Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Material9

657 views

Published on

Descripció de l'empresa

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Material9

 1. 1. Material9 neix dun ambiciós projecte emmarcat en làmbit de la consultoria, la formació i la innovació. Juntament amb làmplia experiència de Cepal en làmbit de la formació i de la UNIR en lacreació duna nova universitat virtual amb innovadores metodologies i tecnologies, es crea Material9 amb el lema "innovació per a la formació ". A través de la innovació, la creativitat i el compromís generem solucions tecnològicament avançades, accessibles i col·laboratives que incrementen: 1. leficiència professional 2. la competitivitat 3. la capacitat innovadora 4. la gestió del coneixement 5. faciliten laprenentatge social
 2. 2. A través dun compromís dèxit compartit i la consecució de valors tangibles, ajudem lesempreses a dissenyar, implantar i avaluar projectes formatius de tal manera queles competències adquirides pels treballadors els permetin obtenir avantatgescompetitius. Els 15 anys dedicats a la formació, i els més de 60.000 estudiants que fins ara han tingut els diferents cursos, són la millor carta de presentació i garantia de qualitat, àmpliament contrastada. El nostre objectiu principal és oferir un servei global al client que satisfaci totes les seves necessitats en lelaboració i posada en marxa dels projectes, interns o externs, establint una relació professional de llarga durada basada en lalta qualitat dels productes i serveis prestats.
 3. 3. Donem resposta a la creixent necessitat de serveis formatius mitjançantcursos online i altres activitats pedagògiques (conferències, seminaris,coaching, mentoring, etc.). Tot això amb una tecnologia densenyamentmolt avançada en les modalitats presencial, online (a través deplataformes e-learning) i semipresencial, amb gran experiència en eldesenvolupament de plans de formació per a importants volums dalumnes.
 4. 4. La formació és una eina de productivitat essencial i imprescindible per aldesenvolupament duna empresa moderna, és essencial per la seva innovació icompetitivitat en el mercat repercutint directament sobre la qualitat dels serveis quelempresa ofereix als seus clients.A Material9 acompanyem i orientem les persones sigui quin sigui el seu nivell deformació inicial, les seves necessitats de formació i les seves aspiracions, oferintprogrames formatius i realitzant lavaluació i el reconeixement de competènciesdesenvolupades i adquirides al llarg de la vida professional. A Material9 juntament amb Cepal, hem desenvolupat nombrosos programes. Al nostre caràcter dentitat formadora i especialista en metodologia per a la impartició presencial, online o semipresencial, suneix la fortalesa derivada daliances amb grups de recerca i innovació pedagògica de la UNIR (Universidad Internacional de La Rioja)
 5. 5. DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIESLa comparació entre el model de competències i les competències que realment télindividu posen de manifest la distància resultant entre l’actuació real i la que hauriade tenir lempleat, aconseguint daquesta manera identificar les necessitats decapacitació o formació a ser cobertes. Conèixer quines són aquestes necessitats permet a lempresa loportunitat de fixar conceptes més clars sobre aspectes específics de: coneixement, conducta, actituds, habilitats, motivacions, trets de caràcter i destreses involucrades directament en les funcions i tasques que realitza lindividu a la seva feina. A Material9 posem a disposició dels clients lassessoria dun grup de professionals experts en lanàlisi de necessitats formatives, basat en el model de competències. Daquesta manera aconseguim que els plans de formació que dissenyem persegueixin finalitats més concretes obtenint millors resultats a curt i mitjà termini.
 6. 6. EQUIP DE TREBALL PER A L’EXECUCIÓ DE PLANS DE FORMACIÓ Som més de 78 persones que treballem per aportar un valor diferencial a la formació. Gairebé 14.000 estudiants passen cada any pels nostres cursos (presencials, online i semipresencials). Disposem dun equip humà de primera qualitat amb experts procedents duniversitats i també de consultores externes.
 7. 7. Desenvolupem projectes formatius en els següents àmbits: Formació Contínua de treballadors - Plans d’empresa - Solucions a mida - Catàleg daccions formatives - Convenis de formació - Finançament de la formació Formació Ocupacional Formació Professional Reglada
 8. 8. Formació Contínua de treballadors: PLANS D’EMPRESAA Material9 desenvolupem projectes formatius a mida per a empreses, dalta qualitat iadaptats al context professional i sectorial de cada client.Els nostres programes i continguts estan enfocats a lobtenció de competènciesprofessionals, la creació de coneixement i laplicabilitat.Aquests programes i continguts són flexibles i eficaços, independentment de la modalitatque sadopti (presencial, online o mixta). Amb la finalitat de facilitar la posada en marxa de plans dempresa, a Material9 gestionem laccés als diferents ajuts que mitjançant subvencions atorguen les administracions públiques.
 9. 9. SOLUCIONS A MIDA Perquè cada organització és diferent, ens adaptem a les necessitats de cada institució. Per poder donar resposta a les necessitats reals de cada negoci, desenvolupem programes de formació a mida de curta durada. Aquests programes sónperfectament compatibles amb les necessitats de lempresa i sensibles amb la vida de les persones. Detecció de necessitats Implantación de la plataforma Implantació de la Disseny i edició de continguts Avaluació de resultats Pla de comunicació Gestió del coneixement Comunitat de pràctiques
 10. 10. Formació Contínua de treballadors: CATÀLEGLa nostra oferta és àmplia i variada, ja que tenim més de 60 cursos vinculats a diferentsàrees de coneixement.  Informàtica i Noves Tecnologies  Habilitats personals i directives  Administració i gestió de RR.HH.  Qualitat i Medi ambient VEURE  Prevenció de riscos laborals (PRL) CATÀLEG  Idiomes  Formació per a docents  Sector sociosanitari i sociocultural Amb la finalitat de facilitar la posada en marxa de plans dempresa, a Material9 gestionem laccés als diferents ajuts que mitjançant subvencions atorguen les administracions públiques.
 11. 11. Formació Contínua de treballadors: CONVENIS DE FORMACIÓEls Convenis de Formació tenen per objecte tant la millora de les competències iqualificacions com lactualització i especialització professional delstreballadors ocupats, sense que per això sigui necessària la intermediació de lesempreses en les que presten els seus serveis.Material9 executa directament i a través de diferents entitats accions formativescorresponents a Convenis de Formació de diversos sectors. Alguns dells són: • Arts gràfiques • Metall • Ensenyament • Construcció • Universitats • Oficines i despatxos • Assegurances • Hostaleria • Banca i estalvi • Comerç • Serveis socials
 12. 12. Formació Contínua: FINANCIACIÓ DE LA FORMACIÓEls plans de formació contínua per a treballadors en actiu subvencionats pel Consorci per a laFormació de Catalunya, la Fundación Tripartita per a la Formación en la Ocupación i el FonsSocial Europeu, permeten obtenir formació totalment gratuïta (subvenció del 100%) oparcialment subvencionada, a les empreses, treballadors i autònoms en actiu .Material9 gestiona íntegrament per als seus clients les subvencions del Consorci i dela Fundación Tripartita, així com altres convocades per diferents organismes públics de les administracions central, autonòmica i local. La tramitació engloba totes les fases del procés: Sol·licitud Execució Justificació
 13. 13. Formació OcupacionalLobjectiu general, com a política activa docupació, es dirigeix prioritàriament apotenciar la inserció i reinserció professional de la població demandant docupació,mitjançant la qualificació, requalificació o posada al dia de les seves competènciesprofessionals. En aquest àmbit, executem a través de diferents entitats accionsformatives dirigides a demandants docupació.
 14. 14. Formació Professional RegladaLa Formació Professional, en làmbit del sistema educatiu, té com a finalitat lapreparació dels estudiants per a lactivitat en un camp professional, proporcionantuna formació polivalent que els permeti adaptar-se a les modificacions laborals que espoden produir al llarg de la seva vida. Els alumnes que superen els ensenyaments de Formació Professional específica de grau superior obtenen el títol de Tècnic Superior.
 15. 15. IMPARTICIÓ DE FORMACIÓ EN MODALITAT ONLINEA Material9 disposem duna plataforma de formació a través d‘internet (e-learning) en laqual desenvolupem tant continguts propis com continguts específics per a empreses iinstitucions. Aquest sistema permet unir autoaprenentatge i aprenentatge interactiu, facilitantla contínua comunicació entre participants i entre aquests i el tutor. Desenvolupem una didàctica eficaç, virtualitzant continguts i incorporant-los en una plataforma de formació pròpia Reflexiu Contextualitzat Actiu Constructiu Flexible Col·laboratiu
 16. 16. FACTORIA DE CONTINGUTS A Material9 dissenyem continguts en format de llibre tradicional o digital (ebook, web, etc.), segons les necessitats del client.Disseny de llocs web i personalització de portalsCreació de continguts multimèdia en suport web o CDCreació de simulacions i eines interactives de suportCreació i tractament dimatges (retoc fotogràfic, gràfics 2D i 3D...)Digitalització de documentsEdició de vídeos didàcticsMigració de continguts

×