Διατροφή και Διαβήτης

731 views

Published on

Εργασία της Στ1 του Δ. Σχ. Μεσοποταμίας με θέμα το σακχαρώδη Διαβήτη και τη Διατροφή.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
731
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
360
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Διατροφή και Διαβήτης

  1. 1. ΑΥΟΡΜΗ: Η 14η ΝοεμβρίουΠαγκόςμια Ημέρα Διαβήτη ςε ςυνδυαςμό με την 4η ενότητα Νεοελληνικήσ Γλώςςασ«Διατροφή» του α’ τεύχουσ τησ ΢Σ τάξησ.
  2. 2. ΢ΚΟΠΟ΢: Να ςυνειδητοποιόςουν οιμαθητϋσ πόςο η κακό διατροφό ςτηνπαιδικό ηλικύα οδηγεύ ςτο ςακχαρώδηδιαβότη ςτην ενόλικη ζωό΢ΣΟΦΟΙ:Να ξεχωρύζουν τισ υγιεινϋσ από τισανθυγιεινϋσ τροφϋσ και να δημιουργούνπαιδικϋσ υγιεινϋσ ςυνταγϋσ βαςιζόμενοι ςτισπροτιμόςεισ τουσ για να βρύςκουνεναλλακτικϊ επιδόρπια ςτισ παιδικϋσλιχουδιϋσ.Να μϊθουν οι μαθητϋσ πώσ να διεξϊγουνϋρευνα με ερωτηματολόγιο, πώσ ναεπεξεργϊζονται ςτατιςτικϊ τα δεδομϋνα -χωρύσ τη χρόςη του excel – βρύςκοντασμόνοι τουσ τα ποςοςτϊ καικαταςκευϊζοντασ δια χειρόσ τουσ πύνακεσκαι τισ ςτατιςτικϋσ «πύτεσ».ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Από τη 14η Νοεμβρύου ϋωσ καιτην 26η Νοεμβρύου, ςύνολο περύπου 10ωρών.
  3. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ΢ ΜΟΡΥΕ΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢: εταιρικόκατϊ τη διϊρκεια τησ ϋρευνασ ςε όλεσ τισ τϊξεισ τουςχολεύου και ομαδοςυνεργατικό κατϊ τηνεπεξεργαςύα των δεδομϋνωνΔΙΔΑΚΣΙΚΕ΢ ΑΡΦΕ΢:Αυτενϋργειασ, εγγύτητασ ςτη ζωό, εποπτικότητασ,παιδοκεντρικότητασΔΙΔΑΚΣΙΚΕ΢ ΜΟΡΥΕ΢:Διϊλεξη πριν την επύςκεψη ςτισ τϊξεισΠεύραμα-πρόβα και αυτοδιόρθωςη πριν την ϋρευναΕρωτηματικό μορφό κι επύδειξη κατϊ την ϋρευναΣυνεργατικό ϋρευναΜϊθηςη με ανακϊλυψηΜΕ΢Α – ΤΛΙΚΑ: ερωτηματολόγια, ςτατιςτικούπύνακεσ, ςτατιςτικϋσ πύτεσ, φυλλϊδια περιοδικών,ςυνταγϋσ, διαιτολόγια διατροφολόγων,θερμιδομετρητόσ, διαδύκτυο, πύνακεσ με διεθνεύσςυςτϊςεισ για την αναγκαύα πρόςληψη θερμύδωνκαι θρεπτικών ςυςτατικών ςτην παιδικό ηλικύα.ΔΙΑΘΕΜΑΣΙΚΗ ΢ΤΝΔΕ΢Η ΜΕ ΑΛΛΑΜΑΘΗΜΑΣΑ: Νεοελληνικό Γλώςςα ςεςυνδυαςμό με μαθηματικοςτατιςτικϋσ αναλύςεισκαι με τα τροφικϊ πλϋγματα των Φυςικών τησ Σττϊξησ.
  4. 4. ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ΢ ΕΝΕΡΓΕΙΕ΢:Κατϊςτρωςη ερωτηματολογύουΖευγϊρια ϋρευνασ – πρόβεσΕπύςκεψη ςτισ τϊξεισ και διεξαγωγόϋρευνασΣυλλογό απαντόςεων ομαδικϊΣτατιςτικό ςυγκρότηςη πύνακαομαδικϊΜεριςμόσ δεδομϋνων ανϊ ηλικύαομαδικϊΣχεδιαςμόσ διαγραμμϊτων «πύτεσ»ατομικϊΑναζότηςη επιπλϋον πληροφοριών γιατο διαβότη – Έρευνα του ΧϊρβαρντΔημιουργύα παιδικού υγιεινούςυνταγολογύου τησ Στ 1Διακόςμηςη – ζωγραφικό – κολλϊζςυνταγών
  5. 5. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η ΕΡΕΤΝΑ΢:Δημιουργύα ενημερωτικού φυλλϊδιουγια τα πορύςματα τησ ϋρευνασ καιανακούνωςη ςε όλεσ τισ τϊξεισ, ςτοδιευθυντό και ςτον πύνακαανακοινώςεων του ςχολεύου ςεχειρόγραφη μορφό όπωσ ακριβώσπαρϊχθηκε από τουσ μαθητϋσ.ΑΞΙΟΛΟΓΗ΢Η PROJECT:Συζητόθηκαν τα προβλόματα πουεμφανύςτηκαν κατϊ τη διεξαγωγό τησϋρευνασ κι ϋγινε προςπϊθεια διόρθωςησμερικών. Επύςησ καταγρϊφηκαν απότουσ μαθητϋσ τα οφϋλη πουαποκόμιςαν από τη ςυνεργατικό αυτόϋρευνα.ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΢ΤΝΕΡΓΑΣΙΚΗ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢: Ηδαςκάλα τησ ΢Σ1 Μπόλκη ΕλένηΔΗΜΟΣΙΚΟ ΢ΦΟΛΕΙΟ ΜΕ΢ΟΠΟΣΑΜΙΑ΢14/11/2012 – 26/11/2012

×