Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫کریمیان‬ ‫مسیح‬
‫پاییز‬1395
‫‌گویی‬‫ن‬‫داستا‬‌
‫ابزار‌رهبری‬
‫‌گویی‬‫ن‬‫داستا‬‌
‫ابزار‌رهبری‬
M a s i h k a r i m i a n . i r
•‫کارشناسی‌ارشد‌مدیریت‌اجرایی‬‌
•‌‫عضو‌انجمن‌مشاوران‌مدیریت‌ایران‬‌
•‫عضو‌انجمن‌تحقیقات‌با...
M a s i h k a r i m i a n . i r
‫بود‬ ‫یکی‬
‫نبود‬ ‫یکی‬...
M a s i h k a r i m i a n . i r
‌‫درخواست‌های‌انسان‬!
۱-‌‌‫غـــذا‬‌
۲-‌‌‫داستان‬
M a s i h k a r i m i a n . i r
‌‫داستان‬
‫‌برد‬‫ی‬‫قالب‌ها‌را‌از‌بین‌م‬...‌
‫‌شکند‬‫ی‬‫حصارها‌را‌م‬...
M a s i h k a r i m i a n . i r
‌‫داستان‬
‌‫مرکزیت‬‌
‫تداوم‬‌
‫انسجام‬
3C
Center‌
Continutity‌
Coherence
M a s i h k a r i m i a n . i r
‌‫داستان‌مثل‌زلزله‬
‫تأثیر‬
M a s i h k a r i m i a n . i r
‫با‌داستان‬‌
‌‫متولد‬‌
‫می‌شویم‬!
M a s i h k a r i m i a n . i r
‌‫ما‌همه‌به‌دنبال‬‌
‌‫تایید‌و‌تصدیق‬‌
‌‫خودمان‌هستیم‬...
M a s i h k a r i m i a n . i r
‌‫‌ها‬‫ن‬‫داستا‬‌
‌‫ما‌را‌تصدیق‬‌
‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬!
M a s i h k a r i m i a n . i r
‌‫‌ها‬‫ن‬‫داستا‬‌
‫امکان‌تجربه‌از‬‌
‫طریق‌دیگران‌را‬‌
‫‌کنند‬‫ی‬‫فراهم‌م‬!
M a s i h k a r i m i a n . i r
‌‫انواع‌داستان‬
•‫طرح‌چالش‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫غلبه‬ ‫سنگینی‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫قهرمانی‬.
•‌‫طرح‬‫رابط...
M a s i h k a r i m i a n . i r
‫‌گویی‬‫ن‬‫کارکردهای‌داستا‬
M a s i h k a r i m i a n . i r
‫‌گویی‬‫ن‬‫کارکردهای‌داستا‬
‫‌تر‌اعتماد‬‫ه‬‫جلب‌ساد‬
‌‌‫‌های‬‫ن‬‫ترشح‌هورمو‬‌
‌‫اکسی‌توسین...
M a s i h k a r i m i a n . i r
‫‌گویی‬‫ن‬‫کارکردهای‌داستا‬
‫فضای‌بهتری‌برای‬‌
‌‫مجاب‌و‌متقاعد‌شدن‬
‫‌وگو‬‫ت‬‫گف‬‌
‌‌‫داست...
M a s i h k a r i m i a n . i r
‫‌گویی‬‫ن‬‫کارکردهای‌داستا‬
‌‫خروج‬‌‌‫از‌فضای‬
‌‫رسمی‌و‌تحلیلی‬
‌‫مذاکره‬
M a s i h k a r i m i a n . i r
‫‌گویی‬‫ن‬‫کارکردهای‌داستا‬
M a s i h k a r i m i a n . i r
‫‌گویی‬‫ن‬‫کارکردهای‌داستا‬
‫اثربخشی‬
‌‌‫داستان‬
‫شنیدن‬
‌‌‫تحلیل‌اطالعات‬
•‫حذف‌روایت‌مطل...
M a s i h k a r i m i a n . i r
‫‌گویی‬‫ن‬‫کارکردهای‌داستا‬
•«‌‫‌تواند‌خودش‌داستانش‌را‌برای‌شما‬‫ی‬‫سندباد‌م‬
‫روایت‌کند‬‌...
M a s i h k a r i m i a n . i r
‫‌گویی‬‫ن‬‫کارکردهای‌داستا‬
‌‫داستان‌ها‬‌
‌‫انرژی‌الزم‌برای‌تغییر‬‌
‫را‌فراهم‌می‌کنند‬!
‌‫داستان‌گویی‬
‫مهارت‌رهبری‬‌
‌‫‌گویی‌مهارت‌رهبری‌است‬‫ن‬‫داستا‬
‫چون‬...‌
‫ابزار‌قدرتمندی‬‌
‌‌‫برای‬‫نفوذ‬‌‫است‬...‌
‌‫‌گویی‌مهارت‌رهبری‌است‬‫ن‬‫داستا‬
‫چون‬...‌
‌‫شور‌و‌هیجان‬‌
‫‌کند‬‫ی‬‫ایجاد‌م‬‌
‌‫‌گویی‌مهارت‌رهبری‌است‬‫ن‬‫داستا‬
‫چون‬...‌
‌‫باعث‬‌
‌‫همراهی‌و‌همدلی‬‫است‬...‌‌‌
‌‫‌گویی‌مهارت‌رهبری‌است‬‫ن‬‫داستا‬
‫چون‬...‌
‌‫به‬‫ذهن‬‌
‌‫سپرده‌می‌شود‬...‌
‌‫‌گویی‌مهارت‌رهبری‌است‬‫ن‬‫داستا‬
‫چون‬...‌
‌‫متقاعد‌کننده‬‫است‬...‌
‌
‌‫‌گویی‌مهارت‌رهبری‌است‬‫ن‬‫داستا‬
‫چون‬...‌
‌‫آموزنده‬‫است‬...‌
‌
‫آموزش‌با‌داستان‬‌
‫شبیه‌سازی‬‌
‫عمل‬ ‫نحوه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دانش‬
‫الهام‌بخشی‬‌
‫عمل‬ ‫برای‬ ‫انگیزش‬
‫آموزش‌با‌داستان‬‌
‌‫آزمایش‌دانشگاه‬UCLA‌
‫اول‬ ‫گروه‬:‫ها‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫دستورات‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬
‫دوم‬ ‫گروه‬:‫داده‬ ‫روی‬ ‫...
‫آموزش‌با‌داستان‬‌
‌‫آزمایش‌دانشگاه‬UCLA‌
‫اول‬ ‫گروه‬:‫ها‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫دستورات‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬
‫دوم‬ ‫گروه‬:‫یا‬ ‫داده‬ ‫ر...
‫آموزش‌با‌داستان‬‌
‫آزمایش‌دیگر‬‌(‫شبیه‌سازی‌ذهنی‬)‌
‌
‌‫بیش‌از‬3‌‫هزار‌نفر‬‌
‌‫شبیه‌سازی‌فرآیند‌قبل‌از‌انجام‬‌
‫‌سزایی‌در...
‌‫‌گویی‌مهارت‌رهبری‌است‬‫ن‬‫داستا‬
‫چون‬...‌
‌‫کارآمد‌ترین‬‌‌‫ابزار‌ارتباطی‬‌
‌‫بین‌فردی‬‫است‬.‌
‌‫‌گویی‌مهارت‌رهبری‌است‬‫ن‬‫داستا‬
‫چون‬...‌
‌‫رهبران‌با‌گفتن‌داستانشان‬‌
‫اعتماد‬‌‫‌سازند‬‫ی‬‫م‬...‌
‌‫‌گویی‌مهارت‌رهبری‌است‬‫ن‬‫داستا‬
‫چون‬...‌
‫تغییر‌دهنده‌و‌الهام‌بخش‬‌
‫است‬...‌
‌‌‫هیچ‌موقع‌تاکنون‬‌
‌‫کسب‌و‌کارها‬‌
‫برای‌شنیدن‌داستان‬‌
‌‫بدین‌حد‌تشنه‬‌
‫نبوده‌اند‬!‌
‌‫الکساندر‬
‫مک‌کنزی‬
‌‫خصوصیات‬‌
‌‫مطالبی‬‌
‌‌‫که‌در‬‌
‌‌‫ذهن‬‌
‫می‌مانند‬!‌
1-‫سادگی‬
2-‫بودن‬ ‫غیرمنتظره‬
3-‫بودن‬ ‫ملموس‬
4-‫داشتن‬ ‫اعتبار‬
5-‫بودن‬ ‫احساسی‬
6-‫بودن‬ ‫داستانی‬
‌‫مهارت‌داستان‬
‫گویی‬‌
‫‌گویی‬‫ن‬‫مهارت‌داستا‬‌
‫داستان‌باید‌کوتاه‌باشد‬.‌
3-۵‌‌‌‫دقیقه‬‌
‫‌گویی‬‫ن‬‫مهارت‌داستا‬‌
‌‫مطالعه‌تاریخ‬‌
(‫‌داد‌ها‬‫ی‬‫رو‬)‌
‌
‫‌گویی‬‫ن‬‫مهارت‌داستا‬‌
‫مطالعه‬‌
‫زندگی‌بزرگان‬‌
‌
‫‌گویی‬‫ن‬‫مهارت‌داستا‬‌
‫مطالعه‬‌
‫سرگذشت‌سازمان‌ها‬‌
‌
‫‌گویی‬‫ن‬‫مهارت‌داستا‬‌
‫مطالعه‬‌
‫گنجینه‌های‌داستان‬‌
‌‫گلستان‌سعدی،‌کلیله‌و‌دمنه‌و‬‌‌...‌
‌
‫‌گویی‬‫ن‬‫مهارت‌داستا‬‌
‌‫قانون‬۲+۲‌
‌‫عناصر‌را‌جوری‌ترتیب‌دهید‌که‌پاسخ‬
‫قابل‌حدس‌زدن‌باشد‬...‌
M a s i h k a r i m i a n . i r
‫تئوری‌جذب‌گزینشی‌کالم‬
‌‌‫تقسیم‌بندی‌اطالعات‬‌
•‌‌‫جذاب‬‌
•‫منطقی‬‌‌‫ساخت‌اطالعات‌جذاب‬
‌...
‫از‌خودتان‌شروع‌کنید‬!‌
‫تجربیات‌خودمان‌با‌اطرافیان‬‌
‫تجربیات‌از‌مواجهه‌با‌حقایق‬‌
‫ارزش‌های‌وجودی‌و‌باور‌ها‬‌
M a s i h k a r i m i a n . i r
‫سپاس‌از‌حضور‌و‌توجه‌شما‬
M a s i h k a r i m i a n . i r
Masih Karimian
Masihkarimian.ir
me@masihkarimian.ir
داستان‌گویی مهارتی برای رهبری
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

داستان‌گویی مهارتی برای رهبری

960 views

Published on

دراین مبحث که در خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی ارایه شده است، به داستان، مهارت داستان‌گویی و کارکردهای آن پرداخته می‌شود. همچنین داستان‌گویی به عنوان .ابزاررهبریو نیز تأثیرات آن بیان می‌گردد

Published in: Leadership & Management

داستان‌گویی مهارتی برای رهبری

 1. 1. ‫کریمیان‬ ‫مسیح‬ ‫پاییز‬1395 ‫‌گویی‬‫ن‬‫داستا‬‌ ‫ابزار‌رهبری‬ ‫‌گویی‬‫ن‬‫داستا‬‌ ‫ابزار‌رهبری‬
 2. 2. M a s i h k a r i m i a n . i r •‫کارشناسی‌ارشد‌مدیریت‌اجرایی‬‌ •‌‫عضو‌انجمن‌مشاوران‌مدیریت‌ایران‬‌ •‫عضو‌انجمن‌تحقیقات‌بازاریابی‌ایران‬‌ •‌‫مدیرعامل‌شرکت‌مشاوره‌مدیریت‬‫گاتا‬‌ •‫عضو‌کمیسیون‌برند‌اتاق‌بازرگانی‬‌ •‌‫عضو‌هیئت‌علمی‌سازمان‌مدیریت‌صنعتی‬‌ •‌‫هدایت‌و‌مشاوره‌بیش‌از‬30‌‫پروژه‌کسب‌وکاری‌درایران‬‌ ‫‌کریمیـان‬‫ح‬‫مسیـ‬
 3. 3. M a s i h k a r i m i a n . i r ‫بود‬ ‫یکی‬ ‫نبود‬ ‫یکی‬...
 4. 4. M a s i h k a r i m i a n . i r ‌‫درخواست‌های‌انسان‬! ۱-‌‌‫غـــذا‬‌ ۲-‌‌‫داستان‬
 5. 5. M a s i h k a r i m i a n . i r ‌‫داستان‬ ‫‌برد‬‫ی‬‫قالب‌ها‌را‌از‌بین‌م‬...‌ ‫‌شکند‬‫ی‬‫حصارها‌را‌م‬...
 6. 6. M a s i h k a r i m i a n . i r ‌‫داستان‬ ‌‫مرکزیت‬‌ ‫تداوم‬‌ ‫انسجام‬ 3C Center‌ Continutity‌ Coherence
 7. 7. M a s i h k a r i m i a n . i r ‌‫داستان‌مثل‌زلزله‬ ‫تأثیر‬
 8. 8. M a s i h k a r i m i a n . i r ‫با‌داستان‬‌ ‌‫متولد‬‌ ‫می‌شویم‬!
 9. 9. M a s i h k a r i m i a n . i r ‌‫ما‌همه‌به‌دنبال‬‌ ‌‫تایید‌و‌تصدیق‬‌ ‌‫خودمان‌هستیم‬...
 10. 10. M a s i h k a r i m i a n . i r ‌‫‌ها‬‫ن‬‫داستا‬‌ ‌‫ما‌را‌تصدیق‬‌ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬!
 11. 11. M a s i h k a r i m i a n . i r ‌‫‌ها‬‫ن‬‫داستا‬‌ ‫امکان‌تجربه‌از‬‌ ‫طریق‌دیگران‌را‬‌ ‫‌کنند‬‫ی‬‫فراهم‌م‬!
 12. 12. M a s i h k a r i m i a n . i r ‌‫انواع‌داستان‬ •‫طرح‌چالش‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫غلبه‬ ‫سنگینی‬ ‫چالش‬ ‫به‬ ‫قهرمانی‬. •‌‫طرح‬‫رابطه‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫حل‬ ‫مشکلی‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫قهرمان‬ ‫بین‬ ‫فاصله‬2‫شود‬ ‫برطرف‬ ‫نسل‬ ‫یا‬ ‫گروه‬ ‫یا‬ ‫فرد‬. •‌‫طرح‬‫خالق‬ ‫برای‬ ‫بخش‬ ‫الهام‬ ‫و‬ ‫انگیز‬ ‫هیجان‬ ،‫جالب‬ ‫اتفاقی‬ ‫افتد‬ ‫می‬ ‫قهرمان‬.
 13. 13. M a s i h k a r i m i a n . i r ‫‌گویی‬‫ن‬‫کارکردهای‌داستا‬
 14. 14. M a s i h k a r i m i a n . i r ‫‌گویی‬‫ن‬‫کارکردهای‌داستا‬ ‫‌تر‌اعتماد‬‫ه‬‫جلب‌ساد‬ ‌‌‫‌های‬‫ن‬‫ترشح‌هورمو‬‌ ‌‫اکسی‌توسین‬‌+‌‌‫کورتیزول‬ ‌‌‫اعتماد‬‫توجه‌و‌تمرکز‬
 15. 15. M a s i h k a r i m i a n . i r ‫‌گویی‬‫ن‬‫کارکردهای‌داستا‬ ‫فضای‌بهتری‌برای‬‌ ‌‫مجاب‌و‌متقاعد‌شدن‬ ‫‌وگو‬‫ت‬‫گف‬‌ ‌‌‫داستان‬ ‌‌‫فضای‌ذهنی‌نقد‌و‌تحلیل‬ ‫فضای‌ذهنی‌شنیدن‌و‌پذیرش‬
 16. 16. M a s i h k a r i m i a n . i r ‫‌گویی‬‫ن‬‫کارکردهای‌داستا‬ ‌‫خروج‬‌‌‫از‌فضای‬ ‌‫رسمی‌و‌تحلیلی‬ ‌‫مذاکره‬
 17. 17. M a s i h k a r i m i a n . i r ‫‌گویی‬‫ن‬‫کارکردهای‌داستا‬
 18. 18. M a s i h k a r i m i a n . i r ‫‌گویی‬‫ن‬‫کارکردهای‌داستا‬ ‫اثربخشی‬ ‌‌‫داستان‬ ‫شنیدن‬ ‌‌‫تحلیل‌اطالعات‬ •‫حذف‌روایت‌مطلق‬‌ •‌‫همیشه‌در‌موضع‬ ‫قدرت‌نبودن‬
 19. 19. M a s i h k a r i m i a n . i r ‫‌گویی‬‫ن‬‫کارکردهای‌داستا‬ •«‌‫‌تواند‌خودش‌داستانش‌را‌برای‌شما‬‫ی‬‫سندباد‌م‬ ‫روایت‌کند‬‌.‌‫چون‌داستانی‌سرشار‌از‌اشتباهات‌و‬ ‫‌ها‌دارد‬‫ن‬‫نفهمید‬‌.‌‫اما‌بتمن‌را‌باید‌فردی‌غیر‌از‬ ‫خودش‌روایت‌کند‬‌.‌‫‌های‌او‌از‬‫ن‬‫هیچکس‌به‌داستا‬ ‫زبان‌خودش‌گوش‌نخواهد‌داد‬». ‫آلساندرا‬ ‫پیالر‬
 20. 20. M a s i h k a r i m i a n . i r ‫‌گویی‬‫ن‬‫کارکردهای‌داستا‬ ‌‫داستان‌ها‬‌ ‌‫انرژی‌الزم‌برای‌تغییر‬‌ ‫را‌فراهم‌می‌کنند‬!
 21. 21. ‌‫داستان‌گویی‬ ‫مهارت‌رهبری‬‌
 22. 22. ‌‫‌گویی‌مهارت‌رهبری‌است‬‫ن‬‫داستا‬ ‫چون‬...‌ ‫ابزار‌قدرتمندی‬‌ ‌‌‫برای‬‫نفوذ‬‌‫است‬...‌
 23. 23. ‌‫‌گویی‌مهارت‌رهبری‌است‬‫ن‬‫داستا‬ ‫چون‬...‌ ‌‫شور‌و‌هیجان‬‌ ‫‌کند‬‫ی‬‫ایجاد‌م‬‌
 24. 24. ‌‫‌گویی‌مهارت‌رهبری‌است‬‫ن‬‫داستا‬ ‫چون‬...‌ ‌‫باعث‬‌ ‌‫همراهی‌و‌همدلی‬‫است‬...‌‌‌
 25. 25. ‌‫‌گویی‌مهارت‌رهبری‌است‬‫ن‬‫داستا‬ ‫چون‬...‌ ‌‫به‬‫ذهن‬‌ ‌‫سپرده‌می‌شود‬...‌
 26. 26. ‌‫‌گویی‌مهارت‌رهبری‌است‬‫ن‬‫داستا‬ ‫چون‬...‌ ‌‫متقاعد‌کننده‬‫است‬...‌ ‌
 27. 27. ‌‫‌گویی‌مهارت‌رهبری‌است‬‫ن‬‫داستا‬ ‫چون‬...‌ ‌‫آموزنده‬‫است‬...‌ ‌
 28. 28. ‫آموزش‌با‌داستان‬‌ ‫شبیه‌سازی‬‌ ‫عمل‬ ‫نحوه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫الهام‌بخشی‬‌ ‫عمل‬ ‫برای‬ ‫انگیزش‬
 29. 29. ‫آموزش‌با‌داستان‬‌ ‌‫آزمایش‌دانشگاه‬UCLA‌ ‫اول‬ ‫گروه‬:‫ها‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫دستورات‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫دوم‬ ‫گروه‬:‫داده‬ ‫روی‬ ‫آنچه‬ ‫بر‬ ‫ذهنی‬ ‫تمرکز‬ ‫سوم‬ ‫گروه‬:‫مشکل‬ ‫حل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫داستان‬ ‫تمرکز‬
 30. 30. ‫آموزش‌با‌داستان‬‌ ‌‫آزمایش‌دانشگاه‬UCLA‌ ‫اول‬ ‫گروه‬:‫ها‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫دستورات‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫دوم‬ ‫گروه‬:‫یا‬ ‫داده‬ ‫روی‬ ‫آنچه‬ ‫بر‬ ‫ذهنی‬ ‫تمرکز‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬. ‫سوم‬ ‫گروه‬:‫مشکل‬ ‫حل‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫داستان‬ ‫تمرکز‬
 31. 31. ‫آموزش‌با‌داستان‬‌ ‫آزمایش‌دیگر‬‌(‫شبیه‌سازی‌ذهنی‬)‌ ‌ ‌‫بیش‌از‬3‌‫هزار‌نفر‬‌ ‌‫شبیه‌سازی‌فرآیند‌قبل‌از‌انجام‬‌ ‫‌سزایی‌در‌موفقیت‬‫ه‬‫تاثیر‌ب‬
 32. 32. ‌‫‌گویی‌مهارت‌رهبری‌است‬‫ن‬‫داستا‬ ‫چون‬...‌ ‌‫کارآمد‌ترین‬‌‌‫ابزار‌ارتباطی‬‌ ‌‫بین‌فردی‬‫است‬.‌
 33. 33. ‌‫‌گویی‌مهارت‌رهبری‌است‬‫ن‬‫داستا‬ ‫چون‬...‌ ‌‫رهبران‌با‌گفتن‌داستانشان‬‌ ‫اعتماد‬‌‫‌سازند‬‫ی‬‫م‬...‌
 34. 34. ‌‫‌گویی‌مهارت‌رهبری‌است‬‫ن‬‫داستا‬ ‫چون‬...‌ ‫تغییر‌دهنده‌و‌الهام‌بخش‬‌ ‫است‬...‌
 35. 35. ‌‌‫هیچ‌موقع‌تاکنون‬‌ ‌‫کسب‌و‌کارها‬‌ ‫برای‌شنیدن‌داستان‬‌ ‌‫بدین‌حد‌تشنه‬‌ ‫نبوده‌اند‬!‌ ‌‫الکساندر‬ ‫مک‌کنزی‬
 36. 36. ‌‫خصوصیات‬‌ ‌‫مطالبی‬‌ ‌‌‫که‌در‬‌ ‌‌‫ذهن‬‌ ‫می‌مانند‬!‌
 37. 37. 1-‫سادگی‬
 38. 38. 2-‫بودن‬ ‫غیرمنتظره‬
 39. 39. 3-‫بودن‬ ‫ملموس‬
 40. 40. 4-‫داشتن‬ ‫اعتبار‬
 41. 41. 5-‫بودن‬ ‫احساسی‬
 42. 42. 6-‫بودن‬ ‫داستانی‬
 43. 43. ‌‫مهارت‌داستان‬ ‫گویی‬‌
 44. 44. ‫‌گویی‬‫ن‬‫مهارت‌داستا‬‌ ‫داستان‌باید‌کوتاه‌باشد‬.‌ 3-۵‌‌‌‫دقیقه‬‌
 45. 45. ‫‌گویی‬‫ن‬‫مهارت‌داستا‬‌ ‌‫مطالعه‌تاریخ‬‌ (‫‌داد‌ها‬‫ی‬‫رو‬)‌ ‌
 46. 46. ‫‌گویی‬‫ن‬‫مهارت‌داستا‬‌ ‫مطالعه‬‌ ‫زندگی‌بزرگان‬‌ ‌
 47. 47. ‫‌گویی‬‫ن‬‫مهارت‌داستا‬‌ ‫مطالعه‬‌ ‫سرگذشت‌سازمان‌ها‬‌ ‌
 48. 48. ‫‌گویی‬‫ن‬‫مهارت‌داستا‬‌ ‫مطالعه‬‌ ‫گنجینه‌های‌داستان‬‌ ‌‫گلستان‌سعدی،‌کلیله‌و‌دمنه‌و‬‌‌...‌ ‌
 49. 49. ‫‌گویی‬‫ن‬‫مهارت‌داستا‬‌ ‌‫قانون‬۲+۲‌ ‌‫عناصر‌را‌جوری‌ترتیب‌دهید‌که‌پاسخ‬ ‫قابل‌حدس‌زدن‌باشد‬...‌
 50. 50. M a s i h k a r i m i a n . i r ‫تئوری‌جذب‌گزینشی‌کالم‬ ‌‌‫تقسیم‌بندی‌اطالعات‬‌ •‌‌‫جذاب‬‌ •‫منطقی‬‌‌‫ساخت‌اطالعات‌جذاب‬ ‌‫از‬‫اطالعات‌منطقی‬ ‫‌گویی‬‫ن‬‫مهارت‌داستا‬‌
 51. 51. ‫از‌خودتان‌شروع‌کنید‬!‌ ‫تجربیات‌خودمان‌با‌اطرافیان‬‌ ‫تجربیات‌از‌مواجهه‌با‌حقایق‬‌ ‫ارزش‌های‌وجودی‌و‌باور‌ها‬‌
 52. 52. M a s i h k a r i m i a n . i r ‫سپاس‌از‌حضور‌و‌توجه‌شما‬
 53. 53. M a s i h k a r i m i a n . i r Masih Karimian Masihkarimian.ir me@masihkarimian.ir

×