SlideShare a Scribd company logo
‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫روشهای‬
‫غذایی‬ ‫محصوالت‬
‫ویتامی‬ ‫نیازهای‬ ‫رفع‬ ‫برای‬‫ن‬
‫معدنی‬ ‫مواد‬ ‫و‬
Maryam_lotfi@yahoo.com
‫مقدمه‬
‫های‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫غذائی‬ ‫الگوهای‬
‫عوامل‬ ، ‫اکولوژیک‬ ، ‫هوایی‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫کشاورزی‬
‫است‬ ‫یافته‬ ‫تغییر‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬.
‫جوامع‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫خرید‬ ‫قدرت‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫ظرفیت‬ ‫محدودیت‬
‫کند‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫تغذیه‬ ‫الگوهای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مختلف‬.
‫پروتی‬ ‫و‬ ‫انرژی‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫غذایی‬ ‫های‬ ‫رژیم‬‫ن‬
‫باش‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫مغزی‬ ‫ریز‬ ‫حاوی‬ ‫کند‬ ‫تامین‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬‫د‬
‫شود‬ ‫نمی‬ ‫تفکیک‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫غذا‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫کمیت‬ ‫اغلب‬.
‫مقدمه‬
‫مانند‬ ‫تغذیه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫جهانی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬:
‫جهانی‬ ‫بهداشت‬ ‫سازمان‬WHO
‫غالت‬ ‫و‬ ‫کشاورزی‬ ‫سازمان‬FAO
‫تغ‬ ‫کیفی‬ ‫و‬ ‫کمی‬ ‫برکفایت‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫دستورالعمل‬، ‫ذیه‬
‫ن‬ ‫توصیه‬ ‫نماید‬ ‫رعایت‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫عمومی‬ ‫بهداشت‬ ‫فاکتورهای‬‫موده‬
‫اند‬.
‫ویتامین‬ ‫تامین‬A
‫پخته‬ ‫هویج‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬(50‫گرم‬)‫کاروتنوئیدهای‬
‫ویتامین‬ ‫ساز‬ ‫پیش‬A‫کند‬ ‫می‬ ‫تامین‬ ‫روزانه‬ ‫رژیم‬ ‫در‬ ‫را‬
.
‫پاپا‬ ، ‫انبه‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫هویج‬ ‫به‬ ‫عالقه‬ ‫عدم‬ ‫درصورت‬‫یا‬
‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫کدو‬ ‫یا‬.
‫مقدار‬ ‫به‬ ‫مرغ‬ ‫یا‬ ‫ماهی‬ ‫کبد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬25-20‫گرم‬
‫روزانه‬ ‫بصورت‬.
‫ویتامین‬ ‫ویتامین‬C
‫پرت‬ ‫یک‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ویتامین‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫غنی‬ ‫منبع‬ ‫مرکبات‬‫یا‬ ‫یا‬ ‫قال‬
‫حاوی‬ ‫ترش‬ ‫لیمو‬(60‫گرم‬)‫ویتامین‬C‫باشد‬ ‫می‬.
‫زمین‬ ‫سیب‬ ‫تکه‬ ‫یک‬ ‫بهمراه‬ ‫ترش‬ ‫لیمو‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫ی‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫خوشمزه‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫وعده‬ ‫یک‬ ‫بعنوان‬ ‫باعث‬.
‫هندوا‬ ،‫انبه‬ ،‫پاپایا‬ ،‫فرنگی‬ ‫توت‬ ، ‫اخته‬ ‫زغال‬ ، ‫کیوی‬‫و‬ ‫نه‬
‫گوجه‬ ،‫چغندر‬ ‫برگ‬ ،‫اسفناج‬ ،‫طالبی‬ ، ‫بادام‬ ، ‫خربزه‬
‫بروکسل‬ ‫جوانه‬ ،‫مارچوبه‬ ،‫فرنگی‬
‫نبو‬ ‫مقاوم‬ ‫حرارت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ویتامین‬ ‫این‬ ‫آنجائیکه‬ ‫از‬‫پخت‬ ‫ده‬
‫مخصوصا‬ ‫و‬ ‫پز‬ ‫و‬“‫مقد‬ ‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫باعث‬ ‫کردن‬ ‫سرخ‬‫اری‬
‫بیشت‬ ‫مقدار‬ ‫بایستی‬ ‫می‬ ‫لذا‬ ‫میگردد‬ ‫ویتامین‬ ‫این‬ ‫از‬‫به‬ ‫ری‬
‫کرد‬ ‫اضافه‬ ‫مصرف‬.
‫فوالت‬ ‫تامین‬
‫خو‬ ‫کم‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫برای‬ ‫فوالت‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫نی‬
‫عاد‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫قلب‬ ‫سالمت‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫مایکروسیستیک‬‫ی‬
‫غذائی‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫وجود‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫جنین‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫ضروری‬ ‫بسیار‬.
‫شده‬ ‫پخته‬ ‫عدس‬(95‫گرم‬)-‫برنج‬–‫لوبیا‬(100‫گرم‬)–
‫فرنگی‬ ‫نخود‬(170‫گرم‬)
‫مرغ‬ ‫کبد‬(25-20‫گرم‬)
‫ش‬ ‫پخته‬ ‫رآن‬ ‫د‬ ‫غالت‬ ‫و‬ ‫سبزیجات‬ ‫که‬ ‫آبی‬ ‫ریختن‬ ‫دور‬‫ده‬
‫برد‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فوالت‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫مقدار‬ ‫است‬.
‫روی‬ ‫و‬ ‫آهن‬ ‫تامین‬
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کمی‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫درغالت‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫آهن‬.
‫باشد‬ ‫می‬ ‫جگر‬ ‫آهن‬ ‫اصلی‬ ‫منبع‬( .50‫گرم‬)
‫باشد‬ ‫می‬ ‫آهن‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫منبع‬ ‫نیز‬ ‫ماهی‬.
‫آهن‬ ‫جذب‬ ‫افزایش‬ ‫آهن‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫اسکوربیک‬ ‫اسید‬ ‫مصرف‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫برابر‬ ‫چند‬ ‫را‬.
‫مواد‬ ‫سازی‬ ‫اماده‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫خانواده‬ ‫آموزش‬
‫می‬ ‫آهن‬ ‫جذب‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫مهار‬ ‫رساندن‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫غذایی‬
‫باش‬ ‫بدن‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫آهن‬ ‫تامین‬ ‫برای‬ ‫موثری‬ ‫روش‬ ‫تواند‬‫د‬.
‫مخصوصا‬ ‫تخمیری‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫مثال‬ ‫بعنوان‬“‫نان‬ ‫پخت‬ ‫در‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫آهن‬ ‫جذب‬ ‫افزایش‬.
‫عمل‬ ‫در‬ ‫غذایی‬ ‫تنوع‬ ‫رساندن‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫چگونگی‬
1-‫های‬ ‫باغچه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫محصوالتی‬ ‫مصرف‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫افزایش‬
‫مثل‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫پرورش‬ ‫خانگی‬:‫سبزیجات‬–‫ها‬ ‫میوه‬–
‫حبوبات‬.
‫جوا‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫فعال‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫مستلزم‬ ‫سیاست‬ ‫این‬‫مع‬
‫باشد‬ ‫می‬.
‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫جوامع‬ ‫اکثر‬ ‫مشترک‬ ‫محدودیت‬ ‫دو‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫زمین‬
‫دارد‬ ‫محلی‬ ‫های‬ ‫دولت‬ ‫مداخله‬ ‫به‬ ‫نیاز‬.
‫آسیب‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫بسیار‬ ‫ای‬ ‫تغذیه‬ ‫روش‬ ‫این‬
‫مانند‬ ‫ای‬ ‫پذیرتغذیه‬:‫شیرده‬ ‫باردارو‬ ‫زنان‬–‫کودکان‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫سالمندان‬ ‫و‬ ‫خردسال‬.
‫عمل‬ ‫در‬ ‫غذایی‬ ‫تنوع‬ ‫رساندن‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫چگونگی‬
2-‫ماهی‬ ‫تولید‬–‫خرگوش‬ ‫مثل‬ ‫کوچک‬ ‫حیوانات‬–‫بز‬-
‫تا‬ ‫برای‬ ‫عالی‬ ‫منابع‬ ‫که‬ ‫کوچک‬ ‫پرندگان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خوک‬‫مین‬
‫ویتامین‬A–‫آهن‬–‫می‬ ‫ها‬ ‫مغذی‬ ‫ریز‬ ‫و‬ ‫مس‬ ‫و‬ ‫روی‬
‫باشند‬.
‫نیست‬ ‫عموم‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫هزینه‬ ‫بدلیل‬ ‫غذاها‬ ‫این‬‫ولی‬ ‫ند‬
‫مزارع‬ ‫در‬ ‫محلی‬ ‫های‬ ‫دولت‬ ‫حمایت‬ ‫با‬ ‫درصورتیکه‬
‫عرضه‬ ‫محل‬ ‫همان‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫پرورش‬ ‫کوچک‬
‫باشند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫قابل‬ ‫تری‬ ‫پائین‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫گردد‬.
‫د‬ ‫دقیق‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫البته‬ ‫که‬‫ارد‬
‫شد‬ ‫مطمئن‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ ‫سالمت‬ ‫از‬ ‫تا‬.
‫عمل‬ ‫در‬ ‫غذایی‬ ‫تنوع‬ ‫رساندن‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫چگونگی‬
3-‫بزرگ‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫سبزیجات‬ ‫و‬ ‫میوه‬ ‫تولید‬ ‫امکان‬
‫تی‬ ‫رفتن‬ ‫باال‬ ‫بعلت‬ ‫قیمت‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫تجاری‬‫می‬ ‫راژ‬
‫گ‬ ‫ارائه‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫پائین‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گردد‬‫ردد‬.
‫کشاورزی‬ ‫محصوالت‬ ‫مستقیم‬ ‫عرضه‬ ‫امکان‬ ‫طرفی‬ ‫از‬
‫وجود‬ ‫شهری‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫کشاورزان‬ ‫توسط‬
‫ر‬ ‫خود‬ ‫غذایی‬ ‫مایحتاج‬ ‫بتوانند‬ ‫مردم‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬‫با‬ ‫ا‬
‫کنند‬ ‫تهیه‬ ‫مناسب‬ ‫قیمت‬.
‫عمل‬ ‫در‬ ‫غذایی‬ ‫تنوع‬ ‫رساندن‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫چگونگی‬
4-‫ت‬ ‫زبرداشت‬ ‫ا‬ ‫پس‬ ‫غذایی‬ ‫ارزش‬ ‫کاهش‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬‫ا‬
‫از‬ ‫پس‬ ‫نگهداری‬ ‫روشهای‬ ‫بهبود‬ ‫با‬ ‫مصرف‬ ‫هنگام‬
‫خورشیدی‬ ‫کردن‬ ‫خشک‬ ‫مثل‬ ‫برداشت‬–‫کرد‬ ‫فریز‬‫ن‬–
‫شده‬ ‫کنترل‬ ‫اتمسفر‬ ‫گازهای‬ ‫و‬ ‫محیط‬ ‫رطوبت‬ ‫حفظ‬.
‫ر‬ ‫تلفات‬ ‫حداقل‬ ‫تا‬ ‫پخت‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫روشهای‬ ‫بهبود‬‫ا‬
‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫ها‬ ‫مغذی‬ ‫ریز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬.
‫رفت‬ ‫باال‬ ‫باعث‬ ‫اقتصادی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫کشاورزی‬ ‫تلفات‬‫ن‬
‫گردد‬ ‫می‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫محصوالت‬ ‫قیمت‬.
‫عمل‬ ‫در‬ ‫غذایی‬ ‫تنوع‬ ‫رساندن‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫چگونگی‬
5-‫شامل‬ ‫نوین‬ ‫روشهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬:
‫و‬ ‫کشاورزی‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫خاک‬ ‫کیفیت‬ ‫بهبود‬‫غنی‬
‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫معدنی‬ ‫مواد‬ ‫با‬ ‫خاک‬ ‫سازی‬PH‫خاک‬
‫نباتات‬ ‫ژنتیکی‬ ‫اصالح‬ ‫و‬ ‫بذر‬ ‫کیفیت‬ ‫اصالح‬
‫من‬ ‫بعنوان‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫حیواناتی‬ ‫ای‬ ‫تغذیه‬ ‫بهبود‬‫بع‬
‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫تغذیه‬.
‫عمل‬ ‫در‬ ‫غذایی‬ ‫تنوع‬ ‫رساندن‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫چگونگی‬
6-‫ها‬ ‫مغزی‬ ‫ریز‬ ‫با‬ ‫مصرفی‬ ‫غذائی‬ ‫مواد‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬
‫است‬ ‫الزم‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫برای‬ ‫شرط‬ ‫سه‬ ‫حداقل‬:
1-‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬
2-‫باشد‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬
3-‫باشد‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬
‫گیاهی‬ ‫غذاهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫آهن‬
‫و‬ ‫آجیل‬ ، ‫غالت‬ ‫و‬ ‫حبوبات‬ ‫مانند‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫موجود‬ ‫سبزیجات‬(30-
20)%‫دارد‬ ‫نیز‬ ‫باالیی‬ ‫جذب‬ ‫که‬.
‫که‬ ‫گوشتی‬ ‫غذاهای‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫آهن‬
‫بوده‬ ‫هم‬ ‫غیر‬ ‫آهن‬ ‫بعنوان‬(10-
2)%
‫را‬ ‫آهن‬ ‫جذب‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫مهار‬
‫بشناسیم‬(‫ها‬ ‫فیتات‬–‫ف‬ ‫پلی‬‫ها‬ ‫نول‬
–‫کلسیم‬–‫فسفات‬)
‫را‬ ‫آهن‬ ‫جذب‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫مهار‬
‫بشناسیم‬(‫ها‬ ‫فیتات‬–‫ف‬ ‫پلی‬‫ها‬ ‫نول‬
–‫کلسیم‬–‫فسفات‬)
‫گندم‬ ‫آرد‬-‫ذرت‬ ‫آرد‬
‫برنج‬–‫نمک‬–‫شکر‬–
‫کاری‬ ‫پودر‬–‫ماهی‬ ‫سس‬
–‫سویا‬ ‫سسس‬
‫آهن‬ ‫با‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬
‫خونی‬ ‫کم‬ ‫با‬ ‫مستقیمی‬ ‫رابطه‬ ‫ینکه‬ ‫با‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫غذایی‬ ‫های‬ ‫رژیم‬ ‫در‬ ‫آهن‬ ‫کمبود‬
‫برخورداراست‬ ‫باالیی‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫دارد‬.
‫ید‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬
‫متابولیسم‬ ‫اختالالت‬ ‫ید‬ ‫کمبود‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫ایجاد‬ ‫ی‬
‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫مهم‬ ‫مغذی‬ ‫ریز‬ ‫یک‬ ‫بعنوان‬ ‫ید‬ ‫لذا‬ ‫کند‬ ‫می‬
‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫غذا‬ ‫جهانی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬.
‫باشد‬ ‫می‬ ‫اندک‬ ‫زمین‬ ‫ید‬ ‫مقدار‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬.
‫همه‬ ‫برای‬ ‫دریایی‬ ‫منشاء‬ ‫با‬ ‫غذاهای‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬
‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫جوامع‬.
‫باشد‬ ‫می‬ ‫ید‬ ‫با‬ ‫نمک‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬.
‫سبز‬ ‫انقالب‬
‫غالت‬ ‫تامین‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫سهم‬ ‫ارگانیک‬ ‫گیاهان‬ ‫تولید‬–
‫حبوبات‬–‫ه‬ ‫مغذی‬ ‫ریز‬ ‫از‬ ‫غنی‬ ‫های‬ ‫میوه‬ ‫و‬ ‫سبزیجات‬‫ا‬
‫آین‬ ‫ای‬ ‫تغذیه‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫گیاهی‬ ‫سموم‬ ‫بدون‬‫ده‬
‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫ایفا‬.
‫محصوالت‬ ‫باالی‬ ‫قیمت‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫اشکال‬–‫حمایت‬ ‫عدم‬
‫نبودن‬ ‫اقتصادی‬ ‫بعلت‬ ‫دولتها‬–‫م‬ ‫پائین‬ ‫تقاضای‬‫تواند‬ ‫ی‬
‫باشد‬.
‫مواخذ‬ ‫و‬ ‫منابع‬
‫کشاورزی‬ ‫جهانی‬ ‫سازمان‬ ‫سایت‬(FAO)
‫دارو‬ ‫و‬ ‫غذا‬ ‫سازمان‬FDA
http://www.fao.org/docrep/004/Y2809
E/y2809e08.htm#TopOfPage

More Related Content

Similar to رفع نیازهای مواد معدنی بوسیله غذا

تغذیه ورزشی.pdf
تغذیه ورزشی.pdfتغذیه ورزشی.pdf
تغذیه ورزشی.pdf
pouyahoseini44
 
Agriculture development and food journal vol 6-issue 1
Agriculture development and food journal vol 6-issue 1 Agriculture development and food journal vol 6-issue 1
Agriculture development and food journal vol 6-issue 1
Naim Khalid
 
ضروریت ویتامین دی برای بدن
ضروریت ویتامین دی برای بدنضروریت ویتامین دی برای بدن
ضروریت ویتامین دی برای بدن
Yekta Mag
 
Agriculture development and food journal 1
Agriculture development and food journal 1Agriculture development and food journal 1
Agriculture development and food journal 1
sayednaim
 
Agriculture development and food journal vol 1-issue 1
Agriculture development and food journal vol 1-issue 1Agriculture development and food journal vol 1-issue 1
Agriculture development and food journal vol 1-issue 1
Naim Khalid
 
Agriculture development and food journal vol 1-issue 5
Agriculture development and food journal vol 1-issue 5Agriculture development and food journal vol 1-issue 5
Agriculture development and food journal vol 1-issue 5
Naim Khalid
 
01 Essential Nutrition + Nutrition Situation (for Phycisian).ppt
01 Essential Nutrition + Nutrition Situation (for Phycisian).ppt01 Essential Nutrition + Nutrition Situation (for Phycisian).ppt
01 Essential Nutrition + Nutrition Situation (for Phycisian).ppt
hofyani1
 
Urea treatment
Urea treatmentUrea treatment
Urea treatment
Sohail Habibi
 
Ghallat hoboubat
Ghallat hoboubatGhallat hoboubat
Ghallat hoboubat
Mohammad Ali Kalantari
 
استفاده از اسید آمینه ترئونین در طیور
استفاده از اسید آمینه ترئونین در طیوراستفاده از اسید آمینه ترئونین در طیور
استفاده از اسید آمینه ترئونین در طیور
amin*
 
مبادxxmzmxvmmvzmvzvmzvmzvmzmvzzzmي_حبوبات.pdf
مبادxxmzmxvmmvzmvzvmzvmzvmzmvzzzmي_حبوبات.pdfمبادxxmzmxvmmvzmvzvmzvmzvmzmvzzzmي_حبوبات.pdf
مبادxxmzmxvmmvzmvzvmzvmzvmzmvzzzmي_حبوبات.pdf
abdulwajidyusuf
 
Agriculture development and food journal vol 1-issue 2
Agriculture development and food journal vol 1-issue 2Agriculture development and food journal vol 1-issue 2
Agriculture development and food journal vol 1-issue 2
Naim Khalid
 
Agriculture development and food journal vol 1-issue 2
Agriculture development and food journal vol 1-issue 2Agriculture development and food journal vol 1-issue 2
Agriculture development and food journal vol 1-issue 2
sayednaim
 
ده توصیه اساسی در مراقبت از پوست در ماه مبارک رمضان ، دکتر محمد بقایی داروساز
 ده توصیه اساسی در مراقبت از پوست در ماه مبارک رمضان ، دکتر محمد بقایی داروساز  ده توصیه اساسی در مراقبت از پوست در ماه مبارک رمضان ، دکتر محمد بقایی داروساز
ده توصیه اساسی در مراقبت از پوست در ماه مبارک رمضان ، دکتر محمد بقایی داروساز
Mohammad Baghaei
 
The effect of lifestyle on the health and aging process
The effect of lifestyle on the health and aging processThe effect of lifestyle on the health and aging process
The effect of lifestyle on the health and aging process
Mohammad Baghaei
 
مدیریت دوره گذر
مدیریت دوره گذرمدیریت دوره گذر
مدیریت دوره گذر
masood javanroodi
 
The Effect of Using Different Fat Sources in Close-Up Diets on the Feed Consu...
The Effect of Using Different Fat Sources in Close-Up Diets on the Feed Consu...The Effect of Using Different Fat Sources in Close-Up Diets on the Feed Consu...
The Effect of Using Different Fat Sources in Close-Up Diets on the Feed Consu...
Iranian Journal of Animal Science Research
 
Nutrition public health 6th semester Md
Nutrition public health 6th semester MdNutrition public health 6th semester Md
Nutrition public health 6th semester Md
ijkhan461
 
The Effect of Thyme (Thymus vulgaris) on Growth Performance, Blood Metabolite...
The Effect of Thyme (Thymus vulgaris) on Growth Performance, Blood Metabolite...The Effect of Thyme (Thymus vulgaris) on Growth Performance, Blood Metabolite...
The Effect of Thyme (Thymus vulgaris) on Growth Performance, Blood Metabolite...
Iranian Journal of Animal Science Research
 

Similar to رفع نیازهای مواد معدنی بوسیله غذا (20)

تغذیه ورزشی.pdf
تغذیه ورزشی.pdfتغذیه ورزشی.pdf
تغذیه ورزشی.pdf
 
Agriculture development and food journal vol 6-issue 1
Agriculture development and food journal vol 6-issue 1 Agriculture development and food journal vol 6-issue 1
Agriculture development and food journal vol 6-issue 1
 
ضروریت ویتامین دی برای بدن
ضروریت ویتامین دی برای بدنضروریت ویتامین دی برای بدن
ضروریت ویتامین دی برای بدن
 
Agriculture development and food journal 1
Agriculture development and food journal 1Agriculture development and food journal 1
Agriculture development and food journal 1
 
Agriculture development and food journal vol 1-issue 1
Agriculture development and food journal vol 1-issue 1Agriculture development and food journal vol 1-issue 1
Agriculture development and food journal vol 1-issue 1
 
Agriculture development and food journal vol 1-issue 5
Agriculture development and food journal vol 1-issue 5Agriculture development and food journal vol 1-issue 5
Agriculture development and food journal vol 1-issue 5
 
Probiotics
ProbioticsProbiotics
Probiotics
 
01 Essential Nutrition + Nutrition Situation (for Phycisian).ppt
01 Essential Nutrition + Nutrition Situation (for Phycisian).ppt01 Essential Nutrition + Nutrition Situation (for Phycisian).ppt
01 Essential Nutrition + Nutrition Situation (for Phycisian).ppt
 
Urea treatment
Urea treatmentUrea treatment
Urea treatment
 
Ghallat hoboubat
Ghallat hoboubatGhallat hoboubat
Ghallat hoboubat
 
استفاده از اسید آمینه ترئونین در طیور
استفاده از اسید آمینه ترئونین در طیوراستفاده از اسید آمینه ترئونین در طیور
استفاده از اسید آمینه ترئونین در طیور
 
مبادxxmzmxvmmvzmvzvmzvmzvmzmvzzzmي_حبوبات.pdf
مبادxxmzmxvmmvzmvzvmzvmzvmzmvzzzmي_حبوبات.pdfمبادxxmzmxvmmvzmvzvmzvmzvmzmvzzzmي_حبوبات.pdf
مبادxxmzmxvmmvzmvzvmzvmzvmzmvzzzmي_حبوبات.pdf
 
Agriculture development and food journal vol 1-issue 2
Agriculture development and food journal vol 1-issue 2Agriculture development and food journal vol 1-issue 2
Agriculture development and food journal vol 1-issue 2
 
Agriculture development and food journal vol 1-issue 2
Agriculture development and food journal vol 1-issue 2Agriculture development and food journal vol 1-issue 2
Agriculture development and food journal vol 1-issue 2
 
ده توصیه اساسی در مراقبت از پوست در ماه مبارک رمضان ، دکتر محمد بقایی داروساز
 ده توصیه اساسی در مراقبت از پوست در ماه مبارک رمضان ، دکتر محمد بقایی داروساز  ده توصیه اساسی در مراقبت از پوست در ماه مبارک رمضان ، دکتر محمد بقایی داروساز
ده توصیه اساسی در مراقبت از پوست در ماه مبارک رمضان ، دکتر محمد بقایی داروساز
 
The effect of lifestyle on the health and aging process
The effect of lifestyle on the health and aging processThe effect of lifestyle on the health and aging process
The effect of lifestyle on the health and aging process
 
مدیریت دوره گذر
مدیریت دوره گذرمدیریت دوره گذر
مدیریت دوره گذر
 
The Effect of Using Different Fat Sources in Close-Up Diets on the Feed Consu...
The Effect of Using Different Fat Sources in Close-Up Diets on the Feed Consu...The Effect of Using Different Fat Sources in Close-Up Diets on the Feed Consu...
The Effect of Using Different Fat Sources in Close-Up Diets on the Feed Consu...
 
Nutrition public health 6th semester Md
Nutrition public health 6th semester MdNutrition public health 6th semester Md
Nutrition public health 6th semester Md
 
The Effect of Thyme (Thymus vulgaris) on Growth Performance, Blood Metabolite...
The Effect of Thyme (Thymus vulgaris) on Growth Performance, Blood Metabolite...The Effect of Thyme (Thymus vulgaris) on Growth Performance, Blood Metabolite...
The Effect of Thyme (Thymus vulgaris) on Growth Performance, Blood Metabolite...
 

رفع نیازهای مواد معدنی بوسیله غذا

 • 1. ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫روشهای‬ ‫غذایی‬ ‫محصوالت‬ ‫ویتامی‬ ‫نیازهای‬ ‫رفع‬ ‫برای‬‫ن‬ ‫معدنی‬ ‫مواد‬ ‫و‬ Maryam_lotfi@yahoo.com
 • 2. ‫مقدمه‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫غذائی‬ ‫الگوهای‬ ‫عوامل‬ ، ‫اکولوژیک‬ ، ‫هوایی‬ ‫و‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫کشاورزی‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫تغییر‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫فرهنگی‬. ‫جوامع‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫خرید‬ ‫قدرت‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫ظرفیت‬ ‫محدودیت‬ ‫کند‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫تغذیه‬ ‫الگوهای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مختلف‬. ‫پروتی‬ ‫و‬ ‫انرژی‬ ‫تنها‬ ‫نه‬ ‫بایست‬ ‫می‬ ‫غذایی‬ ‫های‬ ‫رژیم‬‫ن‬ ‫باش‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫مغزی‬ ‫ریز‬ ‫حاوی‬ ‫کند‬ ‫تامین‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬‫د‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫تفکیک‬ ‫هم‬ ‫از‬ ‫غذا‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫کمیت‬ ‫اغلب‬.
 • 3. ‫مقدمه‬ ‫مانند‬ ‫تغذیه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫جهانی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬: ‫جهانی‬ ‫بهداشت‬ ‫سازمان‬WHO ‫غالت‬ ‫و‬ ‫کشاورزی‬ ‫سازمان‬FAO ‫تغ‬ ‫کیفی‬ ‫و‬ ‫کمی‬ ‫برکفایت‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫دستورالعمل‬، ‫ذیه‬ ‫ن‬ ‫توصیه‬ ‫نماید‬ ‫رعایت‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫عمومی‬ ‫بهداشت‬ ‫فاکتورهای‬‫موده‬ ‫اند‬.
 • 4. ‫ویتامین‬ ‫تامین‬A ‫پخته‬ ‫هویج‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬(50‫گرم‬)‫کاروتنوئیدهای‬ ‫ویتامین‬ ‫ساز‬ ‫پیش‬A‫کند‬ ‫می‬ ‫تامین‬ ‫روزانه‬ ‫رژیم‬ ‫در‬ ‫را‬ . ‫پاپا‬ ، ‫انبه‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫هویج‬ ‫به‬ ‫عالقه‬ ‫عدم‬ ‫درصورت‬‫یا‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫کدو‬ ‫یا‬. ‫مقدار‬ ‫به‬ ‫مرغ‬ ‫یا‬ ‫ماهی‬ ‫کبد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬25-20‫گرم‬ ‫روزانه‬ ‫بصورت‬.
 • 5. ‫ویتامین‬ ‫ویتامین‬C ‫پرت‬ ‫یک‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ویتامین‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫غنی‬ ‫منبع‬ ‫مرکبات‬‫یا‬ ‫یا‬ ‫قال‬ ‫حاوی‬ ‫ترش‬ ‫لیمو‬(60‫گرم‬)‫ویتامین‬C‫باشد‬ ‫می‬. ‫زمین‬ ‫سیب‬ ‫تکه‬ ‫یک‬ ‫بهمراه‬ ‫ترش‬ ‫لیمو‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫ی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫خوشمزه‬ ‫و‬ ‫سالم‬ ‫وعده‬ ‫یک‬ ‫بعنوان‬ ‫باعث‬. ‫هندوا‬ ،‫انبه‬ ،‫پاپایا‬ ،‫فرنگی‬ ‫توت‬ ، ‫اخته‬ ‫زغال‬ ، ‫کیوی‬‫و‬ ‫نه‬ ‫گوجه‬ ،‫چغندر‬ ‫برگ‬ ،‫اسفناج‬ ،‫طالبی‬ ، ‫بادام‬ ، ‫خربزه‬ ‫بروکسل‬ ‫جوانه‬ ،‫مارچوبه‬ ،‫فرنگی‬ ‫نبو‬ ‫مقاوم‬ ‫حرارت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫ویتامین‬ ‫این‬ ‫آنجائیکه‬ ‫از‬‫پخت‬ ‫ده‬ ‫مخصوصا‬ ‫و‬ ‫پز‬ ‫و‬“‫مقد‬ ‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫باعث‬ ‫کردن‬ ‫سرخ‬‫اری‬ ‫بیشت‬ ‫مقدار‬ ‫بایستی‬ ‫می‬ ‫لذا‬ ‫میگردد‬ ‫ویتامین‬ ‫این‬ ‫از‬‫به‬ ‫ری‬ ‫کرد‬ ‫اضافه‬ ‫مصرف‬.
 • 6. ‫فوالت‬ ‫تامین‬ ‫خو‬ ‫کم‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫برای‬ ‫فوالت‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫نی‬ ‫عاد‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫قلب‬ ‫سالمت‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫مایکروسیستیک‬‫ی‬ ‫غذائی‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫وجود‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫جنین‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ضروری‬ ‫بسیار‬. ‫شده‬ ‫پخته‬ ‫عدس‬(95‫گرم‬)-‫برنج‬–‫لوبیا‬(100‫گرم‬)– ‫فرنگی‬ ‫نخود‬(170‫گرم‬) ‫مرغ‬ ‫کبد‬(25-20‫گرم‬) ‫ش‬ ‫پخته‬ ‫رآن‬ ‫د‬ ‫غالت‬ ‫و‬ ‫سبزیجات‬ ‫که‬ ‫آبی‬ ‫ریختن‬ ‫دور‬‫ده‬ ‫برد‬ ‫می‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فوالت‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫مقدار‬ ‫است‬.
 • 7. ‫روی‬ ‫و‬ ‫آهن‬ ‫تامین‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کمی‬ ‫میزان‬ ‫به‬ ‫درغالت‬ ‫روی‬ ‫و‬ ‫آهن‬. ‫باشد‬ ‫می‬ ‫جگر‬ ‫آهن‬ ‫اصلی‬ ‫منبع‬( .50‫گرم‬) ‫باشد‬ ‫می‬ ‫آهن‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫منبع‬ ‫نیز‬ ‫ماهی‬. ‫آهن‬ ‫جذب‬ ‫افزایش‬ ‫آهن‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫اسکوربیک‬ ‫اسید‬ ‫مصرف‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫برابر‬ ‫چند‬ ‫را‬. ‫مواد‬ ‫سازی‬ ‫اماده‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫خانواده‬ ‫آموزش‬ ‫می‬ ‫آهن‬ ‫جذب‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫مهار‬ ‫رساندن‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫غذایی‬ ‫باش‬ ‫بدن‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫آهن‬ ‫تامین‬ ‫برای‬ ‫موثری‬ ‫روش‬ ‫تواند‬‫د‬. ‫مخصوصا‬ ‫تخمیری‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫مثال‬ ‫بعنوان‬“‫نان‬ ‫پخت‬ ‫در‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫آهن‬ ‫جذب‬ ‫افزایش‬.
 • 8. ‫عمل‬ ‫در‬ ‫غذایی‬ ‫تنوع‬ ‫رساندن‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫چگونگی‬ 1-‫های‬ ‫باغچه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫محصوالتی‬ ‫مصرف‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫افزایش‬ ‫مثل‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫پرورش‬ ‫خانگی‬:‫سبزیجات‬–‫ها‬ ‫میوه‬– ‫حبوبات‬. ‫جوا‬ ‫در‬ ‫زنان‬ ‫فعال‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫مستلزم‬ ‫سیاست‬ ‫این‬‫مع‬ ‫باشد‬ ‫می‬. ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫جوامع‬ ‫اکثر‬ ‫مشترک‬ ‫محدودیت‬ ‫دو‬ ‫آب‬ ‫و‬ ‫زمین‬ ‫دارد‬ ‫محلی‬ ‫های‬ ‫دولت‬ ‫مداخله‬ ‫به‬ ‫نیاز‬. ‫آسیب‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫بسیار‬ ‫ای‬ ‫تغذیه‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫مانند‬ ‫ای‬ ‫پذیرتغذیه‬:‫شیرده‬ ‫باردارو‬ ‫زنان‬–‫کودکان‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سالمندان‬ ‫و‬ ‫خردسال‬.
 • 9. ‫عمل‬ ‫در‬ ‫غذایی‬ ‫تنوع‬ ‫رساندن‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫چگونگی‬ 2-‫ماهی‬ ‫تولید‬–‫خرگوش‬ ‫مثل‬ ‫کوچک‬ ‫حیوانات‬–‫بز‬- ‫تا‬ ‫برای‬ ‫عالی‬ ‫منابع‬ ‫که‬ ‫کوچک‬ ‫پرندگان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خوک‬‫مین‬ ‫ویتامین‬A–‫آهن‬–‫می‬ ‫ها‬ ‫مغذی‬ ‫ریز‬ ‫و‬ ‫مس‬ ‫و‬ ‫روی‬ ‫باشند‬. ‫نیست‬ ‫عموم‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫هزینه‬ ‫بدلیل‬ ‫غذاها‬ ‫این‬‫ولی‬ ‫ند‬ ‫مزارع‬ ‫در‬ ‫محلی‬ ‫های‬ ‫دولت‬ ‫حمایت‬ ‫با‬ ‫درصورتیکه‬ ‫عرضه‬ ‫محل‬ ‫همان‬ ‫مردم‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫پرورش‬ ‫کوچک‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫قابل‬ ‫تری‬ ‫پائین‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫گردد‬. ‫د‬ ‫دقیق‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫البته‬ ‫که‬‫ارد‬ ‫شد‬ ‫مطمئن‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ ‫سالمت‬ ‫از‬ ‫تا‬.
 • 10. ‫عمل‬ ‫در‬ ‫غذایی‬ ‫تنوع‬ ‫رساندن‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫چگونگی‬ 3-‫بزرگ‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫سبزیجات‬ ‫و‬ ‫میوه‬ ‫تولید‬ ‫امکان‬ ‫تی‬ ‫رفتن‬ ‫باال‬ ‫بعلت‬ ‫قیمت‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫تجاری‬‫می‬ ‫راژ‬ ‫گ‬ ‫ارائه‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫به‬ ‫پائین‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گردد‬‫ردد‬. ‫کشاورزی‬ ‫محصوالت‬ ‫مستقیم‬ ‫عرضه‬ ‫امکان‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ ‫وجود‬ ‫شهری‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫کشاورزان‬ ‫توسط‬ ‫ر‬ ‫خود‬ ‫غذایی‬ ‫مایحتاج‬ ‫بتوانند‬ ‫مردم‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬‫با‬ ‫ا‬ ‫کنند‬ ‫تهیه‬ ‫مناسب‬ ‫قیمت‬.
 • 11. ‫عمل‬ ‫در‬ ‫غذایی‬ ‫تنوع‬ ‫رساندن‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫چگونگی‬ 4-‫ت‬ ‫زبرداشت‬ ‫ا‬ ‫پس‬ ‫غذایی‬ ‫ارزش‬ ‫کاهش‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬‫ا‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫نگهداری‬ ‫روشهای‬ ‫بهبود‬ ‫با‬ ‫مصرف‬ ‫هنگام‬ ‫خورشیدی‬ ‫کردن‬ ‫خشک‬ ‫مثل‬ ‫برداشت‬–‫کرد‬ ‫فریز‬‫ن‬– ‫شده‬ ‫کنترل‬ ‫اتمسفر‬ ‫گازهای‬ ‫و‬ ‫محیط‬ ‫رطوبت‬ ‫حفظ‬. ‫ر‬ ‫تلفات‬ ‫حداقل‬ ‫تا‬ ‫پخت‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫روشهای‬ ‫بهبود‬‫ا‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫ها‬ ‫مغذی‬ ‫ریز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬. ‫رفت‬ ‫باال‬ ‫باعث‬ ‫اقتصادی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫کشاورزی‬ ‫تلفات‬‫ن‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫محصوالت‬ ‫قیمت‬.
 • 12. ‫عمل‬ ‫در‬ ‫غذایی‬ ‫تنوع‬ ‫رساندن‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫چگونگی‬ 5-‫شامل‬ ‫نوین‬ ‫روشهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬: ‫و‬ ‫کشاورزی‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫خاک‬ ‫کیفیت‬ ‫بهبود‬‫غنی‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫معدنی‬ ‫مواد‬ ‫با‬ ‫خاک‬ ‫سازی‬PH‫خاک‬ ‫نباتات‬ ‫ژنتیکی‬ ‫اصالح‬ ‫و‬ ‫بذر‬ ‫کیفیت‬ ‫اصالح‬ ‫من‬ ‫بعنوان‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫حیواناتی‬ ‫ای‬ ‫تغذیه‬ ‫بهبود‬‫بع‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫تغذیه‬.
 • 13. ‫عمل‬ ‫در‬ ‫غذایی‬ ‫تنوع‬ ‫رساندن‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫چگونگی‬ 6-‫ها‬ ‫مغزی‬ ‫ریز‬ ‫با‬ ‫مصرفی‬ ‫غذائی‬ ‫مواد‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫برای‬ ‫شرط‬ ‫سه‬ ‫حداقل‬: 1-‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ 2-‫باشد‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ 3-‫باشد‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬
 • 14. ‫گیاهی‬ ‫غذاهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هم‬ ‫آهن‬ ‫و‬ ‫آجیل‬ ، ‫غالت‬ ‫و‬ ‫حبوبات‬ ‫مانند‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫موجود‬ ‫سبزیجات‬(30- 20)%‫دارد‬ ‫نیز‬ ‫باالیی‬ ‫جذب‬ ‫که‬. ‫که‬ ‫گوشتی‬ ‫غذاهای‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫آهن‬ ‫بوده‬ ‫هم‬ ‫غیر‬ ‫آهن‬ ‫بعنوان‬(10- 2)% ‫را‬ ‫آهن‬ ‫جذب‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫مهار‬ ‫بشناسیم‬(‫ها‬ ‫فیتات‬–‫ف‬ ‫پلی‬‫ها‬ ‫نول‬ –‫کلسیم‬–‫فسفات‬) ‫را‬ ‫آهن‬ ‫جذب‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫مهار‬ ‫بشناسیم‬(‫ها‬ ‫فیتات‬–‫ف‬ ‫پلی‬‫ها‬ ‫نول‬ –‫کلسیم‬–‫فسفات‬) ‫گندم‬ ‫آرد‬-‫ذرت‬ ‫آرد‬ ‫برنج‬–‫نمک‬–‫شکر‬– ‫کاری‬ ‫پودر‬–‫ماهی‬ ‫سس‬ –‫سویا‬ ‫سسس‬ ‫آهن‬ ‫با‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫خونی‬ ‫کم‬ ‫با‬ ‫مستقیمی‬ ‫رابطه‬ ‫ینکه‬ ‫با‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫غذایی‬ ‫های‬ ‫رژیم‬ ‫در‬ ‫آهن‬ ‫کمبود‬ ‫برخورداراست‬ ‫باالیی‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫دارد‬.
 • 15. ‫ید‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫متابولیسم‬ ‫اختالالت‬ ‫ید‬ ‫کمبود‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫ایجاد‬ ‫ی‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫مهم‬ ‫مغذی‬ ‫ریز‬ ‫یک‬ ‫بعنوان‬ ‫ید‬ ‫لذا‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫غذا‬ ‫جهانی‬ ‫های‬ ‫سازمان‬. ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اندک‬ ‫زمین‬ ‫ید‬ ‫مقدار‬ ‫اینکه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬. ‫همه‬ ‫برای‬ ‫دریایی‬ ‫منشاء‬ ‫با‬ ‫غذاهای‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫جوامع‬. ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ید‬ ‫با‬ ‫نمک‬ ‫سازی‬ ‫غنی‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬.
 • 16. ‫سبز‬ ‫انقالب‬ ‫غالت‬ ‫تامین‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫سهم‬ ‫ارگانیک‬ ‫گیاهان‬ ‫تولید‬– ‫حبوبات‬–‫ه‬ ‫مغذی‬ ‫ریز‬ ‫از‬ ‫غنی‬ ‫های‬ ‫میوه‬ ‫و‬ ‫سبزیجات‬‫ا‬ ‫آین‬ ‫ای‬ ‫تغذیه‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫گیاهی‬ ‫سموم‬ ‫بدون‬‫ده‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫ایفا‬. ‫محصوالت‬ ‫باالی‬ ‫قیمت‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫اشکال‬–‫حمایت‬ ‫عدم‬ ‫نبودن‬ ‫اقتصادی‬ ‫بعلت‬ ‫دولتها‬–‫م‬ ‫پائین‬ ‫تقاضای‬‫تواند‬ ‫ی‬ ‫باشد‬.
 • 17. ‫مواخذ‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫کشاورزی‬ ‫جهانی‬ ‫سازمان‬ ‫سایت‬(FAO) ‫دارو‬ ‫و‬ ‫غذا‬ ‫سازمان‬FDA http://www.fao.org/docrep/004/Y2809 E/y2809e08.htm#TopOfPage