Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El flautista de_hamelín

592 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

El flautista de_hamelín

 1. 1. EELL FFLLAAUUTTIISSTTAA DDEE HHAAMMEELLÍÍNN MMaarrttaa 1122--1122--22001144
 2. 2. ÍÍNNDDIICCEE DDaattooss pprriinncciippaalleess RReessuummeenn PPeerrssoonnaajjeess OOppiinniióónn yy vvaalloorraacciióónn BBiiooggrraaffííaa OOttrrooss ccuueennttooss FFiinn
 3. 3. DDAATTOOSS PPRRIINNCCIIPPAALLEESS AAuuttoorr:: HHeerrmmaannooss GGrriimm IIlluussttrraaddoorr:: aannóónniimmoo CCoolleecccciióónn:: ccuueennttoo iinnffaannttiilleess
 4. 4. RREESSUUMMEENN ÉÉrraassee uunnaa vveezz uunn ppuueebblloo llllaammaaddoo HHaammeelliinn qquuee uunn ddííaa vviinnoo uunnaa ppllaaggaa ddee rraattoonneess ssiinn ssaabbeerr ppoorrqquuéé.. TTooddooss eessttaabbaann iinnqquuiieettooss ee iinnttrraannqquuiillooss..EEll ggoobbeerrnnaaddoorr ooffrreecciióó 110000 mmoonneeddaass ddee oorroo aa qquuiieenn lleess lliibbrree ddee llaass rraattaass.. UUnn ddííaa vviinnoo uunn ffllaauuttiissttaa yy lliibbrroo aa HHaammeelliinn ddee llaass rraattaass..EEll ggoobbeerrnnaaddoorr nnoo llee qquuiissoo ddaarr llaa rreeccoommppeennssaa aall ffllaauuttiissttaa..
 5. 5. RREESSUUMMEENN YY ééll ssee eennoojjóó mmuucchhoo.. EEmmppeezzóó aa ttooccaarr llaa ffllaauuttaa yy ttooddooss llooss nniiññooss llee ssiigguuiieerroonn.. LLeess lllleevvóó aa uunnaa ccuueevvaa yy llooss eenncceerrrróó aallllíí ppaarraa ssiieemmpprree..
 6. 6. PPEERRSSOONNAAJJEESS PPeerrssoonnaajjeess pprriinncciippaalleess:: EEll ffllaauuttiissttaa OOttrrooss ppeerrssoonnaajjeess:: LLooss hhaammeelliinneesseess,, llooss nniiññooss,, llooss rraattoonneess yy llooss ggoobbeerrnnaanntteess..
 7. 7. OOPPIINNIIÓÓNN YY VVAALLOORRAACCIIÓÓNN NNoo mmee hhaa gguussttaaddoo mmuucchhoo.. LLooss ddiibbuujjooss nnoo mmee gguussttaarroonn,, eerraa mmuuyy ccoorrttoo yy nnoo mmee gguussttóó eell ffiinnaall.. EEll ppeerrssoonnaajjee qquuee mmááss mmee gguussttóó ffuuee eell nniiññoo ccoonn mmuulleettaass..
 8. 8. BBIIOOGGRRAAFFÍÍAA  LLOOSS HHEERRMMAANNOOSS GGRRIIMM LLooss hheerrmmaannooss GGrriimm ssee llllaammaann::JJaaccoobb yy WWiillhheemm.. JJaaccoobb nnaacciióó eell 44 ddee eenneerroo ddee 11778855 eenn HHaannaauu.. WWiillhheemm nnaacciióó eell 2244 ddee ffeebbrreerroo ddee 11886633 eenn HHaannaauu..
 9. 9. BBIIOOGGRRAAFFÍÍAA EEnn rreeaalliiddaadd hhaabbííaa ttrreess hheerrmmaannooss GGrriimm,, eell tteerrcceerroo ssee llllaammaabbaa LLuuddwwiigg.. LLooss hheerrmmaannooss GGrriimm ffuueerroonn pprrooffeessoorreess uunniivveerrssiittaarriiooss..
 10. 10. OOTTRROOSS CCUUEENNTTOOSS CCaappeerruucciittaa rroojjaa,, llaa bbeellllaa dduurrmmiieennttee,, HHaannsseell yy GGrreetteell,, RRaappuunnzzeell,, RRuummppeellssttiillttsskkiill,, BBllaannccaanniieevveess,, llaa CCeenniicciieennttaa,, PPuullggaarrcciittoo,, eell lloobboo yy llaass ssiieettee ccaabbrriittiillllaass,, eell ssaassttrreecciilllloo vvaalliieennttee……
 11. 11. FIN

×