Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบงานสำรวจตนเอง

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

ใบงานสำรวจตนเอง

  1. 1. ใบงาน แบบสารวจและประวัติของ นาย กรชนก จันทวรรณ ชั้น ม 6/15 เลขที่ 15 รูปภาพนักเรียน (ภาพดิจิตอล ขนาดโตพอสมควรและขอให้สุภาพ ) 1. ชื่อ-สกุล นาย กรชนก จันทวรรณ เลขประจำตัว 43249 เลขที่ 15 ชื่อเล่น กร กรุ๊ปเลือด บี ที่อยู่ 4/1-4/2 ถ.จ่าบ้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 090-893-5269 ชื่อ Gmail ที่ใช้ในวิชำ ง 33201 (คอมพิวเตอร์) lion36925@gmail.com ชื่อ facebook ที่ใช้ในวิชำ ง 33201 (คอมพิวเตอร์) Kornchanok Chantawan ชื่อ Blog ที่ใช้ในวิชำ ง 33201 (คอมพิวเตอร์) http://mashkungpoto.blogspot.com/ ชื่อ Slideshare ที่ใช้ในวิชำ ง 33201 (คอมพิวเตอร์) lion36925@gmail.com แผนที่ไปบ้านเริ่มจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  2. 2. รูปภาพบ้านของนักเรียนที่ค้นหาจาก Google Map 2. ชื่อบิดำ พ.ต.อ.มานิต จันทวรรณ โทรศัพท์ - ชื่อมำรดำ นาง สุชาดา จันทวรรณ โทรศัพท์ 091-858-7346 3. ชื่อผู้ปกครอง นาง สุชาดา จันทวรรณ โทรศัพท์ 091-858-7346 ควำมเกี่ยวพันธ์กับนักเรียน เป็น มารดา อำชีพ แม่บ้าน 4. จบชั้น ม.3 มำจำกโรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เนื้อหำ/วิชำคอมพิวเตอร์ ที่เคยเรียนมำ ได้แก่ / Microsoft Word / Microsoft Excel / Microsoft Powerpoint อื่น ๆ photoshop / lightroom โปรแกรมที่ถนัด lightroom โปรแกรมที่อยำกให้โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอน lightroom 5. มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ส่วนตัว มี ถ้ำมีคอมพิวเตอร์ ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยหรือไม่ ใช้ 6. ควำมใฝ่ฝันในอนำคต คติธรรมประจำใจ คิดจะทาแล้วต้องทาให้ได้ สิ่งที่ต้องกำรให้ทำงโรงเรียนจัดให้กับนักเรียน อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง / มี Wifi ทุกชั้น
  3. 3. ข้อมูลเพิ่มเติม 7. คะแนนเฉลี่ยมัธยมศึกษำตอนต้น 3.00 จำกโรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย จังหวัด เชียงใหม่ 8. คะแนนเฉลี่ย ม.5 2.04 9. ทักษะ/ควำมสำมำรถพิเศษ ดุริยางค์ คอม(สร้างเว็บ) ถ่ายรูป 10. กำรได้รับรำงวัลเกียรติบัตร (ชื่อ-ได้รับจำก) รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันโยธวาทิตชิง แชมป์ ประเทศไทย จาก กรมพละ / รางวัลชนะเลิศ การสร้างเว็บไซต์ระดับ เขตพื้นที่ / รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การสร้างเว็บไซต์ ระดับ ภาคเหนือ /รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การ ประกวดภาพถ่าย ระดับมัถยม 11คณะที่อยำกเรียนและอำชีพที่ตั้งใจไว้ คณะ คณะดุริยางคศิลป์ อาชีพ นักดนตรีอาชีพ หมายเหตุ - ปรับแต่งชิ้นงำนให้เหมำะสมสวยงำมแล้วบันทึกไฟล์เป็นนำมสกุล .pdf นำไปวำงไว้ที่ บล็อกของนักเรียน ( 20 คะแนน รวมทั้งการสร้าง Blog )

×