Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kako uspeti z dobro nakupno izkušnjo

1,051 views

Published on

Mislite, da stranke kupijo vaš izdelek ali storitev? Nič več, danes stranke kupujejo izkušnje. Izkušnja, kako pridejo do produkta je postala ravno tako pomembna kot kaj zares kupijo.

Stranke vaše znamke ne dojemajo na podlagi posamezne kampanje ali stične točke, temveč kot seštevek izkušenj in koristi dosedanjih stikov – kot celostno nakupno izkušnjo. Pričakovanja in zahteve sodobnega trga so postale prekompleksne za izolirane marketinške rešitve. Potrebna je koreografija premišljenih potez in podaj, ki stranko najprej vodijo k nakupu potem pa zadržijo v aktivnem razmerju z znamko. Za uspeh je potrebno preseči razmišljanje na ravni posameznih stičnih točk in se osredotočiti na orkestriranje celostne izkušnje.

Tekom predavanja boste spoznali, kako skozi metodo načrtovanja nakupne poti sistematično in merljivo razvijamo znamko, povezujemo digitalno in fizično ter stranke vodimo na neprekinjeno potovanje. Načrtovanje nakupne poti je celosten pristop, ki pokriva vse stične točke od zavedanja do lojalnosti. Je temelj več-kanalnega marketinga, usklajenih tržnih aktivnosti in razumevanja vedenja strank skozi analitiko. V strnjeni obliki nam pove, kako in zakaj stranke sprejmejo odločitev o nakupu, katere informacije jim moramo ponuditi v določeni fazi nakupne poti, preko katerih kanalov in kako analizirati uspeh naših aktivnosti.

Naj bo nakupna izkušnja vaša konkurenčna prednost.

Published in: Marketing
 • Login to see the comments

Kako uspeti z dobro nakupno izkušnjo

 1. 1. O R K E S T R A C I J A M A R K E T I N G A : KAKO USPETI Z DOBRO NAKUPNO IZKUŠNJO? M A Š A C R N K O V I Č
 2. 2. Ljudje kupujemo izkušnje.
 3. 3. ORKESTRACIJAMARKETINGA 3x hitrejša rast Forrester 2015 89% plača več Oracle 2011 35% odide po slabi izkušnji Optimizely 2016
 4. 4. ORKESTRACIJAMARKETINGA D A N E S 1 . P r e b e r e m č l a n e k n a F a c e b o o k u
 5. 5. GUBE!
 6. 6. ORKESTRACIJAMARKETINGA D A N E S 2 . G r e m v d r o g e r i j o MAŠA
 7. 7. ORKESTRACIJAMARKETINGA D A N E S 3 . S t o j i m p r e d p o l i c a m i i n b r s k a m z a i n f o r m a c i j a m i MAŠA
 8. 8. ORKESTRACIJAMARKETINGA D A N E S 4 . R a z i s k u j e m n a s p l e t u MAŠA
 9. 9. ORKESTRACIJAMARKETINGA D A N E S 5 . P o g o o g l a m s p l e t n o s t r a n z n a m k e MAŠA
 10. 10. ORKESTRACIJAMARKETINGA D A N E S 6 . P r e b e r e m m n e n j a u p o r a b n i c MAŠA
 11. 11. ORKESTRACIJAMARKETINGA D A N E S 7 . O b i š č e m t r g o v i n o b l a g o v n e z n a m k e MAŠA
 12. 12. ORKESTRACIJAMARKETINGA D A N E S 8 . V r n e m s e v t r g o v i n o MAŠA
 13. 13. ORKESTRACIJAMARKETINGA D A N E S 9 . V š e č k a m F a c e b o o k s t r a n MAŠA
 14. 14. ORKESTRACIJAMARKETINGA D A N E S 1 0 . P o n o v n o k u p i m k r e m o . I n š e k a j d r u g e g a . MAŠA
 15. 15. ORKESTRACIJAMARKETINGA
 16. 16. ORKESTRACIJAMARKETINGA P r v a k r e m a
 17. 17. ORKESTRACIJAMARKETINGA D A N E S 1 1 . D e l i m n a v d u š e n j e MAŠA
 18. 18. ORKESTRACIJAMARKETINGA M O J A N A K U P N A I Z K U Š N J A 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 9 . 1 0 . 1 1 .8 .
 19. 19. ORKESTRACIJAMARKETINGA Globalna konkurenca enakih izdelkov K A J S E J E S P R E M E N I L O ?
 20. 20. ORKESTRACIJAMARKETINGA K A J S E J E S P R E M E N I L O ? Več stičnih točk
 21. 21. ORKESTRACIJAMARKETINGA K A J S E J E S P R E M E N I L O ? Več stičnih točk K l j u č n i d e l n a k u p n e p o t i s e z g o d i n a s p l e t u .
 22. 22. ORKESTRACIJAMARKETINGA K A J S E J E S P R E M E N I L O ? Vedenje
 23. 23. ORKESTRACIJAMARKETINGA K A J S E J E S P R E M E N I L O ? Vedenje 86% vaših kupcev pred ponovnim nakupom pogleda tudi konkurenco McKinsey 2016
 24. 24. ORKESTRACIJAMARKETINGA K A J S E J E S P R E M E N I L O ? Vedenje 74% Slovencev pred nakupom išče informacije na spletu Google Consumer Barometer 2015
 25. 25. ORKESTRACIJAMARKETINGA V središče delovanja postavite kupce.
 26. 26. ORKESTRACIJAMARKETINGA A L I S E P R E P O Z N A T E ? 1. Stične točke ste razdelili med različne deležnike
 27. 27. ORKESTRACIJAMARKETINGA A L I S E P R E P O Z N A T E ? 1. Stične točke ste razdelili med različne deležnike 2. Zadovoljstvo merite le v določenih stičnih točkah
 28. 28. ORKESTRACIJAMARKETINGA A L I S E P R E P O Z N A T E ? 1. Stične točke ste razdelili med različne deležnike 2. Zadovoljstvo merite le v določenih stičnih točkah 3. Pomanjkanje analitičnega znanja in procesov
 29. 29. ORKESTRACIJAMARKETINGA Ka ko p r i v s e j ko m p l e k s n o s t i za g o t av l j a t i d o b ro n a k u p n o i z k u š n j o ? !
 30. 30. ORKESTRACIJA MARKETINGA
 31. 31. NAČRTOVANJE NAKUPNE POTI P R V I K O R A K K B O L J Š I I Z K U Š N J I :
 32. 32. ORKESTRACIJAMARKETINGA K a k o r a z m i š l j a j o l j u d j e , k i j i m p r a v i t e c i l j n a s k u p i n a ?
 33. 33. ORKESTRACIJAMARKETINGA O d g o v o r i s e n e s k r i v a j o l e v š t e v i l k a h . G o v o r i t e s k u p c i – z z v e s t i m i i n z b i v š i m i !
 34. 34. ORKESTRACIJAMARKETINGA K A J J E R E S P O M E M B N O , D A V E M O O K U P C I H ?
 35. 35. ORKESTRACIJAMARKETINGA K A J J E R E S P O M E M B N O , D A V E M O O K U P C I H ? S p r o ž i l c i V p r a š a n j a i n o d l o č i t v e V e d e n j e s k o z i č a s
 36. 36. ORKESTRACIJAMARKETINGA O s n o v a n a k u p n e p o t i s o p o s a m e z n i s t i k i i n p o v e z a v e m e d n j i m i .
 37. 37. ORKESTRACIJAMARKETINGA A N AT O M I J A S T I K A I z b e r e m o s t i č n o t o č k o Facebook STIČNA TOČKA
 38. 38. ORKESTRACIJAMARKETINGA A N AT O M I J A S T I K A I z b e r e m o t i p v s e b i n e OglasFacebook STIČNA TOČKA VSEBINA
 39. 39. ORKESTRACIJAMARKETINGA A N AT O M I J A S T I K A D o l o č i m o c i l j e Klikne na oglas OglasFacebook CILJSTIČNA TOČKA VSEBINA
 40. 40. ORKESTRACIJAMARKETINGA A N AT O M I J A S T I K A P r e d v i d i m o n a s l e d n j e k o r a k e STIČNA TOČKA Pristajalna stranCTR Klikne na oglas OglasFacebook CILJSTIČNA TOČKA VSEBINA
 41. 41. ORKESTRACIJAMARKETINGA A N AT O M I J A S T I K A P r e d v i d i m o n a s l e d n j e k o r a k e Vsebinska objava Engagement, share TOP TV oglas Video Obišče homepage Homepage % organic STIČNA TOČKA Pristajalna stranCTR Klikne na oglas OglasFacebook CILJSTIČNA TOČKA VSEBINA
 42. 42. ORKESTRACIJAMARKETINGA
 43. 43. ORKESTRACIJAMARKETINGA
 44. 44. ORKESTRACIJAMARKETINGA Konec 30 stranskih strategij: na enem A3 je vse kar šteje!
 45. 45. ORKESTRACIJAMARKETINGA Čas za izboljšave!
 46. 46. D R U G I K O R A K K B O L J Š I I Z K U Š N J I : MERJENJE UČINKOVITOSTI
 47. 47. ORKESTRACIJAMARKETINGA Le kar merimo, lahko izboljšamo.
 48. 48. ORKESTRACIJAMARKETINGA Vzpostavite proces, ki omogoča stalne izboljšave.
 49. 49. T R E T J I K O R A K K B O L J Š I I Z K U Š N J I : USKLADITEV DELEŽNIKOV
 50. 50. ORKESTRACIJAMARKETINGA Sodelovanje po principu ene, enotne ekipe.
 51. 51. Načrt nakupne poti je živ dokument.
 52. 52. ORKESTRACIJAMARKETINGA K A K O U S P E T I Z N A K U P N O I Z K U Š N J O : 1. Razumite svoje stranke (ne le svoje predpostavke).
 53. 53. ORKESTRACIJAMARKETINGA K A K O U S P E T I Z N A K U P N O I Z K U Š N J O : 1. Razumite svoje stranke (ne le svoje predpostavke). 2. Izdelajte načrt celotne nakupne poti.
 54. 54. ORKESTRACIJAMARKETINGA K A K O U S P E T I Z N A K U P N O I Z K U Š N J O : 1. Razumite svoje stranke (ne le svoje predpostavke). 2. Izdelajte načrt celotne nakupne poti. 3. Določite relevantne metrike za posamezne stične točke in celotno nakupno pot.
 55. 55. ORKESTRACIJAMARKETINGA K A K O U S P E T I Z N A K U P N O I Z K U Š N J O : 1. Razumite svoje stranke (ne le svoje predpostavke). 2. Izdelajte načrt celotne nakupne poti. 3. Določite relevantne metrike za posamezne stične točke in celotno nakupno pot. 4. Postavite prioritete in oblikujte celostno nakupno izkušnjo.
 56. 56. ORKESTRACIJAMARKETINGA K A K O U S P E T I Z N A K U P N O I Z K U Š N J O : 1. Razumite svoje stranke (ne le svoje predpostavke). 2. Izdelajte načrt celotne nakupne poti. 3. Določite relevantne metrike za posamezne stične točke in celotno nakupno pot. 4. Postavite prioritete in oblikujte celostno nakupno izkušnjo. 5. Vzpostavite procese in analitične dashboarde za usklajeno delovanje vseh deležnikov.
 57. 57. Bodite obsedeni s srečo svojih kupcev.
 58. 58. ORKESTRACIJAMARKETINGA M A Š A C R N K O V I Č Vodja analitike in načrtovanja nakupne izkušnje Futura DDB masa.crnkovic@futura.si @crnkovicM Ve č o nakupni izkušnji: www.futura.si

×