Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3.1.3.1 lan, man and wan

1,255 views

Published on

Published in: Education

3.1.3.1 lan, man and wan

 1. 1. Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka
 2. 2. Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka
 3. 3. LOCAL AREA NETWORK (LAN) Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka
 4. 4. Rangkaian KawasanTempatan (LAN)adalah rangkaianterkecil berbandingdengan duarangkaian yang lain.Bentuk termudahLAN ialah untukmenyambung duakomputer bersama-sama. Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka
 5. 5. LAN beroperasi di dalamkawasan fizikal yangterhad, seperti di rumah,sekolah, sebuahbangunan atau beberapabangunan.Satu rangkaian yangterdiri kurangdaripada 500 perantiyang bersambunganrangkaianmerentasi beberapabangunan, masihdiiktiraf sebagai LAN. Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka
 6. 6. Perkakasan yang murahyang digunakan dalam LANsebelum ini termasuktwisted pair cables coaxialcables dan akhir yang lebihtinggi adalah gentian optikatau tanpa wayar.Walau bagaimanapun,coaxial cables kinidigantikan dengan sistempengkabelan berkelajuantinggiseperti CAT6 menggunakanpenyambung RJ45 . Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka
 7. 7. LAN adalahrangkaian kelajuanyang sangat tinggi(daripadasebelumnya10Mbps) kepada100Mbps, yanglebih cepatdaripada MAN danWAN. Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka
 8. 8. Rangkaian Kawasan Setempat adalah sekumpulan komputer dan peranti rangkaianyang disambungkan bersama, biasanya dalam bangunan yang sama. Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka
 9. 9. METROPOLITAN AREA NETWORK (MAN) Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka
 10. 10. Pertama, anda perlumemahami perkataanmetropolitan. Metropolitanmenerangkanbandar-bandar pentingseperti Kuala Lumpur,Manila, Singapura, Tokyo,London dan New York.MAN ialah satu rangkaiankomputer yang terletak ditapak yang berlainan didalam kawasan fizikal yangbesar seperti sebuahbandaraya Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka
 11. 11. Syarikat-syarikat yangmempunyai beberapacawangan di bandaraya KualaLumpur seperti bank,mungkin mencari MAN yangberguna kepada mereka.Dalam kes ini, menubuhkanMAN merentasi jarak yangjauh boleh terbaikdihubungkan menggunakanserat optik. Kadang-kadang,MAN boleh menjadi koleksiLAN beberapa di dalambandar yang sama. Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka
 12. 12. MAN sering bertindaksebagai rangkaian kelajuantinggi (walaupun tidaksecepat LAN) untukmembolehkanperkongsian sumberserantau.MAN boleh ditakrifkansebagai satu kumpulankomputer dan perantirangkaian yangdisambungkan bersama-sama dalam kawasan fizikalyang besar. Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka
 13. 13. WIDE AREANETWORK (WAN) Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka
 14. 14. WAN boleh ditakrifkan sebagai satu kumpulankomputer dan peranti rangkaian yang disambungkanbersama-sama dalamkawasan fizikal yang besar sepertisesebuah negara dan negeri. Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka
 15. 15. Rangkaian Kawasan Luas (WAN)merupakan rangkaian terbesar semua jenis rangkaian. Internet WAN terbesar di dunia. WAN umumnya meliputi jarak yang besarseperti negeri, negara atau benua. Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka
 16. 16. Satu contoh dalam masyarakat dengan menggunakan WAN adalah organisasi perbankan. Bank-bank tempatan telah sentiasamengekalkan perniagaan mereka secara onlinedengan menyambungkan semua komputer cawangan mereka dinegara-negara. Bank-bank antarabangsa jugamenggunakan WAN untuk menghubungkan komputer mereka di seluruh dunia. Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka
 17. 17. Sebenarnya, WAN adalahkumpulan MAN atau LANatau campuran kedua-duarangkaian.Peranti yang dipanggilpenghala diperlukan untukmenyambung MAN danLAN di seluruh kawasanfizikal yang besar.Penghala (router) adalahperanti rangkaian khasyang menghubungkan duaatau lebih rangkaian yangberbeza dan menyimpandata yang mengalir diantara mereka. Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka
 18. 18. Penghala (Router) membuat semua berkomunikasi rangkaianyang berbeza, seperti yang menghubungkan LAN ke LAN, LAN kepada Wan atau Wan kepada Wan. Media penghantarandalam WAN menggunakan cable.WAN gentian optik masih dianggap satu rangkaian yang pantas dengan kelajuan 20-2000 usage, tetapi lebih perlahan daripada LAN dan MAN. Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka
 19. 19. Panitia ICT SMK Dang Anum, Merlimau,Melaka

×