Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Esanok.pl na szczeblu-midzynarodowym

519 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Esanok.pl na szczeblu-midzynarodowym

  1. 1. esanok.pl http://esanok.pl/2012/na-szczeblu-miedzynarodowym.htmlNa szczeblu międzynarodowymSANOK. W dzisiejszym czasach, kiedy młodzi ludzie nie zawsze dost rzegają, że szkoła jestt ym dobrem, kt óre pomaga im w kszt ałt owaniu przyszłości – koniecznym st aje sięwprowadzanie innowacji czy prezent owanie ciekawszej of ert y edukacyjnej. Taką polit ykęoświat ową prowadzi t akże Zespół Szkół Nr 3 w Sanoku, kt óry zainicjował w placówkachponadgimnazjalnych powiat u sanockiego współpracę międzynarodową w ramach programuComenius.Jak już pisaliśmy wcześniej na łamach naszego pisma – projekt „Natural Sciences, Natural English”skupia uczniów i nauczycieli z następujących państwa: Polski, Włoch, Hiszpanii, Luksemburga iSzwecji. Uczestnicy wspólnie opracowują działania edukacyjne, wdrażają je i dokonują ewaluacji.We wrześniu tego roku po raz pierwszy w Zespole Szkół Nr 3 w Sanoku gościły delegacjenauczycieli z w/w państw. Odwiedziły one m.in. szkołę polską – porównując systemy edukacyjne wEuropie, styl pracy na zajęciach, rozmawiały z uczniami i nauczycielami. Odpowiedzi naszczegółowe pytania dotyczące funkcjonowania placówki udzielał dyrektor – Krzyszt of Fut yma.W ramach poznawania kultury regionu, języka i specyfiki środowiska odwiedzili ZEW – Solina,
  2. 2. gdzie – zgodnie z założeniami projektu dotyczącymi fizyki – zostali zaznajomienia z zasadamienergii odnawialnej wykorzystywanej przez elektrownię. Byli także w sanockim muzeum,skansenie, a także tutejszych lokalach gastronomicznych, gdzie mieli okazję skosztowaćregionalnej kuchni (jakże dalekiej od kuchni włoskiej, szwedzkiej, hiszpańskiej czy luksemburskiej).W ramach rewizyty nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Sanoku odwiedzili tym razemszkołę w hiszpańskiej Valencji w ostatnich tygodniach października bieżącego roku. Tam odbyłysię m.in. w lekcje z biologii, podczas których uczniowie mieli możliwość sami przygotowywać iodmierzać proporcje składników chemicznych, korzystać z przyrządów laboratorium chemiczno –biologicznego, dzięki czemu osobiście prowadzili doświadczenia laboratoryjne.Najważniejszym punktem wizyty w Hiszpanii i współpracy uczniów były zajęcia poświęconenastępującym zagadnieniom: recycling, ecosystems, energy, socialization, population growth,social aspects of sustainable development. Uczestnicy tego spotkania zostali podzieleni nakilkuosobowe grupy; każda z nich opracowywała jeden temat, który był omawiany na forum –oczywiście w języku angielskim – przy zastosowaniu przygotowanej przez uczniów prezentacji.Oprócz działań edukacyjnych odbywających się w szkole – uczestnicy meeting’u odwiedzili m.in.:Muzeum Sciences, Oceanarium, zwiedzili najważniejsze miejsca Valencji, spotkali się zprzedstawicielami najwyższej władzy w mieście.Mamy nadzieję, że niniejsza współpraca przyniesie daleko idące pozytywne aspekty współpracymiędzynarodowej – zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli.Edyt a Kulawiak – Romankoordynat orka projekt u

×