Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3.1.4 rangkaian seni bina

31,277 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

3.1.4 rangkaian seni bina

 1. 1. NETWORKARCHITECTURE Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka
 2. 2. OBJEKTIF PEMBELAJARANDi akhir pembelajaran, pelajar dapat: Mendefinisikan rangkaian seni bina Mendefinisikan pelanggan / pelayan rangkaian Mendefinisikan peer-to-peer Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka
 3. 3. JENIS SENIBINA RANGKAIANRangkaian seni binaadalah reka bentukkeseluruhan rangkaiankomputer yangmenerangkan bagaimanarangkaian komputerdikonfigurasi dan apakahstrategi yang digunakan.Senibina rangkaianmemberi tumpuanutama kepada fungsirangkaian itu sendiri.Senibina rangkaian jugadikenali sebagai modelrangkaian ataurekabentuk rangkaian. Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka
 4. 4. JENIS SENIBINA RANGKAIANTerdapat dua seni binarangkaian utama: Pelanggan / pelayan rangkaian Peer-to-peer Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka
 5. 5. RANGKAIAN PELANGGAN / PELAYANRANGKAIAN PELANGGAN / SERVERSatu rangkaian pelayan /pelanggan ialah satu rangkaiandi mana fail yang dikongsi danaplikasi disimpan di dalampelayan tetapi penggunarangkaian (pelanggan) masihboleh menyimpan fail pada PCmasing-masing.Pelayan ialah komputer yangberkongsi maklumat dan sumberdengan komputer lain dalamrangkaian.Seorang pelanggan ialah sebuahkomputer yang memintaperkhidmatan atau fail darikomputer pelayan. Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka
 6. 6. RANGKAIAN PELANGGAN / PELAYANSatu rangkaianpelayan / pelangganialah satu rangkaian dimana fail yangdikongsi dan aplikasidisimpan di dalampelayan tetapipengguna rangkaian(pelanggan) masihboleh menyimpan failpada PC masing-masing. Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka
 7. 7. RANGKAIAN PELANGGAN / PELAYANPelayan rangkaianyang kecilmenggunakan kabelpasangan terpiuh(Twisted Pair) ataukabel sepaksi (CoaxialCable) untuk rangkaiantetapi satu rangkaianyang besar danberkuasa akanmenggunakan seratoptik (Fibre Optic) Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka
 8. 8. Satu rangkaianpelanggan / pelayanadalah sesuai untukmenghubungkan 10atau lebih komputer. Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka
 9. 9. RANGKAIAN PELANGGAN / PELAYANUntuk menubuhkan saturangkaian pelayan /pelanggan, anda perlumemasang programpelayan untuk pelayandan program pelangganuntuk pelanggan.Pentadbir rangkaianperlu mengkonfigurasihak akses di sebelahpelayan untukmembenarkanmengakses untukpelanggan bagimenggunakan sumber. Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka
 10. 10. RANGKAIAN PELANGGAN / PELAYANProgram e-mel adalahsatu contoh programpelanggan, kerana iamenghantarpermintaan e-melkepada pelayan mel. Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka
 11. 11. RANGKAIAN PELANGGAN / PELAYANIRC (Internet RelayChat), pelayar internetdan emailadalah contoh-contohperisian aplikasi untukpelanggan / pelayanrangkaian. Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka
 12. 12. PELAYANPelayan kadang-kadangdikenali sebagaikomputer hos.Pelayan ialah komputeryang menyediakanperkhidmatan kepadakomputer lain dikenalisebagai pelanggan.Pelayan mengawal akseskepada sumber-sumberperkakasan, perisian danlain-lain dalam rangkaian.Ia menyediakan kawasanpenyimpanan berpusatbagi program-program,data dan maklumat. Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka
 13. 13. DEDICATED SERVERDedicated server melaksanakantugas tertentu dan biasanya hanyamelaksanakan satu pekerjaan.Sebagai contoh, pelayan failmenyimpan dan menguruskan fail,pelayan cetakan mengurus pencetakdan pekerjaan cetak. Sebuahpelayan pangkalan data menyimpandan menyediakan akses kepadapangkalan data.Pelayan rangkaian menguruskantrafik rangkaian. Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka
 14. 14. DEDICATED SERVERPelayan yang berdedikasimembantu menjimatkanmasa dan ruangpenyimpanan dalam satukomputer.Ia tidak akan meletakkanseluruh rangkaian padarisiko jika ia gagal. Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka
 15. 15. PELANGGANKomputer pelangganadalah komputer dalamrangkaian yangbergantung kepadapelayan untuk sumberdan perkhidmatan. Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka
 16. 16. PELANGGANKomputer klienmenghantar permintaankepada pelayan untukmencari sumber atauperkhidmatan bagimelaksanakan tugasmereka.Sebagai contoh, sebuahkomputer pelangganboleh menghantarpermintaan yang memintaizin untuk menggunakanpencetak yangdilampirkan kepadapelayan, untuk mencetakdokumen. Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka
 17. 17. PELANGGANBiasanya komputerpelanggan akan logmasuk menggunakannama pengguna dan katalaluan untukmenggunakan sumberdan perkhidmatanpelayan. Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka
 18. 18. PELANGGANSebagai contoh, andaperlu menjadi TMnet atauahli Jaring untukmenggunakanperkhidmatan internet.Anda perlu log masuk kepelayan TMnet atauJaring denganmenghantar namapengguna dan katalaluan anda.Selepas proses loginberjaya, kemudian andaboleh mengaksesinternet melalui TMnetatau pelayan Jaring. Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka
 19. 19. RANGKAIAN PEER-PEERRangkaian peer-to-peer(P2P) adalah saturangkaian dengan semuanod yang bertindaksebagai pelayan danpelanggan.Sesebuah PC bolehmengakses fail yangterletak pada PC lain danboleh juga menyediakanfail ke PC yang lain. Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka
 20. 20. RANGKAIAN PEER-PEERSemua komputer dalamjurnal rangkaian peer topeer mempunyaitanggungjawab dankeupayaan yang samauntuk menggunakansumber yang ada dalamrangkaian Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka
 21. 21. RANGKAIAN PEER-PEER Rangkaian Peer to peer, tidak memerlukan pelayan, setiap komputer dalam rangkaian dikenali sebagai peer. Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka
 22. 22. FUNGSI PEER-PEERRangkaian peer-to-peer(P2P) adalah saturangkaian dengansemua nod yangbertindak sebagaipelayan dan pelanggan.PC boleh mengakses failyang terletak pada PClain dan bolehjuga menyediakan fail kePC yang lain. Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka
 23. 23. FUNGSI PEER-PEERSatu rangkaian P2Pbiasanya menggunakankabel pasangan terpiuh(twisted pair cable) atausepaksi (coaxial cable)kerana kabel ini adalahlebih murah dan mudahuntuk bekerjadengannya. Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka
 24. 24. FUNGSI PEER-PEERRangkaian P2P adalahpilihan terbaik untukmenubuhkan rangkaiandengan komputerkurang daripada 10buah. Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka
 25. 25. FUNGSI PEER-PEERRangkaian P2P adalahlebih mudah untukmengurus dan selagiterdapat kad rangkaian(NIC) dipasang pada PCdan sambungan bolehdilakukan dengan kabelrangkaian.Untuk berkongsisumber, setiap PC mestimempunyai programyang berkaitan. Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka
 26. 26. FUNGSI PEER-PEERTiada pelayan pusat(central server) ataupenghala pusat (centralrouter) yangmenguruskan rangkaianP2P. Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka
 27. 27. FUNGSI PEER-PEERRangkaian tanpa wayarboleh menjadicontoh rangkaian P2Pseperti anda hanya perlukad wayarles,menyambung kepadarangkaian wayarles yangsedia ada dan bolehdikongsi sumber Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka
 28. 28. FUNGSI PEER-PEERLimewire, Bearshare danKazaa adalah merupakancontoh-contoh aplikasiperisian untukperkongsian fail peer-to-peer (P2P). Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka
 29. 29. PERBEZAAN DI ANTARAPELAYAN/ PELANGGAN DAN PEER-PEER PELAYAN / PELANGGAN PEER TO PEER Pelayan mempunyai keupayaan Setiap komputer mempunyai kawalan manakala pelanggan tidak keupayaan yang sama Pengkabelan yang memerlukan kos Pengkabelan yang memerlukan kos yang tinggi yang rendah Ia digunakan dalam rangkaian kecil Selalunya digunakan dalam dan besar rangkaian yang kecil iaitu kurang daripada 10 komputer Mudah untuk menguruskan Susah untuk menguruskan Memasang perisian hanya dalam Memasang perisian pada setiap pelayan manakala pelanggan komputer berkongsi perisian Satu komputer berkuasa bertindak Tiada pelayan diperlukan sebagai pelayan Panitia ICT SMK Dang Anum,Merlimau,Melaka

×