Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

โครงงาน

live

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

โครงงาน

 1. 1. แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2557
 2. 2. ชื่อโครงงาน แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (Meahongson Touristhailand)
 3. 3. ชื่อผู้ทาโครงงาน 1.นายกรชนก จันทวรรณ เลขที่ 15 ชั้น ม.6 ห้อง 15 2.นายฉัตรมงคล เตือนชวัลย์ เลขที่ 25 ชั้น ม.6 ห้อง 15
 4. 4. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์
 5. 5. ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
 6. 6. ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม Touris 1.นายกรชนก จันทวรรณ เลขที่ 15 ชั้น ม.6 ห้อง 15 2.นายฉัตรมงคล เตือนชวัลย์ เลขที่ 25 ชั้น ม.6 ห้อง 15
 7. 7. ชื่อโครงงานภาษาไทย แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชื่อโครงงานภาษาอังกฤษ Meahongson Touristhailand
 8. 8. ประเภทของโครงงาน ท่องเที่ยว ผู้จัดทาโครงงาน นายกรชนก จันทวรรณ นายฉัตรมงคล เตือนชวัลย์
 9. 9. ที่มาและความสาคัญของโครงงาน แนวคิดในการทาเรื่องแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเริ่มจาก การท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่เราสนใจเราได้เลือกจังหวัดนี้มา จึงนาเสนอสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้คนรู้จัก วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวใน จ.แม่ฮ่องสอน 2.รู้ถึงวัตนธรรมพื้นบ้าน 3.รู้ขนบธรรมเนียมของพื้นที่
 10. 10. ขอบเขตโครงงาน รู้สถานที่ท่องเที่ยวในจ.แม่ฮ่องสอน หลักการและทฤษฏี สถานท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจ.แม่ฮ่องสอน
 11. 11. วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน สืบค้นข้อมูลจากแหล่งความรู้ เช่น หนังสือ อินเทอร์เน็ต และอื่นๆ เครื่องมือและอุปกรณที่ใช้ - คอมพิวเตอร์ - สมุดจดบันทึก - ปากกา ดินสอ งบประมาณ ไม่มี
 12. 12. ลาดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 คิดหัวข้อโครงงาน กรชนก / ฉัตรมงคล 2 ศึกษาและค้นคว้า ข้อมูล กรชนก / ฉัตรมงคล 3 จัดทาโครงร่างงาน กรชนก / ฉัตรมงคล 4 ปฏิบัติการสร้าง โครงงาน กรชนก / ฉัตรมงคล 5 ปรับปรุงทดสอบ กรชนก / ฉัตรมงคล 6 การทาเอกสารรายงาน กรชนก / ฉัตรมงคล 7 ประเมินผลงาน กรชนก / ฉัตรมงคล 8 นาเสนอโครงงาน กรชนก / ฉัตรมงคล ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน
 13. 13. กลุ่มสาระที่เกี่ยวข้อง 1.กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีและสารสนเทศ 2.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา อ้างอิง - http://travel.kapook.com/view96917.html - http://thai.tourismthailand.org
 14. 14. พระธาตุดอยกองมู วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาช้านาน ตั้งอยู่บน ดอยกองมู ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเพียง 3 ก.ม.เดินทางโดยแยกจากทาง หลวงสาย 108 ตรงบริเวณ อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชาขึ้นไปทางซ้ายมือ เป็นทางลาดยางขึ้นภูเขา ไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็จะถึง บริเวณวัด พระธาตุดอยกองมูเดิมมีชื่อเรียกว่า วัดปลายดอย ประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์
 15. 15. พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403เป็นที่บรรจุพระธาตุของพระโมคคัลลานะเถระซึ่ง นามา จากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดย พระยาสิงหนาทราชา เจ้า เมืองแม่ฮ่องสอน คนแรก จากวัดพระธาตุ ดอยกองมูนี้สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมือง แม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน
 16. 16. วัดจองคา-วัดจองกลาง มากันที่วัดแรกก่อน "วัดจองคา" ตั้งอยู่บริเวณหนองจองคา ถือเป็นพุทธสถานแห่งแรกของ เมืองแม่ฮ่องสอน โดดเด่นด้วยหลังคาวัดรูปทรงปราสาท 9 ชั้น กราบขอพรหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดใน แม่ฮ่องสอน ตลอดจนขอพรองค์พระศรีศากยมุนีจาลอง นอกจากนี้ยังสามารถเข้าชมภาพจิตรกรรมฝา ผนังในพระอุโบสถหลังคาทรงเจดีย์ 5 ยอด พร้อมสักการะพระเจดีย์ทรงเครื่องศิลปะมอญที่มียอดฉัตร ประดับงานปูนปั้นฉาบสีทองอร่ามตา เมื่อครั้นเวลาเงาตกกระทบกับน้าหนองจองคามองแล้วสวยงดงาม มาก ซึ่งไม่ควรพลาดที่จะยกกล้องถ่ายรูปคู่ใจมาเก็บภาพอันสวยงามนี้ไว้
 17. 17. ส่วน "วัดจองกลาง" ตั้งอยู่ภายในรั้วเดียวกันกับวัดจองคา ภายในวิหารมีแท่นบูชาตั้งพระพุทธสิหิงค์ จาลอง ปิดทองเหลืองอร่ามไปทั้งองค์ อีกทั้งสามารถเข้าไปชมตุ๊กตาไม้แกะสลักเรื่องพระเวสสันดรชาดก จากประเทศพม่า ซึ่งนามาจากพม่าตั้งแต่ พ.ศ. 2400 พร้อมตื่นตาไปกับกระจกเขียนสี ตลอดจนภาพ แสดงชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยนั้นโดยฝีมือช่างชาวไทใหญ่ และองค์พระอินทร์สานจากหวาย รับรอง ว่าอิ่มอกอิ่มใจแถมอิ่มบุญกันถ้วนหน้าแน่นอนจ้า
 18. 18. ภูโคลน คันทรีคลับ หากเที่ยวกันจนเมื่อยแล้วก็อยากชวนให้แวะมาดูแลสุขภาพกันสักหน่อย ไม่ว่าจะเป็นนวด กระชับผิว แช่น้าแร่ พอกโคลน อบซาวน่า ที่ "ภูโคลน คันทรีคลับ" ณ โป่งเดือดแม่สะงาแห่งนี้ โคลน ของที่นี่เขาไม่ธรรมดา เพราะได้รับการจัดอันดับให้เป็นแหล่งโคลนสุขภาพของเมืองไทย และเป็นแหล่ง โคลน 1 ใน 3 แหล่ง ของโลกที่มีแร่ธาตุหลักที่เหมือนกันรองจากทะเลสาบเดดซี และโคลนภูเขาไฟจาก ประเทศโรมาเนีย จากโครงการ Unseen in Thailand และ Spa in Paradise ของการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทยเลยทีเดียวนะ
 19. 19. โดยเป็นโคลนเดือดบริสุทธิ์สีดาที่มาจากสายน้าแร่ใต้ดินที่สะอาด ชและไม่มีกลิ่นของกามะถัน ซึ่งอุดมไป ด้วยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อผิวหนังและระบบไหลเวียนโลหิตของมนุษย์ สามารถดูดซับสารพิษตกค้าง ล้างความมันส่วนเกินบนใบหน้า สิ่งสกปรกที่อุดตันตามผิวหนังอันเป็นสาเหตุของการเกิดสิวและรอบ หมองคล้า นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ดูแลความงามอีกมากมาย อาทิ โคลนผงพอกหน้า โลชั่นน้าแร่ สบู่ภู โคลน ครีมอาบน้าสครับ ที่มีให้คุณเลือกสรรไปประทินผิวของคุณได้ตามใจชอบ
 20. 20. ปางอุ๋ง ได้รับสมญาว่า "สวิตเซอร์แลนด์แดนสามหมอก" นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญอีก แห่งหนึ่งถ้าไม่มาถือว่ามาไม่ถึงแม่ฮ่องสอนเลยเชียวนะ "ปางอุ๋ง" ชื่อเต็ม ๆ ว่า “โครงการพระราชดาริ ปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)” โครงการในพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงจากระดับน้าทะเลปานกลางประมาณ 1,200 เมตร ณ บ้านรวมไทย ภายใต้การดูแล ของสานักงานบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 16 (แม่สะเรียง) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
 21. 21. เดิมทีเคยเป็นสถานที่ปลูกฝิ่นของชาวเขา ต่อมาได้รับการพัฒนาตามทฤษฎีสวนแบบปางอุ๋ง จนกลายมา เป็น "สวรรค์บนดิน" อันอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชสมุนไพร พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวหลากหลายสีสัน ตลอดจนดงสนสองใบที่เติบโตเรียงรายตลอดแนวอ่างเก็บน้าปางตอง ที่ถือเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยม เก็บภาพประทับใจ ยิ่งในยามที่แสงอาทิตย์สาดส่องผ่านทิวสนลงมาเป็นลา ๆ
 22. 22. จะช่วยเพิ่มความงดงามและความโรแมนติกมากยิ่งขึ้นสมชื่อสวรรค์บนดินเสียจริง ๆ จึงไม่แปลกใจที่ถูก นาไปเป็นฉากประทับใจในหนังหลาย ๆ เรื่อง สภาพอากาศก็เย็นสบายตลอดทั้งปี ยิ่งโดยเฉพาะในฤดู หนาวนักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลเข้ามาเก็บบรรยากาศความโรแมนติกและดื่มด่ากับธรรมชาติอันสวยงามที่ มีไอหมอกลอยอยู่เหนือทะเลสาบกันแห่งนี้กันอย่างมีความสุข
 23. 23. อุทยานแห่งชาติถ้าปลา-น้าตกผาเสื่อ ถ้าปลาตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามีลักษณะเป็นแอ่งน้าขนาดใหญ่กว้างประมาณ 2 เมตร ลึก 1.50 เมตร ภายในแอ่งน้ามีน้าไหลออกจากถ้าใต้ภูเขาอยู่ตลอดเวลา และที่สาคัญมีปลาตัวโต ๆ สีเทาอมฟ้าที่ ต่างแหวกว่ายไปมารอคอยขนมปังนับพันตัว เรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้ไม่ น้อย ปลาชนิดนี้มีชื่อว่า "ปลามุง" หรือ "ปลาคัง" เป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดใหญ่ ในวงศ์เดียวกับปลาคาร์พ และถึงแม้จะมีอยู่เป็นจานวนมาก
 24. 24. แต่ก็ไม่มีใครกล้าทาอันตราย เนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็นปลาเจ้า หากใครนาไปรับประทานแล้วจะต้องมี อันเป็นไป ส่วนใครที่สนใจจะมาสัมผัสกับความสดชื่นและชุ่มฉ่าของสายน้าก็เลี้ยวรถต่อมายัง "น้าตกผา เสื่อ" ที่ตั้งอยู่ในเขตตาบลหมอกจาแป่ น้าตกแห่งนี้ไหลลงมาจากน้าตกแม่สะงาในพม่า เป็นน้าตกขนาด กลางสูงประมาณ 10 เมตร กว้าง 15 เมตร ในฤดูฝนสายน้าตกจะปกคลุมเต็มหน้าผาหินกว้าง ซึ่งมี ลักษณะคล้ายเสื่อปูลาด มีน้าตลอดปี โดยช่วงที่เหมาะสมในการไปท่องเที่ยว คือ เดือนกรกฎาคมถึง เดือนกันยายน
 25. 25. อุทยานแห่งชาติน้าตกแม่สุรินทร์ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้าตกแม่สุรินทร์ บริเวณท้องที่อาเภอขุนยวมและอาเภอเมือง เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม สภาพพื้นที่เป็นป่าเขาเรียงรายสลับซับซ้อน มีภูเขา หินและหน้าผาน้อยใหญ่สูงชันในลักษณะที่แตกต่างกันและคล้ายกันหลายแห่ง นับเป็นสุดยอดน้าตกที่ สวยงามและมีความสูงมากที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อันเป็นต้นกาเนิดของต้นน้าลาธารที่อุดมสมบูรณ์ โดยลักษณะของน้าตกที่นี่จะมีขนาดใหญ่ เป็นน้าตกชั้นเดียวที่ไหลจากหน้าผาลงสู่หุบเขาด้านล่าง ซึ่งมี ความสูงประมาณ 100 เมตร มีน้าไหลตลอดปี
 26. 26. โดยจะมีจุดชมน้าตกอยู่ 2 แห่ง คือ ชมจากศาลาชมวิวบนยอดดอยที่ทางอุทยานฯ เตรียมไว้ให้ โดยจะ เห็นน้าตกจากระยะไกล และจะได้ยินเสียงน้าตกที่ดังก้องกังวานไปทั่วทั้งผืนป่าที่ทาให้คุณต้องหลงใหล จนไม่อยากกลับเลยทีเดียว ส่วนอีกจุดจะใกล้ชิดกับน้าตกมากกว่า แต่ทว่าต้องใช้เวลาและความพยายาม ในการเดินทางพอสมควร อีกทั้งจาเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่นาทางไปด้วยเพราะอยู่ในหุบเขา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าอยากสัมผัสความงามของน้าตกแบบใกล้ ๆ อดทนเดินหน่อยคงไม่เหลือบ่ากว่าแรงหรอกว่าไหมจ๊ะ
 27. 27. บ้านม้งไมโครเวฟ สะดุดหูกับชื่อไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมล่ะกับ "บ้านม้งไมโครเวฟ" หลายคนคงคิดว่าบ้านนี้ต้องไป เต็มไปด้วยไมโครเวฟล่ะสิท่า แต่ไม่ใช่เลยเพราะความจริง ก็คือ ยอดดอยแห่งนี้สูงมากจนมีบริษัทของรัฐ และเอกชนมาตั้งเสาสัญญาณเพื่อกระจายคลื่นความถี่สูง หรือ "ไมโครเวฟ" (Microwave) นั่นเอง ไม่ใช่ เตาอบไมโครเวฟอย่างที่คิด ๆ กัน หมู่บ้านนี้มีอีกชื่อคือ "บ้านยอดดอย" เพราะตั้งอยู่บนยอดดอย ก่อน หน้าถูกเรียกว่า "บ้านแม้วไมโครเวฟ"
 28. 28. แม้วกับม้งถูกเรียกสลับไปมา จริง ๆ แล้วคาที่เหมาะสมคือ "ม้ง" เท่านั้น ชาวเขาเผ่าม้งมีความเป็นอยู่ แบบเรียบง่ายและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเคร่งครัด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกผักกะหล่าปลี ที่ดอยแห่งนี้มีอากาศที่หนาวเย็น หน้าหนาวนับว่าเป็นอีกแหล่งที่น่ามาสัมผัสเป็น อย่างมาก สิ่งที่น่าสนใจ คือ มีทะเลหมอกขนาดใหญ่ครอบคลุมเกือบรอบทิศสวยงามจับใจ แวะมาสูด โอโซนยามเช้าที่นี่ได้รับรองว่าฟิน
 29. 29. สะพานซูตองเป้ "ซูตองเป้ " เป็นภาษาไทยใหญ่ มีความหมายว่า "ความสาเร็จ" สะพานแห่งนี้นับว่าเป็น สะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สร้างจากพลังศรัทธาของชาวบ้านกุงไม้สักที่ลงแรงแข็งขันกัน บริจาคเสาไม้เก่า ไม้ไผ่ และกาลังทรัพย์ ร่วมกับ พระปลัดจิตตพัฒน์ อัคคปัญโญ ประธานสงฆ์สวนธรรม ภูสมะ และคณะพุทธศาสนิกชน โดยใช้เวลาสร้างเพียง 2 เดือน สะพานมีความกว้าง 2 เมตร ยาว ประมาณ 500 เมตร ทอดผ่านท้องนาของชาวบ้านและแม่น้าแม่สะงา แม่น้าสายเล็ก ๆ
 30. 30. ซึ่งเส้นทางของสะพานได้เชื่อมต่อระหว่างสวนธรรมภูสมะและหมู่บ้านกุงไม้สัก เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจร ไปมาของชาวบ้าน ตลอดจนให้พระภิกษุสามเณรบิณฑบาตได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน และหากท่านใดสนใจมาทาบุญใส่บาตรแนะนาให้มารอบนสะพานตั้งแต่เช้าตรู่ ทั้งนี้มีความเชื่อกันว่าหาก ได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐานขอความสาเร็จใด ๆ ก็จะพบกับความสมหวังกลับไป
 31. 31. จึงทาให้ปัจจุบันสะพานแห่งนี้ได้กลายเป็นสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมมากที่สุดอีกแห่ง ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วย มาเที่ยวกันเยอะ ๆ นะจ๊ะ คุณจะได้เสพทั้งความสวยงามของทัศนียภาพ ท้องทุ่งนา อีกทั้งยังได้ร่วมทาบุญตักบาตรท่ามกลางบรรยากาศที่สดชื่นที่จะทาให้ประทับใจไม่รู้ลืม
 32. 32. ทุ่งดอกบัวตอง เป็นทุ่งดอกบัวตองสีเหลืองอร่ามที่อยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ตรงหลักกิโลเมตรที่ 84 เขตตาบลแม่เหาะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา อีกทั้งยังเป็นเส้นทางหลวงสาย ท่องเที่ยว เพื่อมุ่งสู่เมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วย เมื่อผ่านมาบริเวณนี้คุณจะตระการตาไปกับดอกบัว ตองสีเหลืองสดที่บานสะพรั่งรายล้อมข้างทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร จนอดใจไม่ไหวที่ต้องจอดแวะเก็บ ภาพประทับใจ
 33. 33. แต่แม้จะดูสวยงามเพียงใดทุ่งดอกบัวตองแห่งนี้ก็มักจะถูกมองเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้น เนื่องด้วย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมุ่งหน้าเข้าไปในตัวเมืองเสียมากกว่า อย่างไรก็ตามดอยแม่เหาะแห่งนี้ยังมีที่ เที่ยวอีกมากมายที่น่าสนใจ อาทิ "น้าตกแม่สวรรค์น้อย" ที่ยามเย็นจะมีจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม มากอยู่ที่ดอยหว่ากลึโจ๊ะ แถมในช่วงเช้ายังเป็นดินแดนแห่งทะเลหมอกที่สวยน่าชมอีกแห่งหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังมีบ้านพักโฮมสเตย์ สถานที่กางเต็นท์พักแรม รวมไปถึงร้านอาหาร และร้านกาแฟอีกด้วย หากมีโอกาสมาแม่ฮ่องสอนก็ขอฝากดอยแม่เหาะนี้ไว้ในใจอีกสักที่ รับรองว่าสวยไม่แพ้ที่อื่น ๆ ใน แม่ฮ่องสอนแน่นอนจ้า
 34. 34. ภูชี้เพ้อ ภูชี้เพ้อตั้งอยู่ในหน่วยจัดการต้นน้าแม่หยอด อาเภอขุนยวม ใกล้กับทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อู คอ ในระดับความสูง 1818 เมตร จากระดับน้าทะเล ถือเป็นจุดชมวิวแห่งใหม่ที่พึ่งเป็นที่รู้จักในหมู่ นักท่องเที่ยวเมื่อไม่นานมานี้ มีความน่าสนใจตรงที่เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์และไอหมอกที่งดงามอีกแห่ง ตลอดจนมีทิวทัศน์ของขุนเขาอันสลับซับซ้อนที่สวยงาม ยิ่งเฉพาะในช่วงเวลาที่ดอกบัวตองบานคุณจะ มองเห็นวิวทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอในมุมสูงที่บานเหลืองอร่ามทั่วดอย
 35. 35. ช่างเป็นวิวที่ได้อารมณ์โรแมนติกมาก ๆ อย่างไรก็ตามบนหน่วยจัดการต้นน้าแม่หยอดมีบ้านพักแต่ยัง ไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการ มีจุดกางเต็นท์แต่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นัก แนะนาให้พักตามที่พักหรือกาง เต็นท์บริเวณทุ่งดอกบัวตองหรือในตัวอาเภอขุนยวมจะดีกว่า และอยากแนะนาอีกว่าให้เดินทางมาด้วย รถกระบะจะสะดวกกว่ารถเก๋ง เพราะเส้นทางบางช่วงมีความลาดชันไม่สามารถขึ้นไปได้จ้า
 36. 36. หมู่บ้านศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน (สันติชล) เป็นหมู่บ้านชาวจีนที่อพยพถิ่นฐานมาจากจีนแผ่นดินใหญ่และมาตั้งรกรากอยู่ที่อาเภอปาย และยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั่งเดิมสืบเนื่องมาจวบจนทุกวันนี้ อาทิ การแต่งกาย ภาษา เป็นต้น ภายในหมู่บ้านมีลักษณะเป็นบ้านดินตั้งเรียงรายกันอยู่ มีก้อนหินสลักชื่อภาษาจีนตัวใหญ่ ๆ วาง ตระหง่านอยู่ มีร้านค้าของที่ระลึก รวมไปถึงมีกิจกรรมให้ทาหลายอย่าง ทั้งขี่หลังม้าพาชมทั่วหมู่บ้าน ถ่ายรูปกับมุมต่าง ๆ อย่างกาแพงเมืองจีนจาลอง ให้อาหารแพะ ตลอดจนทดสอบความกล้ากับการนั่ง ชิงช้าไม้โบราณที่นั่งได้หลายคนชวนหวาดเสียวได้ไม่น้อย
 37. 37. หรือจะแวะให้ชินแสตรวจลมปราณ ตบท้ายด้วยการแวะลิ้มรสอาหารจานเด็ดของที่นี่ อาทิ ขาหมูหมั่น โถว ที่เป็นต้นตารับของยูนนานโดยแท้ หรือจะเป็นชาหอมรสเยี่ยมทานคู่กันก็อร่อยเด็ดขั้นเทพ หาก สนใจก็แวะมาชมทิวทัศน์ บรรยากาศของชุมชน รวมไปถึงภูมิปัญญาการสร้างที่อยู่อาศัยของชาวจีนยูน นานนี้ได้ตลอดนะจ๊ะ
 38. 38. ห้วยน้าดัง ตั้งอยู่บนเทือกเขาถนนธงชัย มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และอาเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจุดชมวิวบริเวณห้วยน้าดัง (ดอยกิ่วลม) ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงาม และมีชื่อเสียงมาก อีกทั้งยังสามารถมองเห็นดอยเชียงดาว และคอยชมพระอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอก ในช่วงเช้าตรู่ได้ ซึ่งทะเลหมอกที่ห้วยน้าดังแห่งนี้ขึ้นชื่อว่ามีความสวยงดงามมาก จนได้รับการโหวตให้ เป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
 39. 39. นอกจากนี้ในช่วงปลายฤดูหนาวคุณจะได้พบกับดอกไม้ที่กาลังจะเบ่งบานนับว่าเป็นภาพที่สวยงดงามไม่ สามารถหาที่ใดเปรียบได้ มากกว่านั้นอยากแนะนาให้แวะ พระตาหนักเอื้องเงิน ชมไม้เมืองหนาวหลาก สีสัน หรือจะไป ดอยช้าง เพื่อดื่มด่าไปกับวิวทิวทัศน์ พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ตามเส้นทางศึกษา ธรรมชาติ และไป น้าตกห้วยน้าดัง น้าตกแม่เย็น ให้ชุ่มฉ่าปอดก่อนกลับบ้านกันด้วย
 40. 40. วนอุทยานแก้วโกมล (ถ้าแก้วโกมล) ตั้งอยู่บริเวณเขาดอยถ้า เดิมชื่อ "ถ้าผลึกแคลไซต์แม่ลาน้อย" ภายในเต็มไปด้วยผลึกแร่แคล ไซต์ที่ผนังและเพดานถ้า ผลึกมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน อาทิ ผลึกคล้ายเกล็ดน้าแข็ง ขนาดเล็ก ละเอียด สีขาว ซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่สุดของถ้า โดยเฉพาะเวลาที่สะท้อนแสงไฟสวยงามจับใจมาก ๆ ผลึกคล้ายเกล็ดน้าตาลหรือผลึกแร่ควอตซ์ ผลึกที่จับตัวกันคล้ายปะการัง ผ้าม่าน โคมไฟเพดาน ผลึก งอกและย้อยเป็นเสาและแท่ง
 41. 41. โดยภายในถ้าแบ่งเป็น 5 ห้อง ได้แก่ "ห้องพระทัยธาร" ซึ่งมีที่มาจากการที่น้าในถ้าละลายหินปูนไหล เหมือนเป็นธารน้าตก, "วิมานเมฆ" ถูกตั้งขึ้นตามลักษณะของแร่ที่อยู่ตามเพดาน ลักษณะคล้ายปุยเมฆ, "เฉกหิมพานต์" เกิดจากจินตนาการของพระองค์ท่านที่มองแล้วเหมือนอยู่ในป่าหิมพานต์ตามวรรณคดี, "ม่านผาแก้ว" เป็นผลึกแก้วขาวใสที่เกาะอยู่คล้ายกับม่านเต็มถ้า และ "เพริศแพร้วมณีบุปผา" ถือว่าเป็น ห้องที่งดงามที่สุดในถ้าแก้วโกมล ที่เต็มไปด้วยผลึกแร่ที่ละเอียดเป็นรูปเข็มคล้ายเกล็ดน้าแข็ง เปราะบาง แตกหักง่าย
 42. 42. ซึ่งถ้าในลักษณะนี้สามารถพบได้เพียง 3 แห่งในโลกเท่านั้น คือ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศจีน และ ประเทศไทย โดยมีค่าเข้าชมอยู่ที่ ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวัง คือ ห้ามจับ ผนังถ้าโดยเด็ดขาด เพราะถ้าแก้วโกมลเป็นถ้าที่มีผลึกแร่แคลไซต์ ซึ่งจะหากสัมผัสกับมนุษย์ก็จะทา ปฏิกิริยากับโปรตีนในเหงื่อ ทาให้ดาและไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้อีก ยังไงก็ขอความร่วมมือให้ ช่วยกันรักษาความสวยงามนี้ไว้ให้คงอยู่กับเราต่อไปนาน ๆ นะจ๊ะ
 43. 43. อุทยานแห่งชาติแม่เงา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 257,650 ไร่ หรือ 412.24 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ อาเภอ แม่สะเรียง อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก สิ่งที่น่าสนใจของที่นี่ คือ "กิจกรรมล่องแพไม้ไผ่" ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่มีมาแล้วหลายปีบนแม่น้าสายนี้ ปัจจุบันการล่อง แพไม้ไผ่แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ จากที่ทาการอุทยานแห่งชาติแม่เงาลงไปถึงสบเงาใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ช่วงที่ 2 คือ จากบ้านแม่หลุยถึงที่ทาการอุทยานใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง ส่วนช่วงสุดท้าย น่าสนใจเป็นพิเศษ คือ จากบ้านนาดอยถึงที่ทาการอุทยานฯ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 วัน 1 คืน
 44. 44. ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความงดงามที่หลากหลายและได้พบกับความสนุกจากการผ่านเกาะแก่งที่ กลางลาน้ามากขึ้น จัดว่าเป็นการล่องแพไม้ไผ่ที่ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด โดยแม่น้าเงาแห่งนี้เป็น สายน้าที่อยู่ในการดูแลของอุทยานแห่งชาติแม่เงา เป็นแม่น้าสายใหญ่ซึ่งมีความใสสะอาดมาก โดยเฉพาะในหน้าแล้งจะสามารถมองเห็นเงาที่สะท้อนอยู่ในน้าได้ จึงเป็นที่มาของชื่อแม่น้า "เงา" นั่นเอง นอกจากนี้ยังมีสภาพป่าดงดิบริมฝั่งน้าอันบริสุทธิ์งดงามที่หาพบได้ยากจากแม่น้าอื่นอีกด้วย
 45. 45. ถ้าลอด เป็นถ้าที่มีชื่อเสียงและถูกเลื่องลือในความสวยงาม ถือเป็นผลงานอันวิจิตรสวยงามที่ส่งตรง มาจากธรรมชาติโดยแท้ ภายในถ้ามีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร เกิดขึ้นจากลาห้วยน้าลาง ซึ่งเป็นลา น้าสายหลักของอาเภอปางมะผ้า โดยไหลลอดผ่านภูเขาทะลุออกสู่อีกด้านหนึ่งและได้มีการกัดเซาะรอย แยกของหินปูนมานานหลายล้านปี จนกลายเป็นหินงอกหินย้อยอันสวยงามแปลกตาให้เห็นกันอยู่ใน ปัจจุบัน โดยภายในถูกแบ่งเป็นถ้าย่อยอีก 3 ถ้า คือ "ถ้าเสาหินหลวง" นั่งแพเข้าไปประมาณ 300 เมตร จะได้พบกับม่านหินย้อยหรือหินกากเพชร สะท้อนแสงระยิบระยับอยู่ภายใน ตลอดจนจะได้พบกับหิน ลักษณะเป็นแท่งคล้ายเสาตั้งตระหง่านอยู่ ณ ใจกลางถ้า เปรียบเสมือนเป็นเสาที่ค้าเพดานถ้าแห่งนี้ เอาไว้
 46. 46. ลึกเข้าไปข้างในอีกหน่อยจะเป็น "ถ้าตุ๊กตา" ประกอบไปด้วยหินรูปร่างประหลาดคล้ายตุ๊กตาเรียงราย อยู่ตามพื้นทั่วทั้งถ้า นอกจากนี้ยังมีภาพวาดโบราณที่วาดด้วยสีแดงและดาสมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุ ราว ๆ 2-3 พันปีเลยทีเดียว และถ้าสุดท้ายคือ "ถ้าผีแมน" จะเต็มไปด้วยโบราณวัตถุ อาทิ ภาชนะดิน เผา กระดูกมนุษย์โบราณ เครื่องมือหินต่าง ๆ ฯลฯ รวมทั้งโลงผีแมน ซึ่งมีลักษณะเป็นท่อนไม้ส่วนกลาง เซาะร่องคล้ายเรือ เชื่อกันว่าใช้ ฝังศพมนุษย์ในยุคโบราณ
 47. 47. นายกรชนก จันทวรรณ เลขที่ 15 ชั้น ม.6/15 นายฉัตรมงคล เตือนชวัลย์ เลขที่ 27 ชั้น ม.6/15

×