Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ilmiah pp

825 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ilmiah pp

 1. 1. 132
 2. 2. UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS PENYELIDIKAN ILMIAH ( SHP 4133) PROGRAM: PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP (AT31) JABATAN : PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL DI SEDIAKAN UNTUK : PROF. DR.SUPLI EFFENDY RAHIM NAMA NO. MATRIKNOR AZIRA BT NOR D20071029764DORIS RABAI ANAK JAMBOL D20071029771WAK KARTINAH A/P BAH GOLI D20071029772AZIZAH BT HASSAN D20071029777NURUL SYAHIDA BT FADZIL D20071029791
 3. 3. PENGENALAN JENIS-JENIS KAEDAH ANALISTAHAP-TAHAP DALAM ANALISISCARA MENGANALISIS DATA DATASTRATEGI ANALISIS DATA PERBINCANGAN KESIMPULAN OUT
 4. 4. PENGENALAN Analisis data lebih merupakan satu kaedah untuk mengawal dan mempersembahkan data serta prosedur statistik.Tujuan Analisis dapatmempersembahkan data kepada bentukyang lebih bermakna, penyelidikharuslah dapat berbuat sesuatu databerkenaan.
 5. 5. JENIS-JENIS KAEDAH ANALISIS DATA1. UJIAN- T 2. ANOVA3. KORELASI 4. REGRASI LINEA 5.KHI KUASA DUA
 6. 6. UJIAN-T• ujian-t ialah satu ujian yang digunakan untuk menguji satu keputuan yang dihipotesiskan bernilai µ menggunakan taburan t sebagai satu standard untuk dibuat perbandingan. Taburan t mempunyai bentuk loceng tertangkup dengan satu parameter yang dipanggil sebagai darjah kebebasan (dk) dalam satu sampel ujian-t, dk = n-1.
 7. 7. CIRI-CIRI UJIAN-Ta. Menganalisis antara dua kumpulan data selang atau nisbahb. Skala Data Selanjar yang merupakan skor-skor dan nilai-nilai keseluruhanc. Data kajian perlu bertaburan normald. Subjek-subjek dalam sample harus dipilih daripada populasi secara rawak
 8. 8. Jenis-jenis Ujian-ta. One sample T Test: Ujian ini digunakan untuk membandingkan skor min sample dengan skor min populasi. Ujian ini digunakan apabila data yang dipungut memenuhi semua ciri ujian T seperti di atas.b. Paired Sample T Test: Ia digunakan apabila setiap individu dalam sample diukur dua kali dan kedua-dua data pengukuran digunakan unuk dibuat perbandingan.c. Independent Sample T Test : Ia digunakan untuk mengukur di antara dua kumpulan.
 9. 9. ANOVA• ANOVA adalah kaedah ujian hipotesis bagi mengenalpasti perbezaan min yang wujud dalam dua ataupun lebih sample ujian. Tujuan utama ANOVA adalah menentukan sama ada perbezaan sample disebabkan kesilapan proses sample ataupun kesan rawatan yang sistematik .
 10. 10. JENIS-JENIS ANOVAa. One way ANOVA - yang melibatkan satu pembolehubah bebas.b. Two way ANOVA - melibatkan dua pembolehubah bebas.
 11. 11. KORELASI• Korelasi merujuk kepada matlamat untuk melihat kaitan atau hubungan antara dua pembolehubah.• Korelasi merupakan pencarian untuk menentukan pertalian atau perhubungan antara satu pembolehubah dengan pemboleh ubah yang lain.• Terdapat dua jenis pembolehubah atau variable iaitu a. Independent variable - dikenali sebagai regressor variable(variable peramal) b. Dependent variable - dikenali sebagai criterion variable(variable respon)
 12. 12. REGRESI PELBAGAI• Digunakan mengenalpasti perubahan dalam dua atau lebih faktor (pembolehubah bebas) yang meyumbang kepada perubahan dalam satu pembolehubah bersandar.• Untuk mengukur besarnya pengaruh pemboleh ubah bebas terhadap pembolehubah tergantung dan memprediksi pembolehubah tergantung dengan menggunakan pembolehubah bebas.
 13. 13. KHI KUASA DUA• Ujian khi kuasa dua merupakan satu ujian yang menggunakan data berbentuk ketegori atau kekerapan bagi menguji hipotesis daripada sesuatu sampel untuk menentukan sama ada terdapat pertalian atau hubungan (associasion) yang signifikan antara dua pembolehubah berkategori dalam sesuatu populasi yang diuji. Ia sesuai digunakan untuk menganalisis data kualitatif (pemboleh ubah nominal) atau data kuantitatif.
 14. 14. TAHAP-TAHAP DALAM ANALISIS DATA• Analisis data dijalankan dengan dua cara :a)Analisis deskriptif. - Cara ini mengorganisasi dan menyimpulkan informasi secara numerik, dengan sesuatu pembolehubah penyelidikan satu persatu.- Biasanya dengan menggunakan jadual, grafik atau diagram. Kedua pula adalah melalui cara analisis statistik
 15. 15. b) Analisis statistik - Bertujuan untuk menghasilkan suatu kesimpulan atau mengetahui suatu keadaan yang terjadi pada suatu populasi dengan menggunakan informasi dan sampel yang diperolehi. -Analisis data penyelidikan yang telah dikumpulkan merupakan suatu cara- untuk mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan ditafsirkan
 16. 16. • Analisis data atau disebut juga proses pra-analisis yang mempunyai tahap-tahap seperti editing data, pengembangan pembolehubah, pemberian kod data, semak kesalahan, membuat struktur data, semak pra analisis• Proses Edit Data taburannya. proses komputer dan merupakan dimana penyelidik mengkategorikan secara konsisten dengan kelengkapan data yang sudah terkumpul.
 17. 17. • Kaedah ialah spesifikasisemua pembolehubah yangdiperlukan oleh penyelidik yangmerangkumi data yang sudahterkumpul dengan data yangtelah sedia ada.
 18. 18. • Keseluruhan prosedur pengumpulan dan pemprosesan data seharusnya dirancang terperinci sebelum sebarang data dikumpulkan.• Masalah penelitian yang dipilih akan menentukan kaedah penelitian yang harus digunakan. Antara penggunaan strategi penelitian ialah deskriptif atau pembolehubah.
 19. 19. CARA MENGANALISIS DATA PEMERHATIAN SOAL SELIDIK TEMURAMAH TEKNIK FOTOGRAFI, PERAKAM AUDIO, VIDEO DAN MEDIA
 20. 20. PEMERHATIAN• Data yang digunakan dalam sesuatu kajian boleh dianalisis melalui pemerhatian.• melihat atau memerhatikan diri sendiri sebagai subjek utama dan juga orang lain untuk mengenal pasti bagaimana guru boleh mempengaruhi mereka melalui cara pendidikan.• Menurut Jean, pengkaji atau guru boleh melakukan pemerhatian melalui video atau meminta orang lain membuat pemerhatian ke atasnya untuk dijadikan data dalam kajian yang akan dilakukan
 21. 21. SOAL SELIDIK• Data yang juga boleh diperolehi melalui soal selidik seterusnya dianalisis sebagai hasil dapatan. Soal selidik yang dibina baik adalah soal selidik yang tidak terlalu banyak soalan sehingga menyebabkan pelajar bosan untuk menjawabnya. Oleh itu, guru mesti membina soal selidik yang mampu dijawab oleh pelajar dan memerlukan soal selidik yang mempunyai kaedah menjawab yang mudah.
 22. 22. Antara garis panduan dalam pembinaan soal selidik ialah:• Memutuskan apakah maklumat yang perlu dicari.• Bahasa yang digunakan perlu sopan dan tidak menyakiti sesiapa.• Soal selidik mesti jelas dan tidak mengelirukan, menyediakan tempat yang mencukupi untuk dijawab dan menggunakan kertas yang berkualiti.• Menguji dahulu soal selidik kepada beberapa orang dan meminta mereka mengkritik sama ada positif atau negatif.• Menghormati responden dengan memberikan masa yang mencukupi untuk menjawab soal selidik.
 23. 23. TEMU RAMAH• merupakan kesinambungan bagi soal selidik bagi data yang lebih memerlukan jawapan yang cepat.• boleh dilakukan dengan menggunakan perakam video, perakam audio, mencatat secara tulisan, dan orang yang ditemu ramah perlu tahu apakah matlamat pengkaji melakukan temu ramah tersebut.• Pengkaji juga perlu jelas dengan etika temu ramah dan sentiasa peka dengan perkataan yang dituturkan oleh responden.• Ia bertujuan untuk menjaga kesahan data. Pengkaji perlu aktif semasa mendengar dan ia menjadi perkara utama dalam teknik temu ramah.
 24. 24. TEKNIK FOTOGRAFI, PERAKAM AUDIO, VIDEO DAN MEDIA• Teknik ini menjadi satu medium dalam menjalankan kajian seiring dengan perkembangan teknologi dalam pendidikan.• adalah perlu bagi seorang pengkaji mendapat persetujuan daripada responden atau pihak lain yang terlibat sebelum mengambil data menggunakan audio-visual.• adalah lebih baik, sekiranya persetujuan tersebut berbentuk surat sebagai menunjukkan bukti kajian boleh dijalankan.
 25. 25. STRATEGI ANALISIS DATA• Pengukuran variabel menjadi bahagian penting dari suatu penyelidikan.• Banyaknya data yang dikumpulkan dalam penyelidikan sering menjadi masalah pada masa penyelidikan apabila kita hendak mula membuat analisis.• Setiap data harus diperlakukan sesuai dengan ciri karakteristiknya agar analisis yang dibuat sesuai dan dapat menjawab hipotesis yang diuji.
 26. 26. Tahap memilih strategi menganalisis data dan membuat / memilih instrumen• Masalah menganalisis data yang dipilih akan menentukan kaedah analisis data yang harus digunakan.• Ada masalah yang memerlukan eksperimen, ada pula yang mungkin dapat diatasi dengan memakai strategi penelitian deskriptif.• pemilihan kaedah analisis data akan mempengaruhi penyusunan rancangan penyelidikan (design) dan prosedur pengukuran variabel.• Alat pengukur variabel ini mungkin sudah tersedia dan merupakan alat pengukur baku, atau bisa juga masih harus dikembangkan dulu oleh peneliti sendiri.
 27. 27. PERBINCANGAN• Selepas kita menjalankan soal selidik atau bancian, data-data primer yang dikumpul dan diproses seterusnya akan dianalisis.• Selepas pengumpulan data, analisis data dilakukan dilakukan dengan menganalisis data yang terdiri daripada data kuantitatif dan kualitatif
 28. 28. • Untuk mendapatkan kesimpulanyang baik dan jitu, kita harusmengira data yang telahdikumpulkan dengan menggunakankaedah analisis data iaitu ujian-t,anova, kolerasi, khi kuasa dua,regresi linear dan asumsi
 29. 29. • Ujian-T ialah satu ujian yang digunakan untuk menguji satu keputusan yang dihipotesis dengan menggunakan taburan yang dianggap standard dan dibuat perbandingan.• Ia lebih berfokus kepada tujuan untukmelihat perbezaan yang disignifikan bagipersepsi pelajar terhadap faktor jantinadengan punca sesuatu.
 30. 30. • Kaedah korelasi melihatperhubungan di antara pembolehubahbebas iaitu demografi denganpembolehubah bersandar.Contohnya antara pemboleh bebasiaitu demografi dan pembolehubahbersandar iaitu faktor puncakelemahan matematik seseorangpelajar.
 31. 31. • Sebenarnya setiap kaedah analisis data mempunyai kelebihan dan kepentingan masing-masing dalam pengiraan sesuatu data.
 32. 32. KESIMPULAN• Analisis data ialah satu kaedah untuk mengawal dan mempersembahkan data prosedur statistik. Terdapat banyak teknik dalam analisis data yang boleh kita boleh gunakan mengikut kesesuaian sesuatu persekitaran data.
 33. 33. TAMAT

×