Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เป็นตัวแทนประกัน เอไอเอ(AIA) ดีอย่างไร 10เหตุผล

ทำไมต้องทำประกัน เป็นตัวแทนประกันชีวิตดียังไง พบกับ 10 เหตุผลที่ดีในการเป็นตัวแทน หนึ่งในนั้นก็คือ คุณสามารถทำงานได้ที่บ้าน ซึ่งเป็นงานพิเศษ เป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง ให้คุณเป็นนายตัวเอง

 • Login to see the comments

เป็นตัวแทนประกัน เอไอเอ(AIA) ดีอย่างไร 10เหตุผล

 1. 1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ? กับคากล่าวที่ว่า... งานประกันชีวิต… คือ ธุรกิจแห่งโอกาส ที่ คุ ณ กำ ห น ด เ อ ง C H A L I T S U V I T H A Y A W E E R A T
 2. 2. •รายได้ที่คุณกาหนดเอง รายได้แบ่งเป็น 2 ลักษณะ 1.มีเพดานรายได้ (ลูกจ้าง) 2.ไม่มีเพดานรายได้ (เจ้าของกิจการ) แน่นอน! ตัวแทนประกันชีวิต ไม่มีเพดานจากัด และ มีรายได้แบบเจ้าของกิจการ
 3. 3. ให้ ความก้าวหน้า กับทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน องค์กรทั่วไปคุณมีโอกาสที่จะขึ้นสู่ตาแหน่ง ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรหรือไม่? บริษัทฯของเรา ให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน ในการก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งผู้บริหารสูงสุด
 4. 4. ให้ ความมั่นคง ที่ตัวคุณ เป็นผู้กาหนด องค์กรทั่วไป ความมั่นคงของคุณต้องขึ้นอยู่กับความพอใจของ เจ้านาย และ ลูกน้อง “ผู้อื่นเป็นผู้กาหนดความมั่นคงของคุณ” ที่นี่ !ความมั่นคงของคุณขึ้นอยู่กับความสามารถ,ความขยัน ,รับผิดชอบ ต่อหน้าที่ของตัวคุณเอง “คุณเป็นผู้กาหนดความมั่นคงด้วยตัวเอง”
 5. 5. ให้ การพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีบุคลิกภาพที่ดี คุณจะได้รับการพัฒนาตนเองไปในทางที่ดีขึ้นหรือดียิ่งกว่า
 6. 6. ให้การ เป็นนายของตัวเอง ความมั่นคงของงานประกันชีวิต ขึ้นอยู่กับฐานลูกค้าที่มีจานวนมาก และ ความสัมพันธ์ระยะยาว ของคุณกับลูกค้าของคุณเอง “ทางานโดยไม่ต้องขึ้นกับคาสั่งของใคร”
 7. 7. ให้คุณ มีเวลาเป็นของตัวเอง “คุณสามารถบริหารเวลาและเลือกใช้เวลาได้อย่างอิสระ” ใช้เวลาส่วนตัว อยู่กับครอบครัว เข้าสังคม
 8. 8. ให้คุณได้มองเห็นคุณค่าของตัวเอง เล็กแท่งหนึ่งมีค่า 5เหรียญ ทาเป็นเกือกม้าจะมี่ค่า 10 เหรียญ ทาเป็นเฟืองนาฬิกาจะมี่ค่า 250เหรียญ ทาเป็นเข็มจะมี่ค่า 40 เหรียญ คุณ!คือเหล็กแท่งนั้น
 9. 9. ให้รางวัลชีวิตสาหรับคุณและครอบครัวบ้าน รถ การศึกษา ท่องเที่ยวออสเตเรีย จากการทุ่มเทการทางานคุณจะได้รับรางวัลชีวิตตอบกลับอย่างคุ้มค่า เงินสด
 10. 10. อำชีพชั่วชีวิต มรดกตกทอดสืบทอดถึงลูกหลำน คุณไม่ต้องกังวลกับอนาคตของคนที่คุณรัก งานประกันชีวิตเป็นอาชีพชั่วชีวิต ทาได้นานจนกว่าเราจะพอใจ ทั้งยังส่งต่อให้ลูกหลาน ได้เหมือนเจ้าของกิจการอื่นๆ 9.
 11. 11. 10.คุ้มครองรายได ้ ทุนการศึกษาบุตร เงินเกษียณอายุ ค่ารักษาพยาบาล คุณได้ ช่วยเหลือ สังคมใน หลำยๆ ด้ำน ช่วยให้ลูกค้ำบรรลุเป้ ำหมำยในชีวิตด้วยกำรวำงแผนกำรเงิน
 12. 12. คุ้มครองรายได้ครอบครัว ทุนการศึกษาลงทุน คุ้มครองหนี้สิน เกษียณอายุ
 13. 13. บริการ ฝึกอบรม โทรศัพท์นักหมาย แสวงหารายชื่อเข้าพบเสนอขาย ตั้งเป้ าหมายและวางแผน
 14. 14. ฝึกอบรมตัวต่อตัว ฝึกอบรมเป็นกลุ่ม การประชุม

×