิน คารบอน flux และการปลอยกาซเรือนกระจก 3.2 การจัดทําฐานขอมูลสมดุลพลังงานและมวลสาร สําหรับ คารบอน ฟอสฟอรัสกาซเรือนกระจกในพื้นที่การเกษตรและชีวมวลที่เกี่ยวของ ในเชิงพื้นที่ลงใน GIS เพื่อบูรณาการMFA และ GIS เขาดวยกันเพื่อการประเมินและการเคลื่อนยายและสะสมมวลสารในเชิงพื้นที่การเกษตรที่มีการใชประโยชนและการจัดการที่แตกตางกัน 3.3 สํารวจและประเมิน แนวทางและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสําหรับพื้น ที่ภาคเหนือตอนบนสําหรับการจัดการการเกษตรและทรัพยากรชีวมวลเพื่อปรับปรุงการจัดการการเกษตรดินและทรัพยากรชีวมวลในปจจุบัน และวิเคราะหสถานการณจําลอง (Scenario Analysis) การจัดการทรัพยากรดวยแนวทางและเทคโนโลยีแบบตางๆ รวมทั้งวิเคราะหสถานการณจําลองสําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายสนับสนุนของรัฐในแบบตางๆ และคัดเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับพื้นที่ภาคเหนือตอนบนโดยใชการบูรณาการ MFA และ CBA 3.4 จัดทําแบบจําลองการเคลื่อนที่และสมดุลพลังงานและมวลสารสําหรับ คารบอนฟอสฟอรัส ในเชิงพื้นที่โดยการบูรณาการ MFA และ GIS เพื่อการประเมินการหมุนเวียนสสารผลกระทบสิ่งแวดลอมและการปลอยกาซเรือนกระจกจากการจัดการการเกษตรและทรัพยากรชีวมวลในสถานการณทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับการจัดการการเกษตรและทรัพยากรชีวมวลและนําเสนอใหผูมีสวนเกี่ยวของ (stakeholder) โดยใชแผนภาพและแผนที่ GIS ซึ่งสามาถเขาใจไดงาย
  4. 4. ขันตอนที 1 ขันตอนที 2 1 MFA GIS Base case Integrated MFA and GIS ขันตอนที 3 MFA for option CBA evaluation Best option ขันตอนที 4 MFA Regional system level outcomesรู ป ที่ 1 โครงสร า งระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย และการบู ร ณาการเครื่ อ งมื อ ต า งๆ (กล อ งที่ เ ป น เส น ทึ บ แสดงถึ งสวนประกอบของแบบจําลองแตละสวน เสนประแสดงขอบเขตของขั้นตอนในการวิจัยแตละขั้น ลูกศรแสดงถึงการเชื่อมโยงของขอมูลในแตละขั้นตอน)

×