Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 1organisasi bengkel

3,989 views

Published on

 • Login to see the comments

Bab 1organisasi bengkel

 1. 1. KHB © 2007 Zaxx –– SSMMKKTTDD33 AAllll RRiigghhtt RReesseerrvveedd BBAABB 11 OOrrggaanniissaassii BBeennggkkeell DDaann KKeesseellaammaattaann
 2. 2. KHB © 2007 Zaxx –– SSMMKKTTDD33 AAllll RRiigghhtt RReesseerrvveedd PPeennggeennaallaann Bengkel  Tempat khas untuk murid-murid menjalankan kerja-kerja pertukangan dan pemasangan - Kayu - Paip - Logam - Jahitan - Elektrik - Masakan
 3. 3. PPeerrhhaattiiaann  Setiap murid perlu mengamalkan peraturan keselamatan dan etika kerja supaya  Keadaan bengkel kemas dan teratur.  Murid berasa selesa.  Murid selamat melakukan kerja amali. KHB © 2007 Zaxx –– SSMMKKTTDD33 AAllll RRiigghhtt RReesseerrvveedd
 4. 4. 11..11 PPeenngguurruussaann oorrggaanniissaassii bbeennggkkeell ddaann kkeesseellaammaattaann ORGANISASI BENGKEL DAN KESELAMATAN KHB © 2007 Zaxx –– SSMMKKTTDD33 AAllll RRiigghhtt RReesseerrvveedd adalah ““SSaattuu ssiisstteemm ppeenngguurruussaann yyaanngg bbeerraassaasskkaann kkeerrjjaassaammaa gguurruu ddaann mmuurriidd..””
 5. 5.  Kegunaan Sistem Organisasi Bengkel Dan Keselamatan  Menjamin keadaan bengkel teratur.  Menjamin keadaan bengkel selamat. KHB © 2007 Zaxx –– SSMMKKTTDD33 AAllll RRiigghhtt RReesseerrvveedd
 6. 6. SSttrruukkttuurr OOrrggaanniissaassii BBeennggkkeell Formen = Ketua Murid di bengkel Penolong Formen = Penolong Ketua Murid di bengkel KHB © 2007 Zaxx –– SSMMKKTTDD33 AAllll RRiigghhtt RReesseerrvveedd GGUURRUU KKHHBB FFOORRMMEENN PPEENNOOLLOONNGG FFOORRMMEENN KKUUMMPPUULLAANN AA KKUUMMPPUULLAANN BB KKUUMMPPUULLAANN CC KKUUMMPPUULLAANN DD
 7. 7. TTuuggaass--ttuuggaass FFoorrmmeenn 1. Memastikan setiap murid hadir ke bengkel dalam barisan. 2. Mengatur murid di luar bengkel sebelum mendapat kebenaran masuk. 3. Memastikan setiap kumpulan menjalankan tugasan mengikut jadual. 4. Memeriksa setiap alatan yang digunakan telah disimpan dengan teratur. 5. Melaporkan sebarang kerosakan atau kehilangan kepada guru. 6. Menerima dan menyampaikan arahan-arahan yang disampaikan oleh guru kepada semua murid. KHB © 2007 Zaxx –– SSMMKKTTDD33 AAllll RRiigghhtt RReesseerrvveedd
 8. 8. JJaadduuaall kkeerrjjaa 1. Setiap kelas mesti mempunyai jadual KHB © 2007 Zaxx –– SSMMKKTTDD33 AAllll RRiigghhtt RReesseerrvveedd kerja semasa di bengkel. 2. Setiap murid dibahagikan mengikut kumpulan untuk menjalankan tugas. 3. Tugas dilakukan secara bergilir-gilir berdasarkan jadual.
 9. 9. KHB © 2007 Zaxx –– SSMMKKTTDD33 AAllll RRiigghhtt RReesseerrvveedd CCoonnttoohh JJaadduuaall KKeerrjjaa JJAADDUUAALL TTUUGGAASSAANN KKEELLAASS 11 FFAALLSSAAFFAAHH TUGAS Minggu 1 2 3 4 Membersihkan lantai dan meja A B C D Memeriksa dan menyimpan alatan / projek B C D A Membuka, menutup dan membersih tingkap C D A B Menyusun kerusi dan meja D A B C
 10. 10. KHB © 2007 Zaxx –– SSMMKKTTDD33 AAllll RRiigghhtt RReesseerrvveedd 44.. MMEENNDDIISSIIPPLLIINN AAmmaallaann 44MM 33.. MMEENNIILLAAII 22.. MMEENNYYUUSSUUNN AATTUURR 11.. MMEEMMBBEERRSSIIHH AAmmaallaann
 11. 11. 11.. MMeemmbbeerrssiihh 1. Pembersihan dilakukan dalam bengkel dengan menggunakan alatan seperti penyapu, penyedut hampagas, kain buruk dan lain-lain. 2. Ini adalah untuk memastikan bengkel bersih, kemas dan selamat digunakan. KHB © 2007 Zaxx –– SSMMKKTTDD33 AAllll RRiigghhtt RReesseerrvveedd
 12. 12. KHB © 2007 Zaxx –– SSMMKKTTDD33 AAllll RRiigghhtt RReesseerrvveedd 33KK 1. Kebersihan fizikal  Memakai pakaian yang sesuai. 2. Kebersihan mental  Memberi tumpuan ketika manjalankan tugas di dalam bengkel. 3. Kebersihan bengkel  Pastikan keadaan kemas dan teratur sebelum meninggalkan bengkel.
 13. 13. 22.. MMeennyyuussuunn AAttuurr 1. Alatan dan bahan disusun dan disimpan di tempat yang ditetapkan dan mengikut jenisnya. 2. Kerusi dan meja disusun semula sebelum KHB © 2007 Zaxx –– SSMMKKTTDD33 AAllll RRiigghhtt RReesseerrvveedd keluar dari bengkel. 3. Alatan membersih (penyapu, kain, tong sampah) disimpan di tempatnya.
 14. 14. 33.. MMeenniillaaii 1. Murid perlu menilai terhadap diri sendiri dan tempat kerja dari segi 1. Ketepatan langkah kerja. 2. Hasil kerja. 3. Keadaan tempat kerja. KHB © 2007 Zaxx –– SSMMKKTTDD33 AAllll RRiigghhtt RReesseerrvveedd
 15. 15. KHB © 2007 Zaxx –– SSMMKKTTDD33 AAllll RRiigghhtt RReesseerrvveedd 44.. MMeennddiissiipplliinn 1. Setiap murid perlu 1. Mempraktikkan peraturan keselamatan dan langkah-langkah kerja yang ditetapkan. 2. Menggunakan alatan dengan betul dan selamat. 3. Mematuhi setiap arahan yang diberikan oleh guru atau formen. 4. Rujuk kepada guru segera jika terdapat alatan yang rosak dan jika berlaku kecemasan.
 16. 16. LLaannggkkaahh--llaannggkkaahh KKeesseellaammaattaann 1. Peraturan Keselamatan Bengkel 2. Peraturan Keselamatan Alatan 3. Peraturan Keselamatan Diri (rujuk buku teks m/s 3 - 4) KHB © 2007 Zaxx –– SSMMKKTTDD33 AAllll RRiigghhtt RReesseerrvveedd
 17. 17. PPaakkaaiiaann sseessuuaaii ddii BBeennggkkeell MMeemmaakkaaii ttuudduunngg // IIkkaatt rraammbbuutt MMeemmaakkaaii aapprroonn KKaassuutt bbeerrttuuttuupp ddaann ttaappaakk ggeettaahh KHB © 2007 Zaxx –– SSMMKKTTDD33 AAllll RRiigghhtt RReesseerrvveedd MMeemmaakkaaii ssaarruunngg ttaannggaann LLeennggaann bbaajjuu ddiilliippaatt RRaammbbuutt kkeemmaass ddaann ppeennddeekk MMeemmaakkaaii ggooggaall KKaassuutt bbeerrttuuttuupp ddaann ttaappaakk ggeettaahh
 18. 18. LLaannggkkaahh MMeerraawwaatt KKeecceeddeerraaaann RRiinnggaann KHB © 2007 Zaxx –– SSMMKKTTDD33 AAllll RRiigghhtt RReesseerrvveedd
 19. 19. KHB © 2007 Zaxx –– SSMMKKTTDD33 AAllll RRiigghhtt RReesseerrvveedd AAllaatt PPeemmaaddaamm AAppii JJeenniiss BBaahhaann PPeemmaaddaamm AAppii AAiirr BBuuiihh DDeebbuu KKeerriinngg KKaarrbboonn DDiiookkssiiddaa AA BB AABBCC BBCC
 20. 20. HHaallaakkaann ppaaddaa aappii KHB © 2007 Zaxx –– SSMMKKTTDD33 AAllll RRiigghhtt RReesseerrvveedd 33 LLaannggkkaahh GGuunnaa TTaarriikk ppiinn ppiiccuu TTeekkaann ttuuaass
 21. 21. AAWWAASS....!! Elektrik KHB © 2007 Zaxx –– SSMMKKTTDD33 AAllll RRiigghhtt RReesseerrvveedd
 22. 22. EEttiikkaa DDaann BBuuddaayyaa KKeerrjjaa EETTIIKKAA KKEERRJJAA iiaallaahh ddiissiipplliinn ddaann ssiikkaapp tteerrhhaaddaapp kkeerrjjaa..  Menepati WWaakkttuu  AAmmaannaahh  BBeerrttaanngggguunnggjjaawwaabb  Patuh Pada PPeerraattuurraann  Patuh Pada AArraahhaann KHB © 2007 Zaxx –– SSMMKKTTDD33 AAllll RRiigghhtt RReesseerrvveedd
 23. 23. RReefflleekkssii 1. Apa itu FORMEN? 2. Nyatakan 3 tugas FORMEN? 3. Nyatakan Amalan 4M? 4. Seorang murid mengalami luka pada jari semasa amali. Apa yang mesti dilakukan? 5. Nyatakan 4 jenis bahan pemadam api dan KHB © 2007 Zaxx –– SSMMKKTTDD33 AAllll RRiigghhtt RReesseerrvveedd labelnya?
 24. 24. SSeekkiiaann SSeellaammaatt MMeenngguullaannggkkaajjii KHB © 2007 Zaxx –– SSMMKKTTDD33 AAllll RRiigghhtt RReesseerrvveedd

×