Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Etika k omputer

32,089 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Etika k omputer

 1. 1. Etika Komputer dan Isu Perundangan NAMA: MUHAMMAD HAMNI BIN ROSLE KELAS: 4 OMEGA TARIKH : 23/01/2013 GURU ICT: PN MASITA BT OMAR SMK DANG ANUM,MERLIMAU,MELAKA
 2. 2. Etika ialah satu set prinsip-prinsip moral yang mengawal tingkah laku sekumpulan atau seseorangindividu. Oleh itu, komputer etika set prinsip-prinsip moral yang mengawal penggunaan komputer. Beberapa isu-isu yang melibatkan etika komputer termasuk hak harta intelek (seperti kandungan elektronik yang dilindungi hak cipta), kebimbangan privasi, dan bagaimana komputer memberi kesan kepada masyarakat.
 3. 3. Merupakan kerahsiaan data dan maklumat tentang individu atau syarikat yang menrangkumi sebarang teks, nombor, audiodan video. Maklumat ini dimasukkan ke dalam komputer secara tidak sengaja. Pengguna perlu berhati-hati untuk mengelakkan daripada di ekplotasi oleh pihak lain
 4. 4. Kod etika adalah senarai panduanyang memberitahu sesuatu tindakan seseorang itu beretika atau tidak beretika semasa menggunakan internet atau komputer
 5. 5. Terdapat 10 ETIKA PENGGUNAAN KOMPUTER:•Tidak menggunakan komputer untuk membinasakan manusia.•Tidak menggunakan kerja komputer orang lain.•Tidak menceroboh masuk fail orang lain.•Tidak menggunakan untuk mencuri.•Tidak menggunakan komputer untuk menjadi saksi palsu.•Tidak menggunakan atau menyalin perisian yang tidak dibeli secara sah.•Tidak menggunakan sumber komputer orang lain tanpa kebenaran atausebarang bayaran.•Tidak menggunakan tanpa kebenaran output intelektual orang lain.•Memikirkan akan kesan sosial program atau sistem yang dibangunkan.•Menggunakan komputer dengan menberi pertimbangan dan hormat kepadamanusia lain.
 6. 6. Definisi etika komputerPanduan penggunaan komputer yang betul. Hak pribadi individu,ketepatan dan kesahihan maklumat, harta intelek dan capaian adalah antara isu yang membabitkan etika penggunaan komputer di dalam era maklumat
 7. 7. Merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa di sesebuah negara untuk memberi hukuman kepada pesalah-pesalahyang melakukan kesalahan di dalamtalian yang mengakibatkan kerugian kepada harta, nyawa manusia dan juga keganasan siber.
 8. 8. Merujuk kepada penyalahgunaan peralatan komputer bagi merosakkan, mencuri, atau mengubah data dalam komputer bagi tujuantertentu. Jenayah komputer sukar dibuktikan atau dikesan desebabkan kehilangan data atau penyalinan data berlaku secara maya dan tidak dapat dibuktikan secara fizikal.
 9. 9. Merangkumi produk-produk ciptaan yangboleh disentuh (tangible) atau tidak bolehdisentuh (intagible). Ini termasuklah hasil ciptaan paten. Formula atau kaedah menjalankan perniagaan dan hak cipta untuk lagu atau penulisan buku.
 10. 10. ETIKA PERBEZAAN UNDANG-UNDANGMerupakan CIRI-CIRI Merupakanamalan yang peraturan yangsama bagi dilaksanakansemua berbeza-bezapengguna tertaklukkomputer kepadatidak megira keadaan danbangsa dan keperluannegara. sesebuah negara.
 11. 11. ETIKA PERBEZAAN UNDANG-UNDANGSemua AMALAN Semuapengguna penggunakomputer bebas komputer mestiuntuk amlakanmengamalkan peraturan-kod etika yang peraturan yangdigariskan. di tetapkan.
 12. 12. ETIKA PERBEZAAN UNDANG-UNDANGJika pengguna PELANGGARAN Penggunakomputer tidak komputer yangmengamalkan- berdegil dengannya akan undang-undangdigelar akanpengguna dikategorikankomputer yang sebagaitidak beretika. penjenayah.

×