چگونه یک برند جهانی بسازیم

1,691 views

Published on

در این ارایه به مفهوم برندینگ جهانی اشاره کوتاهی شده است همچنین سعی شده تا در سه گام روش های ایجاد و همچنین تکنیک های برندینگ در این سطح مطرح شود.
ارایه فوق با بیان نمونه های بین المللی و نیز یک نمونه ایرانی این بحث را تکمیل می کند.
این ارایه در دانشگاه اصفهان در اردی بهشت 92 انجام شده است

Published in: Business
1 Comment
8 Likes
Statistics
Notes
 • جالب بود
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,691
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
396
Actions
Shares
0
Downloads
197
Comments
1
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

چگونه یک برند جهانی بسازیم

 1. 1. {Global Branding‫اصفهان‬ ‫دانشگاه‬/‫بهشت‬ ‫اردی‬92‫مسیح‬‫کریمیان‬‫؟‬ ‫بساشین‬ ‫جهاًی‬ ‫بسًد‬ ‫چگًَه‬
 2. 2. ‫هیالد‬ ‫هناسبت‬ ‫به‬ ‫تهنیت‬ ‫و‬ ‫تبریک‬‫زهرا‬ ‫حضرت‬ ‫باسعادت‬(‫علیها‬ ‫اهلل‬ ‫سالم‬)
 3. 3. ‫هعلن‬ ‫روز‬ ‫گراهیذاشت‬
 4. 4. ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫بسًد‬‫یا‬ ‫هحصول‬ ،‫بنذی‬ ‫بسته‬ ،‫لوگو‬ ، ‫نام‬....www.masihkarimian.ir
 5. 5. ‫ادزاک‬‫که‬ ‫احساساتی‬ ‫و‬ ‫افکار‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫هجووعه‬‫این‬ ‫کرده‬ ‫تجربه‬ ‫آى‬ ‫با‬www.masihkarimian.ir
 6. 6. ‫خسید‬ ‫تجسبه‬ ‫دز‬‫احساس‬>‫هٌطق‬‫آهار‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫احساس‬‫بیشتر‬ ‫دلیل‬‫دارد‬ ‫غلبه‬ ‫هنطق‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫هاست‬ ‫تصوین‬.www.masihkarimian.ir
 7. 7. ‫جهانی‬ ‫بازار‬
 8. 8. •‫هختلف‬ ‫های‬ ‫زباى‬•‫گوناگوى‬ ‫هشتریاى‬•‫فرهنگی‬ ‫های‬ ‫تفاوت‬•‫جغرافیایی‬ ‫و‬ ‫هحیطی‬ ‫شرایط‬‫جهاًی‬ ‫باشاز‬‫تنوع‬‫پیچیذگی‬ ‫و‬‫ها‬ ‫نیاز‬www.masihkarimian.ir
 9. 9. ‫جهاًی‬ ‫باشاز‬‫تنوع‬‫پیچیذگی‬ ‫و‬‫ها‬ ‫نیاز‬‫تنوع‬‫پیچیذگی‬ ‫و‬‫ها‬ ‫احساس‬‫و‬‫ها‬ ‫تجربه‬www.masihkarimian.ir
 10. 10. ‫جهاًی‬ ‫بسًد‬‫احساسات‬ ‫و‬ ‫افکار‬ ‫هجووعه‬‫ناهشهود‬www.masihkarimian.ir
 11. 11. ‫؟‬‫جهاًی‬ ‫بسًد‬ ‫هعوای‬‫احساسات‬ ‫و‬ ‫افکار‬ ‫هجووعه‬
 12. 12. ‫ادزاک‬ ‫هوساًی‬‫هشابه‬ ‫ذهٌی‬ ‫تصَیس‬‫پیام‬ ‫ًقض‬ ‫بدٍى‬ ‫دزیافت‬www.masihkarimian.ir
 13. 13. ‫دز‬ ‫تاثیسگرازی‬ ‫به‬ ‫تصوین‬ ‫اگس‬‫هقیاس‬ ‫دز‬‫جهاًی‬‫دازین‬‫بایستی‬‫باٍز‬ ٍ ‫هفهَم‬‫جهاًی‬‫کٌین‬ ‫ایجاد‬ ‫خَد‬ ‫بسًد‬ ‫اش‬‫شذه‬ ‫تجربه‬ ‫احساسات‬ ‫و‬ ‫افکار‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫هجووعه‬www.masihkarimian.ir
 14. 14. ‫هفهَم‬‫اقَام‬ ‫بیي‬ ‫هشتسک‬‫فسد‬ ‫به‬ ‫هٌحصس‬ ٍ ‫خاص‬‫دستسس‬ ‫دز‬‫با‬ ‫هٌطیق‬‫ازشش‬‫اًساًی‬ ‫های‬‫خَاستٌی‬ ٍ ‫شیبا‬‫ساشهاى‬‫فسهٌگ‬‫ساشهاى‬ ‫های‬ ‫ٍازشش‬‫الوللی‬ ‫بیي‬ ‫باشاز‬‫زسالت‬ ٍ ‫اًداش‬ ‫چشن‬‫زقابتی‬ ‫هصیت‬‫هشتسیاى‬www.masihkarimian.ir
 15. 15. ‫هفهَم‬‫اقَام‬ ‫بیي‬ ‫هشتسک‬‫فسد‬ ‫به‬ ‫هٌحصس‬ ٍ ‫خاص‬‫دستسس‬ ‫دز‬‫با‬ ‫هٌطیق‬‫ازشش‬‫اًساًی‬ ‫های‬‫خَاستٌی‬ ٍ ‫شیبا‬‫ساشهاى‬‫فسهٌگ‬‫ساشهاى‬ ‫های‬ ‫ٍازشش‬‫الوللی‬ ‫بیي‬ ‫باشاز‬‫زسالت‬ ٍ ‫اًداش‬ ‫چشن‬‫زقابتی‬ ‫هصیت‬‫هشتسیاى‬www.masihkarimian.ir
 16. 16. ‫قدزت‬‫تسس‬‫فساز‬
 17. 17. ِ‫ب‬ ‫رسیدى‬ ‫تا‬ ‫گام‬ ِ‫س‬‫الوللی‬ ‫بیي‬ ‫برًد‬
 18. 18. ِ‫ب‬ ‫رسیدى‬ ‫تا‬ ‫گام‬ ِ‫س‬‫الوللی‬ ‫بیي‬ ‫برًد‬2-‫هطلَب‬ ‫برًد‬ ‫طراحی‬1-‫فعلی‬ ‫برًد‬ ‫ارزیابی‬3-‫حرکت‬ ‫هسیر‬ ‫طراحی‬
 19. 19. ‫الوللی‬ ‫بیي‬ ‫برًد‬ ِ‫ب‬ ‫رسیدى‬ ‫تا‬ ‫گام‬ ِ‫س‬1-‫فعلی‬ ‫برًد‬ ‫ارزیابی‬•‫کارکٌاى‬ ‫ًظر‬ ‫از‬ ‫برًد‬ ‫تصَیر‬ ‫ترسین‬•‫ًظر‬ ‫از‬ ‫برًد‬ ‫تصَیر‬ ‫ترسین‬‫هطتریاى‬•‫بازار‬ ‫سْن‬ ٍ ُ‫جایگا‬•‫فرٍش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ٍ ‫پیص‬ ‫خدهات‬ ‫ارزیابی‬•‫فعلی‬ ‫تبلیغات‬ ‫بررسی‬•...www.masihkarimian.ir
 20. 20. ‫الوللی‬ ‫بیي‬ ‫برًد‬ ِ‫ب‬ ‫رسیدى‬ ‫تا‬ ‫گام‬ ِ‫س‬2-‫هطلَب‬ ‫برًد‬ ‫طراحی‬•‫رسالت‬ ٍ ‫اًداز‬ ‫چطن‬ ،‫هاهَریت‬•‫اًتظار‬ ‫هَرد‬ ُ‫جایگا‬•‫جْاًی‬ ‫بازارّای‬ ‫در‬ ‫ًفَذ‬ ٌِ‫داه‬•‫اجتواعی‬ ٍ ‫فرٌّکی‬ ‫پَضص‬•‫پیام‬ ‫اًتقال‬ ‫ّای‬ ‫کاًال‬•.....www.masihkarimian.ir
 21. 21. ‫الوللی‬ ‫بیي‬ ‫بسًد‬ ‫به‬ ‫زسیدى‬ ‫تا‬ ‫گام‬ ‫سه‬3-‫حرکت‬ ‫هسیر‬ ‫طراحی‬•‫یکپارچگی‬ ‫هفَْم‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬•‫بصری‬ ‫دگردیسی‬•‫اًساًی‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫هفاّین‬ ِ‫ب‬ ‫ٍرٍد‬•‫هَبایل‬ ٍ ‫ٍب‬ ‫در‬ ‫جدی‬ ‫حضَر‬•‫هحصَل‬ ‫بلَغ‬•‫از‬USPِ‫ب‬BSPwww.masihkarimian.ir
 22. 22. ‫هسیر‬ ‫طراحی‬‫حرکت‬/‫ّا‬ ‫تکٌیک‬‫یکپارچگی‬www.masihkarimian.irwww.masihkarimian.ir
 23. 23. ‫هسیر‬ ‫طراحی‬‫حرکت‬/‫ّا‬ ‫تکٌیک‬‫بصری‬ ‫دگردیسی‬www.masihkarimian.ir
 24. 24. ‫هسیر‬ ‫طراحی‬‫حرکت‬/‫ّا‬ ‫تکٌیک‬‫اًساًی‬ ‫ّای‬ ‫ارزش‬www.masihkarimian.ir
 25. 25. ‫هسیر‬ ‫طراحی‬‫حرکت‬/‫ّا‬ ‫تکٌیک‬‫هَبایل‬ ٍ ‫ٍب‬www.masihkarimian.ir
 26. 26. ‫هسیر‬ ‫طراحی‬‫حرکت‬/‫ّا‬ ‫تکٌیک‬‫کاهل‬ ‫هحصَل‬www.masihkarimian.ir
 27. 27. ‫هسیر‬ ‫طراحی‬‫حرکت‬/‫ّا‬ ‫تکٌیک‬USPBSPwww.masihkarimian.ir
 28. 28. USP ESP OSP BSP ‫احساسی‬ ‫سازهاًی‬ ‫برًد‬www.masihkarimian.ir
 29. 29. ‫ایراى‬ ‫ظرفیت‬‫الوللی‬ ‫بیي‬ ‫برًدیٌگ‬ ‫در‬
 30. 30. ‫فرش‬ِ‫پست‬‫زعفراى‬ُ‫زیر‬‫خرها‬‫هرکبات‬‫کاضاى‬ ‫گالب‬....
 31. 31. ‫ایراًی‬ ِ‫پست‬ ‫برًد‬ ‫بررسی‬‫ًارهک‬www.masihkarimian.ir
 32. 32. ‫برًدّای‬ ‫حضَر‬ ‫اهید‬ ِ‫ب‬‫دًیا‬ ‫در‬ ‫ایراًی‬ ‫قدرتوٌد‬www.masihkarimian.ir
 33. 33. ‫ضوا‬ ِ‫تَج‬ ‫از‬ ‫تطکر‬ ‫با‬

×