Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reporma sa pagbubuwis

5,390 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reporma sa pagbubuwis

 1. 1. Reporma sa Pagbubuwis Ekonomiks pp286
 2. 2. Mga Reporma sa Sistema ng Pagbubuwis 1. Simplipikasyon ng sistema ng pangungulekta ng buwis. 2. Pagbabawas sa bilang ng pagsusumite ng tax returns sa pagbibigay ng pagkalibre sa lahat ng taong tumatanggap ng sweldo o kita sa iisang pinagmumulan.
 3. 3. 3. Pagkakaroon ng panibagong sistema ng tax identification at higit na epektibong pagmomonitor sa pangungulekta ng buwis. 4. Pagtatag ng isang espesyalisadong pangkat na tinitiyak na sinusunod ng malalaking kompanya ang legal na proseso sa pagbabayad ng buwis.a
 4. 4. 5. Pagtatakdang buwanan ang pagbabayad ng VAT at hindi tuwing ikatlong taon 6. Pagkakaroon ng simplified Net Income Taxation Scheme na karugtong ng binagong Gross Income Taxation Scheme; nililimitahan nito ang pag gamit ng ilang pagbabawas sa buwis na karaniwang inaabuso.
 5. 5. 7. Pagkakaroon ng affluent consumption tax kung saan may limang bahagdang buwis ang ipinapatong sa pagbiibili ng mga mamahaling sasakyan tulad ng helicopter, speedboat at iba pa. 8. Pagkakaroon ng limitasyon sa pagpapataw ng pagbabawas ng buwis sa negosyo.
 6. 6. 9. Pagtanggal ng gross receipt tax sa mga bangko at 20% withholding tax sa mga interes ng deposito sa mga dayuhang bangko. 10. Karagdagang pagkalibre sa mga pamilyang may mababa at katamtamang kita.
 7. 7. Pangungutang ng Pamahalaan
 8. 8. Mga Dahilan kung bakit nangungutang ang Pamahalaan  matustusan ang isang pangkaraniwang pampublikong pagkakagastusan  makalikom ng pondo para sa pagpapatupad ng mga proyektong pampubliko  matustusan ang pondong kinakailangan para sa panahon ng kagipitan at mga hindi inaasahang pangyayari
 9. 9. Paraan ng pangungutang ng pamahalaan TREASURIES Treasury bills Treasury notes  Treasury bonds
 10. 10. Epekto ng Pangungutang sa Ekonomiya
 11. 11. Ano ba ang epekto pangungutang ng pamahalaan sa ekonomiya?
 12. 12. Nababatay ang epekto sa ekonomiya ng pangungutang ng pamahalaan sa sumusunod na kondisyon.  Uri ng utang- kung panloob o panlabas Antas ng interes o haba ng panahon ng pagbabayad  Laki ng utang Laki ng GNP  Kapabilidad na magbayad
 13. 13. Kung malaki ang utang, napipilitang magpataw ng higit na mataas na buwis ang pamahalaan para mabayaran ito. Nagiging pahirap ba sa Pilipino ang pangungutang ng malaki ng pamahalaan?
 14. 14. Hindi ito pahirap kung pambayad ito sa panloob na utang dahil nanatili at umiikot ang salaping ibinabayad sa ating bansa. Naapektuhan lamang nito ang distribusyon ng kita mula sa isang tao patungo sa iba.
 15. 15. Iba ang epekto ng panlabas na utang dahil napupunta ang ibibayad sa ibang bansa. Pinababa nito ang pag gasta sa pagkonsumo na nakakaaapekto sa pagkonsumo.
 16. 16. Mahalaga ang laki ng GNP ng bansa sa pagtataya ng epekto ng pangungutang. Kung malaki ang GNP ng bansa, higit na kakaunti ang buwis na ipinapataw ang upang mabayaran ang interes nito.
 17. 17. Pagbabayad ng Utang Ang pagbabayad ng utang ay nagmumula sa pondo ng pamahalaan. Nangangahulugan ito na ang pagbabayad ng utng ay direktang nakakaapekto sa operasyon ng pamahalaan, lalo na sa agbibigay ng serbisyo sa mamamayan. Ang malaking utang ay magreresulta ng malaking kabawasan sa serbisyo na maipagkakaloob ng pamahalaan.
 18. 18. PAGGASTA NG PAMAHALAAN
 19. 19. Dalawang uri ng paglilingkod 1. Pagbibili ng kalakal at ppaglilingkod 2. Transfer payments at iba pang programang pangkagalingan at pangungutang
 20. 20. Sang ayon ka ba sa pangungutang ng pamahalaan upang mapondohan ang proyekto nito? Ipaliwanag.
 21. 21. Katangian ng pampublikong Pamahalaan May dalawang katangian ang pamppublikong kalakal. 1. Walang hadlang sa pagkonsumo 2. Walang bayad sa pagkonsumo
 22. 22. 1. Walang hadlang sa pagkonsumo Nangangahulugan ito na hindi nahahadlangan ng pagkonsumo ng iisang tao ang pagkonsumo ng iba sa magkatulad na kalakal.
 23. 23. 2. Walang bayad sa pagkonsumo Nangangahulugan ito na malayang kumunsumo ng publikong kalakal ang sinuman. Karaniwang walang bayad ang pagkonsumo nito. Hal. -pambansang tanggulan,pulisya Quasi-public good – pampublikong kalakal na may maliit na kabayarang sinisingil.
 24. 24. Mga Panuntunan sa Pampublikong Paggasta • Panuntunan ng pagtitipid - nararapat maging ekonomikal ang pampublikong paggasta upang maiwasan ang walang kabuluhang paggasta. Sapamimili ng alternatinbong paraan ng produksyon, kailangan maging batayan ang pinakamura at pinakamabisang alternatibo.
 25. 25. • Panuntunan ng pangangailangan- kailangan bigyan ng prayoridad ng pamahalaan ang mga programang higit na makakatulong sa kaunlarang pang ekonomiya ng bansa tulad ng pagpapagawa ng mga lansangan tulay at gusali.
 26. 26. • Panunutunan ng pagiging produktibo- nararapat maging katumbas o higit pa ang benepisyong makukuha sa halaga ng paggasta.Halimbawa, sa paggawa ng lansangan, dapat matugunan ng pagtatayo nito ang inaasahang benepisyong na matatamo sa larangan ng pagpapabilis ng paglilipat ng mga tao at kalakal.
 27. 27. • Panuntunan sa benepisyo ng pangkalahatang kagalingan - kailangang gumawa ang pamahalaan ng pampublikong kalakal para sa kapakanan ng lahat at hindi ng iilan lamang. Hindi dapat isakripisyo ang kagalingan ng lahat alang –alang sa pangangailangan ng iilan.

×