Ćwiczenia do "Aus dem Ferienland"

3,183 views

Published on

ćwiczenia do nauki języka niemieckiego

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,183
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ćwiczenia do "Aus dem Ferienland"

 1. 1. Spis treœci Abenteuer 1 Aus dem Ferienland Station 1: Spielen und Knobeln Str. 6 Station 2: Der geheimnisvolle Koffer Folge 1 Str. 8 Zastanówmy siê ju¿ dzisiaj, gdzie i jak spêdzimy nastêpne wakacje. Station 3: Gruß an die Fische Str. 11 Pos³uchamy opowieœci dzieci o spêdzonych wakacjach. Gdzie by³y, co robi³y, co prze¿y³y? Wyj¹tkowo zdradzimy tajemnicê korespondencji i zajrzymy do cudzych listów i pocztówek ... Station 4: Wildnistraining Str. 16 Poszperamy w Internecie: Dok¹d na wakacje? Zaprojektujemy ulotkê reklamow¹ na obóz przetrwania. Station 5: Der geheimnisvolle Koffer Folge 2 Str. 21 Rodzinka têskni! Napiszemy kartkê z wakacji. Station 6: Ferienerinnerungen Str. 24 Tomi pokazuje nam swoje zdjêcia z Hiszpanii! Station 7: Unsere Deutschlandreise Str. 26 Ods³uchamy automatyczn¹ sekretarkê. Co kto do kogo powiedzia³? Odszukamy na mapie Niemiec ciekawe miejsca. Napiszemy list do przyjació³ i zaprosimy ich do Polski! Co im poka¿emy? Jak zorganizujemy im czas? Na koniec pos³uchamy rapu i poœpiewamy. Abenteuer 2 Zu Hause-Story Station 1: Spielen und Knobeln Str. 36 Station 2: Das Duell mit dem Staubsauger Folge 1 Str. 41 Damy upust naszej z³oœci! Porozmawiamy tak¿e o sprawach mniej przyjemnych: o obowi¹zkach domowych. A mo¿e zaprojektujemy robota, który by je za nas wykonywa³? Station 3: Mädchensache – Jungensache Str. 46 Zdecydujemy, co jest typowo „babskim”, a co „mêskim” zajêciem. Dobra wymówka nie jest z³a! Ale jak j¹ sformu³owaæ? Tyci... tyci... tyciusieñki! Utworzymy zdrobnienia niemieckie. Station 4: So ist eben das Leben... Str. 51 Sporz¹dzimy notatkê w pamiêtniku: jak spêdzi³am/-em dzieñ? A jak go spêdzili Heidi, Tomi i Sonja? Station 5: Das Duell mit dem Staubsauger Folge 2 Str. 56 Pomo¿emy Tomiemu znaleŸæ jego legitymacjê szkoln¹. Opiszemy w liœcie do Tila, jak wygl¹da pokój Tomiego po remoncie. 3
 2. 2. Station 6: Traumkinderzimmer Str. 61 A jak wygl¹da wasz pokój / wasze mieszkanie? A jak pokój waszych marzeñ? Zaprojektujemy meble, które chcielibyœmy mieæ w swoim pokoju. Station 7: Mein Lieblingsplatz Str. 66 Mój pokój jest moj¹ twierdz¹! Wykonamy szyldy na drzwi sygnalizuj¹ce, ¿e nikt nie ma wstêpu do naszego królestwa bez pozwolenia. Doradzimy innym, gdzie i jak urz¹dziæ skrytkê na osobiste rzeczy. Abenteuer 3 Im Partykeller Station 1: Spielen und Knobeln Str. 71 Station 2: Party nicht für Angsthasen Folge 1 Str. 74 Zorganizujemy imprezê „od A do Z”! Napiszemy zaproszenia, zrobimy zakupy i policzymy, ile wydaliœmy pieniêdzy. Station 3: Kochstudio Str. 79 Mniam, mniam! Przygotujemy coœ dobrego do jedzenia i picia. Zdradzimy te¿ przepis na nasze ulubione danie. Station 4: Astrogeschenke Str. 82 Ustalimy znak zodiaku solenizanta. Zastanowimy siê nad prezentem dla niego. Nie zawsze trzeba coœ kupowaæ: zaprojektujemy talony na wykonanie pewnej czynnoœci zamiast prezentu. Station 5: Party nicht für Angsthasen Folge 2 Str. 87 Na nasz¹ imprezê przyszed³ duch! Nareszcie dowiemy siê czegoœ ciekawego o jego ¿yciu. Tylko – jak postawiæ mu pytania? Station 6: Taschengeld Str. 90 Ile mamy kieszonkowego? I na co je wydajemy? Co kupilibyœmy, gdybyœmy mieli du¿o pieniêdzy? Station 7: Essen mit Köpfchen Str. 95 Jedzmy z g³ow¹! Zastanowimy siê nad tym, co jemy. Udzielimy rad osobom, które chcia³yby zrzuciæ parê kilo. Sprawdzimy te¿ w³asne nawyki ¿ywieniowe. Abenteuer 4 Aus dem Pflanzen- und Tierreich Station 1: Spielen und Knobeln Str. 100 Station 2: Tatort: Gartenteich Folge 1 Str. 104 Pies czy kot? - Oto jest pytanie. Wymyœlimy zakoñczenie historyjki o zagubionym kotku. Zbierzemy informacje o psach-aktorach. Któremu da³byœ/-abyœ Oskara? Przynieœmy do szko³y fotkê naszego ukochanego zwierzaka i opowiedzmy o nim kolegom i kole¿ankom. 4
 3. 3. Station 3: Haustiere hegen und pflegen Str. 110 Zbierzmy informacje o innych zwierz¹tkach domowych. Napiszemy do Tanji e-mail z porad¹, na jakie zwierz¹tko mog³aby siê zdecydowaæ. Przedyskutujemy w klasie mo¿liwoœci opiekowania siê jakimœ nietypowym zwierzêciem: mrówk¹, skorpionem ... Station 4: Was für ein Tier wärest du gern? Str. 114 Pofantazjujemy na temat: Jakim zwierzêciem chcia³byœ/-abyœ byæ i dlaczego? Chcemy mieæ w klasie krokodyla! Napiszemy list do nauczyciela. Zabawa: Jakim jestem zwierzêciem? Station 5: Tatort: Gartenteich Folge 2 Str. 121 Zrobimy sami perfumy z ró¿y! Ogród pod lup¹. Co w nim roœnie? Station 6: Seid nett zu den Pflanzen! Str. 125 Zrobimy sami doœwiadczenie z fasol¹ i grochem. Station 7: Die Butterblümchen und der Mann Str. 130 Dowiemy siê, co na ³¹ce w trawie piszczy... Abenteuer 5 Aus dem Schulleben Station 1: Spielen und Knobeln Str. 135 Station 2: (Klassen)Ordnung muss sein Folge 1 Str. 139 W szkole ci¹gle coœ siê dzieje... Podzielimy siê naszymi prze¿yciami. Uzupe³nimy plan lekcji Tomiego. Przeprowadzimy ankietê na temat ulubionych przedmiotów. Role siê odwróci³y: Teraz my jesteœmy nauczycielami i sprawdzamy testy uczniów. Odwiedzimy ma³pi¹ szko³ê. Czego musz¹ siê tam uczyæ ma³pi¹tka? Station 3: Arbeitsgemeinschaften Str. 148 Na jakie kó³ko zainteresowañ w szkole chcielibyœmy chodziæ? Station 4: Peinliche Momente in der Schule Str. 152 Porozmawiamy o sytuacjach, kiedy by³o nam tak g³upio, ¿e chcieliœmy zapaœæ siê pod ziemiê. Station 5: (Klassen)Ordnung muss sein Folge 2 Str. 158 Omówimy obrazkowy regulamin innej klasy. Czy wszystkie zasady s¹ s³uszne? Station 6: Keine coole Sache: Hausaufgaben Str. 161 Pos³uchamy wywiadu z Alexem i zastanowimy siê nad szko³¹ bez zadañ domowych. Station 7: Schummeln bereitet Kummer Str. 165 Poszukamy na obrazku ukrytej œci¹gi. Co s¹dzimy o œci¹ganiu? 5
 4. 4. Abenteuer 1: Aus dem Ferienland Abenteuer 1: Station 1: Spielen und Knobeln Station 1: Übung 1 Kreuz und quer. Bringe die Buchstabengruppen in die richtige Reihenfolge, setze die richtigen Wortzwischenräume ein – und schon hast du drei Sprüche! Kleine Hilfe: Beim roten Buchstaben geht es los und beim Ausrufezeichen ist natürlich Schluss. Ustaw grupy liter we w³aœciwej kolejnoœci, zachowaj odpowiednie odstêpy miêdzy wyrazami, a otrzymasz trzy powiedzenia zwi¹zane z wakacjami i podró¿ami. Uwaga: Ka¿de zdanie zaczyna siê czerwon¹ liter¹, a koñczy wykrzyknikiem. SE! GU GR ÜS SEA US EI TER MA CA! LLOR BE LIE ............................. ........................................ WÜ NSCHE DIREI NEN ICH ANGE NEHM EN FENTH ALT! AU .............................................................. Übung 2 Kreuzworträtsel Rozwi¹¿ krzy¿ówkê. 1 F Õ 2 E J 3 R 4 I 1. Du packst ihn, wenn du 5 E in die Ferien fährst. 2. Es ist ein „Haus” aus Stoff. 6 N 3. Du trägst ihn auf dem Rücken. 4. Das können Vögel und Flugzeuge. 5. Es ist ein schönes Haus am Strand für Feriengäste. 6. Das machen alle Kinder sehr gern, wenn sie am Meer oder an einem See sind. 6 Abenteuer 1: Aus dem Ferienland
 5. 5. Übung 3 Zahlengeheimschrift Spróbuj odszyfrowaæ niemieckie nazwy rzeczy przedstawionych na rysunkach. Klucz do szyfru: 1 - A, 2 - B, 3 - C itd. 26 21 7 2 21 19 19 15 14 14 5 6 12 21 7 26 5 21 7 18 5 7 5 14 9 14 19 5 12 16 1 19 19 Übung 4 Wahr oder falsch? Zaznacz zdania nieprawdziwe. 1. Sommerferien sind im April. 2. Der Koffer ist für Wanderungen sehr bequem. 3. Mit einem Schiff fliegt man. 4. Im Wald kann man gut Versteck spielen. 5. Zum Windsurfen brauchst du guten Wind. 6. Im Zelt kann man nicht schlafen. 7. Mit dem Zug kommt man überall hin. 8. Sonnenbaden ist nicht so gesund. 9. Tauchen kann jeder. 10. Zum Schnorcheln brauchst du einen Roller. Übung 5 Scherzfrage Was versteht man unter einer Eisenbahnbrücke? Gar nichts, wenn ein Zug darüberfährt. 7
 6. 6. Station 2: Der geheimnisvolle Koffer Station 2: Übung 1 Was sagst du, wenn...? Co powiesz, gdy...? 1. Masz ciê¿k¹ torbê, chcesz, ¿eby kole¿anka ci pomog³a j¹ nieœæ. 2. Dosta³eœ kartkê z wakacji od kolegi. Chcesz j¹ pokazaæ mamie. 3. Musisz coœ za³atwiæ, prosisz kole¿ankê, ¿eby chwilê poczeka³a. 4. Jesteœ g³odny, chcesz iœæ do domu na obiad, a twój brat zapatrzy³ siê na jakiœ samochód. Poganiasz go. A. Warte mal! B. Hilf mir bitte! C. Schau mal! D. Komm mal endlich! Übung 2 Feriengruß. Wer war wo in den Ferien oder im Urlaub? Pozdrowienia z wakacji. W jakim kraju spêdzi³y wakacje poszczególne osoby? Mein e Berlin liebe Fre undi wund ist n, ersch ön Sonja el in au Micha bin rsch nd Wa Freu n Dei 8 Abenteuer 1: Aus dem Ferienland
 7. 7. Lieber . Marcus, und Schweizer Käse Deine Omi Annelie Österreich in in der aus aus der schicken dir Oliver und Jonas Meine Freundin schreibt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mein bester Freund grüßt mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meine Freunde waren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meine Oma grüßt mich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Übung 3 Wo kannst du Rad fahren, klettern usw.? Kreuze an. Gdzie mo¿esz jeŸdziæ rowerem, wspinaæ siê itd? Zaznacz krzy¿ykiem. im Gebirge / im Meer im Wald im Zelt am Strand in den Bergen im See Rad fahren klettern wandern tauchen schwimmen Briefe, Postkarten schreiben spazieren gehen schnorcheln in der Sonne liegen schlafen, übernachten 9
 8. 8. Übung 4 Was brauchst du bei solchem Wetter? Was kannst du machen? Czego potrzebujesz przy takiej pogodzie? Co mo¿esz robiæ? Es regnet, es ist kalt und windig. Die Sonne scheint, es ist sehr warm. Ich brauche einen/eine/ein ... Ich kann ... der Regenschirm lesen der Pullover surfen die Taucherbrille Rad fahren der Anorak Briefe schreiben das Surfbrett segeln die Sonnenbrille in der Sonne liegen der Badeanzug schwimmen die Badehose tauchen die Sonnencreme Musik hören die Gummistiefel schnorcheln Übung 5 Ordne richtig zu. Wpisz w odpowiednie miejsce. Reisen Kleidung Landschaft Wetter die Badehose der Bus der Strand der Regen das Meer der Wald das Gewitter die Berge das Flugzeug die Wanderschuhe die Sonne der Anorak das Schiff 10 Abenteuer 1: Aus dem Ferienland
 9. 9. Station 33: Gruß an die Fische Station : Übung 1 Wähle das richtige Verb. Verbinde. Wybierz odpowiedni czasownik. Po³¹cz. 1. im Zelt • a. haben 2. einen Gruß an Freunde • b. machen 3. Spaß • c. sein 4. eine SMS • 5. eine Wanderung • d. anmelden 6. in einer Berghütte • e. übernachten 7. ein Lagerfeuer • f. schlafen 8. auf dem Wasser • 9. sich für einen Tauchkurs • g. schicken Übung 2 Höre dir die Geräusche an. Wo sind die Leute? Kreuze an. Zu einem Bild gibt es keine Situation auf der Kassette. Pos³uchaj odg³osów na kasecie. Zaznacz, gdzie kto jest. Uwaga! Do jednego zdjêcia nie ma sytuacji na kasecie. A in der Stadt Gespräch Nr. ….. C im Zoo Gespräch Nr. ….. B auf dem Flughafen – Gespräch Nr. ….. 11
 10. 10. D auf dem Bauernhof Gespräch Nr. ….. E am Meer Gespräch Nr. ….. F auf dem Bahnhof Gespräch Nr. ….. G in den Bergen Gespräch Nr. ….. H auf dem Aussichtsturm Gespräch Nr. ….. I im Museum Gespräch Nr. ….. 12 Abenteuer 1: Aus dem Ferienland
 11. 11. Übung 3 Bringe die Teile des Telefongesprächs in die richtige Reihenfolge. Ustaw fragmenty rozmowy telefonicznej w odpowiedniej kolejnoœci. Eva: Ach, Anja, gut, dass du dich meldest. Ich habe gestern bei dir geklingelt, È aber keiner war zu Hause. Anja: Ja, ich bin seit vier Tagen bei meiner Oma in Mieders. Eva: Mieders? Wo liegt das? Anja: Mach ich. Dann – bis bald! Eva: Mach´s gut, Anja. Ciao! Anja: In einer Woche. Eva: Dann melde dich, wenn du zu Hause bist. Eva: Eva am Apparat! Anja: Hallo Eva, hier ist Anja! Eva: So lala. Ich bin oft zu Hause und lese oder sehe fern, manchmal fahre ich mit Oliver Rad oder spiele Tennis. Wann kommst du zurück? Anja: Das ist in Österreich. Eva: Ach so, ... Und was machst du dort? Anja: Alles Mögliche! Hier ist es richtig klasse. Ich habe Marika und ihren Bruder Max kennen gelernt, die wohnen gleich nebenan. Marika ist 10 und Max 12. Wir spielen zusammen, baden im See und helfen bei der Gartenarbeit. Heute habe ich Tiere gefüttert: Gänse, Hühner, Schweine und Ziegen! Und die Eltern von Marika und Max, die haben Pferde! Ich lerne jetzt reiten! Und wie geht es dir? 13
 12. 12. Übung 4 Welche Nachricht ist von Anja? Schreibe ihren Namen an die richtige Stelle. Które pozdrowienia przesy³a Anja (z æw. 3)? Wpisz jej imiê we w³aœciwym miejscu. Lieber Papa, es ist super hier auf Sylt. Die Insel ist wunderschön und das Meer ist herrlich. Mama und ich fahren jeden Tag Rad, wandern viel und schwimmen, das heißt, ich schwimme und Mama sonnt sich am Strand. Wir wohnen in einer Pension mit Blick aufs Meer. Mein Taschengeld ist alle! Grüße und bis bald Dein ................................ Sylt, 18.08.03 Von: .......@nikocity.de An: Katja@firstcampus.de Thema: Grüße aus Hamburg Hi Katja, deine E-Mail ist angekommen, vielen Dank. Hier in Hamburg ist es ziemlich langweilig. Es regnet oft und es ist kühl. Man kann nicht mal ins Schwimmbad gehen! Ich sitze oft am Computer und surfe stundenlang im Internet, lese Comics oder höre Musik. Gestern war ich im Kino. Morgen machen wir eine Schiffstour durch den Hafen, natürlich nur, wenn das Wetter mitspielt. Ich freue mich schon auf unser Wiedersehen! Bis Sonntag ...................... Hallo Marajke, vielen Dank für deinen Brief. Ich habe hier auch total viel Spaß mit all den Tieren von meiner Oma. Gestern sind acht kleine Gänse aus den Eiern geschlüpft. Sind die vielleicht süß! Momentan kann ich nicht reiten, weil ich vom Pferd gefallen bin und mein Bein weh tut. Ich melde mich bald. ..................................... 14 Abenteuer 1: Aus dem Ferienland
 13. 13. Übung 5 Bilde Fragen und schreibe sie ins Heft. U³ó¿ pytania i zapisz je w zeszycie. liegt – Wo – das? zurück? – kommst – du – Wann bist – du – denn? – Wo dort? – du – machst – Was ist – Wie – euch? – das Wetter – bei dir? – Wie – es – geht übernachtet – Wo – eigentlich? – ihr das Neueste? – Weißt – schon – du Übung 6 Suche die passenden Antworten. Trage die entsprechenden Buchstaben in die Kästchen ein. ZnajdŸ w³aœciw¹ odpowiedŸ. Wpisz w kratki odpowiednie litery. 1. Wie geht es dir? a. Bei meiner Freundin, in Kandersteg. 2. Wo bist du eigentlich? b. Vor allem Bergsteigen. Wir wandern aber auch sehr viel. 3. Wo liegt das? c. Danke, super! 4. Was machst du dort? d. Was denn? 5. Wo übernachtet ihr eigentlich? e. In einem Berghotel. f. Manchmal regnet es. Aber heute 6. Wie ist das Wetter bei euch? scheint die Sonne. 7. Weißt du schon das Neueste? g. In zwei Wochen. 8. Wann kommst du zurück? h. In der Schweiz. Übung 7 Verbinde. Po³¹cz. a. gruß b. wanderung 1. die Berg... • d. kurs 2. der Tauch... • c. hof 3. die Haus... • e. feuer 4. der Ferien... • 5. die Post... • f. brett 6. der Bauern... • g. tiere 7. das Surf... • h. gespräch 8. das Lager... • i. karte 9. die Nacht... • j. hütte 10. das Telefon... • 15
 14. 14. Station 4: Wildnistraining Station 4: Übung 1 Das sind drei Angebote für interessante Ferien. Welches ist ein Wildnistraining für Kinder? Która z poni¿szych ofert jest propozycj¹ wyjazdu na obóz przetrwania? Zaznacz. A Wolltest du: – schon immer mal Delphine in Freiheit sehen? B – schon immer mal mit ihnen schwimmen? – schon immer mal alles über sie erfahren? – schon immer mal einen Natur– und Abenteuerurlaub verbringen? ot ngeb eb nis-A Bist du: n-Erl Ferie en 8 – zwischen 8 und 15 Jahren alt? Das zwisch inder der n ! K i n er – bereit, 12 Tage mit anderen für K Jahre dies Kindern und Jugendlichen u nd 15 hrend zu verbringen? en wä könn ganze – alles andere als wasserscheu? e n die eben s Woch s Überl te de s in, Palet Leben es und d it der Information: aus und m nnen Internet: http://www.delphinius.de Na tur ke m uf de lern en. A Delphin–Camp Azoren 2000, Delphin-Camp Schottland 2000, amm Dennis Schmitt, Tel.: 0711/3707973, Christina Schnug, Tel.: 0044181/4380421, Progr Mobil: 0170/4632701, Mobil: 00447769786966, n: E-Mail: info@delphin-camps.de E-Mail: cschnug@hotmail.com stehe 16 Abenteuer 1: Aus dem Ferienland
 15. 15. C Vom 09.02.2004 bis zum 15.02.2004 findet die -Ferienfreizeit statt. Kinder im Alter von 7–12 Jahren lernen die Bedeutung von Märchen und Sagen der Umgebung kennen. Dabei erfahren sie auch etwas über Hexen im Harz. Naturexkursionen, Tierbeobachtungen, Lagerfeuer und Nachtwanderungen helfen, Phantasie und Wahrheit zu erleben. Natürlich werden wir rodeln, eine Schlitterbahn bauen und Iglus oder Laubhütten errichten. Mehr Infos erhaltet ihr beim: Pfadfinder Zentrum Ostharz e.V. 06493 Harzgerode (OT Mägdesprung-Selketal) wasserscheu – boj¹cy siê wody n plebe das Überleben – przetrwanie d Cam erb au un Lagerbau – budowa obozu • Lag r machen die Schatzsuche – poszukiwanie skarbu e • Feu ern die Hexe – czarownica tt ter • Kle fahre n lkräu u nd Hei der Teufel – diabe³ • Kan isküche u das Märchen – bajka dn • Wil er Natur die Sage – legenda aus d training is Karte Tierbeobachtungen – obserwowanie zwierz¹t • Wildn suche mit das Lagerfeuer – ognisko atz • Sch ompass Natur die Laubhütte – chatka z liœci u nd K ß in freier l Spa • Vie 17
 16. 16. Übung 2 Was ist das? Podpisz obrazki. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. Übung 3 Wie heißt das auf Deutsch? Trage die entsprechenden Buchstaben in die Kästchen ein. Jak to powiesz po niemiecku? Wpisz w kratki odpowiednie litery. p³ywanie kanu 1. Kanu a. zubereiten odczytywanie œladów 2. Fährten b. deuten stanie na stra¿y 3. Wache c. machen robienie przedmiotów z drewna 4. Gegenstände aus Holz d. schnitzen rozpalanie ognia 5. Feuer e. fahren rozpoznawanie g³osów zwierz¹t 6. Tierstimmen f. lesen strzelanie z ³uku 7. Bogen g. schießen przygotowywanie jedzenia 8. Essen h. halten Übung 4 Was kann man nicht fahren, lesen, bauen, machen oder schießen? Unterstreiche dieses Wort. Czym nie mo¿na jeŸdziæ, czego nie mo¿na czytaæ, budowaæ, robiæ i z czego lub czego nie mo¿na strzelaæ? Podkreœl to s³ówko. Kanu / Rad / Auto / Wasser fahren Bücher / Musik / Fährten / Briefe lesen Häuser / Tierstimmen / Schlafhütten / Tipis bauen Wache / Feuer / Essen / nichts machen Bogen / Tore / mit Papierkugeln / Gegenstände schießen 18 Abenteuer 1: Aus dem Ferienland
 17. 17. Übung 5 Werbung für unser eigenes Wildnistraining Chcesz zachêciæ inne dzieci, ¿eby wziê³y udzia³ w obozie przetrwania. To s¹ zdjêcia do broszurki reklamowej. Napisz do nich teksty. ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... ...................... 19
 18. 18. Übung 6 Versuche den Brief zu entziffern. Schreibe ihn richtig. Spróbuj „rozszyfrowaæ” ten list. Zapisz go poprawnie. Lieber Michael, die Zeit hier ist sehr schön. Ich habe hier viele neue Freunde gefunden. Das Wetter ist super. Ich habe aber keine Zeit in der zu liegen. Den ganzen Tag haben wir viel zu tun. Auf dem Programm stehen: und in der Nacht müssen wir noch Wache halten. Morgen machen wir eine Wanderung. Wir sollen in einer Berghütte mitten im übernachten. Wir nehmen nur den , ein und einen warmen mit. Ich freue mich schon drauf. Das ist mal was Anderes. Ich hoffe nur, dass das Wetter so schön wie heute bleibt. Schade, dass du nicht dabei sein kannst. Wie geht es dir? Ist das Wetter am auch so gut? Jetzt ist mein zu Ende, nun gehe ich . liche Grüße, deine Nadja ........................ .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... 20 Abenteuer 1: Aus dem Ferienland
 19. 19. Station 55: Der geheimnisvolle Koffer Station : Übung 1 „War”, „hatte” oder „hatten”? Ergänze. „War”, „hatte” czy „hatten”? Uzupe³nij. 1. Ich . . . . . . . . . . mit meiner Oma in den Sommerferien auf der Insel Rügen. 2. Das Hotel . . . . . . . . . . super! 3. Es . . . . . . . . . . zwei Schwimmbäder und drei Wasserrutschen. 4. Hinter dem Hotel . . . . . . . . . . ein Spielplatz. 5. Unser Zimmer . . . . . . . . . . sehr groß und . . . . . . . . . . ein Bad und einen Balkon. 6. Das Essen . . . . . . . . . sehr gut und wir . . . . . . . . . jeden Tag Eis als Nachtisch. Mhm. 7. Das Wetter . . . . . . . . . schön, nur an den letzten zwei Tagen . . . . . . . . . es sehr windig. Übung 2 Verbinde. Bilde Sätze und schreibe sie ins Heft. Po³¹cz. U³ó¿ zdania i napisz je w zeszycie. lernen gefunden spielen angerufen schreiben gemacht machen habe gespielt finden genommen hat lesen geschrieben haben nehmen gelernt bekommen gelesen anrufen bekommen Übung 3 Verbinde. Bilde Sätze und schreibe sie ins Heft. Po³¹cz. U³ó¿ zdania i napisz je w zeszycie. fahren geklettert kommen bin gekommen wandern ist gewandert klettern gefahren sind gehen gegangen Jeœli jeszcze nie znasz tych form, naucz siê ich!!! Przydadz¹ ci siê, jeœli bêdziesz chcia³/-a opowiedzieæ o czymœ, co wydarzy³o siê wczoraj, w zesz³ym tygodniu, roku lub na minionych wakacjach. 21
 20. 20. Übung 4 Wie sagt man das? Schreibe die Sätze zu Ende. Jak to siê mówi? Dokoñcz zdania. Rad fahren Ich bin drei Stunden ... surfen Diesen Sommer habe ich viel ... kennen lernen Auf dem Lande bei meiner Tante habe ich viele neue Freunde ... finden Heidi und Tomi haben endlich ihren Koffer ... schreiben Elke hat einen langen Brief an ihre Oma ... fahren Meine Oma ist heute nach Spanien ... anrufen Ich habe gestern meine Eltern ... haben Wir haben miteinander viel Spaß ... bekommen Die Kinder haben von dem Messerwerfer Eintrittskarten geschenkt ... essen Hast du schon mal Schnecken ... ? lernen Mein Schulfreund Kevin hat dieses Jahr surfen ... Übung 5 Eva war in einem Ferienlager. Sie ist jetzt wieder zu Hause, isst zu Mittag und erzählt den Eltern, was sie dort alles gemacht hat. Eva by³a na obozie. W³aœnie wróci³a do domu, je obiad i opowiada rodzicom, co tam robi³a. F neue Freunde kennen lernen F im Zelt wohnen F Tiere beobachten F viele Spaziergänge machen F wandern F klettern F im See baden F selber Essen kochen F oft Fisch, frische Eier und Gemüse vom Bauernhof essen F immer Hunger haben F viel an der frischen Luft sein F am Lagerfeuer Würstchen grillen 22 Abenteuer 1: Aus dem Ferienland
 21. 21. Übung 6 Sven hat in seinem Kalender notiert, wo er in den Ferien war und was er gemacht hat. Erzähle darüber. Sven zanotowa³ w swoim kalendarzu, gdzie by³ na wakacjach i co robi³. Opowiedz o tym. Erste Woche Zweite Woche Oma Berlin an die Ostsee fahren Fernsehturm Pension Zoo schwimmen 3-D-Kino am Strand spielen Omas Geburtstag Keno und David aus Hamburg China-Restaurant kennen lernen Magenschmerzen Wasserball spielen starker Wind SMS an Freunde schreiben heiß und sonnig Vierte Woche Dritte Woche mit den Eltern und Schwester zu Hause Gebirge Langeweile haben klettern lesen wandern Inline-Skates fahren Regen am Computer spielen Mountainbike fahren schlechtes Wetter interessante alte Briefe finden Freunde anrufen und besuchen Briefe lesen Geschichte lernen Zuerst war er bei .. Dann ist er nach ... gefahren. Das Wetter war ... Dort hat er ... besichtigt. hat er ... gesehen Übung 7 ist er ... gegangen Du bist Sven. Male eine Ferienkarte und schreibe ist er ... geschwommen hat er ... gespielt einen Feriengruß an deine Freunde. Berichte, was hat er ... kennen gelernt du dort alles gemacht hast. hat er ... bekommen Jesteœ teraz Svenem. Zrób samodzielnie kartkê z wakacji hat er ... gefunden (z wybranego dnia), opisz swoje przygody i pozdrów hat er ... gelernt najbli¿szych. 23
 22. 22. Station 66: Ferienerinnerungen Station : Übung 1 Ergänze die Sätze. Wpisz w³aœciwe nazwy œrodków lokomocji. 1. Sie ist mit dem (poci¹g) . . . . . . . . . . . . . . gefahren. 2. Er ist heute mit dem (samolot) . . . . . . . . . . . . . . nach Warschau gekommen. 3. Wir sind mit dem (kajak) . . . . . . . . . . . . . . im Wildwasser gefahren. 4. Meine Eltern sind mit dem (statek) . . . . . . . . . . . . . . nach Amerika gefahren. 5. Meine Oma hat Angst vor dem Fliegen, deswegen ist sie mit dem (autokar) . . . . . . . . . . . . . . nach Italien gefahren. 6. Wir hatten sehr viel Gepäck und sind mit dem (samochód) . . . . . . . . . . . . . . in die Ferien gefahren. Übung 2 Tomi zeigt seine Ferienfotos. Erzähle über seine Ferien. Tomi pokazuje zdjêcia z wakacji. Opowiedz o jego wakacjach. (Gdzie? Z kim? Gdzie mieszka³? Czym tam pojecha³? Co tam robi³? Jaka by³a pogoda?) 24 Abenteuer 1: Aus dem Ferienland
 23. 23. Übung 3 Ergänze. zu am auf in an im Uzupe³nij. 1. Auch . . . . . . . der Stadt können die Ferien interessant sein. 2. Bei meiner Oma . . . . . . . dem Bauernhof ist immer was los. 3. Ich habe in einer Schlafhütte . . . . . . . einem See geschlafen. 4. Wir haben Tipis mitten . . . . . . . Wald gebaut. 5. Leider musste ich dieses Jahr meine Ferien . . . . . . . Hause verbringen. 6. Sie hat tolle Bernsteine . . . . . . . Strand gefunden. 7. Er hat . . . . . . . Gebirge Klettern gelernt. 8. Unser Hotel lag direkt . . . . . . . einem Fluss. Übung 4 Stimmt das? Przyjrzyj siê obrazkom i zaznacz, czy podpisy s¹ zgodne z ilustracjami. 1 2 3 Ich bin geschwommen. Ich bin oft geklettert. Ich bin viel getaucht. Ja Nein Ja Nein Ja Nein 4 5 6 Ich bin im Gebirge Ich habe Bücher gelesen. Ich bin im Wildwasser gewandert. Kanu gefahren. Ja Nein Ja Nein Ja Nein Übung 5 Wie würdest du am liebsten deine nächsten Sommerferien verbringen? Jak najchêtniej spêdzi³byœ/-³abyœ nastêpne wakacje? Narysuj i powiedz. Swoje wypracowanie w³ó¿ do Portfolio. 25
 24. 24. Station 7: Unsere Deutschlandreise Station 7: Übung 1 Du fährst mit deinen Eltern für zwei Wochen nach Helgoland. Ihr verbringt den Urlaub in einem Hotel direkt am Strand. Du sollst jetzt deinen Koffer packen. Überlege, was du alles mit in den Urlaub nehmen willst. Sprich mit deinem Freund darüber. Jedziesz z rodzicami na dwa tygodnie na wyspê Helgoland. Bêdziecie spêdzali wakacje w hotelu przy pla¿y. Teraz musisz spakowaæ walizkê. Zastanów siê, co weŸmiesz z sob¹. Porozmawiaj o tym ze swoim przyjacielem / swoj¹ przyjació³k¹. ZnajdŸ tê wyspê na mapie i poszukaj informacji o niej w encyklopedii. Was soll ich mitnehmen? Was nimmst du mit? Nein, das brauche ich nicht. Du kannst ... gut gebrauchen. Vielleicht sollte ich ... einpacken? Nimm ... mit! Wozu brauchst du ...? Ich würde ... einpacken / mitnehmen. Vergiss ... nicht! Denk an ... ! Übung 2 Marajka möchte nach ... fahren. Sie ruft Heidi an und hinterlässt ihr eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Höre gut zu und notiere die Informationen. Marajka chce pojechaæ do ... . Dzwoni do Heidi i nagrywa siê na automatyczn¹ sekretarkê. Pos³uchaj i wynotuj najwa¿niejsze informacje. Was? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wie lange? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wann fängt es an? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Was kostet es? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Was steht auf dem Programm? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Abenteuer 1: Aus dem Ferienland
 25. 25. Übung 3 Wer telefoniert mit wem? Suche Bilderpaare. Kto z kim rozmawia przez telefon? Dobierz obrazki parami. Zwei Tage in Stockholm Keine Bange! Den habe und dann sind wir nach ich schon in meinem Dänemark gefahren. Handgepäck. 2 1 Ich habe aus Spanien einen Sombrero Und wie lange warst du mitgebracht! in Schweden? 4 3 Und ich nichts! Ich habe nämlich schon am zweiten Und vergiss nicht Tag mein Geld verloren! deinen Pass! 6 5 Bildepaare 27
 26. 26. Übung 4 Welche Antwort passt? Verbinde. Po³¹cz pytanie z odpowiedzi¹. 1. Wohin fahren wir? a. Am Rhein, im Westen von Deutschland. 2. Wo liegt das? b. Das geheimnisvolle Felsenlabyrinth. 3. Welche interessanten Dinge gibt es dort? c. Mit dem Bus. 4. Was kann man dort machen? d. Das müssen wir im Internet suchen. 5. Womit fahren wir? e. Drei Tage. 6. Wo übernachten wir? f. Unsere Pässe. 7. Wie ist wohl das Wetter dort? g. In einer Jugendherberge. 8. Was müssen wir unbedingt mitnehmen? h. Auf einem Elefanten reiten. 9. Wie lange bleiben wir dort? i. Nach Hamburg. Übung 5 Was kann man dort machen? Ordne richtig zu. Co mo¿na tam robiæ? Zaznacz. im im in in im Felsen- im auf der Aqualand Phantasia- Köln Hamburg labyrinth Tierpark mittelalter- land lichen Burg Ritterspiele erleben auf einem Elefanten reiten das Schokoladenmuseum besichtigen zum Fischmarkt gehen im Wasser toben im Flugsimulator sitzen den Wilden Westen live erleben den Dom bewundern den Hafen sehen am Rhein spazieren gehen wandern 28 Abenteuer 1: Aus dem Ferienland
 27. 27. Übung 6 Wo liegt denn das? Schaue auf die Landkarte und ergänze die Sätze. Gdzie to jest? Spójrz na mapê i uzupe³nij zdania. an der Nordsee im Fichtelgebirge am Rhein im Norden im Westen im Osten Köln liegt . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . von Deutschland. Hamburg liegt . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . von Deutschland. Das Felsenlabyrinth liegt . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . von Deutschland. 29
 28. 28. Übung 7 Was haben die Kinder in Deutschland gemacht? Schreibe. Co dzieci robi³y w Niemczech? Podpisz obrazki. ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... 30 Abenteuer 1: Aus dem Ferienland
 29. 29. Übung 8 Du hast deinen Freund/deine Freundin aus Deutschland nach Polen eingeladen. Er/Sie hat letzte Woche zugesagt. Er/Sie kommt dich im August besuchen. Schreibe an ihn/sie einen Brief. Schreibe, was du mit ihm/ihr unternehmen und was du ihm/ihr zeigen möchtest. Zaprosi³eœ kolegê/kole¿ankê z Niemiec do Polski. W zesz³ym tygodniu dosta³eœ od niej/niego list, w którym potwierdza, ¿e przyjedzie do ciebie w sierpniu. Napisz do niej/niego list, w którym opowiesz, co chcesz jej/jemu pokazaæ w swoim mieœcie, w najbli¿szej okolicy i co bêdziecie przez ten czas razem robiæ. Liebe …………/ Lieber ………….., ich freue mich sehr, dass du mich besuchst. Wir werden sicherlich eine schöne Zeit haben. Wir können uns gemeinsam ………………………………………….… ansehen. Ich hoffe, du magst ……………… . Wir werden auch in ………………… gehen. Dort können wir ………………… . Dann zeige ich dir …………… . Bei schönem Wetter können wir ……………………………… . Wenn es regnet ……………………………… . Bei uns gibt es auch …………………, da können wir………… . Sehr interessant ist ……………. . Ich freue mich schon auf Dich! Deine/Dein Übung 9 Heidi Höre das Lied und markiere, war am Strand was die Kinder in den Ferien hat im Hotel gewohnt gemacht haben. Pos³uchaj i zaznacz, co dzieci hat einen Sturm erlebt robi³y w czasie ferii. hat sich gelangweilt ist in die Disco gegangen Tomi hatte nach dem Sturm kein Zelt mehr war in Polen hat gebadet Julia war im Gebirge ist mit dem Schiff gefahren hat ihre Wanderschuhe vergessen ist geschwommen ein Sturm hat das Schiff erschüttert hat einen Skorpion mitgebracht hat zu viel gegessen hat eine Badehose mitgenommen hat „die Fische gefüttert” hat in der Sonne gelegen Jenni war in Österreich ist auf einen Baum geklettert Marcus ist zu seinen Großeltern gefahren hat eine Spinne gesehen ist zu Bauern gegangen hat Freunde besucht wollte frische Milch kaufen ist runtergefallen hat einen Rucksack mitgenommen hat sich weh getan ist vor einem Hund weggelaufen 31
 30. 30. Übung 10 Höre dir das Lied noch einmal an und nummeriere die Bilder. Pos³uchaj piosenki i ponumeruj obrazki. 32 Abenteuer 1: Aus dem Ferienland
 31. 31. Übung 11 Ergänze. Uzupe³nij. Refrain: Eins, zwei, drei, vier, schöne . . . . . . . . . . . . . . . . . . hatten wir. Tomi hat zwei tolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . auf Mallorca verbracht. Hat gebadet, ist . . . . . . . . . . . . . . . . . . , hat Kastagnetten mitgebracht. Eins, zwei ... Und Heidi? Heidi hat am Strand gezeltet, denn das kostet nicht viel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Einmal ist ein Sturm gekommen, morgens war sie ohne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eins, zwei ... Und Jenni? Jenni ist auf einen Baum . . . . . . . . . . . . . . . . . . mit viel Elan Hat eine Spinne gesehen, ist runtergefallen, hat sich furchtbar wehgetan. Eins, zwei ... Julia, Julia, Julia ... Starker Sturm auf der Ostsee hat das ganze . . . . . . . . . . . . . . . . . . erschüttert. Julia hat zu viel gegessen, dann die Fische gefüttert. Eins, zwei ... Was hat Marcus gemacht? Marcus ist zu Bauern gegangen, wollte frische Eier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ein Hund hat ihn gesehen, Marcus ist schnell weggelaufen. Eins, zwei ... 33
 32. 32. Übung 12 Verbinde. Po³¹cz. zwei Wochen auf Mallorca • • mitbringen Kastagnetten • • füttern am Strand • • sehen ein Sturm • • klettern mit einem Schiff • • fahren auf einen Baum • • zelten eine Spinne • • verbringen Fische • • kommen zu Bauern • • weglaufen frische Eier • • gehen vor einem Hund • • kaufen Übung 13 Ergänze. Co siê wydarzy³o podczas wakacji? Uzupe³nij brakuj¹ce elementy w odpowiedniej formie (hat...gemacht, ist ...gegangen). Tomi . . . . . . . . zwei Wochen auf Mallorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . (verbringen). Er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (baden) und . . . . . . . . viel . . . . . . . . . . . . . . . . . . (schwimmen) Tomi . . . . . . . . von Mallorca Kastagnetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . (mitbringen). Heidi . . . . . . . . am Strand . . . . . . . . . . . . . . . . . . (zelten). Einmal . . . . . . . . ein Sturm . . . . . . . . . . . . . . . . . . (kommen). Jenni . . . . . . . . auf einen Baum . . . . . . . . . . . . . . . . . . (klettern). Sie . . . . . . . . eine Spinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sehen). Sie . . . . . . . . vom Baum . . . . . . . . . . . . . . . . . . (runterfallen). Julia . . . . . . . . zu viel . . . . . . . . . . . . . . . . . . (essen). Sie . . . . . . . . Fische . . . . . . . . . . . . . . . . . . (füttern). Marcus . . . . . . . . zu Bauern . . . . . . . . . . . . . . . . . . (gehen). Ein Hund . . . . . . . . ihn . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sehen). Marcus . . . . . . . . schnell . . . . . . . . . . . . . . . . . . (weglaufen). 34 Abenteuer 1: Aus dem Ferienland
 33. 33. Übung 14 Zeichne die Wörter in Klammern. Narysuj. Ich habe in einem (Zelt) geschlafen. Ein (Hund) hat mich gesehen. Ich habe eine (Spinne) gesehen. Ich bin auf einen (Baum) geklettert. Ich habe aus Mallorca (Kastagnetten) mitgebracht. Ich habe (Fische) gefüttert. Ich wollte frische (Eier) kaufen. Ein starker (Sturm) hat das ganze (Schiff) erschüttert. 35

×