YGS – 1 Çözümleri
            Türkçe:       1.E 2.D 3.A 4.E 5.C 6.E 7.A 8.D 9.E 10.D 11.C 12.E 13.C 14.C ...
YGS 1 Çözümleri

27.  Parçada sanatçýlarýn genç – ihtiyar – eski –
                           ...
YGS 1 Çözümleri

                                           18.  Küçük sayý  ...
YGS 1 Çözümleri

31.    E                       m(AéBC) = x + 20°       36.       ...
YGS 1 Çözümleri

7.  Fransýz Ýhtilâli’yle ortaya çýkan milliyetçilik     12.  Anlaþma Devletleri, Lozan Barýþ Konfe...
YGS 1 Çözümleri

25.  Grafikte üç ülkenin nüfus artýþ oranlarý gös-   36.  Doðru bilginin yalnýzca olgulardan geldiði...
Ygs Denemesi cozumleri
Ygs Denemesi cozumleri
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ygs Denemesi cozumleri

1,548 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ygs Denemesi cozumleri

 1. 1. YGS – 1 Çözümleri Türkçe: 1.E 2.D 3.A 4.E 5.C 6.E 7.A 8.D 9.E 10.D 11.C 12.E 13.C 14.C 15.D 16.C 17.B 18.D 19.A 20.C 21.C 22.B 23.B 24.D 25.B 26.D 27.B 28.C 29.A 30.B 31.E 32.D 33.B 34.B 35.E 36.E 37.C 38.C 39.B 40.C Matematik: 1.E 2.E 3.A 4.B 5.C 6.E 7.B 8.A 9.E 10.A 11.D 12.B 13.C 14.C 15.A 16.B 17.B 18.D 19.C 20.A 21.D 22.C 23.A 24.D 25.C 26.D 27.B 28.B 29.D 30.E 31.C 32.B 33.D 34.B 35.A 36.D 37.A 38.E 39.A 40.C Sosyal Bilimler: 1.E 2.D 3.D 4.E 5.B 6.C 7.A 8.E 9.B 10.B 11.A 12.B 13.C 14.A 15.D 16.E 17.C 18.D 19.D 20.B 21.E 22.C 23.A 24.C 25.A 26.D 27.D 28.E 29.C 30.A 31.B 32.C 33.E 34.B 35.B 36.A 37.B 38.D 39.A 40.B Fen Bilimleri: 1.D 2.B 3.B 4.A 5.C 6.C 7.C 8.A 9.C 10.B 11.C 12.A 13.C 14.D 15.B 16.C 17.E 18.E 19.B 20.A 21.C 22.E 23.D 24.C 25.C 26.A 27.B 28.D 29.E 30.D 31.B 32.D 33.A 34.B 35.C 36.E 37.B 38.D 39.D 40.E TÜRKÇE TESTÝ 11. “tatil çaðrýþtýran, hindistan cevizi aðaçlarý” 18. A’da “sarktý” yüklemdir. Yüklem sonda olduðu ifadesinde “tatil çaðrýþtýran” sýfattýr. Sýfat için kurallý, “sarktý” fiil olduðu için fiil cümlesidir. tamlamasýnýn arasýna herhangi bir noktala- B’de “kaynayan” sýfat – fiil olduðu için bileþik ma iþareti konmaz. bir cümledir. C’de “Bu perdenin arkasýndan / 1. “tarihin kýlcal damarlarýna ýþýk tutmak” sö- D.T zünde ana damarlar ana hatlarý, kýlcal da- Yanýt C keskin mavi kývýlcýmlarýn denize sýçradýklarýný marlar ise ayrýntýlarý ifade eder. “Kýlcal da- Nesne marlara ýþýk tutmak” sözüyle ayrýntýlara yer / görüyorduk. E’de “kýrýlýyordu” fiil olduðu için vermek anlatýlmýþtýr. 12. II. Mahmut döneminde ýslahatlar devam etti Y Y Yanýt E hiç hýz kesmeden... cümlesinde devam etti fiil cümlesidir ve basittir. yüklemdir. Yüklemi olan cümlenin sonuna üç Yanýt D nokta konmaz. Nokta konur. 2. “aþýnmýþ sözcüklerin gölgesine sýðýnmak” sö- züyle kullanýla kullanýla eskimiþ sözcükler an- Yanýt E 19. B’de “bembeyaz” niteleme sýfatýdýr. C’de latýlmak istenmiþtir. “herkes” belgisiz zamirdir. D’de “neden” soru Yanýt D 13. Verilen cümlelerin C seçeneðinde Bilinçli zarfýdýr. E’de “yaþa – mak” adeylemdir. Ekfiil okurlar / sanatçýlarýn birçok eserlerini / yo- yoktur. rumlayabilirler. Cümlesindeki altý çizili bölüm Yanýt A 3. “yazarýn sesinin duyulmasý” sözüyle sanatçý- nesnedir. Sanatçýlarýn sözcüðünden itibaren nýn kiþiliðinin yansýmasý anlatýlmýþtýr. ayrýlmasý yanlýþtýr. Yanýt A Yanýt C 20. “yaþý ufak” olmaz. “Yaþ küçük” olur. Yanýt C 4. “hiçbir özveriden kaçýnmamak” canla baþla 14. I. Denizle doðanýn kaynaþtýðý bu manzara çalýþmak deyimiyle açýklanabilir. Ö Yanýt E / insaný / büyülüyor. 21. C seçeneðinde “böbrek yetersizliði” deðil N Y “böbrek yetmezliði” þeklinde söylenmelidir. II. Yaþlý kadýn / her sabah / çiçeklerini / Sözcüðün yanlýþ anlamda kullanýlmasýndan 5. C seçeneðinde boþ býrakýlan yere getirilen Ö Z.T N kaynaklanan bir anlatým bozukluðu vardýr. sözcük anlamca uygun olmaz. Sanatçýnýn sulardý. Yanýt C kendine ait bir anlatýmýnýn olmasý “özgün” Y olmasýdýr. Sýradanlýkla ilgisi yoktur. III. Ýskelede bekleyen adam / bizi / çaðýrdý. Yanýt C Ö N Y 22. “Bir romancýnýn .................... bilgi sahibi IV. Her sorunun bir çözümü olduðunu / olmasý gerekir.” þeklinde ya da “Bir romancý N ............. bilgi sahibi olmalýdýr.” þeklinde 6. Sanatçý bir eseri yazarken okurun isteklerine biliyordu. anlatým bozukluðu giderilebilir. Tamlama kulak vermez, okurun beklentilerine göre Y yanlýþlýðý söz konusudur. yazmaz. Kendi bildiði gibi yazar, okur bu Yanýt C Yanýt B yazýyý ister okur ister okumaz. E seçeneðinde bu düþüncenin tersi savunul- duðundan bu parçanýn sonuna getirilemez. 15. A’da “en” miktar zarfý, “derinden” durum zar- 23. A’da “inatçý kýþ” kiþisel duygulardan biridir. Yanýt E fýdýr. B’de çað – daþ, öykü – cü – lük türe- C’de “deniz gibi gelir” benzetmedir. D’de “at miþ sözcüklerdir. C’de Türk öykücülüðü ad þakýrtýlarý” duymadýr. Gözlem zaten vardýr. tamlamasý, önemli kilometre sýfat tamlama- E’de kasaba hayatý öyküleniyor. B seçene- 7. Bir insan duygu ve düþüncelerini kelimelerle sýdýr. E’de etkile – miþ – ti öðrenilen geçmiþ ðinde verilen bir düþünce örneklerle açýk- karþýsýndakine anlattýðýndan ne kadar zamanýn hikayesidir. Ýlgi zamiri “ki” dir. Ýlgi lanmýyor. kelime biliyorsa kendisini ancak o kadar zamiri yok. Yanýt B ifade edebilir. Dolayýsýyla insan ne kadar Yanýt D sözcük biliyorsa o kadar duygu ve düþüncesini geliþtirebilir. 16. A’da “iniþli çýkýþlý” niteleme sýfatý. B’de “kuru- 24. V. cümlede “öykünün geliþmesi, ortaya çýk- Yanýt A masý ve sona ermesi vardýr” sözü akýþý boz- muþ” sýfat – fiildir. D’de “yýkýk” niteleme “bir” maktadýr. belirtme sýfatýdýr. E’de “kim” soru zamiridir. 8. Bu cümlede her þairin gökten düþmediði C’de bu yollar iþaret zamiri deðil, iþaret Yanýt D yani çok çalýþarak þiir yazdýðý anlatýlýyor. sýfatýdýr. Yanýt D Yanýt C 25. I. ve II. cümlede sanatçýnýn üslubu irdelenir- ken III. cümleden itibaren sanatçýnýn yaþamý 9. Verilen parçanýn V. cümlesinde bir tah- 17. A’da “açýlan” fiilimsi olduðu için bileþik irdeleniyor. minde bulunulmuyor. Kendinden önceki cümle, C’de “kuruludur” sözü yüklemdir. Yanýt B cümlenin gerekçesi anlatýlýyor. “kuruludur” isim olduðu için isim cümlesidir. D’de “yetiþtiriliyor” sözü yüklemdir. Yüklem Yanýt E sonda olduðu için kurallýdýr. E’de tek yüklem olduðu ve içerisinde fiilimsi, ki baðlacý ve þart 26. Bu parçada yazarýn yazdýklarýný tekrar kipi olmadýðý için basit cümledir. B’de veya okuyup düzeltmesi gerektiði vurgulanýyor. 10. anladýmki sözcüðündeki “ki” baðlaçtýr. Ayrý baðlaçtýr ancak cümleleri baðlamadýðý için Bu nedenle parça D seçeneðiyle tamamlan- yazýlmalýdýr. baðlý cümle deðildir. malýdýr. Yanýt D Yanýt B Yanýt D 1 Diðer Sayfaya Geçiniz.
 2. 2. YGS 1 Çözümleri 27. Parçada sanatçýlarýn genç – ihtiyar – eski – MATEMATÝK TESTÝ 7. 20 basamaklý 33333333333333333333 sayý- yeni olmalarýnýn eleþtirmenleri ilgilendirmediði sýnýn rakamlarý toplamý 20.3 = 60 týr. 60 ýn 9 üzerinde duruluyor. Bu nedenle parça B ile bölümünden kalan 6 dýr. seçeneðiyle tamamlanmalýdýr. 10, 23 0, 4 10230 40 Yanýt B 1. + = + Yanýt B 1, 023 0, 04 1023 4 28. Parçanýn baþýna “sanatçýnýn çalýþmasý her = 10 + 10 = 20 olur. þeyden önce sanat uðruna olmalýdýr.” cümle- Yanýt E si getirilmelidir. 8. e.b.o.b. (480, 576, 432) = 48 Yanýt C 480 576 432 = 10 , = 12, =9 29. Parçanýn baþýna “Dil, bir milletin kültürel 48 48 48 3 33 333 3333 33333333 deðerlerinin baþýnda gelir.” cümlesi getirilme- 2. + + + + ... + 2 22 222 2222 22222222 10 + 12 + 9 = 31 olur. lidir. Yanýt A Yanýt A 3 3 3 3 3 3 = + + + + ... + = 8. = 12 olur. 2 2 2 2 2 2 30. Parçada eleþtirinin bir yazýnsal yaratý sayýlýp 8 tane sayýlmayacaðý üzerinde durulmuþtur. Yanýt E Yanýt B 1 1 1 9. < < 18 x −3 10 31. Parçada þiir çevirisine karþý çýkanlar yüzün- den ülkemizde okurun ve þiir çevirisinin zarar 3. Pozitif olmayan en büyük tam sayý sýfýrdýr. 18 > x − 3 > 10 gördüðü üzerinde durulmuþtur. Bu sayýnýn 2 eksiði – 2 dir. Negatif olmayan Yanýt E en küçük tam sayý da sýfýrdýr. Bu sayýnýn 3 21 > x > 13 fazlasý + 3 tür. Bu iki sayýnýn çarpýmý: (– 2) . (+ 3) = – 6 olur. Bu aralýkta x in alabileceði 7 tam sayý deðeri 32. Parçada eleþtiride nesnel ölçütlerin belirlen- Yanýt A vardýr. memiþ olmasýndan yakýnýlmýþtýr. Yanýt E Yanýt D 33. Parçada her görsel sanatýn dünyayý ve a+b 1 yaþamý kendine has þeklinde yorumladýðý 4. = anlatýlmaktadýr. ab 2 10. |x + 3| + x2 + 6x + 9 = 12 Yanýt B a+b 1 |x + 3| + (x + 3)2 = 12 = 10a + b 2 |x + 3| + |x + 3| = 12 2.|x + 3| = 12 34. Parçada Ýstanbul’un tarihi ve doðal güzellik- 2a + 2b = 10a + b |x + 3| = 6 lerine halkýn ilgisiz kalmasýndan yakýnýlýyor. b = 8a Yanýt B x+3=6 x+3=–6 ↓ ↓ x=3 x=–9 8 1 35. Parçada gerçek yazarýn özelliðinin dili en Buna göre, x deðerleri toplamý 3 + (– 9) = – 6 güzel biçimde kullanmasý olduðu söylen- ba 81 81 olur. = = = 9 olur. miþtir. a+b 1+ 8 9 Yanýt A Yanýt E Yanýt B 36. Parçadan Orhan Kemal’le ilgili olarak konu- larýný seçerken günceli anlatmaya çok fazla dikkat ettiðini çýkarýlamaz. 5. x.y = 3 −3 −3 −3 ( −3) + ( −3) +( −3) 2 .2 .2 2 Yanýt E I. x tam sayýysa y de tam sayýdýr. 11. = (Yanlýþ) 2 −4 + 2 −4 + 2 −4 + 2 −4 4 . 2 −4 3 37. Parçada Necip Mahfuz’un yazmayý yaþam Çünkü x = 2 için olur. biçimi haline getirdiðine deðinilmemiþtir. 2 2 −9 2 −9 = = = 2 −7 olur. Yanýt C II. x artarken y de artar. (Yanlýþ) 2 −4 −2 2 .2 2 x.y = 3 de x ile y ters orantýlýdýr. x artan deðerler alýrken y azalan deðerler alýr. Yanýt D III. x ve y nin iþareti aynýdýr. (Doðru) 38. Parçada çocuklarýn yetiþkinlerle yaþadýklarý x.y = 3, sonuç pozitif olduðundan x ile sorunlarý yayýmladýklarý eserlerde dile y ayný iþaretlidir. getirdiklerine deðinilmemiþtir. Yanýt C Yanýt C 12. 8 10 16 20 39. 4 −4 16 2 −2 Parçada Jules Verne’yle ilgili olarak gerçek- 4 48 + = 42 + leþtirmek istediði daha pek çok hedefinin bu- 6. 4a = 5.(a + 2) + 2 24 2 4 lunduðuna deðinilmemiþtir. 4a a+2 4.10 + a = 5a + 10 + 2 Yanýt B 40 + a = 5a + 12 20 16 20 16 5 2 +2 −2 2 4 12 – = 4 = 4 = 2 2 40 – 12 = 5a – a 4 4 2 2 40. Parçada dilde yabancý kökenli sözcüklerin 28 = 4a daha fazla kullanýldýðýna deðinilmemiþtir. a = 7 olur. = 23 = 8 olur. Yanýt C Yanýt E Yanýt B 2 Diðer Sayfaya Geçiniz.
 3. 3. YGS 1 Çözümleri 18. Küçük sayý Büyük sayý 24. s(A ∪ B) = s(A B) + s(A ∩ B) + s(B A) 13. (a − 1).(a + 1).(a 2 + 1).(a 4 + 1) x 2x + 3 20 = 6 + 5 + s(B A) a2 −1 3x + 2x + 3 = 33 20 – 11 = s(B A) 5x = 33 – 3 s(B A) = 9 olur. = (a 2 − 1).(a 2 + 1).(a 4 + 1) 5x = 30 Yanýt D a 4 −1 x = 6 olur. Yanýt D 4 4 = (a − 1).(a + 1) ax − 1 bx − 1 19. Dergi sayýsý Kitap sayýsý 25. f (x) = ⇔ f −1 (x) = x 2x 2x − b 2x − a = a8 − 1 = ( 3 )8 − 1 2x 2.(– 3) – b = 0 2.(– 1) – a = 0 Tuðba: kitap ve 12 dergi alýyor. = 3 4 − 1 = 81 − 1 = 80 olur. 3 b = – 6 olur. a = – 2 olur. 2x Buna göre, a + b = (– 2) + (– 6) = – 8 olur. Yanýt C Merve: kitap ve 4 dergi alýyor. 3 Yanýt C Berra: 16 kitap ve x – 16 dergi alýyor. ⎛ 5 ⎞ 2x 2x 2x 2x 26. A) iþleminin deðiþme özelliði yoktur. ⎜ 2x − − 9 ⎟ 2 + + 16 = 2x ⇒ 2x − − = 16 14. ⎝ x ⎠ : 2x − 5x − 3 Çünkü x y ≠ y x dir. 3 3 3 3 ⎛ 5⎞ ( x 2 + 2x − 15 B) iþleminin deðiþme özelliði yoktur. ⎜1 − ⎟. x + 5) Çünkü x y ≠ y x dir. ⎝ x⎠ 2x = 16 ⇒ 2x = 48 ⇒ x = 24 olur. C) iþleminin deðiþme özelliði yoktur. ⎛ 2x 2 − 9x − 5 ⎞ 3 Çünkü x y ≠ y x dir. ⎜ ⎟ ⎝ x ⎠ (2x + 1).(x − 3) D) x∆y = y∆x olduðundan ∆ iþleminin de- = : Berra kutudan 24 – 16 = 8 dergi almýþtýr. ⎛x −5⎞ (x + 5).(x − 3) ðiþme özelliði vardýr. ⎜ ⎟ .(x + 5) Yanýt C ⎝ x ⎠ E) iþleminin deðiþme özelliði yoktur. 20. Tolga’nýn Babasý’nýn Çünkü x y ≠ y x dir. (2x + 1).(x − 5) Yanýt D x (x + 5).(x − 3) Þimdiki yaþý: x 76 – x = . (x − 5).(x + 5) (2x + 1).(x − 3) 10 yýl önce: x – 10 66 – x x 6.(x – 10) = 66 – x 27. 80 ≡ 8 (mod m) (2x + 1).(x − 5) x (x + 5).(x − 3) 6x – 60 = 66 – x 80 – 8 = 8 – 8 (mod m) = . . x (x − 5).(x + 5) (2x + 1).(x − 3 ) 6x + x = 66 + 60 72 ≡ 0 (mod m) 7x = 126 m doðal sayýsý 72 nin bir tam böleni olmalýdýr. = 1 olur. Yanýt C x = 18 olur. 72 = 23 . 32 olduðundan (3 + 1).(2 + 1) = 12 tane pozitif böleni vardýr. Bu bölenler Yanýt A içerisinde 1 olduðundan bu çýkarýlmalýdýr. Dolayýsýyla m nin alabileceði 12 – 1 = 11 tane 21. Bir usta 12 günde 45 pantolon diker. doðal sayý deðeri vardýr. 1 6xy + 1 15. 2x + =4⇒ = 4 ⇒ 6xy + 1 = 12y Bir kalfa 12 günde 20 pantolon diker. Yanýt B 3y 3y Bir usta ve bir kalfa 12 günde 65 pantolon 1 6xy + 1 diker. 3y + =2⇒ = 2 ⇒ 6xy + 1 = 4x Bir usta ve bir kalfa x günde 260 pantolon (x + 1) ! x !.(x + 1) 2x 2x diker. 28. = 8 ⇒ = 8 D.O. x.65 = 12.260 x! x! 12y = 4x ⇒ x = 3y olur. x = 48 olur. x+y 3y + y 4y ⇒ x + 1 = 8 ⇒ x = 7 olur. Buradan, = = = 2 olur. Yanýt D x−y 3y − y 2y R(7) = 1.3.5.7 = 105 olur. Yanýt A 22. x saatte y km lik yol alan araç Yanýt B y saatte z km lik yol alýr. 16. (2x – 3)2 + 3 = 2x ⇒ (2x – 3)2 = 2x – 3 29. 6 kg = 6000 gr D.O. x.z = y.y 2x – 3 = 1 ve 2x – 3 = 0 81 6000 . = 4860 gram su y 2 100 2x = 4 2x = 3 z = olur. 6000 – 4860 = 1140 gram su harici madde x=2 x 3 Son durumda; 1140 gram %30 x = Yanýt C x gram %100 2 23. Buzdolabýnýn alýþ fiyatý 1200 TL, satýþ fiyatý D.O. x.30 = 1140.100 3 Denkleminin kökler çarpýmý . 2 = 3 olur. 1500 TL ve kâr 300 TL dir. Buzdolabýnýn alýþ x = 3800 gram = 3,8 kg olur. 2 fiyatý üzerinden %25 kâr edilmiþtir. Yanýt D Yanýt B 125x = 2000 100 1 17. Profesör Doçent Öðrenci 30. Paralarýn farklý gelmesi olasýlýðý: 5x 2 Sayýsý Sayýsý Sayýsý = 2000 ⇒ x = 1600 olur. x 2x 100x 4 1 Zarlarýn ayný gelmesi olasýlýðý: x + 2x + 100x = 2060 6 125 Paralarýn farklý ve zarlarýn ayný gelmesi olasý- 103x = 2060 500 . = y ⇒ y = 625 olur. x = 20 100 1 1 1 lýðý: . = olur. Doçent sayýsý, 2x = 2.20 = 40 olur. Buna göre, x – y = 1600 – 625 = 975 olur. 2 6 12 Yanýt B Yanýt A Yanýt E 3 Diðer Sayfaya Geçiniz.
 4. 4. YGS 1 Çözümleri 31. E m(AéBC) = x + 20° 36. SOSYAL BÝLGÝLER TESTÝ A C 20° r GDC üçgeninde r E 82° = x + 20° + x O r 11 1. Bir bilim dalýnýn deney ve gözlemden yarar- B x + 20° r lanabilmesi, konu edindiði olayý laboratuvar x = 31° dir. T 82° 3 ortamýnda tekrarlayabilmesi anlamýna gelir. G B 3 F 8+r A H2O’dan meydana gelen suyun dünyanýn her x + 20° x yerinde tekrarlanýp denenebilmesi gibi. Hal- D C COTE karedir. buki tarih bilimi, bir defada olup biten insan Yanýt C faaliyetlerini konu edindiðinden “tarihi olay- |ET| = |EC| = r , |FB| = |FT| = 3 cm larýn tekrarlanmasý mümkün deðildir.” |AC| = |AB| = (r + 11) , |AF| = (8 + r) Yanýt E AEF dik üçgeninden (8 + r)2 = (r + 3)2 + 112 32. C r2 + 16r + 64 = r2 + 6r + 9 + 121 r = 6,6 cm D 8 10 Yanýt D 2. Bilindiði gibi bir kiþinin evi ya da tarlasý o kiþi- H nin sahip olduðu özel mülkler arasýnda yer E alýr. Hammurabi kanunlarýnda bir kiþinin, bir baþkasýna ait olan ev ya da tarlasýný zorla A 16 B elinden almayý önleyici hükümlerin yer alma- sý, kanunlarýn “kiþisel mülkiyeti korumaya D den [BC] ye dik çizersek orta taban olan yönelik hükümler içerdiðini” kanýtlar nitelik- |DH| = 8 cm olur. tedir. 37. Yanýt D 10 . 8 a c C ÿ A(CDE) = = 40 cm 2 A a c 2 b b Yanýt B B 3. Orhun Yazýtlarý’nda Tanrý’dan bahsederken 2a + 2b + 2c = 10 cm “Türk Tanrýsý” ifadesinin kullanýlarak Tan- a + b + c = 5 cm rýnýn Türklere özgü milli bir Tanrý olduðunun Çemberlerin çevreleri toplamý vurgulanmasý Türklerde “milliyetçilik ol- 33. gusunun” güç kazandýðýna kanýt oluþturur. A π 2πa + 2πb + 2πc = 2π.5 = 10π cm 3 x Yanýt D E Yanýt A K 4 4 6 6 a a b b B C F 4. Abbasiler Dönemi’nde Bizans saldýrýlarýný ön- α + β = 90° olduðundan m(EéFK) = 90° dir. lemek amacýyla kurulan Avasým eyaletlerine |EK|2 = 32 + x2 = 42 + 62 38. Ýki çember arasýnda kalan alaný bulmak için ve baþkent Baðdat’ý korumak amacýyla kuru- büyük daireden küçük daire alaný çýkartýlýr. lan Samarra þehrine Türklerin yerleþtirilmesi x = ò43 cm devlet tarafýndan yapýlan bir faaliyet olduðun- Yanýt D S = πR2 – πr2 = π(R2 – r2) = π(R + r).(R – r) dan bu durum Türklerin askerlik kabiliyetin- π S = π.77.20 = 1540π cm2 den yararlanýlmaya çalýþýldýðýný gösterir (I). Yanýt E Ancak bu bilgiden, Türklerin ilk kez Abbasiler Dönemi’nde Ýslâm’ý tanýdýðý (II), ya da Abbasi Devleti’nin Türk – Ýslâm devletlerinin koruyu- culuðu altýna girdiði (III) yargýlarýna ulaþýla- maz. 34. D C Yanýt E 3 3 30 6 3 12 F ° 60° 3 3 39. y |AB| = 3|OB| y=3x 60° 30° A B 15 = 3.|OB| 6 E 9 A 4 D(9,15) |OB| = 5 br Açýlarý yerlerine yazarsak 5. Bir devletin yönetimiyle ilgili kurallarý belirle- 15 15 |OC| = 9 br ise yen kanunlar bütününe hukuk sistemi denir. |AE| = 6 cm, |BF| = |CF| = 3ñ3 cm O 5 4 |BC| = 4 br dir. Karahanlýlarda ülke yönetiminin temelini oluþ- |EB| = x = 3ñ3 . ñ3 = 9 cm B C x turan “hukuk sisteminin Ýslâm dininin hü- Yanýt B 9 kümlerine dayanmasý” Ýslâmiyet’ in, devletin Çevre(ABCD) = 38 br resmi dini olarak benimsendiðine doðrudan Yanýt A kanýt oluþturur. Yanýt B 35. D 6 C / / 4 5 x 4 2 5 x 40. 6. Osmanlý Devleti’nde, zaman içerisinde y meydana gelen aksaklýklarý ve bozulmalarý / A x E x B gidermek amacýyla XVII. yüzyýldan itibaren B(5,7) baþlatýlan düzeltme çabalarýna ýslahat adý A(–3,2) verilir. IV. Murat’ýn, yapmayý düþündüðü ýs- 4 . CE [DE] ⊥ [CE], A(DEC) = 4 5 = lahatlar hakkýnda dönemin önde gelen fikir –3 5 x 2 A ý Bý adamlarýna (düþünürlere – uzmanlara) ra- porlar hazýrlatmasý, onun sorunlarý bilimsel |CE| = 2ñ5 cm ve |CD| = 6 cm bulunur. bir yaklaþýmla ele alarak “sorunlara köklü |BC| = |BE| = |AD| = |AE| = x tir. [AB] ye tepeden ýþýk verildiðinde gölge boyu çözümler bulmaya çalýþtýðýnýn” bir gös- |AB| = 2x = 6 , x = 3 cm |AýBý| = 8 br olur. tergesidir. Yanýt A Yanýt C Yanýt C 4 Diðer Sayfaya Geçiniz.
 5. 5. YGS 1 Çözümleri 7. Fransýz Ýhtilâli’yle ortaya çýkan milliyetçilik 12. Anlaþma Devletleri, Lozan Barýþ Konferansý’n- 17. Soruda XX. yüzyýldan itibaren yaþanan sa- akýmý, zaman içerisinde ayný milli kimliðe da imzalanacak olan antlaþmanýn hüküm- vaþlarda ölen insan sayýsýnýn artmasýnýn ne- sahip insanlarýn bir araya gelerek kendi ba- lerinin belirlenmesinde Anadolu’nun baðýmsýz- denleri sorulmuþtur. Bir savaþta “geliþmiþ si- ðýmsýz devletlerini kurmalarýna neden ol- lýðýný öngören Mudanya Ateþkes Antlaþmasý lahlarýn kullanýlmasý” (I), ya da “savaþ alaný- muþtur. Milliyetçilik akýmýnýn Osmanlý ülke- yerine Anadolu’nun iþgalini öngören Mondros’ nýn geniþlemesi” (II) doðal olarak savaþlardan sinde kolaylýkla yayýlmasý, “Osmanlý toplu- un esas alýnmasýný istemiþlerdir. Bu durum, etkilenen ve ölen insan sayýnýn artmasýna munu oluþturan farklý uluslarýn asimile Anlaþma Devletleri’nin Mondros ile Anado- neden olacaktýr. Ancak bir savaþýn çýkýþ ne- olmadan milli kimliklerini korumayý ba- lu’da elde ettikleri çýkarlarýný korumaya ça- deni (siyasi – ekonomik gibi) (III) tek baþýna þardýklarý”ný gösterir (I). Ancak soruda veri- lýþtýklarýnýn göstergesidir. ölen insan sayýsýný artýrmaz. Öyle ki, geçmiþ- len bilgiye dayanarak, milliyetçilik akýmýn- Yanýt B te de savaþlar günümüzdekilerle benzer ne- dan en fazla zarar gören devletin Osmanlý denlerden çýkmasýna raðmen ölen insan sa- olduðu (II), ya da Osmanlý Devleti’nin milli- yýsý XX. yüzyýldaki kadar yüksek olmamýþtýr. yetçilik akýmýný destekleyen bir politika izle- Yanýt C diði sonuçlarýna ulaþýlamaz. Yanýt A 13. Sömürgeci Avrupa devletleri Birinci Dünya Savaþý’ndan sonra Anadolu’yu da iþgal ede- 18. Adanýn topografya haritasýnda izohipsler 100 rek sömürgeleþtirmeye çalýþmýþlardýr. Ancak metre aralýkla geçeceðine göre kýyý çizgisi diðer sömürge topraklarýnýn aksine Anado- dahil 6 izohips çizilir. 8. Avrupa’da XIX. yüzyýldan itibaren yaþanan lu’da beklenmedik bir direniþle karþýlaþan iþ- geliþmeler I. Dünya Savaþý’nýn çýkmasýna ne- Yanýt D galci devletler bu durumdan büyük bir endiþe den olmuþtur. Atatürk, savaþýn maðlup dev- duymuþlardýr. Sömürgeciliðe karþý Anadolu’ letlerinden biri olan Almanya’ya imzalatýlan da Türk halkýnýn baþlattýðý baðýmsýzlýk müca- Versay Antlaþmasý’nýn, savaþýn nedenlerini delesinin baþarýya ulaþmasý halinde bu müca- ortadan kaldýrmadýðýný, hatta rakipler arasýn- delenin sömürgeleri altýndaki diðer milletle- daki uçurumu artýrdýðýný söyleyerek bu ant- re de örnek olacaðý endiþesi iþgalci devletleri 19. Koordinat sistemindeki C bölgesi Ekvatora laþmanýn barýþý saðlamak bir yana yeni bir korkutan asýl sorun olmuþtur. en yakýn tek bölge olduðundan izdüþüm savaþa ortam hazýrladýðýný vurgulamýþtýr. Yanýt C alaný diðerlerinden büyük olma özelliðine Nitekim, antlaþmanýn taþýdýðý aðýr koþullar Al- tek baþýna sahiptir. manya’nýn 1939’da II. Dünya Savaþý’ný baþ- latmasýndaki en önemli neden olmuþtur. Yanýt D Yanýt E 14. Türk inkýlâbýnýn yalnýzca Türk toplumunun ih- 20. Kýyýda yer alan bir merkezin yükseltisi deniz tiyaçlarýndan doðmasý ve dünyadaki diðer si- seviyesinde kabul edildiðinden indirgenmiþ yasi akýmlar ya da sistemlerle baðdaþma- 9. 18 Ocak 1919’da toplanan Paris Barýþ Konfe- masý, yalnýzca Türk milletine özgü bir hareket sýcaklýk haritasýndaki sýcaklýðý ayný zaman- ransý’na I. Dünya Savaþý’nýn galip devletleri da gerçek sýcaklýðýdýr. Bu nedenle B seçe- olduðunu gösterir. Bu nedenle, soruda verilen katýlmýþtýr. Wilson Ýlkeleri’ne göre sömürgeci- neðindeki bilgiye ulaþýlabilir. bilgi incelendiðinde “Türk inkýlâbýnýn her yö- lik yasak olduðundan, sömürgecilik faaliyetle- nüyle milli, yani ulusal” bir hareket olmasý Yanýt B rini devam ettirmek isteyen galip devletler özelliði üzerinde durulduðu savunulabilir. Wilson Ýlkeleri’ne ters düþmemek için konfe- rans sýrasýnda manda ve himaye sistemini Yanýt A gündeme getirdiler. Buna göre, henüz kendi kendini yönetecek kabiliyete sahip olmayan milletler, bu kabiliyeti kazanana kadar güçlü 21. A, B, C ve D seçeneklerinde yer alan illerin bir devletin idaresi altýnda varlýðýný sürdüre- iklim özelliklerinin farklý olmasýnda yükselti cekti. Bu sistemin ortaya çýkýþý I. Dünya Sa- ve denize göre konum farklýlýklarýnýn etkisi vaþý’ný kazanan galip devletlerin sömürge- vardýr. E seçeneðinde yer alan Bursa ile cilik çabalarýný farklý bir isim altýnda devam 15. Osmanlý Devleti’nde aydýnlarýn kullandýðý dil Denizli ise yaklaþýk ayný yükseltide ve deni- ettirmek istemelerinin bir sonucudur. ile halkýn konuþtuðu dil birbirinden farklýydý. ze göre konumlarý benzerdir. Ýklim özellikle- Yanýt B Bu farklýlýk aydýnlarýn yazdýðý kitaplarda kul- ri arasýndaki fark ise ekvatora göre konum landýklarý yazý dili ile halkýn konuþtuðu dil ara- ile açýklanabilir. sýnda da kendini gösteriyordu. Bu durum ay- Yanýt E dýnlar ile halk arasýndaki baðlarý zayýflattýðýn- dan bilgi ve kültürün halk tabanýna yayýlmasý- ný engellemiþtir. Atatürk döneminde yapýlan 10. Sivas Kongresi, Anadolu’nun iþgaline karþý ulu- çalýþmalarla bu farklýlýklar giderilerek halkýn sal direniþi örgütlemek amacýyla Mustafa Ke- aydýnlarý daha rahat anlamasý saðlanmýþ, böylece bilgi ve kültürün halk tabanýna da- 22. Haritalarda gösterilen A ve B merkezlerinin mal’in önderliðinde toplanmýþtýr. Kongreye ka- ha rahat yayýlmasý saðlanmýþtýr. hakim rüzgar yönleri aynýdýr. Çünkü A mer- týlacak delegelerin, Ýþgal Devletleri ve Ýstanbul kezinin bulunduðu boðaz ile B merkezinin Hükümeti’nin tüm engelleme çabalarýna karþýn Yanýt D bulunduðu vadi ayný doðrultuda uzanmak- Sivas’ta toplanmayý baþarmasý “Türk halkýnýn tadýr. iþgaller karþýsýnda haklarýný koruma konu- sunda kararlý davrandýðýný” gösterir. Yanýt C Yanýt B 16. Atatürk, Türk milletini, “Türkiye Cumhuriyeti’ ni oluþturan Türkiye halkýna Türk milleti de- 23. Denge profiline yakýn akarsular havzalarýný nir.” diyerek ayrým gözetmeksizin devlete va- düzleþtirip deniz seviyesine yaklaþtýrmýþlar- 11. Bir ülkede gerek kiþilerin kendi arasýndaki iliþ- tandaþlýk baðýyla baðlý olan herkesin ayný dýr. Bu nedenle aþýným ve birikimin birlikte et- kileri, gerekse kiþiler ile devlet arasýndaki iliþki- millet içerisinde yer aldýðýný ve eþit haklara kili olduðu (menderes) gibi þekiller oluþturur. leri düzenleyen kurallar bütününe hukuk denir. sahip olduðunu vurgulamýþtýr. Buna göre, Yanýt A Yetkili organlarca çýkartýlan hukuk kurallarýnýn Türk milliyetçiliði Türkiye Cumhuriyeti’ni oluþ- (yasalarýn) önceden halka duyurularak bil- turan halk arasýnda bir ayrým gözetmediði gilendirilmesi hukuk devleti anlayýþýnýn zorunlu için “birleþtirici ve kaynaþtýrýcý olmasý” (I), bir gereðidir. TBMM’nin iç huzuru saðlamak ve devletin siyasi oluþumunda yer alan insanlarý otoritesini güçlendirmek amacýyla çýkardýðý kapsadýðý için “siyasi varlýkta birliði öngörme- Vatana Ýhanet Yasasý’nýn kapsamýný önceden si” (II), yine herhangi bir ayrýma yer vermediði 24. Soruda verilen bilgiye göre incelenmesi ge- halka duyurmasý “hukuk devleti anlayýþýna” için “belirli bir ýrk, din ya da mezhep temeline reken grafikte sebze ve meyve üretim alan- uygun hareket ettiðine kanýt oluþturur. dayanmamasý” (III) özelliklerine sahiptir. larý yoktur. Yanýt A Yanýt E Yanýt C 5 Diðer Sayfaya Geçiniz.
 6. 6. YGS 1 Çözümleri 25. Grafikte üç ülkenin nüfus artýþ oranlarý gös- 36. Doðru bilginin yalnýzca olgulardan geldiðini 3. V1 terilmiþtir. II. merkezin nüfus artýþ oraný bü- savunan ve metafiziði reddeden görüþ “poziti- i V2 tün yýllarda sýfýrýn üzerinde olduðundan nü- vizm” dir. i + iý R fus miktarý da sürekli artmýþtýr. Grafik kesin- Yanýt A 2R 3R likle nüfus miktarý ve nüfus artýþ miktarý gibi iý deðerleri göstermemektedir. +– Yanýt A 37. Bilimi bir etkinlik olarak deðerlendiren görüþe V göre bilimin yapýsý ve iþleyiþi bilimadamlarýn- dan baðýmsýz düþünülemez. R ve 2R dirençleri paralel olduðundan po- tansiyelleri birbirine eþittir. Yanýt B 26. Bitki örtüsü iklimin bir sonucu olduðundan i iklim çeþitliliðinin görülmesinin nedenleri i . R = i ý . 2R ⇒ i ý = dir. arasýnda bulunamaz. Bitki örtüsünün çeþitli 38. Sokrates’e göre bütün bilgiler doðuþtan gelir. 2 olmasý iklim çeþitliliðinin kanýtýdýr. Dolayýsýyla bilginin kazanýmý için dýþsal uya- Buna göre, 3R direnci üzerinden Yanýt D rýcýlara ihtiyaç yoktur. Yanýt D i 3i i + iý = i + = 2 2 39. Filozofun felsefe yapmaktan zevk duymasý þiddetinde akým geçer. O halde, 27. Gelgit okyanus kýyýlarýnda daha etkili olur ve bu etkinliði pratik bir çýkar ve menfaat için gelgitin etkili olduðu yerlerde akarsu aðýzla- yapmadýðýný gösterir. rýnda kesinlikle delta oluþmaz. V1 = i . R 2 Yanýt A = dur. Yanýt D 3i 9 V2 = . 3R 2 40. Felsefe bilgisinin sýnýrýnýn olmamasý ve bü- tünlük özelliði göstermesi onun, en genel bil- Yanýt B 28. Soruda verilen sorunlar kalabalýk nüfuslu gi olduðunun ifadesidir. ve göç alan illerde görülür. Rize’de bu so- Yanýt B runlarýn yaþandýðý söylenemez. Yüzeye etki eden dik kuvvet Yanýt E 4. Basýnç = Yüzey alaný FEN BÝLÝMLERÝ TESTÝ Her iki cismin aðýrlýðý ve ta- X Y 29. Elektriði nakletmenin kolay olmasý ve bunun ban alanlarý eþit 1. Duran cisimlere kuvvet etki ettiðinde cisim olduðundan, ticari bir niteliðinin fazla olmamasý nedeniyle bileþke kuvvet yönünde hareket eder. yatay “hidroelektrik üretiminin bir bölgede yoðun- S S Cismin d yönünde hareket edebilmesi için G G laþmasý” iç ticareti geliþtirecek bir katký sað- lamaz. bileþke kuvvet d yönünde olmalýdýr. ÁF1 ve F G Yanýt C ÁF2 ile birlikte; P = = dir. (I yanlýþ) 1 numaralý kuvvet etki S S F2 F1 ettiðinde; Basýnç kuvveti = Yüzeye etki eden dik kuvvet- 1 R tir. 30. Ege Bölgesi’nde daðlarýn kýyýya dik uzan- Her iki cismin aðýrlýðý eþit olduðundan basýnç masý enine kýyý tipinin oluþmasýna ve kýyýda bileþke kuvvet ÁR, d yönünde olmaktadýr. kuvvetleri eþittir. (II. yanlýþ) girinti ve çýkýntýnýn fazla olmasýna yol aç- mýþtýr. Bu da kýyý uzunluðunu arttýrmýþtýr. Cisimlerin hacimleri bilinemediðinden özkütle- 2 numaralý kuvvet etki F1 ler ile ilgili yorum yapýlamaz. (III. kesin deðil) Yanýt A ettiðinde; 2 F2 Yanýt A R bileþke kuvvet ÁR, d yönünde olmaktadýr. 31. Tanýmda bilgiyi sevmekten bahsedilmektedir. 5. Türdeþ bir telin sýcaklýðý artý- O rýldýðýnda bir noktanýn yerde- 2 2 Yanýt B ðiþtirmesi o noktalarýn sabit K L 3 numaralý kuvvet etki F2 uca olan uzaklýðý ile doðru ettiðinde; orantýlýdýr. 3 K ve L noktalarýnýn O noktasýna olan uzaklýk- 32. Felsefi düþüncenin en belirgin özelliði eleþ- R F1 larý eþit olduðundan yerdeðiþtirmeleri eþit ol- bileþke kuvvet ÁR, d tirel olmasýdýr. Dolayýsýyla felsefi düþüncenin maktadýr. yönünde olmamak- dogmatik olduðu söylenemez. tadýr. Yanýt C XK 2 Yanýt D Buna göre; = = 1 dir. XL 2 Yanýt C 2. Küreye etki eden 33. Bilgi felsefesi bilgiyi her yönüyle ele alýr ve kuvvetlerden ip ge- ip r T 37° tartýþýr. rilmesi T, kürenin Yanýt E aðýrlýðý P, eðik düz- O 1,8r 6. Hýz – zaman gra- Hýz 37° Fs lemin küreye gös- K fiðinin altýnda ka- lan alanlar yerde- +V terdiði tepki kuvveti 37° N yatay +x +x 3t N ve eðik düzlem ðiþtirmeyi verir. t 2t –x P Zaman ile küre arasýndaki Buna göre, araç – V 34. Doðruluðu henüz test edilmemiþ geçici iddia sürtünme kuvveti Fs þekildeki gibidir. 2t anýnda yön de- veya açýklamalara hipotez denir. ðiþtirmiþtir. (I. yanlýþ) K noktasýna göre, toplam momentin sýfýr Yanýt B Hýz – zaman grafiðindeki eðim ivmeyi verir. olmasý gerekir: Eðim hiçbiryerde sýfýr olmadýðýndan ivme (0 – T . 1, 8 r = P . 0, 6 r 3t) zaman aralýðýnda hiçbir zaman sýfýr deðil- dir. (II. yanlýþ) 35. Doðruluk bir yargýnýn gerçek hayattaki karþý- T 1 Aracýn t ve 3t zaman aralýðýnda toplam yer lýðý ile uygunluðunu ifade eder. “Su sývýdýr”, = tür. deðiþtirmesi + x + (– x) = 0 olduðundan t ve yargýsý gerçek dünyada doðrulanmaktadýr. P 3 3t onlarýnda ayný konumdadýr. (III. doðru) Yanýt B Yanýt B Yanýt C 6 Diðer Sayfaya Geçiniz.

×