Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kpi11final

328 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kpi11final

  1. 1. Danú tému som si vybral, pretože si myslím, že dokáže priblížiť funkcie organizácieľuďom, ktorí sa s nimi ešte nestretli. Tým môže pomôcť pochopiť činnosť organizácie akocelku, náväznosť funkcií, ich súvislosti. Každej z funkcií venujem stručný ale jasný popis jejčinnosti, aký prínos má pre podnik, a čo má na starosť. Funkcie organizácie Podnik, alebo organizácia je v makro- a mikroekonómii ekonomický subjekt, ktorývyrába statky a služby, ponúka ich na trhu tovarov a na trhu výrobných faktorov vytváradopyt po výrobných faktoroch potrebných pre ich výrobu. Podľa E. Gutenberga je organizáciaako zariadenie (Betrieb) charakterizovaný faktormi: kombinovanie výrobných faktorov,princíp hospodárnosti, princíp finančnej rovnováhy, forma vlastníctva výrobnýchprostriedkov (kolektívne/súkromné), podnikové ciele (maximalizácia zisku/splnenie plánu) aurčovanie ekonomického plánu (autonómne/cez centrálny plán). Každá organizácia sa snaží dosiahnuť ciele, ktoré si stanovila na začiatku svojejčinnosti. Tieto ciele sa snaží dosahovať svojou činnosťou. Funkcie organizácie môžemerozdeliť na dve veľké skupiny: funkcie primárne a funkcie podporné. Každej z týchto skupínsa budeme venovať podrobnejšie.Primárne funkcie Primárne funkcie sú najdôležitejšie funkcie podniku. Patrí sem výrobná funkcia,zásobovacia funkcia a predajná funkcia. Každý podnik si môžeme predstaviť ako systém sovstupmi a výstupmi, ktorého základnou funkciou je premena týchto vstupov na výstupy. Túto premenu zabezpečuje výrobná funkcia. Wöhe uvádza, že na výrobu ako takúmôžeme nahliadať z troch rôznych pohľadov. V najširšom zmysle rozumieme pod pojmom„výroba“ každú kombináciu výrobných faktorov, to znamená stotožnenie výrobys podnikovými výkonmi. V tomto poňatí výroba predstavuje: zaobstaranie výrobnýchfaktorov, dopravu, skladovanie, zhotovenie tovaru(prípadne poskytovanie služieb), správu,odbyt a kontrolu. V užšom vymedzení pojmu „výroba“ doň zahŕňame len podnikové výkony-„ťažbu surovín v ťažobných podnikoch, zhotovenie výrobkov vo výrobných podnikoch,opracovanie surovín a výrobkov v spracovateľských podnikoch, poskytovanie služiebprostredníctvom podnikov služieb“. V najužšom zmysle slova je pojem „výroba“ totožnýs pojmom „zhotovenie“. Obzvlášť v bežnej reči označujeme slovom výroba najmäpriemyselné zhotovenie . Predajná funkcia zahŕňa rad činností ako je výskum trhu(dopytu), stanoveniesortimentu výrobkov, stanovenie cien, platobných podmienok, vlastný predaj, propagácia areklama, poradenská činnosť. Často môže nastať zamieňanie pojmov predaj a odbyt, keďžeodbyt je súbor činností a predaj samotný je len jednou z nich. Podľa Wöheho si odbytový trhmôžeme predstaviť ako trojuholník ohraničený uhlami „potreby kupujúcich“, „vlastnáponuka“ a „ponuka konkurencie“. Orientačným bodom pre vlastnú ponuku by mali byťv prvom rade potreby kupujúcich, v druhom rade potom ponuka konkurencie. Zásobovacia funkcia je poslednou z primárnych funkcií. V širšom poňatí dozásobovania zahŕňame zaobstaranie surovín, materiálov, dlhodobého hmotného majetku,
  2. 2. peňažného kapitálu, pracovných síl, služieb. V užšom poňatí(tak sa obvykle rozumie aj vpraxi) do zásobovacej funkcie zahŕňame iba zaobstaranie surovín, materiálov, súčastí, ichdopravy, príjmu, skladovania a odovzdania do výroby.Podporné funkcie Finančná funkcia má za úlohu obstarávanie finančných prostriedkov(kapitálu).V širšom zmysle slova do financovania zahŕňame aj mimoriadne financovanie pri založenípodniku, zvyšovanie kapitálu, fúziu, premenu právnej formy, sanáciu a likvidáciu podniku.Finančná funkcia má zaistiť finančnú rovnováhu podniku vrátane optimálnej kapitálovejštruktúry. Finančná funkcia podniku úzko súvisí s finančným riadením podniku(fin.manažmentom). Finančný manažment má za úlohu zaobstarávať kapitál pre potreby podniku,rozhodovať o alokácii kapitálu, rozhodovať o rozdeľovaní zisku, prognózovať, plánovaťzaznamenávať analyzovať , kontrolovať a riadiť hospodársku politiku podniku tak, aby bolazaistená finančná stabilita. Investičná funkcia úzko súvisí s finančnou funkciou. Finančná funkcia zabezpečujekapitál pre investičnú funkciu a tá následne zabezpečuje pre podnik všetok potrebný dlhodobýhmotný majetok- pozemky, budovy, stroje a zariadenia, dopravné prostriedky a podobne.Rozlišujeme tri základné skupiny investícií: hmotné investície(rozširujú výrobnú kapacitupodniku), finančné investície(nákup cenných papierov, obligácií), nehmotné investície(know-how, výdaje na výskum, vzdelávanie pracovníkov). Personálna funkcia má za úlohu zaistiť rozhodujúci výrobný faktor- pracovníkov.Zahŕňa rad činností, ako je nábor pracovníkov a ich výber, zvyšovanie kvalifikáciepracovníkov, vytváranie optimálnych podmienok, vytváranie systému zainteresovanosti,sociálnej a kultúrnej starostlivosti o pracovníkov. Vedecko-technická funkcia je v podnikoch z oblasti priemyslu zameraná na výskum,vývoj a realizáciu nových alebo inovovaných výrobkov a technológií. Zaoberá sa aj bežnýmzdokonaľovaním výroby. V strojárskom priemysle je hlavným predstaviteľom vedecko-technickej funkcie technická príprava výroby(TPV), zahŕňa technologickú, konštrukčnúa organizačnú prípravu výroby. Správna funkcia je poslednou z podporných funkcií. Niekedy býva nazývaná aj akovšeobecná správa alebo všeobecná administratíva. Zahŕňa rozmanité činnosti, prevažneadministratívne. Patrí sem organizácia, plánovanie, štatistika, účtovníctvo, právne oddeleniecontrolling, vnútorný audit a.i. Text v úvode vymedzuje pojem organizácia, to zn. vymenúva jej charakteristické črty,určuje význam organizácie ako takej. Následne sú v texte rozdelené funkcie organizácie, kvôlijasnejšiemu a prehľadnejšiemu výkladu. Primárne funkcie sú rozdelené na výrobu, predaj azásobovanie. Popisuje taktiež pojem výroba v rôznych šírkach zmyslu slova, poukazuje narozdiel medzi predajom a odbytom a taktiež vymedzuje pojem zásobovanie v širšom aleboužšom poňatí. Podporné funkcie sú definované stručne a jasne, vymenovanímcharakteristických vlastností jednotlivých funkcií.Kľúčové slová: Organizácia, primárna funkcia, podporná funkcia, výroba, predaj,zásobovanie
  3. 3. (Wikipedia)http://sk.wikipedia.org/wiki/Podnik 1. Poskytuje potrebné informácie 2. Vymedzuje pojem podnik 3. Uvádza typy podnikov 4. Uvádza úrovne podniku 5. Uvádza faktory spojenés chodom podnikuSynek, Miloslav, Kislingerová Eva a kol. Podniková ekonomika. 5. vydání. Praha. C. H. Beck.2010. , ISBN 978-80-7400-336-3 1. Poskytuje potrebné informácie 2. Detailne popisuje danú problematiku 3. Text je prehľadnýWöhe, Günter, Úvod do podnikového hospodářství. 1. vydání. Praha. 1995. C. H. Beck.,ISBN 80-7179-014-1 1. Poskytuje potrebné informácie 2. Detailne popisuje danú problematiku 3. Text je prehľadný

×